Tosefta Ki-Fshutah v. 6 Page 6...

qwer

472 פסחא פ״א עט׳ 140 אם יש נר עמה ) עיין בבלי ח׳ א/ וירושלמי הנ״ל(, וממילא עלינו לפרש שאין בודק ץ לאור החמה ולא לאור הלבנה ובר, אלא לאור הנר גרידא. והברייתא אומרת שאי ן בודקין בי״ג סמוך לערב לאור החמה, אלא מחכה לערב כדי שיבדוק לאור הנר. ולהלן שם שואל התלמוד: והאמר רבא אכסדרה לאודה נבדקת? כלומד, אכסדרה, שהיא פרוצה לגמרי מרוח אחת ויש לה הרבה אור, בודק אותה בי״ג מבעוד יום לאור החמה, ואינ ו צריך לחכות עד הלילה כדי שיבדוק אותה לאור הנר, כמו שהבינו כמה מן האחרונים בפרש״י, ומקשה התלמוד מן הברייתא הנ״ל על דברי רבא. ומתרץ התלמוד: לא צריכה לארובה דבחדר וכר, לצדדין. כלומר הברייתא אוסרת לבדוק לאור החמה בחדר מוא ר שלא כנגד הארובה, אכל כנגד הארוכה מותר, וכאכסדרה דמיא. ברם כמה מן הראשונים סוברים שאין בודקין בי״ג ביום, מפני שאין בני אד ם כמפורש בבבלי ד׳ א/ ולפי שיטה זו דברי רבא שאכסדרה לאורה ® , מצויים בבתיהם נבדקת בהכרח פירושו נבדקת לאורה בי״ד, אם לא בדק בי״ג בערב. ולפי זה אין להבין כלל את קושיית הבבלי על דכא לפירוש הנ״ל, שהדי אינו יבול להמתין לערב שהו א ליל פסח. ולפיכך פירש הר״ח שם: ואכסדרה לאורה נבדקת, אתא ״ולא לאור החמה״ ) כלומר, בברייתא הנ״ל( לאשמעינן שהבודק ביום, בזמן שהחמה מצויה בעולם, כשהו א בודק בבית אינו בודק אלא בנר. ולפ״ז ברור שלשיטה זו אף הבבלי פירש את הבריית א שאין בודקין אפילו בי״ד ביום אלא עם נד דווקא, והקשו על רבא שאמר אכסדר ה לאורה נבדקת ואין צורך בנר. ותירץ שהברייתא מדברת בבתים, ושלא כנגד הארובה . וכן, כנראה, מפרשים כמה מן הראשונים, עיין במאירי ז׳ סע״ב ובראשונים שהבי א באהצו״י, עמ׳ 2 ואילך. ועיין מ״ש בצל״ח בסוגיין ) ועיין מ״ש על פירש״י בפני יהושע( . » . ועיין בב״ח או״ח דיש סי׳ תל״ג ובברכי יוסף שם והנה בתוספתא ובמכילתא דדשב״י, עמ׳ 22 , ובברייתא שבבבלי לא נזכר ״או ר הכוכבים״ כלל, ובדי״ץ גיאת ה׳ פסחים, עמ׳ ע״ז, הדביב את נוסח הבבלי עם הירושלמי , עיי״ש בהערה י״ג. ועיין בפרקי דר״א פ״כ, ד. וצ׳ הרד״ל, מ״ו ע״ב, ועיי״ש הערה כ״א , ומגירסת הירושלמי קצת סיוע לדבריו על ההבדל בזה בין הירושלמי והבבלי. י ובפסיקתא זוטרתי שמות י״ב ט״ו, ל״א ע״א: ושלש בחמה ותחת הכוכבים וכר, וכנראה שצ״ל: בחמה ] ותחת הירח[ ותחת הכוכבים, עיין בפי׳ הריטב״א להגדה של פסח סד״ה מצה ז ו שאנו אוכלים. והמקור שם צ״ע. 2 . ל פ י שב די ק ת הנ ר י פ ה מ רו ב ה. וכ״ה בד ובקג״ג. וכ״ה בכי״ל ) אל א שם: ומרובה(. ובכי״ע: לפי שאור הנר יפה לבדיקה. וקרוב לוודאי שהוא ״מתוקן״ ע״ פ ובמדרש הגדול י״ב, י״ז, הוצ׳ ר״מ מרגליות, עמ׳ קצ״ח: לפי שבדיקת » . הבבלי ח׳ א׳ הנר יפה מאור החמה ומאור הלבנה. ושמא היתה לפניו פיסקא זו במכילתא דרשב״י. ואור לייג אינו בודק, מפני שמצותו בכך שיבדוק בי־ ד, או בסמוך לו מיד, כפי שמוכ ח » בירושלמי לעיל שם, וכפירושו של בעל שדה יהושע. ועיין בעמודי ירושלים בירושלמי שם שהעיר על שיטת הראב״ן הסובר שאם בדק בייג חוזר ובודק בי״ד, עיי־ ש. וכן ביבין שמועה להרשביץ, כי ו עיג: וכתב רבעו אבן מגש זיל בני אדם המכבדין חדריהם בייג בניסן ומכוונין לבדוק החמץ ולבערו , ומהרין שלא להכניס שם חמץ עוד, אעפ כ צריכין בדיקה ליל ייד. ועיין בפי׳ ר׳׳י מנרבונא ח׳ א׳ ד״ה ואכסדרה, ובהערות הריב נאה שם, ועיין בחי׳ הרין ש ם » ובהערות הריב הניל שם. ובפנים תפסחי כפירוש הפשוט בירושלמי ובבבלי. Y ד׳ א׳ דיה ואיכא מ י ועיין מ׳׳ש לעיל היא, עמי 99 , הע׳ 85 . ועיין בבלי כאן ב׳ א׳. 8 פיסקא זו של התוספתא חסרה בירושלמי ובבבלי כי’ מ, אבל ישנה גם בקטעים מן הגניזה שפרסם לוו.

Tosefta Ki-Fshutah v. 6


About Book Tosefta Ki-Fshutah v. 6

6. Mo'ed, Part IV, Pesakhim-SukkahCopyright1. Zera'im, Berakot-Bikkurim2. Zera'im, Berakot-Terumot3. Zera'im, Shevi'it-Bikkurim4. Mo'ed, Shabbat-Shekalim5. Mo'ed, Part III, Shabbat-Eruvin7. Mo'ed, Part V, Betza-Hagiga8. Nashim, Yevamot-Kiddushin9. Nashim, Yevamot-Ketubot-Nedarim-Nezirot10. Nashim, Sota-Gittin-Kiddushin11. Nezikin, Bava Kamma-Bava Mezi'a-Bava Batra12. Nezikin, Bava Kamma-Bava Mezi'a-Bava Batra
tosefta fshutah page https publishersrow ebookshuk books jewish hebrew ebooks qwer
eBookshuk Books

The Torah: The Five Books of Moses
This acclaimed new translation of the Torah--the Holy Scriptures of the Jewish people,--was prepared according to the Masoretic Text by the Jewish Publication Society (Philadelphia), world s oldest Jewish book publisher. Electronic version of it, which is a searchable replica of the printed version was prepared by Varda Books in 2002, with all the latest corrections and revisions having been incorporated.

Topics In Hebrew and Semitic Linguistics


Violence and Defense in the Jewish Experience
Violence has always existed, and the Jews have been its victims for thousands of years in all parts of the world and in all periods of history. The book presents the fruits of the colloquium on Violence and Defense in Jewish History held in Tel-Aviv in 1974.

Collected Writings in Jewish Studies
This collection of articles in Jewish Studies has been authored by, what many consider, the most important scholar of the rabbinic life and literature in the post WWII period.

Luah Hashanah 5774
United Synagogue of Conservative Judaism's official calendar for the Jewish year. It is intended to guide congregations and individuals through the liturgy during the Jewish year 5774.

Luah HaShanah 5776
sdfg

Education in Israel
Education in Israel gives a full account of the present school system in Israel and should be of interest to educationists of the modern world. For Israel is a microcosm of the modern world.

The International Critical Commentary (ICC): DEUTERONOMY
Electronic edition of one of the author's finest achievements.

The International Critical Commentary (ICC): Amos and Hosea
The author has taken up in connection with the first two of the immortal Twelve, many questions that concern just as closely the prophetic books. It is especially felt in the Introduction; in fact Harper's introduction to Amos and Hosea is really an introduction to Prophecy as such.

Folk-lore in the Old Testament: Studies in Comparative Religion Legend and Law. Vol. I
Many traces of the old modes of life and thought survive in the form of folklore. A few such relics of ruder times, as they are preserved like fossils in the Old Testament, are illustrated and explained by the author in this book. The first volume covers the folklore ranging from the creation of man to the heirship of Jacob.

The End of Time
A stunning departure from the polemics and social criticism that have made Horowitz one of our most controversial public intellectuals, The End of Time is a wide ranging, unflinching and lyrical meditation on subjects ranging from what parents inadvertently teach us in their deaths, to the forbidding reality of the cancer ward and the way in which figures like Mohammed Atta use death to become gods of their own mad creation.

Rabbinic Fantasies: Imaginative Narratives from Classical Hebrew Literature
This extraordinary volume is framed by two major original essays by the editors. Through sixteen unusual selections from ancient and medieval Hebrew texts, sensitively rendered into English prose, it reveals facets of the Jewish experience and tradition that would otherwise remain unknown.

Judaism and Christianity
A signally important work for anyone seriously concerned with Judaism or Christianity. It may prove to be a seminal work, a work that is interesting to both Jews and Christians. No doubt, it has faults, but a lack of nobility is not one of them.

USCJ eLuah 5776
asdf

Consolation for the Tribulations of Israel
Many centuries ago a thoughtful and scholarly Jew asked the question: Why do the righteous suffer? Anxious to help us reach out for an answer, a brilliant young scholar, Martin A. Cohen, has prepared a translation of Consolaçam as tribulaçoens de Israel, a history of the Jews written by a Portuguese Marrano who had witnessed the tragic events that befell his people in Portugal in the first half of the sixteenth century.

THE BIBLICAL ACCOUNT OF THE CONQUEST OF CANAAN


Early History of the Alphabet
A most enjoyable and informative book. . . an excellent introduction to epigraphy and paleography of ancient Semitic languages . . . contains a wealth of information compiled into a simple to understand format.

The Commentary of R. Samuel Ben Meir Rashbam on Qoheleth


The Jewish Encyclopedia, Index Volume
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the world—many considered founding “fathers” of their respective disciplines—this massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

The Pharisees: The Sociological Background of Their Faith (2 volume-set)
The Pharisees constituted a religious Order of singular influence in the history of civilization. Judaism, Christianity, and Mohammedanism all derive from this ancient Palestinian Society. This book uncovers the origins and fundamental aspects of Pharisees' faith from sociological point of view.

JPS Torah Commentary: Numbers
Commentary on the Torah' forth book by one of the most insteresting modern Jewish thinkers.

The House of Nasi: The Duke of Naxos
Joseph Nasi, Duke of Naxos, Lord of Tiberias, was a Marrano or “converse,” knighted by Charles V of the Holy Roman Empire, a jousting partner of Emperor Maximillian, and a court advisor to Suleiman the Magnificent. During his astonishing life as a statesman, financier, and philanthropist in sixteenth-century Europe, he moved across the continent from Antwerp to Paris, to Naples, to Rome, and from there to Constantinople, where he reembraced Judaism.

Spain, the Jews, and Franco
The role played by Spain during World War II regarding the Jews has long been a matter of controversy. This volume, first published in Hebrew to wide acclaim seeks to set the record straight. It offers a full and objective account of the rescue of Jewish refugees from Nazi-occupied countries by the Franco regime.

Tractate Ta'anis: Commentary and Study Guide
This is hard-core serious commentary on traditional Jewish belief that climatic conditions are entirely dependent upon the deeds of people. Taanis, one of the most interesting Talmudic Tractates, explicates this principle.

Meeting of Cultures and Clash of Cultures


History of the Jews, Vol. 2: From the Reign of Hyrcanus (135 B.C.E.) to the Completion of the Babylonian Talmud (500 C.E.)
A condensed reproduction of the first comprehensive attempt to write the history of the Jews as the history of a living people and from a Jewish point of view. The second volume covers the period from the reign of Hyrcanus to the completion of the Babylonian Talmud.

Historisch-kritisches Lehrgebäude der hebräischen Sprache (in drei Bänden)
This is the largest compilation of grammatical material for Hebrew Bible.

Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. 8
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

A History of the Marranos
The tradegy and romance of the story of the secret Jews of the Spanish Peninsula is a lesson that every one must learn and always remember.

Studies in Jewish Education I: Theory and Research
The focus of this volume is the state of the Jewish educational research and its impact on practice.

The Jewish Encyclopedia Vol. 12
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the world—many considered founding “fathers” of their respective disciplines—this massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

Introduction to the Talmud and Midrash
The classic work on the field. Not for beginners; for those interested in a more historical and critical study of Talmud and Midrash.

History of the Jews, Vol. 3: From the Revolt against the Zendik (511 C.E.) to the Capture of St. Jean d'Acreby by the Mahometans (1291 C.E.)
A condensed reproduction of the first comprehensive attempt to write the history of the Jews as the history of a living people and from a Jewish point of view. The third volume covers the period from the revolt against the Zendik to the capture of St. Jean d'Acreby by the Mahometans.

Israel and the Nations
Israel and the Nations is a handbook of Jewish apologetics. The author's primary goal was to put together all the arguments of Jew-baiting and to explain their nature and origin. This work is a source of information and reference for all those who are in quest of enlightenment.

The Torah: The Five Books of Moses
This acclaimed new translation of the Torah--the Holy Scriptures of the Jewish people,--was prepared according to the Masoretic Text by the Jewish Publication Society (Philadelphia), world s oldest Jewish book publisher. Electronic version of it, which is a searchable replica of the printed version was prepared by Varda Books in 2002, with all the latest corrections and revisions having been incorporated.

Pirke de-Rabbi Eliezer
Kabbalistic midrashic work on Genesis, part of Exodus, and a few sentences of Numbers ascribed to R. Eliezer b. Hyrcanus.

The Fifty-Third Chapter of Isaiah according to the Jewish interpreters (in 2 vols.)
Collection of printed texts and MSS. by Jewish commentators on the 53rd Chapter of Isaiah, brought together by AD. Nubauer and translated with assistance of S.R.Driver.

Sacred Fragments: Recovering Theology for the Modern Jew
Winner of the National Jewish Book Award, this book will be a stimulating and rewarding step to exploring and restoring Jewish theology – and faith – at a time when belief is continually challenged and yet so very needed.

Commentary on the New Testament from the Talmud and Hebraica Vol.2
asdf

THE CONCILIATOR


The Jewish Encyclopedia Vol. 1
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the world—many considered founding “fathers” of their respective disciplines—this massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

Community and Polity: The Organizational Dynamics Of American Jewry (Revised and Updated Edition)
Community and Polity explores in depth the developments in the American Jewish community in the post-WWII period. Like the first edition, it is designed to serve two purposes: to provide a basic survey of the structure and functions of the American Jewish community and to suggest how that community should be understood as a polity that is not a state but is no less real from a political perspective.

History of the Jews, Vol. 5: From the Chmielnicki Persecution of the Jews in Poland (1648 C.E.) to the Present Time (1870 C.E.)
A condensed reproduction of the first comprehensive attempt to write the history of the Jews as the history of a living people and from a Jewish point of view. The fifth volume covers the period from the Chmielnicki Persecution of the Jews in Poland to the Present Time.

The Jewish Encyclopedia Vol. 1
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the world—many considered founding “fathers” of their respective disciplines—this massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

A History of the Inquisition of the Middle Ages, in 3 Volumes
Henry Charles Lea s three-volume The History of the Inquisition of the Middle Ages (sold as a set only) is widely regarded by scholars in the field as one of the outstanding works of scholarship on the subject.

Studia Biblica et Ecclesiastica Vol. 2
asdf

Don Isaac Abravanel: Statesman and Philosopher
The story of an extraordinary personality in the history of the Jewish people. Abravanel symbolizes a life of a true son of G-d s chosen people.

New Heart, New Spirit: Biblical Humanism for Modern Israel
New Heart, New Spirit confronts the ethical and moral values of the Bible in the context of the critical situation that Israel and Zionism are facing. It is an outcry and a challenge to the xenophobic movements focused on “holy wars,” power, land, and blood.

Tosefta Ki-Fshutah v. 11
qerer

To Do the Right and the Good
A thought-provoking examination of Jewish social ethics in relation to the mores of contemporary society. In this book, Rabbi Dorff focuses on the social aspects of the Jewish tradition, while tackling such timely topics as war and peace, poverty, intrafaith and interfaith relations, and forgiveness.