The Hebrew University Magnes Press


 View book pages:
 Buy this book:
  The Hebrew University Magnes Press
  
בין לאומיות לאמנות

EnglishHebrew
by טרכטנברג גרסיאלה

Bibliographic information

Titleבין לאומיות לאמנות
Authorטרכטנברג גרסיאלה
PublisherThe Hebrew University Magnes Press
Publication Date2005
Subjectאמנות
Pages277


Description 

בספר מוצגת היווצרותו של שדה האמנות הפלסטית בישראל על רקע התהליכים הפוליטיים של בניית האומה. בהשוואה למקומות אחרים התהליך שהתרחש בישראל מציב לפני החוקרים אתגר ייחודי. מתוך שדה האמנות הפלסטית שהחל לצמוח בשנות העשרים של המאה העשרים יצאה התביעה לנתק את האמנות הזאת מכל שיקול חיצוני לה בכלל זה השיקול הפוליטי-לאומי והיא הלכה והתחזקה והגיעה לשיאה עם הקמת קבוצת 'אפקים חדשים' בשנת 1948. בתביעה זו היה משום ביטוי לסתירה לכאורה בין העשייה האמנותית ובין הנסיבות ההיסטוריות של גיוס חברתי והסתגרות פוליטית-תרבותית לעת זו של בניית האומה והקמת המדינה. במוקד הספר שתי שאלות: אילו תנאים היסטוריים-חברתיים אפשרו לתביעה האמנותית ולתביעה הפוליטית להתקיים זו בצד זו? מה היו נקודות ההשקה בין תחומי העשייה בחברה הישראלית באותם ימים? המחברת בונה את ההסבר מנקודת ראות בין-תחומית: מאפייניו של שדה האמנות מובהרים באמצעות מושגים סוציולוגיים. השדות בחברה פועלים למען עצמם, שדה שדה והגיונו. ההתחברות ביניהם מובנת מתוך אימוץ דרך הביקורת ההדדית ובהצלבת הסוציולוגיה עם תולדות האמנות. כך זוכה הלאומיות להגדרה גמישה ורחבה יותר. לקורא מתברר שבפרויקט הלאומי פועלת מקהלה רבת קולות. התביעה האמנותית לאוניברסליות ולאוטונומיה אמנותית, שלכאורה הייתה לא לאומית או לאומית קלושה, קוטפת את פרי הישגיו של הפרויקט הלאומיAbout the Author 

טרכטנברג גרסיאלה ---

גרסיאלה טרכטנברג היא סוציולוגית ומרצה בכירה במכללה האקדמית של תל אביב-יפו. היא חוקרת את קשרי הגומלין שבין האמנות, התרבות והפוליטיקה. מחקריה פורסמו בעברית ובאנגלית. בהם, בספר 'קדימה, המזרח באמנות ישראל' ובכתבי-עת כגון 'סוציולוגיה ישראלית', Nations and Nationalism,Comparative Social Research. גרסיאלה טרכטנברג משמשת מזה שנתיים כסגן יו"ר הסקציה לסוציולוגיה של האמנות באגודה הסוציולוגית האירופית (ESA) והיא חברה פעילה בסקציה לסוציולוגיה של האמנות באגודה הסוציולוגית הבינלאומית (ISA, RC 37).

Other related titles: The Hebrew University Magnes Press

שפת אזרח בישראלשפת אזרח בישראל

 Special Access Code:

 Other related titles:
שפת אזרח בישראלשפת אזרח בישראל

 Already viewed books:
בין לאומיות לאמנותבין לאומיות לאמנות


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE