The Hebrew University Magnes Press


 View book pages:
 Buy this book:
  The Hebrew University Magnes Press
  
היהודים וישראל בעיתונות הסובייטית בתקופת גורבצ'וב

EnglishHebrew
by שמעון קרייז

Bibliographic information

Titleהיהודים וישראל בעיתונות הסובייטית בתקופת גורבצ'וב
Authorשמעון קרייז
PublisherThe Hebrew University Magnes Press
Publication Date2007
Subjectהיסטוריה
Pages180


Description 

בשנות כהונתו של מיכאל גורבצ'וב כנשיא ברית המועצות (1988--1991) התרחשו בה שינויים מרחיקי לכת שבאו לידי ביטוי בהרחבת החופש הפוליטי והתרבותי ובניסיון להנהיג רפורמות כלכליות. השינויים מצאו הד בוויכוחים סוערים בין זרמים שונים בחברה, ובמיוחד בין הדמוקרטים לבין הלאומנים. הדמוקרטים האמינו שרוסיה צריכה לאמץ דפוסים של דמוקרטיה מערבית, להנהיג רפורמות כלכליות ולהיהפך לחלק מהעולם המערבי. הלאומנים השמרניים לעומת זאת טענו שרוסיה אינה יכולה ואינה צריכה לאמץ נורמות של דמוקרטיה מערבית כי הן זרות לה ואינן טובות כשלעצמן. הם הציעו דרך שהייתה אמורה להיות צירוף של משטר אוטוריטרי ולאומנות רוסית. הספר היהודים וישראל בעיתונות הסובייטית בתקופת גורבצ'וב מתאר את השינויים שחלו בגישות של זרמים שונים בברית המועצות כלפי היהודים וכלפי ישראל. מובהרת בו הדרך שבה מעצבת העיתונות דימויים חדשים בתקופה של משבר ושינויים מהירים. המחבר בוחן בפירוט כיצד טיפל כל אחד מן הזרמים בשאלת היהודים ובדמותה של מדינת ישראל לאור ערכיו ומתוך רצונו להסתגל לשינויים הללו. הוויכוחים על דמותה של ישראל בעיתונות הסובייטית חושפים את יחסם של הזרמים השונים -- מדמוקרטים ועד אנטישמים קיצוניים ליהודים ולישראל. הדעות שעוצבו סוף תקופת גורבצ'וב רווחות ברוסיה גם היום.About the Author 

שמעון קרייז ---

ד"ר שמעון (סמיון) קרייז, מומחה לחקר יהדות ברית המועצות ומזרח אירופה ולהיסטוריה רוסית, מרצה בנושאים אלה באוניברסיטת חיפה ובאוניברסיטה העברית בירושלים.
 Special Access Code:

 Already viewed books:
היהודים וישראל בעיתונות הסובייטית בתקופת גורבצ'ובהיהודים וישראל בעיתונות הסובייטית בתקופת גורבצ'וב


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE