The Hebrew University Magnes Press


 View book pages:
 Buy this book:
  The Hebrew University Magnes Press
  
לקרוא את גרמניה: תרבות קריאה ותרבות צריכה בגרמניה לפני 1933

EnglishHebrew
by גדעון ראובני

Bibliographic information

Titleלקרוא את גרמניה: תרבות קריאה ותרבות צריכה בגרמניה לפני 1933
Authorגדעון ראובני
PublisherThe Hebrew University Magnes Press
Publication Date2007
Subjectהיסטוריה, תרבות
Pages276


Description 

הספר לקרוא את גרמניה מציע נקודת מבט חדשה לבחינת החברה גרמנית עד לעליית הנאצים לשלטון. המחבר עומד בו על הקשר ההדוק בין תרבות חומרית לתרבות רוחנית באמצעות חקירת מערכת היחסים בין תרבות הקריאה לתרבות הצריכה בגרמניה לפני 1933. תשומת לב מיוחדת מוקדשת לארבע עשרה שנות רפובליקת ויימר. תקופה זו, שבה התחוללו בגרמניה תמורות פוליטיות וחברתיות מרחיקות לכת, נדונה על ההיבטים בחיי החברה והיום-יום שלא עמדו עד כה במוקד המחקר ההיסטורי. המחבר מראה כי בין הקריאה לצריכה התקיימו יחסי גומלין הדוקים, וכי משעברה תהליך של מסחור טיפחה הקריאה תרבות צריכה חדשה. מהלך זה לא רק מלמד על תפקידה של הקריאה בחברה הגרמנית בשליש הראשון של המאה העשרים, אלא מפנה את תשומת הלב לעלייתה של תרבות הצריכה ולקושי להתמודד עמה. מגמה זו בולטת במיוחד בשנים שלאחר מלחמת העולם הראשונה, שהציבו את הקריאה כפעילות שהיא חלק בלתי נפרד משגרת החיים של כל שכבות החברה. בתקופת זו, שידעה מצוקה כלכלית ואי-יציבות פוליטית, העמיק הפער בין העולם הווירטואלי המוטבע בנייר ובין מציאות היומיומית של רוב שכבות החברה. ובהקשר הגרמני של ראשית המאה העשרים הייתה למגמה זו משמעות הרת גורל.About the Author 

גדעון ראובני ---

 Special Access Code:

 Already viewed books:
לקרוא את גרמניה: תרבות קריאה ותרבות צריכה בגרמניה לפני 1933לקרוא את גרמניה: תרבות קריאה ותרבות צריכה בגרמניה לפני 1933


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE