Varda Books View book pages:
 Buy this book:
  eBookshuk
  
Documents 647 764 Valencia

by Jose Hinojosa Montalvo
Documents 647 764 Valencia, 30 August 1476 Fine of 100 sueldos levied on Isach Cania and SahulLevi, of Morvedre, for having fought in the hostelry where were lodging, on the Morvedre road. ARV, MR 86, fol. 175v Item pos en reebuda, los quals a XXX. dies del mes dagost del dit any M. CCCC. LXXVI. reebe per mi lo dit En Pere Garro de Isach Cania e de Sahul Levi, juheus de la juheria de la vila de Murvedre, C sous reyals de Valencia, per los quals franchs a la cort del senyor rey se son composais ab mi, per ço aquells se son abocinejats, e la hun ha mordut a laltre en lo dit, e laltre ha donal ab hun ganivet hun petit colp, la qual dita qiiestio han haude en lo hostal hon passaven en lo raval del cami de Murvedre: C sous. 765 Valencia, 19 December 1476 Fine of 30 sueldos levied on Sento for not wearing a badge on his clothing and for living in the parish of Santo Tomás in the city of Valencia. ARV, MR 86, fol. 176v Item pos en reebuda, los quals a XVIIII. de dehembre del dit any mil CCCC. LXXVI. reebe per mi lo dit En Pere Garro de Senton, juheu, XXX. sous de reyals per los quals se compost ab mi franchs a la cort del senyor rey, per tant com fonch atrobat no portar roda e fonch atrobar habitava en parroquia de Sent Thomas de la present ciutat de Valencia: XXX sous. 766 Valencia, 18 January 1477 Biona Cal, alias Monyino, of Mora de Falset, who came to Valencia with the Venetian galleys, is authorized baile general to reside in the city until he resolves his business affairs. ARV, Bailia 1296, fol. 311v Davant lo magnifich batle general se presenta Biona Cap, alias Monyino, juheu de Mora de Falset, del comte de Prades, lo qual era vengut a la present ciutat de Valencia ab les galeres de venecians, e per algunes deutes esta pres en la present ciutat de Valencia, requerint lo dit magnifich batle general li plagues donar licencia puxa estar en la present ciutat de Valencia fins haja desempachades ses fahenes. E lo dit magnifich batle general dona licencia a aquell que puxa estar en la present ciutat de Valencia per temps de hun mes, exceptant que no estiga en casa de algun convers ni en les parroquies prohibides per fur, ço es Sent Esteve, Sent Thomas e Sent Andreu. 767 Valencia, 18 January 1477 The court of the bailia hands over to Bardaxi, keeper of the Valencia brothel, some grey stockings that Benvenist, of Saragossa, had from Mosse Jaba, of Morvedre, for a certain debt that Benevist had with the ARV, Bailia 1296, fol. 311v Vidal Benviniste, jueu de Caragoça, attenent que ell te unes calses gisses noves de Mosse Jaba, de Murvedre, per cinch reals e dos diners, e com ell sia de partida de la present ciutat, e En Bardaxi, hostaler del bordell, pretenent lo dit Jaba li deu certa quantitat la cort dona facultat al dit Vidal, segons forma de fur de metre en poder del dit Bardaxi les dites calses enpenyorar aquelles per altres cinch reals, dos diners e axi li foren liurades al dit Bardaxi les dites calses, e aquell confessa tenir. 768 1477, March 26th, Valencia Fine of 24 sueldos to a Jew of Morvedre who exercised the office of tailor in the city of Valencia contrary to edicts in force. ARV, MR 87, fol. 176r Item pos en reebuda, los quals a XXVI. de març del any present M. CCCC. LXXVII. reebe per mi lo dit En Pere Garro dEn Johan de Barda, axi vehedor e clavari del offici dels sartres de la ciutat de Valencia, VIII. sous per la terça part de aquells XXIIII. sous, los quals aquell ha executats en virtut de hun privilegi atorgat per lo senyor rey al offici dels sartres, a hun juheu de Murvedre per que usava de sartre dins la dita ciutat. Chapter Home | TOC 9 | Index 9

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  
Documents 647 764 Valencia, 30 August 1476 Fine of 100 sueldos levied on Isach Cania and SahulLevi, of Morvedre, for having fought in the hostelry where were lodging, on the Morvedre road. ARV, MR 86, fol. 175v Item pos en reebuda, los quals a XXX. dies del mes d'agost del dit any M. CCCC. LXXVI. reebe per mi lo dit En Pere Garro de Isach Cania e de Sahul Levi, juheus de la juheria de la vila de Murvedre, C sous reyals de Valencia, per los quals franchs a la cort del senyor rey se son composais ab mi, per ço aquells se son abocinejats, e la hun ha mordut a l'altre en lo dit, e l'altre ha donal ab hun ganivet hun petit colp, la qual dita qiiestio han haude en lo hostal hon passaven en lo raval del cami de Murvedre: C sous. 765 Valencia, 19 December 1476 Fine of 30 sueldos levied on Sento for not wearing a badge on his clothing and for living in the parish of Santo Tomás in the city of Valencia. ARV, MR 86, fol. 176v Item pos en reebuda, los quals a XVIIII. de dehembre del dit any mil CCCC. LXXVI. reebe per mi lo dit En Pere Garro de Senton, juheu, XXX. sous de reyals per los quals se compost ab mi franchs a la cort del senyor rey, per tant com fonch atrobat no portar roda e fonch atrobar habitava en parroquia de Sent Thomas de la present ciutat de Valencia: XXX sous. 766 Valencia, 18 January 1477 Biona Cal, alias Monyino, of Mora de Falset, who came to Valencia with the Venetian galleys, is authorized baile general to reside in the city until he resolves his business affairs. ARV, Bailia 1296, fol. 311v Davant lo magnifich batle general se presenta Biona Cap, alias Monyino, juheu de Mora de Falset, del comte de Prades, lo qual era vengut a la present ciutat de Valencia ab les galeres de venecians, e per algunes deutes esta pres en la present ciutat de Valencia, requerint lo dit magnifich batle general li plagues donar licencia puxa estar en la present ciutat de Valencia fins haja desempachades ses fahenes. E lo dit magnifich batle general dona licencia a aquell que puxa estar en la present ciutat de Valencia per temps de hun mes, exceptant que no estiga en casa de algun convers ni en les parroquies prohibides per fur, ço es Sent Esteve, Sent Thomas e Sent Andreu. 767 Valencia, 18 January 1477 The court of the bailia hands over to Bardaxi, keeper of the Valencia brothel, some grey stockings that Benvenist, of Saragossa, had from Mosse Jaba, of Morvedre, for a certain debt that Benevist had with the ARV, Bailia 1296, fol. 311v Vidal Benviniste, jueu de Caragoça, attenent que ell te unes calses gisses noves de Mosse Jaba, de Murvedre, per cinch reals e dos diners, e com ell sia de partida de la present ciutat, e En Bardaxi, hostaler del bordell, pretenent lo dit Jaba li deu certa quantitat la cort dona facultat al dit Vidal, segons forma de fur de metre en poder del dit Bardaxi les dites calses enpenyorar aquelles per altres cinch reals, dos diners e axi li foren liurades al dit Bardaxi les dites calses, e aquell confessa tenir. 768 1477, March 26th, Valencia Fine of 24 sueldos to a Jew of Morvedre who exercised the office of tailor in the city of Valencia contrary to edicts in force. ARV, MR 87, fol. 176r Item pos en reebuda, los quals a XXVI. de març del any present M. CCCC. LXXVII. reebe per mi lo dit En Pere Garro d'En Johan de Barda, axi vehedor e clavari del offici dels sartres de la ciutat de Valencia, VIII. sous per la terça part de aquells XXIIII. sous, los quals aquell ha executats en virtut de hun privilegi atorgat per lo senyor rey al offici dels sartres, a hun juheu de Murvedre per que usava de sartre dins la dita ciutat. << Chapter >> Home | TOC 9 | Index 9
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  

Varda Books - 1-59045-946-6


 Already viewed books:
The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE