The Hebrew University Magnes Press


 View book pages:
 Buy this book:
  The Hebrew University Magnes Press
  
למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך

EnglishHebrew
by ענת זוהר

Bibliographic information

Titleלמידה בדרך החקר: אתגר מתמשך
Authorענת זוהר
PublisherThe Hebrew University Magnes Press
Publication Date2006
Subjectהוראה
Pages348


Description 

למידה בדרך החקר פירושה חיפוש תשובות לשאלות כאשר הלומד פעיל בהבניית הידע שלו, כלומר, יוצר תובנות חדשות תוך הפעלת מגוון אסטרטגיות חשיבה. הלמידה וההוראה בדרך החקר רווחת במערכת החינוך בישראל ולכאורה היא ידועה ומוכרת. עם זאת, תלמידים ומורים העובדים בגישת החקר מדווחים על קשיים ותסכולים רבים. לעתים קרובות מאמץ בית הספר סממנים חיצוניים של החקר , כגון הגשת עבודה, ומזניח את המאפיינים המהותיים יותר של החקר, כגון חשיבה מעמיקה. בעקבות זאת, מסולפת המטרה המרכזית של הלמידה . כתוצאה מכך מתעוררת ביקורת כלפי עצם הגישה במקום לבקר את האופן בו היא מיושמת ולחשוב איך ניתן לשפרה. המתח שבין העיסוק הנרחב בדרך החקר מחד ובין הקשיים הכרוכים ביישום דרך הוראה זו מאידך דורשים לפיכך בירור מעמיק. ההוראה והלמידה בדרך החקר, והקשיים הכרוכים ביישומם, נדונים בהרחבה ובהעמקה בקובץ זה. הכותבים - חוקרים ישראלים פורצי דרך גם בקנה מידה בין-לאומי - מאירים היבטים תאורטיים ומעשיים של הוראה ולמידה בדרך החקר, מציגים ניסיונות חינוכיים חדשניים ומביאים מחקרים עדכניים. אנשי חינוך, חוקרים, סטודנטים, פרחי הוראה, הורים כל מי שרואה בחינוכו, בהשכלתו ובטיפוח חשיבתו של הדור הצעיר אתגר מתמשך יגלה עניין בקובץ זה.About the Author 

ענת זוהר ---

פרופ' ענת זוהר, עורכת הספר, מלמדת בבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים. בין פרסומיה ספרים ומאמרים רבים העוסקים במעבר מהוראה שעיקרה מסירת מידע להוראה שעיקרה חקר ופיתוח חשיבה.
Reviews 

 Special Access Code:

 Already viewed books:
למידה בדרך החקר: אתגר מתמשךלמידה בדרך החקר: אתגר מתמשך


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE