The Hebrew University Magnes Press


 View book pages:
 Buy this book:
  The Hebrew University Magnes Press
  
'בלי מורא בלי משוא פנים': אורי אבנרי ו'העולם הזה'

EnglishHebrew
by ניצה אראל

Bibliographic information

Title'בלי מורא בלי משוא פנים': אורי אבנרי ו'העולם הזה'
Authorניצה אראל
PublisherThe Hebrew University Magnes Press
Publication Date2006
Subjectעיתונות, סוציולוגיה
Pages386


Description 

השבועון העולם הזה בעריכתו של אורי אבנרי היה במשך ארבעים שנים קול אחר בזירה הציבורית של מדינת ישראל. הוא ערער על אמיתות מוצקות וחשף, בלי מורא ובלי משוא פנים, פנים אפלות באוטופיה הציונית בהתממשותה. ניצה אראל בוחנת את ייחודו של 'העולם הזה' ואת האופן בו שיקף ואף זירז התפתחות של תהליכים שעיצבו את פניה של החברה הישראלית. זאת באמצעות ניתוח טקסטואלי של הדברים שהתפרסמו בו בשנים 19501965, ובדיקת מערכת היחסים בין השבועון ועורכו לבין כוחות שונים בשדה הפוליטי והעיתונאי. בסגנונו המיוחד ובחושיו העיתונאיים הצליח אורי אבנרי להביא לשינוי פניה של העיתונות הישראלית. הספיקות שעורר 'העולם הזה' דרבנו חשיבה עצמאית והעלו שאלות מרכזיות בדבר אופייה של החברה בישראל: האם תהיה מדינת ישראל מדינת לאום יהודית אתנוצנטרית או תפתח לאומיות ישראלית כלל-אזרחית פתוחה המבוססת על ערכים אוניברסליים? זו השאלה שהעלו אורי אבנרי ו'העולם הזה' לדיון מיד לאחר קום המדינה. זו גם השאלה העומדת ביסוד קיומה של ישראל היום.About the Author 

ניצה אראל ---

בעלת תואר דוקטור (Ph.D) מטעם בית הספר להיסטוריה של אוניברסיטת תל אביב. מלמדת במכללת ספיר במחלקה לתקשורת. פרסומים: מאמר: "ייצוג הנאציזם והשואה בקולנוע המערבי: דיון בשלושה נרטיבים קולנועיים", בתוך: חיים בראשית, שלמה זנד, משה צימרמן (עורכים), קולנוע וזיכרון יחסים מסוכנים?, מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, ירושלים, תשס"ד.

Other related titles: The Hebrew University Magnes Press

שפת אזרח בישראלשפת אזרח בישראל

 Special Access Code:

 Other related titles:
שפת אזרח בישראלשפת אזרח בישראל

 Already viewed books:
'בלי מורא בלי משוא פנים': אורי אבנרי ו'העולם הזה''בלי מורא בלי משוא פנים': אורי אבנרי ו'העולם הזה'


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE