The Hebrew University Magnes Press


 View book pages:
 Buy this book:
  The Hebrew University Magnes Press
  
58 גיל

EnglishHebrew
editor אסא כשר
58 גיל פייר האחריות למתן שירות ׳דרך עיני הלקוח׳ תוך זיהוי צרכיו, חיפוש ואיתור פתרונות הולמים. מחויכות למצוינות אישית וארגונית נחישות, מסירות ודבקות במטרה. אחריות אישית. מיקוד ואפקטיביות בעשייה. ייזום, חדשנות, גמישות. שותפות ועבודת צוות. מקצועיות ויושרה. למידה והנחלה. נספח ב: עמדת ועדת האתיקה המייעצת לחיל הרפואה בנושא רפואה בסכסוך מזוין 1 . חיל הרפואה מחויב למיצוי כל דרך וכל אמצעי להצלת חיי אדם. זאת ללא הבדל גזע, דת, מין או לאום. 2 . ערך חיי האדם חרוט על דגלו של החיל, ושבועת איש חיל הרפואה הנובעת ממנו מדגישה את חשיבות ההקרבה, הגבורה, החברות והאנושיות. 3 . חר״פ מחויב לאמנות בינלאומיות העוסקות בטיפול הרפואי בזמן עימות מזוין, שעליהן חתומה מדינת ישראל. 4 . חר״פ מחויב לטיפול רפואי ומניעתי בעצירים, שבויים ונפגעים מקרב כוחות האויב המוחזקים תחת משמורת צה״ל. 5 . חר״פ מגנה כל פגיעה בצוותי רפואה, אם מכוחותינו ואם מכוחות האויב. 6 . חר״פ מגנה כל שימוש בצוותי רפואה, אם מכוחותינו ואם מכוחות האויב, לצורך מטרות שאינן מתן סיוע רפואי, ומגנה שימוש בסמלי רפואה מוגנים להסוואת פעילות לחימה או טרור. 7 . חיל הרפואה רואה את עקרון המידתיות - סיכון אל מול סיכוי - כקו מנחה בחילוץ פצועי אויב תחת אש ובטיפול בהם. חשוב להדגיש, כי מרגע שהחל הטיפול בפצוע, יעניק לו המטפל טיפול רפואי כמיטב יכולתו מבלי להתייחס להשתייכותו של הפצוע לכוחותינו או לאויב. 8 . על כל מטפל בכל פצוע לממש אחריותו לפינוי הפצוע למתקן רפואי במידה ומצבו הבריאותי מחייב זאת. ניתן להעביר פצועי אויב לטיפול בידי צוותים רפואיים שאינם מכוחותינו, במידה ואלו זמינים במקום האירוע, ומצב הפצוע מאפשר זאת. עמוד תוכן עניינים קטלוג

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents             |<   <<    Page       >>   >|  
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents             |<   <<    Page       >>   >|  

 Special Access Code:

 Other related titles:
מבואות לאתיקה אמבואות לאתיקה א

 Already viewed books:
עיונים באתיקה 1עיונים באתיקה 1


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE