Varda Books View book pages:
 Buy this book:
  eBookshuk
  
374 Documents juheria;

by Jose Hinojosa Montalvo
374 Documents juheria; item, tots aquells qui sien o seran trobats culpables de la tractada e induida concitacio del poble de la dita ciutat contra los regidors e majors daquella.... ( The rest of the document contains no reference to Jews). 98 Tortosa, 9 November 1392 Juan I, King of Aragon, wishing to find the city of Valencia peaceful when he arrives in the near future, pardon those who participated in the assault on the Jewish quarter, excepting twenty persons chosen from amongst the guilty parties. ACA, Reg. 1880, fol. 191v En Johan, per la gracia de Deu. etc. Als noble, amats e fels nostres mossen Roger de Moncada, governador del regne, e mossen Jacme Scriva, justicia en criminal de la ciutat de Valencia e a cascun dells e a lurs lochtinents. Salutem et dilectionem. Com nos a intercessio e humil suplicacio de nostra molt cara companyera la reyna desijant que nos e ella, qui encara com a rey e a reyna no eren e no som entrats en la dita ciutat vers la qual tenim ajudant Deu nostre dret cami entrem en aquella pacifichs e benignes, hajam provehit e atorgat ab nostra carta que, exceptat cert e poch nombres dels quen son preses dins la preso comuna de la dita ciutat per ocasio del esvaiment ( illegible) e robaries dels juheus e juheria de la ciutat dessus dita, exceptats en vint solament dels absentats de la dita ciutat per la dita raho, es a saber, aquells vint dels dits absentats los quals lo Consell daquella mateixa ciutat, qui dels mes o menys culpables dels dits maleficis es cert e informat elegira e nomenara, tots los altres de la dita ciutat e del terme daquella e de qualquier edat o condicio sien, axi presents com absents, culpables o malmirents dels dits esvaiment e roberies sien e estiguen en segur, e aquells e cascun dells e lurs bens sien hauts quitis dels dits maleficis e de cascun daquells, axi com james no fossen esdevinguts; per tal, volem e a vos e a cascun de vos dehim e manam expressament e de certa scientia que retenguts e conservais los dits qui preses son, e hauda per vos del dit Consell nominacio dels dits vint absents, tots los altres de la dita ciutat e de son terme e cascun dells e bens lurs, axi presents e absents posets en segur de lurs persones e bens e hajats per quitis de tots e sengles los dits maleficis faent, aço notificat ab crida publica, en la qual los dits vin exceptats sien nomenats per tal que tots los altres se tenguen per pus segurs dels dits affers, e que encontinent e de fet cancellets o cancellar façats e per cancellades hajats, axi com nos havem, totes e qualsevol fermançes, capleutes e altres seguretats dades o preses per o de qualsevol persones e bens lurs per la dita raho, exceptada tantsolament les fermances, capleutes e altres seguretats si alcunes son dades o reebudes per o dels sits preses e vint absents nomenadors segons es dit, guardant vos que daci avant alcuns altres per la dita occasio no embarguets ne agreviets en alcuna manera, E aço per res no mudets ne alloguets si nostra indignacio desijats esquivar. Dada en Tortosa sots nostre segell secret a IX. die de noembre en lany de la nativitat de nostre Senyor M. CCC. XCII. Rex Iohannes. 99 Tortosa, 10 November 1392 Juan I reminds the governor of the Kingdom of Valencia that he is to intervene as little as possible in the Jewish quarter of Valencia, and that justice is to be applied agains Arnaldo de Romani, accused of participating the assault. ACA, Reg, 1881, fol. 60v Iohannes, etc. Nobili et dilecto consiliario nostro Rogerio de Montecatheno, militi gubernatori regni Valentie, vel eius locumtenente. Salutem et dilectionem. Quam quod vobis nuper tum quadam littera nostra, data Barchinone XVIIII. die febroarii anno infrascripto tradiderius in mandatis quatenus de causis seu questionibus aliamam iudeorum olim civitatis Valentie universaliter causa agendo quam deffendendo tangentibus vos intromittere minime curaretis ut in ipsa littera diffusius continetur, et tamen quia motis certis iustis et rationabilibus causus ad habere nostrum inducentibus annuum in causa criminali pro parte fisci nostri seu alterais cuiuscumque persone incepta contra Arnaldum de Romani, domicellum, delati de invasione seu insultu iuderie civitatis predicte fore per vos deliberavimus procedendum ideo vobis dicimus et mandamus de certa scientia et expresse quatenus resumpto processu in quo provecto est audito quod plenarie in suis deffensionibus delato predicto procedatis ad absolvendo vel condepnandum eundem breviter et cunctis maliciis proculpulsis prout ipsius merita vel demerita id expostent littera antedicta in aliquo non obstante. Data Dertuse sub nostro sigillo secreto X. dia novembris anno a nativitate Domini M. CCC. XCII. Vidit Petrus Micer. Chapter Home | TOC 9 | Index 9

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  
374 Documents juheria; item, tots aquells qui sien o seran trobats culpables de la tractada e induida concitacio del poble de la dita ciutat contra los regidors e majors d'aquella.... ( The rest of the document contains no reference to Jews). 98 Tortosa, 9 November 1392 Juan I, King of Aragon, wishing to find the city of Valencia peaceful when he arrives in the near future, pardon those who participated in the assault on the Jewish quarter, excepting twenty persons chosen from amongst the guilty parties. ACA, Reg. 1880, fol. 191v En Johan, per la gracia de Deu. etc. Als noble, amats e fels nostres mossen Roger de Moncada, governador del regne, e mossen Jacme Scriva, justicia en criminal de la ciutat de Valencia e a cascun d'ells e a lurs lochtinents. Salutem et dilectionem. Com nos a intercessio e humil suplicacio de nostra molt cara companyera la reyna desijant que nos e ella, qui encara com a rey e a reyna no eren e no som entrats en la dita ciutat vers la qual tenim ajudant Deu nostre dret cami entrem en aquella pacifichs e benignes, hajam provehit e atorgat ab nostra carta que, exceptat cert e poch nombres dels que'n son preses dins la preso comuna de la dita ciutat per ocasio del esvaiment ( illegible) e robaries dels juheus e juheria de la ciutat dessus dita, exceptats en vint solament dels absentats de la dita ciutat per la dita raho, es a saber, aquells vint dels dits absentats los quals lo Consell d'aquella mateixa ciutat, qui dels mes o menys culpables dels dits maleficis es cert e informat elegira e nomenara, tots los altres de la dita ciutat e del terme d'aquella e de qualquier edat o condicio sien, axi presents com absents, culpables o malmirents dels dits esvaiment e roberies sien e estiguen en segur, e aquells e cascun d'ells e lurs bens sien hauts quitis dels dits maleficis e de cascun d'aquells, axi com james no fossen esdevinguts; per tal, volem e a vos e a cascun de vos dehim e manam expressament e de certa scientia que retenguts e conservais los dits qui preses son, e hauda per vos del dit Consell nominacio dels dits vint absents, tots los altres de la dita ciutat e de son terme e cascun d'ells e bens lurs, axi presents e absents posets en segur de lurs persones e bens e hajats per quitis de tots e sengles los dits maleficis faent, aço notificat ab crida publica, en la qual los dits vin exceptats sien nomenats per tal que tots los altres se tenguen per pus segurs dels dits affers, e que encontinent e de fet cancellets o cancellar façats e per cancellades hajats, axi com nos havem, totes e qualsevol fermançes, capleutes e altres seguretats dades o preses per o de qualsevol persones e bens lurs per la dita raho, exceptada tantsolament les fermances, capleutes e altres seguretats si alcunes son dades o reebudes per o dels sits preses e vint absents nomenadors segons es dit, guardant vos que d'aci avant alcuns altres per la dita occasio no embarguets ne agreviets en alcuna manera, E aço per res no mudets ne alloguets si nostra indignacio desijats esquivar. Dada en Tortosa sots nostre segell secret a IX. die de noembre en l'any de la nativitat de nostre Senyor M. CCC. XCII. Rex Iohannes. 99 Tortosa, 10 November 1392 Juan I reminds the governor of the Kingdom of Valencia that he is to intervene as little as possible in the Jewish quarter of Valencia, and that justice is to be applied agains Arnaldo de Romani, accused of participating the assault. ACA, Reg, 1881, fol. 60v Iohannes, etc. Nobili et dilecto consiliario nostro Rogerio de Montecatheno, militi gubernatori regni Valentie, vel eius locumtenente. Salutem et dilectionem. Quam quod vobis nuper tum quadam littera nostra, data Barchinone XVIIII. die febroarii anno infrascripto tradiderius in mandatis quatenus de causis seu questionibus aliamam iudeorum olim civitatis Valentie universaliter causa agendo quam deffendendo tangentibus vos intromittere minime curaretis ut in ipsa littera diffusius continetur, et tamen quia motis certis iustis et rationabilibus causus ad habere nostrum inducentibus annuum in causa criminali pro parte fisci nostri seu alterais cuiuscumque persone incepta contra Arnaldum de Romani, domicellum, delati de invasione seu insultu iuderie civitatis predicte fore per vos deliberavimus procedendum ideo vobis dicimus et mandamus de certa scientia et expresse quatenus resumpto processu in quo provecto est audito quod plenarie in suis deffensionibus delato predicto procedatis ad absolvendo vel condepnandum eundem breviter et cunctis maliciis proculpulsis prout ipsius merita vel demerita id expostent littera antedicta in aliquo non obstante. Data Dertuse sub nostro sigillo secreto X. dia novembris anno a nativitate Domini M. CCC. XCII. Vidit Petrus Micer. << Chapter >> Home | TOC 9 | Index 9
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  

Varda Books - 1-59045-946-6


 Already viewed books:
The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE