The Hebrew University Magnes Press


 View book pages:
 Buy this book:
  The Hebrew University Magnes Press
  
מקדש אדם: ההפנמה הדתית ועיצוב חיי הדת הפנימיים בראשית החסידות

EnglishHebrew
by רון מרגולין

Bibliographic information

Titleמקדש אדם: ההפנמה הדתית ועיצוב חיי הדת הפנימיים בראשית החסידות
Authorרון מרגולין
PublisherThe Hebrew University Magnes Press
Publication Date2005
Subjectחסידות מיסטיקה קבלה
Pages522


Description 

מהי תרומתה הייחודית של החסידות לעולם הרוח היהודי? מדוע היא משמשת גם היום דגם להתחדשות רוחנית יהודית? 'מקדש אדם' הוא מחקר חדשני המתאר את היבטיה השונים של הפנמת החיים הדתיים היהודיים באמצעות העצמת חיי הנפש של היחיד בראשית החסידות. התיאור מתבסס על עיון במהלכים דומים בהגות היהודית הקדם-חסידית: בספרות חז"ל, בפילוסופיה היהודית ובקבלה. בספר מרתק זה נידונות סוגיות רבות בתולדות הרוח היהודית: היחס לעולם הזה, חוויית התפילה ולימוד התורה, התפתחות העיקרון הקובע שבמקום שאדם חושב שם הוא נמצא וכן חשיבותו של היסוד האקסיסטנציאלי במקורות התלמודיים והקבליים. באמצעות מחקר השוואתי בין עולמותיהם הרוחניים של שלושה מתלמידיו המרכזיים של הבעש"ט ר' דב בער המגיד ממזריטש, ר' יעקב יוסף מפולנאה ור' פנחס מקוריץ הספר דן בייחודה של החסידות ובחדשנותה הרוחנית. השוואת דרכיהם הרוחניות השונות חושפת את המכנה המשותף הרוחני של שלוש דמויות מפתח אלו בראשית החסידות, בצד נקודות המחלוקת שביניהן. הוויכוחים הגדולים בין חוקרי החסידות למן ראשית המאה העשרים על יחסם של מורי החסידות הראשונים אל העולם הזה, אל התפילה והמצוות ואל ההנהגה הצדיקית מוארים בספר באור חדש. מתברר שההשראה שמצאו בחסידות הוגים יהודים מודרנים, ובראשם מרטין בובר, מבוססת על טקסטים מקוריים רבים. המחבר נזקק באופן רצוף ומיומן לספרות מחקר בתחומי מדע הדתות והמיסטיקה הכללית. בדיונו במקורות היהודיים כביטוי לתופעות דתיות ומיסטיות כשלעצמן, ולא רק כחלק מתולדות המחשבה היהודית, הוא מתדיין בחריפות עם אחדים מקודמיו וסולל דרך חדשה בדיון על מהות החסידות.About the Author 

רון מרגולין ---

ד"ר רון מרגולין עוסק בחקר ההגות היהודית המודרנית והחסידות ובמדע הדתות. הוא מלמד בחוג לפילוסופיה יהודית ובתכנית לחקר הדתות באוניברסיטת תל-אביב ועמית מחקר במכון שלום הרטמן בירושלים.
 Special Access Code:

 Already viewed books:
מקדש אדם: ההפנמה הדתית ועיצוב חיי הדת הפנימיים בראשית החסידותמקדש אדם: ההפנמה הדתית ועיצוב חיי הדת הפנימיים בראשית החסידות


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE