The Hebrew University Magnes Press


 View book pages:
 Buy this book:
  The Hebrew University Magnes Press
  
שאלת האשמה

EnglishHebrew
by קרל יאספרס

Bibliographic information

Titleשאלת האשמה
Authorקרל יאספרס
PublisherThe Hebrew University Magnes Press
Publication Date2005
Subjectפילוסופיה, היסטוריה
Pages190


Description 

החיבור שאלת האשמה - התגובה האמיצה והנוקבת ביותר של קרל יאספרס, אחד מגדולי ההוגים האקזיסטנציאליסטים במאה העשרים לזוועות של הנאציזם - עומד במרכזו של קובץ זה. קוראיו של יאספרס יעריכו בוודאי את הרלוונטיות של דיונו לימינו, שכן פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות, ושאלות האחריות או האשמה הכרוכות בהם, לא נולדו ברייך השלישי ולא איבדו מתוקפן עם נפילתו. חשיבות עיסוקו של יאספרס בשאלת האשמה בולטת היום כמו אז, שכן דווקא מתוך שהוא מסרב להכיר בהאשמה גורפת ובלתי מובחנת של עם שלם, הוא מגדיר את המרחב שבו יש תוקף להכרת הגרמנים באשמתם: אשמה במה שמעֵבר לשאלות הפוליטיות והפליליות, האשמה שבציות לדרישותיה של 'המדינה הפושעת' ששלטה בגרמניה בשנים 19331945, האשמה שבכפירה בערכים אוניברסליים של סולידריות בין בני האדם. בקובץ נכללות התייחסויות נוספות של יאספרס ל'שאלת האשמה' בהתכתבויותיו עם חנה ארנדט, בראיון עם עורך השבועון הגרמני 'דר שפיגל' ובתגובתו לדיון בפרלמנט הגרמני על ההתיישנות של פשעי הנאצים.About the Author 

קרל יאספרס ---

Jaspers was born in Oldenburg in 1883 to a mother from a local farming community, and a jurist father. He showed an early interest in philosophy, but his father's experience with the legal system undoubtedly influenced his decision to study law at university. It soon became clear that Jaspers did not particularly enjoy law, and he switched to studying medicine in 1902. Jaspers graduated from medical school in 1909 and began work at a psychiatric hospital in Heidelberg where Emil Kraepelin had worked some years earlier. Jaspers became dissatisfied with the way the medical community of the time approached the study of mental illness and set himself the task of improving the psychiatric approach. In 1913 Jaspers gained a temporary post as a psychology teacher at Heidelberg University. The post later became permanent, and Jaspers never returned to clinical practice. At the age of 40 Jaspers turned from psychology to philosophy, expanding on themes he had developed in his psychiatric works. He became a renowned philosopher, well respected in Germany and Europe. In 1948 Jaspers moved to the University of Basel in Switzerland. He remained prominent in the philosophical community until his death in Basel in 1969. [edit] Contributions to Psychiatry Jaspers' dissatisfaction with the popular understanding of mental illness led him to question both the diagnostic criteria and the methods of clinical psychiatry. He published a revolutionary paper in 1910 in which he addressed the problem of whether paranoia was an aspect of personality or the result of biological changes. Whilst not broaching new ideas, this article introduced a new method of study. Jaspers studied several patients in detail, giving biographical information on the people concerned as well as providing notes on how the patients themselves felt about their symptoms. This has become known as the biographical method and now forms the mainstay of modern psychiatric practice. Jaspers set about writing his views on mental illness in a book which he published as General Psychopathology. The two volumes which make up this work have become a classic in the psychiatric literature and many modern diagnostic criteria stem from ideas contained within them. Of particular importance, Jaspers believed that psychiatrists should diagnose symptoms (particularly of psychosis) by their form rather than by their content. For example, in diagnosing an hallucination, the fact that a person experiences visual phenomena when no sensory stimuli account for it (form) assumes more importance than what the patient sees (content). Jaspers felt that psychiatry could also diagnose delusions in the same way. He argued that clinicians should not consider a belief delusional based on the content of the belief, but only based on the way in which a patient holds such a belief (see delusion for further discussion). Jaspers also distinguished between primary and secondary delusions. He defined primary delusions as autochthonous meaning arising without apparent cause, appearing incomprehensible in terms of normal mental processes. (This is a distinctly different use of the term autochthonous than its usual medical or sociological meaning of indigenous.) Secondary delusions, on the other hand, he classified as influenced by the person's background, current situation or mental state. Jaspers considered primary delusions as ultimately 'un-understandable,' as he believed no coherent reasoning process existed behind their formation. This view has caused some controversy, and the likes of R. D. Laing and Richard Bentall have criticised it, stressing that taking this stance can lead therapists into the complacency of assuming that because they do not understand a patient, the patient is deluded and further investigation on the part of the therapist will have no effect. [edit] Contributions to Philosophy and Theology Most commentators associate Jaspers with the philosophy of existentialism, in part because he draws largely upon the existentialist roots of Nietzsche and Kierkegaard, and in part because the theme of individual freedom permeates his work.[citation needed] In Philosophy (3 vols, 1932), Jaspers gave his view of the history of philosophy and introduced his major themes. Beginning with modern science and empiricism, Jaspers points out that as we question reality, we confront borders that an empirical (or scientific) method can simply not transcend. At this point, the individual faces a choice: sink into despair and resignation, or take a leap of faith toward what Jaspers calls Transcendence. In making this leap, individuals confront their own limitless freedom, which Jaspers calls Existenz, and can finally experience authentic existence. Transcendence (paired with the term The Encompassing in later works) is, for Jaspers, that which exists beyond the world of time and space. Jaspers' formulation of Transcendence as ultimate non-objectivity (or no-thing-ness) has led many philosophers to argue that ultimately, Jaspers became a monist, though Jaspers himself continually stressed the necessity of recognizing the validity of the concepts both of subjectivity and of objectivity. Although he rejected explicit religious doctrines, including the notion of a personal God, Jaspers influenced contemporary theology through his philosophy of transcendence and the limits of human experience. Mystic Christian traditions influenced Jaspers himself tremendously, particularly those of Meister Eckhart and of Nicholas of Cusa. He also took an active interest in Eastern philosophies, particularly Buddhism, and developed the theory of an Axial Age, a period of substantial philosophical and religious development. Jaspers also entered public debates with Rudolf Bultmann, wherein Jaspers roundly criticized Bultmann's "demythologizing" of Christianity. Jaspers also wrote extensively on the threat to human freedom posed by modern science and modern economic and political institutions. During World War II, he had to abandon his teaching post because his wife was Jewish. After the war he resumed his teaching position, and in his work The Question of German Guilt he unabashedly examined the culpability of Germany as a whole in the atrocities of Hitler's Third Reich. Jaspers' major works, lengthy and detailed, can seem daunting in their complexity. His last great attempt at a systematic philosophy of Existenz Von Der Wahrheit (On Truth) has not yet appeared in English. However, he also wrote accessible and entertaining shorter works, most notably Philosophy is for Everyman. Commentators often compare Jaspers' philosophy to that of his contemporary, Martin Heidegger. Indeed, both sought to explore the meaning of being (Sein) and existence (Dasein). While the two did maintain a brief friendship, their relationship deteriorated - due in part to Heidegger's affiliation with the Nazi party, but also due to the (probably over-emphasized) philosophical differences between the two. The two major proponents of phenomenological hermeneutics, Paul Ricoeur (a student of Jaspers) and Hans-Georg Gadamer (Jaspers' successor at Heidelberg) both display Jaspers' influence in their works. Other important work appeared in Philosophy and Existence (1938). For Jaspers, the term "existence" (Existenz) designates the indefinable experience of freedom and possibility; an experience which constitutes the authentic being of individuals who become aware of "the encompassing" by confronting suffering, conflict, guilt, chance, and death. [edit] Jaspers in relation to Kierkegaard and Nietzsche Jaspers held Kierkegaard and Nietzsche to be two of the most important figures in post-Kantian philosophy. In his compilation, The Great Philosophers, he wrote: I approach the presentation of Kierkegaard with some trepidation. Next to Nietzsche, or rather, prior to Nietzsche, I consider him to be the most important thinker of our post-Kantian age. With Goethe and Hegel, an epoch had reached its conclusion, and our prevalent way of thinking - that is, the positivistic, natural-scientific one - cannot really be considered as philosophy. Jaspers also questions whether the two philosophers could be taught. For Kierkegaard, at least, Jaspers felt that Kierkegaard's whole method of indirect communication precludes any attempts to properly expound his thought into any sort of systematic teaching.

Other related titles: The Hebrew University Magnes Press

אמנות הפיוטאמנות הפיוט
לקרוא את גרמניה: תרבות קריאה ותרבות צריכה בגרמניה לפני 1933לקרוא את גרמניה: תרבות קריאה ותרבות צריכה בגרמניה לפני 1933

 Special Access Code:

 Other related titles:
אמנות הפיוטאמנות הפיוט
לקרוא את גרמניה: תרבות קריאה ותרבות צריכה בגרמניה לפני 1933לקרוא את גרמניה: תרבות קריאה ותרבות צריכה בגרמניה לפני 1933

 Already viewed books:
שאלת האשמהשאלת האשמה


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE