Varda Books View book pages:
 Buy this book:
  eBookshuk
  
Documents 551 Item pos

by Jose Hinojosa Montalvo
Documents 551 Item pos en reebuda, los quals a VIII. dies del mes de marc del dit any M. CCCC. XXXXII. reebe per mi lo dit En Pere Garro dEn Manuel Caxa, lochtinent meu, de reebedor general en la dita vila de Castello per mans de Samuel Façan, juheu de la dita vila, dels diner a mans sues pervenguts de les rendes reyals de la dita vila en lany M. CCCC. XXXX.: M. CCCC. LXXX. sous. Item pos en reebuda, los quals a XXX. dies de maig del dit any M. CCCC. XXXXII. reebe per mi lo dit En Pere Garro e per ell de Bachi, juheu de la vila de Murvedre, per mans dEn Berenguer Bataller, verguer de mon offici, dels diners a mans mies pervenguts per raho de les rendes reyals de la dita vila pertanyents al senyor rey en lany M. CCCC. XXXVIIII.: DCC. sous. 467 Valencia, 30 January 1442 Measures of the baile general to prevent ill- treatment of the Jewish silversmiths of Morvedre and of other the kingdom when they go to sell in the Moorish quarters. ARV, Bailia 1149, fol. 150v Letra tramesa a lhonrat En Jacme Munyoc, lochtinent de batle en la vila de Morvedre. De nos En Johan Mercader, etc,. A lhonrat en Jacme Munyoc. donzell lochtinent de batle de la vila de Morvedre. Saluts e honor. Com per raho de alguns juheus argenters, los quals van per les moreries dels lochs circumvehins de la dita vila e altres venent argent obrat de sotil ley, los juheus argenters de la dita juheria anants per les dites moreries sien maltractats per les aljames de aquelles per raho de les dites vendes, les quals los dits juheus fan del dit argent sotil. E per la dita raho entre tots los dits argenters juheus de la dita juheria, sia stat ordenat e concordat que algun juheu argenter e altre qualsevol no gos vendre argent obrat o per obrar en les dites moreries ne en altres lochs del dit règne si donchs aquell no sera de marcha de Valencia o que la onza del dit argent valga dotze reyals de Valencia, e sia necessari que los altres juheus argentes axi de la vila de Castello com de Borriana, com de algunes viles o lochs del dit règne de Valencia sien e contribuesquen en la dita ordenacio, per co que per raho de aquells los juheus de la dita juheria de Morvedre no sien maltractats en les dites moreries. Per tal, de part del damunt dit senyor rey, vos dehim e manam e comanam que tots aquells juheus argenters, axi de la dita vila com de les altres viles de Castello e de Borriana com de altres lochs del dit règne, en loch nostre e per nos costrengats e forcets en servar e fer servar a aquells la dessus dita ordenacio e totes altres ordenacions que entre aquells sien fetes os faran per llur benavenir, com nos a vos en e sobre les dites coses ab incidents, dependents, émergents de aquelles tot nostre loch e veus ab la present plenament comanam manants ab les presents de part del damunt dit senyor rey a universes e sengules officials e loch de senyoria tinents que a vos dit honorable En Jacme Munyoç, lochtinent dessus dit, en fer les dites coses contrast o empag algu no us donen, ans si per vos request ne seran vos donen tot consell, favor e ajuda e aço sots pena de cinquanta florins dor dArago als cofrens del dit senyor rey aplicadors. Data Valentie XXX. die ianuarii anno a nativitate Domini M. CCCC. XXXXII. Johan Mercader, major de dies, lochtinent de batle general, etc. 468 Valencia, 30 January 1442 Samuel Facan is not to pay the royal pecha tax and others in the town of Morvedre, since he already did so Burriana. ARV, Bailia 1149, fol. 151r Letra tramesa a lhonrat En Jacme Munyoc, lohtinent de batle de Morvedre. De nos En Johan Mercader, etc,. A lhonorable en Jacme Munyoç, donzell lochtinent de batle de la vila de Morvedre. Saluts e honor, e als adelantats de la aljama dels juheus de la juheria de la dita vila. Denant nos es comparegut Samuel Facan, juheu de la dita juheriam dient e afermant que vosaltres o algun de vos constrenyets e forçats lo dit Samuel en fer contribuir e pagar aquell ab la dita aljama en la part de la peyta reyal que la dita aljama per sa part ha pagar de aquella peyta reyal, la qual totes les aljames de juheus en règne de Valencia cascun any fan e fer son tengudes al dit senyor, en la qual dita peyta reyal lo dit Samuel Facan paga e contribueix cascun any ab la dita aljama dels juheus de la dita vila de Borriana, e que ell per la dita raho no serie tengut pagar ne contribuir ab la dita aljama de la dita juheria puix ja paga e contribueix ab la dita aljama de la dita vila de Borriana, jatsia ell stiga e habit en la juheria de la dita vila de Morvedre e que axi mateix li demanats e fets pagar algunes quantitats de pensions, los quals la dita aljama de la dita vila de Morvedre fa cascun any de les quals per sa part es estada ja pagada la pura sort requerint que sobre les dites coses li provehissem de remey de justicia. E nos hajam provehit a vosaltres e cascun de vos esser scrit ut infram per tal, de part del damunt dit senyor rey, vos dehim e manam que axi que lo dit Samuel Facan no sie tengut ne obligat en contribuir ab la dita aljama en la dita peyta puix ja contribueix e paga en aquella ab la aljama de la juheria de la dita vila de Borriana, que lo dit Facan no constregats ne forcets en fer contribuir aquell ab la dita aljama per la dita raho e si creheu que aquell sia tengut pagar ab los de la aljama de la vila de Morvedre avisantnos ne per ço que sia vist Chapter Home | TOC 9 | Index 9

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  
Documents 551 Item pos en reebuda, los quals a VIII. dies del mes de marc del dit any M. CCCC. XXXXII. reebe per mi lo dit En Pere Garro d'En Manuel Caxa, lochtinent meu, de reebedor general en la dita vila de Castello per mans de Samuel Façan, juheu de la dita vila, dels diner a mans sues pervenguts de les rendes reyals de la dita vila en l'any M. CCCC. XXXX.: M. CCCC. LXXX. sous. Item pos en reebuda, los quals a XXX. dies de maig del dit any M. CCCC. XXXXII. reebe per mi lo dit En Pere Garro e per ell de Bachi, juheu de la vila de Murvedre, per mans d'En Berenguer Bataller, verguer de mon offici, dels diners a mans mies pervenguts per raho de les rendes reyals de la dita vila pertanyents al senyor rey en l'any M. CCCC. XXXVIIII.: DCC. sous. 467 Valencia, 30 January 1442 Measures of the baile general to prevent ill- treatment of the Jewish silversmiths of Morvedre and of other the kingdom when they go to sell in the Moorish quarters. ARV, Bailia 1149, fol. 150v Letra tramesa a l'honrat En Jacme Munyoc, lochtinent de batle en la vila de Morvedre. De nos En Johan Mercader, etc,. A l'honrat en Jacme Munyoc. donzell lochtinent de batle de la vila de Morvedre. Saluts e honor. Com per raho de alguns juheus argenters, los quals van per les moreries dels lochs circumvehins de la dita vila e altres venent argent obrat de sotil ley, los juheus argenters de la dita juheria anants per les dites moreries sien maltractats per les aljames de aquelles per raho de les dites vendes, les quals los dits juheus fan del dit argent sotil. E per la dita raho entre tots los dits argenters juheus de la dita juheria, sia stat ordenat e concordat que algun juheu argenter e altre qualsevol no gos vendre argent obrat o per obrar en les dites moreries ne en altres lochs del dit règne si donchs aquell no sera de marcha de Valencia o que la onza del dit argent valga dotze reyals de Valencia, e sia necessari que los altres juheus argentes axi de la vila de Castello com de Borriana, com de algunes viles o lochs del dit règne de Valencia sien e contribuesquen en la dita ordenacio, per co que per raho de aquells los juheus de la dita juheria de Morvedre no sien maltractats en les dites moreries. Per tal, de part del damunt dit senyor rey, vos dehim e manam e comanam que tots aquells juheus argenters, axi de la dita vila com de les altres viles de Castello e de Borriana com de altres lochs del dit règne, en loch nostre e per nos costrengats e forcets en servar e fer servar a aquells la dessus dita ordenacio e totes altres ordenacions que entre aquells sien fetes os faran per llur benavenir, com nos a vos en e sobre les dites coses ab incidents, dependents, émergents de aquelles tot nostre loch e veus ab la present plenament comanam manants ab les presents de part del damunt dit senyor rey a universes e sengules officials e loch de senyoria tinents que a vos dit honorable En Jacme Munyoç, lochtinent dessus dit, en fer les dites coses contrast o empag algu no us donen, ans si per vos request ne seran vos donen tot consell, favor e ajuda e aço sots pena de cinquanta florins d'or d'Arago als cofrens del dit senyor rey aplicadors. Data Valentie XXX. die ianuarii anno a nativitate Domini M. CCCC. XXXXII. Johan Mercader, major de dies, lochtinent de batle general, etc. 468 Valencia, 30 January 1442 Samuel Facan is not to pay the royal pecha tax and others in the town of Morvedre, since he already did so Burriana. ARV, Bailia 1149, fol. 151r Letra tramesa a l'honrat En Jacme Munyoc, lohtinent de batle de Morvedre. De nos En Johan Mercader, etc,. A l'honorable en Jacme Munyoç, donzell lochtinent de batle de la vila de Morvedre. Saluts e honor, e als adelantats de la aljama dels juheus de la juheria de la dita vila. Denant nos es comparegut Samuel Facan, juheu de la dita juheriam dient e afermant que vosaltres o algun de vos constrenyets e forçats lo dit Samuel en fer contribuir e pagar aquell ab la dita aljama en la part de la peyta reyal que la dita aljama per sa part ha pagar de aquella peyta reyal, la qual totes les aljames de juheus en règne de Valencia cascun any fan e fer son tengudes al dit senyor, en la qual dita peyta reyal lo dit Samuel Facan paga e contribueix cascun any ab la dita aljama dels juheus de la dita vila de Borriana, e que ell per la dita raho no serie tengut pagar ne contribuir ab la dita aljama de la dita juheria puix ja paga e contribueix ab la dita aljama de la dita vila de Borriana, jatsia ell stiga e habit en la juheria de la dita vila de Morvedre e que axi mateix li demanats e fets pagar algunes quantitats de pensions, los quals la dita aljama de la dita vila de Morvedre fa cascun any de les quals per sa part es estada ja pagada la pura sort requerint que sobre les dites coses li provehissem de remey de justicia. E nos hajam provehit a vosaltres e cascun de vos esser scrit ut infram per tal, de part del damunt dit senyor rey, vos dehim e manam que axi que lo dit Samuel Facan no sie tengut ne obligat en contribuir ab la dita aljama en la dita peyta puix ja contribueix e paga en aquella ab la aljama de la juheria de la dita vila de Borriana, que lo dit Facan no constregats ne forcets en fer contribuir aquell ab la dita aljama per la dita raho e si creheu que aquell sia tengut pagar ab los de la aljama de la vila de Morvedre avisantnos ne per ço que sia vist << Chapter >> Home | TOC 9 | Index 9
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  

Varda Books - 1-59045-946-6


 Already viewed books:
The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE