The Hebrew University Magnes Press


 View book pages:
 Buy this book:
  The Hebrew University Magnes Press
  
גווילים נשרפים ואותיות פורחות: תולדותיהם של אוספי ספרים וספריות בארץ ישראל וניסיונות להצלת שרידיהם באירופה לאחר השואה

EnglishHebrew
by דב שידורסקי

Bibliographic information

Titleגווילים נשרפים ואותיות פורחות: תולדותיהם של אוספי ספרים וספריות בארץ ישראל וניסיונות להצלת שרידיהם באירופה לאחר השואה
Authorדב שידורסקי
PublisherThe Hebrew University Magnes Press
Publication Date2008
Subjectהיסטוריה יהודית
Pages551


Description 

אוסף הספרים הלאומי והאוניברסיטאי נבנה בשנות המנדט בירושלים במטרה לאסוף, לרכז ולשמר את אוצרות הרוח של העם היהודי ולמלא תפקיד חברתי ואידאולוגי כסמל להגשמת הציונות ובתהליכי בניין אומה. בתל אביב ריכזה העירייה והעבירה לרשותה את עיזבונותיהם ואת אוספי ספריהם של סופרים ומשוררים כחיים נחמן ביאליק ואחד העם, שפותחו לספריות ציבוריות עירוניות. ההסתדרות הכללית הקימה ספרייה מרכזית וסיפקה שירותי ספרייה להתיישבות העובדת, ובכך תרמה להגשמת מטרות פוליטיות, חברתיות ואידאולוגיות של בניין חברה סוציאליסטית. בעת ובעונה אחת עם תהליכי הבנייה, האיסוף,הריכוז והשימור של מורשת היהדות בארץ ישראל, פעל שלטון הרשע הנאצי בגרמניה במגמה להשמיד את התרבות היהודית ולהכחיד את זכרה באמצעות שריפתם והשמדתם של אוצרות רוח יהודיים, טיהור אוספי ספריות גרמניות מספרות יהודית, ופיזור ופינוי אוספים יהודיים לגטאות ולמחנות ריכוז. יחד עם זאת פעלו הנאצים גם לאבטחתם ולשימורם של אוספים וספריות יהודיות שלמות לצורך מחקר עתידי שנועד לתרום בדיעבד ללגיטימציה של השמדת עם ישראל ומורשתו. בשני שעריו של ספר זה מתועדים ומתוארים תהליכים מנוגדים, לעתים קוטביים -בנייה והריסה, איסוף ופיזור, אבטחה והשמדה, קיבוע וניוד ביזה ורסטיטוציה - שהופעלו על אוספי ספרים וספריות בעלי תוכן יהודי ובבעלות פרטית וציבורית. השער ראשון - ספריות ואוספי ספרים בתקופת המנדט הבריטי - עניינו תהליכי הבנייה וההקמה של מערכת הספריות בארץ ישראל. השער השני - גווילים נשרפים ואותיות פורחות - עוסק בהרס, החרמה וביזה של ספריות יהודיות באירופה ובמאמצים להצלת שרידיהן והעברתן לירושלים לאחר השואה. בחלק האחרון של הספר ימצא הקורא תעודות ארכיוניות שרובן מתפרסמות כאן לראשונה והן מעניקות גיבוי לפרקי הספר.About the Author 

דב שידורסקי ---

ד"ר דב שידורסקי היה מראשוני העובדים בארכיון צה"ל ובגנזך המדינה ומייסד ספריית האוניברסיטה של תל אביב, שבה עבד בשנים 1977-1953. מ-1969 הורה בבית הספר לספרנות, ארכיונאות ומידע באוניברסיטה העברית וכיהן כמנהלו בשנים 1989-1978. הוא עוסק בהוראה ובמחקר שתחומיו העיקריים הם הספריות כסוכני תרבות בארץ ישראל ותרומתם לחברה היישובית משלהי התקופה העותמאנית ועד לקום המדינה; סוכני תרבות (הדפוס, הספר העיתון) בתקופה העותמאנית המאוחרת; גורל הספר היהודי בתקופת השלטון הנאצי; היבטים היסטוריים ומשפטיים של ביזת הספרים, הספריות והאוספים היהודיים; המאמצים להצלת שרידי הספריות והעברתן לישראל. הספר שלפנינו הוא המשך לקודמו: ספרייה וספר בארץ ישראל בשלהי התקופה העותמאנית, שיצא לאור בהוצאת מאגנס
 Special Access Code:

 Already viewed books:
גווילים נשרפים ואותיות פורחות: תולדותיהם של אוספי ספרים וספריות בארץ ישראל וניסיונות להצלת שרידיהם באירופה לאחר השואהגווילים נשרפים ואותיות פורחות: תולדותיהם של אוספי ספרים וספריות בארץ ישראל וניסיונות להצלת שרידיהם באירופה לאחר השואה


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE