The Hebrew University Magnes Press


 View book pages:
 Buy this book:
  The Hebrew University Magnes Press
  
איטליה כרך יח: כתב-עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה

EnglishHebrew
by ראובן בונפיל

Bibliographic information

Titleאיטליה כרך יח: כתב-עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה
Authorראובן בונפיל
PublisherThe Hebrew University Magnes Press
Publication DateJune 2008
Subjectהיסטוריה
Pages416


Description 

הספר עומד לצאת לאור בקרוב, ניתן לרכוש אותו ולקבלו כשיראה אור. איטליה מבקשת להגיש לקוראים מחקרים, אינטרדיסציפלינאריים ככל האפשר, אך יותר מכך משווים בין המרחב התרבותי של היהודים לבין המרחב של "העולם הגדול", בכל התחומים הנוגעים לתולדות יהודי איטליה, תרבותם וספרותם. איטליה מבקשת להמשיך בעידוד חוקרים צעירים להתמסר למחקר בתחומים אלה, מתוך גישה של רצינות מדעית כרוכה בפתיחות רבה, כפי שאכן הייתה המסורת הנקוטה בידי כתב-העת עד כה. איטליה מבקשת להמשיך בהעמדת גשר בין התרבות היהודית לבין התרבות האיטלקית ולהוסיף חוט לאריג שהחל נארג על אדמת איטליה לפני אלפיים שנה, הלוא הוא החוט של החוויה התרבותית של עם ישראל בארצו הקדומה, מנקודת הראות של השתייכות תרבותית של עם ישראל בארצו הקדומה, מנקודת הראות של השתייכות תרבותית לשני העולמות, שניהם ריאליים לא עוד כבעבר, אחד ריאלי ואחד דמיוני. לבסוף, איטליה מבקשת להמשיך ולתרום את תרומת האוניברסיטה העברית לזיקה בין התרבות הישראלית לבין התרבות האיטלקית.About the Author 

ראובן בונפיל ---


Other related titles: The Hebrew University Magnes Press

איטליה כרך יטאיטליה כרך יט
איטליה כרך כ'איטליה כרך כ'

 Special Access Code:

 Other related titles:
איטליה כרך יטאיטליה כרך יט
איטליה כרך כ'איטליה כרך כ'

 Already viewed books:
איטליה כרך יח: כתב-עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליהאיטליה כרך יח: כתב-עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE