The Hebrew University Magnes Press


 View book pages:
 Buy this book:
  The Hebrew University Magnes Press
  
30 החסידות:

EnglishHebrew
by גרשם שלום
30 החסידות: השלב האחרון הצר וההדוק ביותר של המלה אז מן הראוי להתמקד בהוגים חסידיים שישבו ממש במזריטש ) כמו המגיד הגדול(, ולאו דווקא בבעש ט. שלום הצביע באופן אינטואיטיבי על הרלוונטיות לראשית החסידות של כתבי ר העשיל צורף ושל ספר שערי גן עדן לר קופל ממזריטש. מעבר לשאלת הזיהוי של נמען קונקרטי מאחורי מסורת אגדית על כתבים עלומים, שאלת הזיקה וההשפעה עדיין פתוחה ובירורה מצוי רק בראשיתו. אצביע על נקודת דמיון והקבלה קצרה אך משמעותית בין כתבי ר העשיל צורף לתורת הבעש ט. בספר ענייני שבתי צבי מסופר, כי ר העשיל צורף דרש משניים מגדולי רבני פולין שהתקרבו אליו, שיניחו את הרבנות וילכו ללמוד עמו  בזאת החכמה שלו, ואמר שכל עוד שלא ילמדו בדרכים שלו, מעכבים המשיח. 29 יצירת קשר בין הדרך והצורה של לימוד תורה לבין ביאת המשיח היא בדיוק התבנית המופיעה מאוחר יותר ב אגרת הקודש של הבעש ט. קיומה של פורמולה כזו עוד לפני הבעש ט מחזק את הטענה, שמשפט כזה עשוי להיות חלק אותנטי של האיגרת ולא ניסוח מאוחר. 30 קשה יותר לענות על השאלה, האם במינוח  דרכים שלו התכוון העשיל צורף ללימוד שיש לו אפקט התנהגותי ייחודי. בגלגולה העוקב של פורמולה זו, בידי הבעש ט, הכוונה היא ללימוד תורה הנושא אותו אפקט התנהגותי ייחודי ויישומו לגבי תורת האדם שהוא נשמת החסידות, ואשר הפצתו והתפשטותו נתפסת על ידי הבעש ט כבשורתו וכתנאי לביאת המשיח ) אם כי מתוך תחושה כבדה של אירוע שאינו בר הישג(. 31 בכל הנוגע לירושת השבתאות יש להבחין בין דפוסים חברתיים ובין דפוסי חשיבה. השבתאות, מעבר לכפירה, שיבוש וסילוף, גם קידמה תבניות חשיבה ופירושים מיסטיים של ספרות הקבלה, ומקצת המקובלים והחסידים שלאחר השבתאות לא היו מעוניינים למחוק הישגים אלה, והשתמשו בהם באופן מודע או בלתי מודע. כך, למשל, מעבר להצבעה ספציפית על זיקה טקסטואלית הדוקה עומדת שאלת כתבי רמח ל, שמדגימה את המגבלות הקיימות בהגדרות צרות של קבלה, שבתאות או חסידות. 32 זאת ועוד, ניתן להצביע על השפעות וניסוחים מודעים של עמדות חסידיות או מתנגדיות כתגובה לשבתאות. 33 ייתכן מאוד שאת העשיל צורף יש לצייר כמיסטיקן רדיקלי שהשפיע גם על החסידות וגם על מתנגדיה. הערכה זו מתחזקת ממחקריו האחרונים של יהודה ליבם בכתבי ר מנחם מנדל משקלוב, בהם חשף את הרקע השבתאי ואת השפעת . 29 אהרן פריימן, ענייני שבתי צבי, ברלין תרע ג, עמ 102 . 30 פדיה, איגרת הקודש, עמ 325- 324 . 31 סביב איגרת הקודש ופירושה יש מחלוקת חוקרים. ראה להלן עמ 308 , הערה 11 32 ישעיה תשבי,  עקבות רבי משה חיים לונואטו במשנת החסידות, חקרי קבלה ושלוחותיה, . ג, ירושלים תשנ ג, עמ 994- 961 . 33 אסתר ליבס,  אל תשלח ידך: שיאו של הנסיון לפי ר ברוך מקוסוב, ספר רבקה, עמ 449 עמוד תוכן עניינים קטלוג

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  

 Special Access Code:

 Already viewed books:
השלב האחרון: מחקרי חסידות של גרשם שלוםהשלב האחרון: מחקרי חסידות של גרשם שלום


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE