The Hebrew University Magnes Press


 View book pages:
 Buy this book:
  The Hebrew University Magnes Press
  
כוכב מיעקב: חייו ויצירתו של פראנץ רוזנצווייג

EnglishHebrew
by אפרים מאיר

Bibliographic information

Titleכוכב מיעקב: חייו ויצירתו של פראנץ רוזנצווייג
Authorאפרים מאיר
PublisherThe Hebrew University Magnes Press
Publication Date1994
Subjectפילוסופיה
Pages197


Description 

הספר מתאר את חייו הקצרים והסוערים של הפילוסוף היהודי פראנץ רוזנצווייג, שחי ופעל בראשית המאה העשרים בגרמניה. רוזנצווייג חידש חידושים הן בתחום הפילוסופיה הכללית הן בתחום המחשבה והחינוך היהודיים, ובני דורנו חוזרים אל כתביו משום האקטואליות שבתשובותיו לשאלות על אודות יהודים ויהדות. בספר דיון ביצירתו המרכזית של רוזנצווייג 'כוכב הגאולה' וביחס בין היהדות לנצרות על פי הגותו. כמו כן מוצגות דעותיו על ההיסטוריה ועל המטה-היסטוריה, על הציונות ועל המפעל הציוני שקרם עור וגידים בימיו.About the Author 

אפרים מאיר ---

 Special Access Code:

 Already viewed books:
כוכב מיעקב: חייו ויצירתו של פראנץ רוזנצווייגכוכב מיעקב: חייו ויצירתו של פראנץ רוזנצווייג


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE