The Hebrew University Magnes Press


 View book pages:
 Buy this book:
  The Hebrew University Magnes Press
  
סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי

EnglishHebrew
editors יהודית איכמון, גבריאל וייל, גבי שפלר

Bibliographic information

Titleסוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי
Editorיהודית איכמון, גבריאל וייל, גבי שפלר
PublisherThe Hebrew University Magnes Press
Publication Date2003
Subjectפסיכולוגיה
Pages752


Description 

חשיבותה של התנהגות אתית של מטפלים הוכרה כבר בימי קדם. מראשיתה הייתה מהות הדרישה האתית קשירת המטפל לחובות כלפי מטופליו שהן מעבר לאינטרס האישי שלו. בשנים האחרונות אנו עדים לפריחה מחודשת של העיסוק באתיקה, וכיום ארגונים מקצועיים רבים מגדירים כללי התנהגות בפעילות המקצועית מתוך העמדת טובתו של המטופל במרכז. כללים אלו מנוסחים בדרך כלל בקוד אתי. למרות ההבדלים בין גישות טיפוליות ושיטות עבודה, רבות הן הדילמות האתיות המשותפות. לפנינו הספר המקיף הראשון שנכתב בעברית, על ידי אנשי מקצוע ישראליים, שדן בסוגיות ובדילמות אתיות העולות במקצועות בריאות הנפש. הספר מציג את היבטי החשיבה האתית, את יסודותיה ההיסטוריים, הפילוסופיים והפסיכולוגיים ואת הכללים האתיים המעוגנים בחוקים בישראל. מוצגים בו הן עניינים אתיים כלליים הן סוגיות ייחודיות. הדיונים מלווים בדוגמאות לדילמות אתיות ולהתמודדות אתן מן העבודה המעשית או מן הפניות לוועדות האתיקה השונות בישראל. כל הכותבים בספר הם אנשי מקצוע מומחים ומיומנים ובעלי שם בתחומם.הספר מיועד בעיקר לאנשי בריאות הנפש, אך גם אנשי מקצועות טיפוליים אחרים וכן אנשי חינוך, הדרכה וייעוץ ימצאו בו עניין ומענה לשאלות אתיות המתעוררות בעבודתם. למקבלי השירות הספר מאפשר הצצה לשיקולים המוסריים והערכיים המנחים את המטפלים בעבודתם וכך הוא עשוי לתרום לגיבוש ציפיות הדדיות מתואמות. בסוף הספר מובאים הקודים האתיים של הארגונים העיקריים של מקצועות הטיפול והייעוץ הנפשיים בישראל, וכן הכתובות של ועדות האתיקה שלהם. Special Access Code:

 Already viewed books:
סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשיסוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE