The Hebrew University Magnes Press


 View book pages:
 Buy this book:
  The Hebrew University Magnes Press
  
'חלומות השוא ידברו'?: חלומות התגלות במקרא ומקומם בתולדות האמונה והמסורת בישראל הקדומה

EnglishHebrew
by רות פידלר

Bibliographic information

Title'חלומות השוא ידברו'?: חלומות התגלות במקרא ומקומם בתולדות האמונה והמסורת בישראל הקדומה
Authorרות פידלר
PublisherThe Hebrew University Magnes Press
Publication Date2005
Subjectמקרא
Pages482


Description 

האם החלום במקרא נחשב גורם מגשר בין האדם לאלוהיו, בבחינת `סֻלָּם מֻצָּב אַרְצָה וְרֹאשׁוֹ מַגִּיעַ הַשָּׁמָיְמָה`, או אינו אלא שווא והבל, `תַּרְמִת לִבָּם` של בני האדם? האם עמדות מקראיות מנוגדות אלה יכולות למצוא את מקומן בתוך תפיסה אחת של החלום ושל תפקידו בחיי האדם? על רקע השאלות האלה, הנוגעות לחלום במקרא בכללותו, הספר מתמקד בחלומות התגלות: חלומות שבהם האל מופיע בפני החולם ואומר לו את דבריו בפירוש. המחברת מתחקה אחר גלגוליו של סוג חלום זה משורשיו בטקסי מקדש קדומים או בהוויית החיים הנוודית של אבות האומה ועד להשתמרותו החלקית בתיאורי התגלות נבואיים וחכמתיים המצויים על גבול החלום. ריבוי ההשקפות והדו-ערכיות המאפיינים את ההתייחסות המקראית לחלום בכללותו מסייעים להבין גם את התופעות המיוחדות לחלומות ההתגלות. גיבור נבחר האל (יעקב), נכרי המְסכן אותו (אבימלך, לבן) ומלך חכם (שלמה) הם הטיפוסים העומדים במוקדן של שלוש מסורות עיקריות על חלומות התגלות במקרא. בספר נחקרים הדפוסים המאפיינים כל אחת ממסורות אלה וכן התמורות שחלו בהן במשך הזמן. השוואות עם ספרות המזרח הקדום מחד גיסא ועיונים פילולוגיים פנים-מקראיים מאידך גיסא הם הכלים העיקריים בחקירה זו.About the Author 

רות פידלר ---

ד"ר רות פידלר מלמדת בחוג למקרא באוניברסיטת חיפה. בין תחומי מחקרה: האמונה והפולחן בישראל העתיקה, פרשנות המקרא וגלגוליה, מעמדו של המקרא בשיני הזמן.

Other related titles: The Hebrew University Magnes Press

אמונות המקרא: גבולות המהפכה המקראיתאמונות המקרא: גבולות המהפכה המקראית

 Special Access Code:

 Other related titles:
אמונות המקרא: גבולות המהפכה המקראיתאמונות המקרא: גבולות המהפכה המקראית

 Already viewed books:
'חלומות השוא ידברו'?: חלומות התגלות במקרא ומקומם בתולדות האמונה והמסורת בישראל הקדומה'חלומות השוא ידברו'?: חלומות התגלות במקרא ומקומם בתולדות האמונה והמסורת בישראל הקדומה


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE