The Hebrew University Magnes Press


 View book pages:
 Buy this book:
  The Hebrew University Magnes Press
  
חנה ארנדט בירושלים

EnglishHebrew
by סטיבן אשהיים

Bibliographic information

Titleחנה ארנדט בירושלים
Authorסטיבן אשהיים
PublisherThe Hebrew University Magnes Press
Publication Date2007
Subjectמדע המדינה ויחסים בינ"ל
Pages408


Description 

שנים רבות עמדה חנה ארנדט במרכזו של ויכוח סוער: הביקורת הקשה שהטיחה בציונות, ופרסום ספרה מעורר המחלוקת 'אייכמן בירושלים' בשנת 1963, הובילו לשלילת דמותה ויצירתה בקרב הציבור הישראלי והיהודי. אסופת המאמרים חנה ארנדט בירושלים מבוססת על הרצאות בכנס הראשון שנערך בישראל שבו נדונו דמותה ויצירתה מתוך גישה פתוחה וביקורתית. מורכבות זהותה היהודית והגרמנית של ארנדט; מחויבותה האישית לציונות ולמדינת ישראל בצד הביקורת נגדן; כתביה אודות הטוטליטריות, הנאציזם ומשפט אייכמן; קשריה עם אינטלקטואלים בני המאה העשרים מגרשם שלום עד מרטין היידגר; יחסיה האינטימיים והעמוקים עם התרבות הגרמנית; וכתביה אודות מחשבה ופילוסופיה מדינית בעיצומה של חוויית המאה העשרים כל אלה הם חלק מהסוגיות המגוונות הנידונות בספר. בספר חנה ארנדט בירושלים חברו יחדיו חוקרים מן השורה הראשונה מישראל, מגרמניה ומארצות הברית כדי למלא חלל בחקר דמותה ויצירתה של חנה ארנדט. מאמריהם המגוונים מצביעים על האקטואליות של הגותה בעצם ימינו אלה, ומראים כי עבודותיה וכתביה נוגעים גם כיום הן בבעיות קיומיות המאפיינות את החיים בישראל הן בפרדוקסים של הזהות היהודית בישראל ובעולם.About the Author 

סטיבן אשהיים ---


Other related titles: The Hebrew University Magnes Press

לקרוא את גרמניה: תרבות קריאה ותרבות צריכה בגרמניה לפני 1933לקרוא את גרמניה: תרבות קריאה ותרבות צריכה בגרמניה לפני 1933

 Special Access Code:

 Other related titles:
לקרוא את גרמניה: תרבות קריאה ותרבות צריכה בגרמניה לפני 1933לקרוא את גרמניה: תרבות קריאה ותרבות צריכה בגרמניה לפני 1933

 Already viewed books:
חנה ארנדט בירושליםחנה ארנדט בירושלים


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE