The Hebrew University Magnes Press


 View book pages:
 Buy this book:
  The Hebrew University Magnes Press
  
הדמוקרטיה הקלסית: התהוותה, תפקודה, עקרונותיה ותלאותיה באתונה

EnglishHebrew
by אפרים דוד

Bibliographic information

Titleהדמוקרטיה הקלסית: התהוותה, תפקודה, עקרונותיה ותלאותיה באתונה
Authorאפרים דוד
PublisherThe Hebrew University Magnes Press
Publication Date2003
Subjectלימודים קלאסיים
Pages322


Description 

באתונה הקלסית קמה הדמוקרטיה הראשונה בתולדות האנושות, שהייתה לדמוקרטיה הישירה המפורסמת ביותר בכל הזמנים. הספר בוחן את תהליכי צמיחתה והעמקתה, את תפקוד מוסדותיה והליכי קבלת ההחלטות בה, את עקרונותיה האידאולוגיים ואפיוני תרבותה, את יכולת עמידתה במשברים וחידת יציבותה ועוד סוגיות היסטוריות הנוגעות לה. אף כי במובנים רבים הייתה הדמוקרטיה הקלסית שונה מהדמוקרטיה המודרנית, יש לשתיהן יסודות משותפים. העניין הרב במשטרם המדיני של האתונאים, כמו במכלול תרבותם, נובע גם מקווי הדמיון המאלפים למציאות המוכרת לנו וגם מקווי השוני החדים ביניהם: זהו עולם שנראה זר ומוזר ובה בעת מוכר. הדמוקרטיה האתונאית נתפסת בספר לא כמופת לחיקוי או כמושא לגינוי, אלא כנושא מרתק למחקר היסטורי וכדוגמה לחשיבותו של דו-שיח בין הווה לעבר.About the Author 

אפרים דוד ---


Other related titles: The Hebrew University Magnes Press

פיזיקה א-בפיזיקה א-ב

 Special Access Code:

 Other related titles:
פיזיקה א-בפיזיקה א-ב

 Already viewed books:
הדמוקרטיה הקלסית: התהוותה, תפקודה, עקרונותיה ותלאותיה באתונההדמוקרטיה הקלסית: התהוותה, תפקודה, עקרונותיה ותלאותיה באתונה


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE