The Hebrew University Magnes Press


 View book pages:
 Buy this book:
  The Hebrew University Magnes Press
  
ההשכלה לגווניה: עיונים חדשים בתולדות ההשכלה ובספרותה

EnglishHebrew
by עורכים: שמואל פיינר וישראל ברטל

Bibliographic information

Titleההשכלה לגווניה: עיונים חדשים בתולדות ההשכלה ובספרותה
Authorעורכים: שמואל פיינר וישראל ברטל
PublisherThe Hebrew University Magnes Press
Publication Date2005
SubjectJewish Studies
Pages318


Description 

ההשכלה הייתה חלק מפסיפס הנאורות האירופית ובו בזמןההשכלה הייתה חלק מפסיפס הנאורות האירופית ובו בזמן גם הקרינה זהות יהודית מובהקת. ייחודיותה של ההשכלה באה לידי ביטוי בלשונות ספרותה, בסדר היום שלה וביעדים שהציבה לעצמה. ההשכלה השתלבה בעולם הערכים המודרני של אירופה וגם נצבעה בצבעי המסורת היהודית; היא הייתה מהפכנית ביומרותיה החתרניות ובקריאתה לאינטגרציה וגם טוענת לשימור הזהות היהודית ודוחה את ההתבוללות. בקובץ ההשכלה לגווניה: עיונים חדשים בתולדות ההשכלה וספרותה מציעים היסטוריונים, פילוסופים וחוקרי ספרות ותיקים וצעירים, כל אחד מהם בתחומו, לבחון מחדש את גבולות ההשכלה ואת ההגדרות המקובלות שלה, לחדד את ההבחנות בין גווניה ולאתגר את ההיסטוריוגרפיה הקיימת. הסוגיות הנדונות בקובץ הן: מה בין תרבות ההשכלה לתרבות הרבנית? מה בין ההשכלה לנאורות הדתית בעולם הנוצרי? מה בין יהודי נמל ומשכילים? מהן הזיקות בין השכלה לאמנציפציה פוליטית ולרפורמה בדת? מהי משמעות היותה של ההשכלה תנועה של גברים, וכיצד משנה המודעות המגדרית להדרתן של הנשים את הבנת ההשכלה בכללותה? מהי הרלוונטיות של ההשכלה להבנת המודרניזציה של יהודים במדינה מוסלמית? מהן הזיקות שבין המשכילים למדינה האבסלוטיסטית והאימפריאלית? כיצד תמרנה תרבות ההשכלה בין הלשונות היהודיות (עברית, יידיש) והטקסטים המסורתיים לבין לשונות אירופה (גרמנית, רוסית) והטקסטים של הנאורות? ומהו המתח שהתקיים בהשכלה בין המגמות המהפכניות לבין מגמות המשמרות?About the Author 

עורכים: שמואל פיינר וישראל ברטל ---

Reviews 

] בכל הזמנה של ספר זה בפורמט מודפס מאתר הוצאת מאגנס, קבלו 20 ש"ח הנחה לקנייה הבאה שלכם באתר מאגנס. כמו כן, כל הזמנה מאתר מאגנס שתועבר לפני 31 לדצמבר תזכה בהנחה מוגדלת על כל ההזמנות לשנת 2007. פרטים באתר ההוצאה בכתובת: http://www.magnespress.co.il/website/index.asp?action=events&event_id=49 Special Access Code:

 Already viewed books:
ההשכלה לגווניה: עיונים חדשים בתולדות ההשכלה ובספרותהההשכלה לגווניה: עיונים חדשים בתולדות ההשכלה ובספרותה


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE