Bar-Ilan University Press


 View book pages:
 Buy this book:
  Bar Ilan University Press
  
ר׳ שלמה

EnglishHebrew
by Dov Schwartz דב שוורץ
ר׳ שלמה אבן גבירול: ראשית | 43 ראייתו את עצמו כנביא ובחוזה. 45 או  אז אנו עומדים בפני אפשרות של כתיבה מורכבת מטעמים שאינם פילוסופיים ׳טהורים׳. כאמור, הגישות המצדדות בהסבר הסתירות כביטוי לדילמה פנימית ואמתית של הכותב או של השיטה הן לגיטימיות; אולם באותה מידה אפשר להאמין לדבריו של אבן גבירול, שלפיהם הוא כותב במכוון שלא כסדר, וכי הוא מצפה לקורא חכם ומבין מדעתו כדי לעמוד על כוונת המחבר. השפעה על הוגים אחרים המתח בין אופי הסיפור המקראי והאל האישי המופיע בו לבין התפיסה הפילוסופית השכלתנית מניח אפשרות של פרשנות אזוטרית, מאחר שהמשנה הפילוסופית מפקיעה את פרשנות הפשט. עובדה זו מצטרפת לתופעה שהתרחשה כבר בראשית המאה ה־ 12 — מחבר מביע בחיבורים שונים מגמות שונות זו מזו. דוגמה  לכך היא חיבוריו של ר׳ אברהם בר חייא הנשיא ( נפטר46 הניתוח  של מקור חיים מלמד, שספר זה עשוי היה להיקרא .(  בסביבות 1136 כטקסט אזוטרי. כלומר, ר׳ יהודה הלוי יכול היה לשאוב את ההשראה לסגנונו האזוטרי של ספר הכוזרי מתוך התוודעות ליצירתו של אבן גבירול. בל נשכח שתרגום חלקים נכבדים של מקור חיים לעברית  נעשה בידי ר׳ שם טוב פלקירה, הוגה שבעצמו כתב כתיבה אזוטרית. 47 הוגה מרכזי שהושפע מר׳ שלמה אבן גבירול, וככל הנראה גם מסגנונו ומהשימוש( האפשרי של אבן גבירול) בסתירות מכוונות, הוא כאמור ר׳ אברהם אבן עזרא. כתביו המדעיים של אבן עזרא, המוקדשים רובם ככולם לאסטרולוגיה, הם שקופים ושוטפים, ולכאורה אין בהם רבדים שונים של כתיבה מתוחכמת ומצפינה. אולם סגנונו האזוטרי של אבן עזרא אכן נוכח בעצמה ובבהירות בפירושיו לספרי המקרא. בפירושים אלה נידונות סוגיות תאולוגיות רבות ומגוונות, כמו אימננציה אלוהית, תארים אלוהיים( ידיעה וגזרה קדומה), בריאה ( יש מאין או יש מיש) ומקומה המרכזי של המגיה האסטרלית בעבודת האלוהים, וכבר דנו בהן חוקרים שונים בעבר ובהווה החל ממיכאל 45 ראה ש׳ כ״ץ, פתוחים פתוחים ואמורים:  עיוני מחקר ביצירת שלמה אבן גבירול,.  ירושלים תשנ״ב, עמי 304- 303 46 ראה ד׳ שוורץ,  הרעיון המשיחי בהגות  היהודית בימי הביניים, רמת־ גן תשנ״ז,.  עמי 50-  49.  47 ראה להלן עמי 118 Chapter Home  | TOC  | Index u u u

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  
ר׳ שלמה אבן גבירול: ראשית | 43 ראייתו את עצמו כנביא ובחוזה. 45 או אז אנו עומדים בפני אפשרות של כתיבה מורכבת מטעמים שאינם פילוסופיים ׳טהורים׳. כאמור, הגישות המצדדות בהסבר הסתירות כביטוי לדילמה פנימית ואמתית של הכותב או של השיטה הן לגיטימיות; אולם באותה מידה אפשר להאמין לדבריו של אבן גבירול, שלפיהם הוא כותב במכוון שלא כסדר, וכי הוא מצפה לקורא חכם ומבין מדעתו כדי לעמוד על כוונת המחבר. השפעה על הוגים אחרים המתח בין אופי הסיפור המקראי והאל האישי המופיע בו לבין התפיסה הפילוסופית השכלתנית מניח אפשרות של פרשנות אזוטרית, מאחר שהמשנה הפילוסופית מפקיעה את פרשנות הפשט. עובדה זו מצטרפת לתופעה שהתרחשה כבר בראשית המאה ה־ 12 — מחבר מביע בחיבורים שונים מגמות שונות זו מזו. דוגמה לכך היא חיבוריו של ר׳ אברהם בר חייא הנשיא ( נפטר 46 הניתוח של מקור חיים מלמד, שספר זה עשוי היה להיקרא .( בסביבות 1136 כטקסט אזוטרי. כלומר, ר׳ יהודה הלוי יכול היה לשאוב את ההשראה לסגנונו האזוטרי של ספר הכוזרי מתוך התוודעות ליצירתו של אבן גבירול. בל נשכח שתרגום חלקים נכבדים של מקור חיים לעברית נעשה בידי ר׳ שם טוב פלקירה, הוגה שבעצמו כתב כתיבה אזוטרית. 47 הוגה מרכזי שהושפע מר׳ שלמה אבן גבירול, וככל הנראה גם מסגנונו ומהשימוש( האפשרי של אבן גבירול) בסתירות מכוונות, הוא כאמור ר׳ אברהם אבן עזרא. כתביו המדעיים של אבן עזרא, המוקדשים רובם ככולם לאסטרולוגיה, הם שקופים ושוטפים, ולכאורה אין בהם רבדים שונים של כתיבה מתוחכמת ומצפינה. אולם סגנונו האזוטרי של אבן עזרא אכן נוכח בעצמה ובבהירות בפירושיו לספרי המקרא. בפירושים אלה נידונות סוגיות תאולוגיות רבות ומגוונות, כמו אימננציה אלוהית, תארים אלוהיים( ידיעה וגזרה קדומה), בריאה ( יש מאין או יש מיש) ומקומה המרכזי של המגיה האסטרלית בעבודת האלוהים, וכבר דנו בהן חוקרים שונים בעבר ובהווה החל ממיכאל 45 ראה ש׳ כ״ץ, פתוחים פתוחים ואמורים: עיוני מחקר ביצירת שלמה אבן גבירול, . ירושלים תשנ״ב, עמי 304- 303 46 ראה ד׳ שוורץ, הרעיון המשיחי בהגות היהודית בימי הביניים, רמת־ גן תשנ״ז, . עמי 50- 49 . 47 ראה להלן עמי 118 << Chapter >> Home | TOC | Index u u u
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  

Bar-Ilan University Press - 965-226-253-6

 Special Access Code:

 Other related titles:
A World Hidden in the Dimensions of Time  עולם נסתר בממדי הזמןA World Hidden in the Dimensions of Time עולם נסתר בממדי הזמן
Amulets Properties and Rationalism in Medieval Jewish Thought  קמיעות, סגולות ושכלתנות בהגות היהודית בימי הבינייםAmulets Properties and Rationalism in Medieval Jewish Thought קמיעות, סגולות ושכלתנות בהגות היהודית בימי הביניים
Philosophic MysticismPhilosophic Mysticism
Scroll of Secrets  מגילת סתריםScroll of Secrets מגילת סתרים

 Already viewed books:
Contradiction and Concealment Stirah veHastara  סתירה והסתרה בהגות היהודית בימי הבינייםContradiction and Concealment Stirah veHastara סתירה והסתרה בהגות היהודית בימי הביניים