The Hebrew University Magnes Press


 View book pages:
 Buy this book:
  The Hebrew University Magnes Press
  
ביקורת התרבות החילונית

EnglishHebrew
by אליעזר שביד

Bibliographic information

Titleביקורת התרבות החילונית
Authorאליעזר שביד
PublisherThe Hebrew University Magnes Press
Publication DateDec 2007
SubjectSocial Sciences
Pages190


Description 

הספר ביקורת התרבות החילונית עוסק ביסודות הערכיים, המוסריים, החברתיים, הלאומיים-פוליטיים והרוחניים-דתיים של התרבות החילונית המודרנית בעם היהודי ובמדינת ישראל. נושאים אלה נדונים בפרספקטיבה פילוסופית-היסטורית כללית, אך מתוך התמקדות בהווה. הספר מציג את ערכי היסוד של ההומניזם המערבי מנקודת מבט היהודית, את המטרות והיעדים שחתרו אליהם ואת הבעיות הנוקבות שעלו בניסיונות להגשימם. המחבר מנתח את שורשי הכישלונות, מגדיר את הבעיות, מתאר את ההתמודדות של מדעי החברה, המדינה והתרבות עם בעיות אלה, מבקר אותם, מצביע על עיוותים, ומציע תיקונים המתחייבים מביקורת זו.About the Author 

אליעזר שביד ---

 Special Access Code:

 Already viewed books:
ביקורת התרבות החילוניתביקורת התרבות החילונית


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE