Tosefta Ki-Fshutah v. 6 Page 6...

qwer

472 פסחא פ״א עט׳ 140 אם יש נר עמה ) עיין בבלי ח׳ א/ וירושלמי הנ״ל(, וממילא עלינו לפרש שאין בודק ץ לאור החמה ולא לאור הלבנה ובר, אלא לאור הנר גרידא. והברייתא אומרת שאי ן בודקין בי״ג סמוך לערב לאור החמה, אלא מחכה לערב כדי שיבדוק לאור הנר. ולהלן שם שואל התלמוד: והאמר רבא אכסדרה לאודה נבדקת? כלומד, אכסדרה, שהיא פרוצה לגמרי מרוח אחת ויש לה הרבה אור, בודק אותה בי״ג מבעוד יום לאור החמה, ואינ ו צריך לחכות עד הלילה כדי שיבדוק אותה לאור הנר, כמו שהבינו כמה מן האחרונים בפרש״י, ומקשה התלמוד מן הברייתא הנ״ל על דברי רבא. ומתרץ התלמוד: לא צריכה לארובה דבחדר וכר, לצדדין. כלומר הברייתא אוסרת לבדוק לאור החמה בחדר מוא ר שלא כנגד הארובה, אכל כנגד הארוכה מותר, וכאכסדרה דמיא. ברם כמה מן הראשונים סוברים שאין בודקין בי״ג ביום, מפני שאין בני אד ם כמפורש בבבלי ד׳ א/ ולפי שיטה זו דברי רבא שאכסדרה לאורה ® , מצויים בבתיהם נבדקת בהכרח פירושו נבדקת לאורה בי״ד, אם לא בדק בי״ג בערב. ולפי זה אין להבין כלל את קושיית הבבלי על דכא לפירוש הנ״ל, שהדי אינו יבול להמתין לערב שהו א ליל פסח. ולפיכך פירש הר״ח שם: ואכסדרה לאורה נבדקת, אתא ״ולא לאור החמה״ ) כלומר, בברייתא הנ״ל( לאשמעינן שהבודק ביום, בזמן שהחמה מצויה בעולם, כשהו א בודק בבית אינו בודק אלא בנר. ולפ״ז ברור שלשיטה זו אף הבבלי פירש את הבריית א שאין בודקין אפילו בי״ד ביום אלא עם נד דווקא, והקשו על רבא שאמר אכסדר ה לאורה נבדקת ואין צורך בנר. ותירץ שהברייתא מדברת בבתים, ושלא כנגד הארובה . וכן, כנראה, מפרשים כמה מן הראשונים, עיין במאירי ז׳ סע״ב ובראשונים שהבי א באהצו״י, עמ׳ 2 ואילך. ועיין מ״ש בצל״ח בסוגיין ) ועיין מ״ש על פירש״י בפני יהושע( . » . ועיין בב״ח או״ח דיש סי׳ תל״ג ובברכי יוסף שם והנה בתוספתא ובמכילתא דדשב״י, עמ׳ 22 , ובברייתא שבבבלי לא נזכר ״או ר הכוכבים״ כלל, ובדי״ץ גיאת ה׳ פסחים, עמ׳ ע״ז, הדביב את נוסח הבבלי עם הירושלמי , עיי״ש בהערה י״ג. ועיין בפרקי דר״א פ״כ, ד. וצ׳ הרד״ל, מ״ו ע״ב, ועיי״ש הערה כ״א , ומגירסת הירושלמי קצת סיוע לדבריו על ההבדל בזה בין הירושלמי והבבלי. י ובפסיקתא זוטרתי שמות י״ב ט״ו, ל״א ע״א: ושלש בחמה ותחת הכוכבים וכר, וכנראה שצ״ל: בחמה ] ותחת הירח[ ותחת הכוכבים, עיין בפי׳ הריטב״א להגדה של פסח סד״ה מצה ז ו שאנו אוכלים. והמקור שם צ״ע. 2 . ל פ י שב די ק ת הנ ר י פ ה מ רו ב ה. וכ״ה בד ובקג״ג. וכ״ה בכי״ל ) אל א שם: ומרובה(. ובכי״ע: לפי שאור הנר יפה לבדיקה. וקרוב לוודאי שהוא ״מתוקן״ ע״ פ ובמדרש הגדול י״ב, י״ז, הוצ׳ ר״מ מרגליות, עמ׳ קצ״ח: לפי שבדיקת » . הבבלי ח׳ א׳ הנר יפה מאור החמה ומאור הלבנה. ושמא היתה לפניו פיסקא זו במכילתא דרשב״י. ואור לייג אינו בודק, מפני שמצותו בכך שיבדוק בי־ ד, או בסמוך לו מיד, כפי שמוכ ח » בירושלמי לעיל שם, וכפירושו של בעל שדה יהושע. ועיין בעמודי ירושלים בירושלמי שם שהעיר על שיטת הראב״ן הסובר שאם בדק בייג חוזר ובודק בי״ד, עיי־ ש. וכן ביבין שמועה להרשביץ, כי ו עיג: וכתב רבעו אבן מגש זיל בני אדם המכבדין חדריהם בייג בניסן ומכוונין לבדוק החמץ ולבערו , ומהרין שלא להכניס שם חמץ עוד, אעפ כ צריכין בדיקה ליל ייד. ועיין בפי׳ ר׳׳י מנרבונא ח׳ א׳ ד״ה ואכסדרה, ובהערות הריב נאה שם, ועיין בחי׳ הרין ש ם » ובהערות הריב הניל שם. ובפנים תפסחי כפירוש הפשוט בירושלמי ובבבלי. Y ד׳ א׳ דיה ואיכא מ י ועיין מ׳׳ש לעיל היא, עמי 99 , הע׳ 85 . ועיין בבלי כאן ב׳ א׳. 8 פיסקא זו של התוספתא חסרה בירושלמי ובבבלי כי’ מ, אבל ישנה גם בקטעים מן הגניזה שפרסם לוו.

Tosefta Ki-Fshutah v. 6


About Book Tosefta Ki-Fshutah v. 6

6. Mo'ed, Part IV, Pesakhim-SukkahCopyright1. Zera'im, Berakot-Bikkurim2. Zera'im, Berakot-Terumot3. Zera'im, Shevi'it-Bikkurim4. Mo'ed, Shabbat-Shekalim5. Mo'ed, Part III, Shabbat-Eruvin7. Mo'ed, Part V, Betza-Hagiga8. Nashim, Yevamot-Kiddushin9. Nashim, Yevamot-Ketubot-Nedarim-Nezirot10. Nashim, Sota-Gittin-Kiddushin11. Nezikin, Bava Kamma-Bava Mezi'a-Bava Batra12. Nezikin, Bava Kamma-Bava Mezi'a-Bava Batra
tosefta fshutah page https publishersrow ebookshuk books jewish hebrew ebooks qwer
eBookshuk Books

Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. 8
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

The Guide for the Perplexed
This is the full, unabridged text of one of the greatest philosophic works of all time. Written by a 12th-century thinker who was equally active as an original philosopher and as a Biblical and Talmudic scholar, it is both a classic of great historical importance and a work of living signicance today.

Consolation for the Tribulations of Israel
Many centuries ago a thoughtful and scholarly Jew asked the question: Why do the righteous suffer? Anxious to help us reach out for an answer, a brilliant young scholar, Martin A. Cohen, has prepared a translation of Consolaçam as tribulaçoens de Israel, a history of the Jews written by a Portuguese Marrano who had witnessed the tragic events that befell his people in Portugal in the first half of the sixteenth century.

Studies in Jewish Education I: Theory and Research
The focus of this volume is the state of the Jewish educational research and its impact on practice.

Zionism at the UN: A Diary of the First Days
This book records in diary form the events the author was involved in as an emissary of the Political Department of the Jewish Agency for Palestine to the United Nations Conference, meeting in San Francisco in the late spring and early summer of 1945. The demand for a Jewish state on the official level was first made clear at this conference.

Encyclopedia Biblica: A Critical Dictionary of the Literary, Political, and Religious History, the Archæology, Geography, and Natural History of the Bible (in 4 volumes)
New electronic edition of classic four-volume Bible-focused encyclopedia supplied with sophisticated navigation, single-click lookup of original Hebrew text, and copy/paste functionality that comes with automatically generated bibliography.

Tales of Sendebar
Translated from original Hebrew version of the SEVEN SAGES, this collection of fascinating stories--based on unpublished manuscripts--makes available the complete English translation of Mishle Sendebar, the Hebrew version of an enormously popular medieval romance which originated in the East and was subsequently transmitted westward.

Jews, Pagans and Christians In Conflict
A fresh look at the propaganda wars between Jews and Pagans as well as Christians and Pagans during the first centuries of the common era.

Dona Gracia of the House of Nasi
The noted historian Cecil Roth presents the first full-length biography of Dona Gracia in the English language. Banker, diplomat, philanthropist, defender of her people and promoter of its culture, she was revered by her sixteenth-century contemporaries and earned the highest esteem among Jewish historians in succeeding generations.

A Grammar of Mishnaic Hebrew
More than any other, this book makes the subject is accessible to scholars who are not fluent in modern Hebrew.

Early History of the Alphabet
A most enjoyable and informative book. . . an excellent introduction to epigraphy and paleography of ancient Semitic languages . . . contains a wealth of information compiled into a simple to understand format.

R. Juspa, Shammash of Warmaisa (Worms)


Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. 3
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

Legends of the Bible
This is storytelling with a grain of salt and a lot of wit; tales springing from the antiquity of oral tradition, told with sheer delight in the glory of a book transformed by a hundred generations whose daily thoughts and deeds were transformed by The Book.

Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. 1
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

THE EVOLUTION OF EXODUS TRADITION
A comprehensive literary inquiry into a history of the Exodus tradition as it has evolved through time. The book examines the narrative of Exodus, compares it to biblical sources as well as to information provided in Apocryphic, Pseudepigrahic, Hellenistic and Midrashic documents.

Nazarene Jewish Christianity
A comprehensive study of the immediate heirs of the earliest Jerusalem church.

The Responsa Literature
An interesting presentation of an extraordinary type of correspondence between communities and foremost Jewish authorities during the past fifteen hundred years by which social, economic and religious problems were discussed and solved.

Studies in Jewish Education X: In Search of Jewish Paideia : Directions in the Philosophy of the Jewish Education
The 10th volume of Studies in Jewish Education reflects the commitment of the Hebrew University in general, and of the Melton Centre in particular, to reflection and research on issues pertaining to Jewish education. The essays and articles appearing in this volume represent the summary of a conference held in honor of Prof. Michael Rosenak on the occasion of his retirement after 33 years of research and teaching at the Melton Centre.

Sunset Possibilities and Other Poems
Continuing the high standards of the JPS Jewish Poetry Series, this volume presents poems that have become twentieth-century classics. Included are eighty poems printed in English and Hebrew on facing pages.

Luah Hashannah 5778
A guide to prayers, readings, laws, and customs for the synagogue and for the home

A History of the Jewish People in the Time of Jesus Christ (in 5 vols.)
The most valuable general modern work (on the subject) . . . Encyclopedia Britannica

Pesikta de-Rab Kahana
A winner of the National Jewish Book Award in 1976, this book is the translation of the Pesikta, a famous collection of midrashim. The Pesikta emerged in a time of deep crisis for the Jewish people, disappeared sometime in the sixteenth century, and was reborn only in the nineteenth century.

History of the Jewish People
... a single volume (containing) the multitude of details of nearly 40 centuries of Jewish history (provided) with conciseness, clarity, and completeness. . . entire work is informed by a broad philosophic grasp of the subject, a rare balance and objectivity of treatment, and a warm love for the Jewish people and its heritage. Robert Gordis Encyclopaedia Judaica

The Documentary Hypothesis and the Composition of the Pentateuch: Eight Lectures
Although originally published more then 50 years ago, this little Cassuto's book is still probably the best, most focused attack on Wellhausen's Documentary Hypothesis and a powerful defense of the integrity of the biblical text.

Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. 11
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

Smoke Over Birkenau
The astonishing stories in Smoke Over Birkenau tell of the women who lived and suffered alongside Liana Millu during her months in the concentration camp.

Studies in the History of the Jews in Old Poland (Scripta Hierosolymitana, XXXVIII)
The twenty-one studies on the Jews of Old Poland here collected explore many hitherto uncharted aspects of Jewish life and experience in the Polish-Luthuanian Commonwealth.

The Birobidzhan Affair: A Yiddish Writer in Siberia
The Birobidzhan Affair is the autobiography, “a chronicle of heart-rending events” recounting Emiot's eight years at hard labor in various work camps in Siberia. Poignant, remarkably understated in tone, it provides evidence of his travails as a Jewish victim of the bitter bureaucracy that was Stalinist Russia.

The International Critical Commentary (ICC): Judges
The commentary, which pays a close attention to early history of social and religious life of Israel.

By Design: science search for God
The book introduces and summarizes two contemporary movements science and religion dialogue and intelligent design . After reading By Design we understand how what was once a battleground between God and science can now become a meeting ground.

Jewish Cooking Around the World: Gourmet and Holiday Recipes
The book presents a variety of recipes from foreign countries and recipes for the Sabbath and festivals, all complying with the Jewish dietary laws. Every recipe has been tested by the author.

Matters of Life and Death
Incredible medical breakthroughs of today, like genetic engineering, in-vitro fertilization, and cloning, as well as the ability and choice to prolong life force us as Jews and human beings to struggle with the dilemmas posed by modern medicine. How does one decide which treatments to accept as appropriate and which not? Jewish law and ethics, as Dr. Elliot Dorff points out, which stem from the ancient teachings of the Talmud, do not directly address these modern issues, but the Jewish tradition

The Return of Anti-Semitism
An anti-Semitic contamination is now world-wide. This sad truth is brilliantly evoked in Gabriel Schoenfeld's important study. Necessary reading. --Elie Wiesel

Ruby of Cochin: An Indian Jewish Woman Remembers
This book is a Cochin cake, full of secret goodies and unexpected surprises and mysterious tastes, exotic and familiar. Each story told by Ruby Daniel reveals the unique way of life of the Cochin Jews and preserves it for future generations.

A History of the Jews in Christian Spain. Vol. 2
One of the century s great classics of Jewish historiography. The second volume of Professor Baer s monumental work tells the tragic story of the dissolution of the great Spanish Jewish community.

A Guide to Jewish Religious Practice
This is the most detailed and comprehensive guide to Jewish practice for home and synagogue, written in the spirit of Modern Orthodox and Conservative movements.

The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon (Complete and Unabridged Electronic Edition)
This is the complete and unabridged electronic edition of the twentieth century finest and most comprehensive Hebrew lexicon available to the English-speaking student of the Hebrew Scriptures.

History of the Jews, Vol. 3: From the Revolt against the Zendik (511 C.E.) to the Capture of St. Jean d'Acreby by the Mahometans (1291 C.E.)
A condensed reproduction of the first comprehensive attempt to write the history of the Jews as the history of a living people and from a Jewish point of view. The third volume covers the period from the revolt against the Zendik to the capture of St. Jean d'Acreby by the Mahometans.

Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. 1
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

The Emergence of Conservative Judaism: The Historical School in 19th Century America
The book begins with description of the early decades of the past century, when American Judaism was still the expression of a religiously united community, and then probes the tensions and new forms of Jewish institutional and personal practice as they resulted from the needs of Jewish experience and from contact with American tradition, ideas and events.

The International Critical Commentary (ICC): Ecclesiastes
A straightforward, engaging commentary on the Book of Kohelet.

The International Critical Commentary (ICC): SAMUEL I & II
Although there have been other contributions on this subject, this volume still is worth having as it contains most of arguments still serving as a basis for modern Christian mainline (and thus also Jewish Reform) liberalism.

Aspects of the Jewish Economic History
A survey of the far-ranging Jewish contribution to economic progress of the Western world.

Studies in Bible I (Scripta Hierosolymitana VIII)
Publication of the Hebrew University, Jerusalem

Collected Writings in Jewish Studies
This collection of articles in Jewish Studies has been authored by, what many consider, the most important scholar of the rabbinic life and literature in the post WWII period.

The Goddess Anath
A major contribution to Ugaritic scholarship, The Goddess Anath--Cassuto's work on Canaanite Epics of the Patriarchal Age--is a classic authored by one of the greatest Bible scholars.

Tractate Berakhos & Tamid v. I: Commentary and Study Guide
Master A Mesikta Series is a perfect perfect companion for the study of Talmud. Designed for those who already know something, the series provides important background information on Talmud and clarifies its content using outlines, elucidations of its text and commentaries: it explains the sequence of Talmud's texts, overviews discussed topics, zooms in on how aggadic portions of Talmud interact with its legal discussions, and much more...

The Cambridge Bible for Schools and Colleges: The Books of Ezra and Nehemiah
Few books oner such a variety of interest or embrace material of such deep significance as Ezra and Nehemiah do. The teaching of these books is of especial value in reference to the faithfulness of the divine promise, the discipline of disappointment, the hallowing of common life, and the preparation for the messianic age.

Studies in Aggadah and Folk-Literature (Scripta Hierosolymitana, XXII)
With the acception of one article, Tales of the Sage by Uffenheimer, which concerns with Biblical exegesis, all other contributions approach their material from literary perspective or as a part of investigation into their history.