The Hebrew University Magnes Press


 View book pages:
 Buy this book:
  The Hebrew University Magnes Press
  
פתח

EnglishHebrew
by הוניידה גאנם
פתח דבר לערבים שבתוכה הוא שילוב בין שתי דרישות שלכאורה נראות מנוגדות: הדרישה להפיכת ישראל למדינת כל אזרחיה ­רעיון ליברלי ביסודו שלפיו כל אזרח שווה קול ­והדרישה להכיר בערבים כבמיעוט לאומי ולהעניק להם את הזכות לאוטונומיה תרבותית ( זכויות קולקטיביות). הכרה זו היא בעיני הזרם הזה כלי להבטחת השמירה על זהות המיעוט מפני ההתמוססות בתרבות הרוב ומפני השכחת הייחוד התרבותי של מיעוט זה. אבחנותיהם של אינטלקטואלים שנמנו עם זרם זה, בראשותו של עזמי בשארה, השפיעו רבות על השיח הלאומי והאזרחי של האינטלקטואלים הערבים בישראל. מסמכי החזון שפורסמו ב­2006 וב­2007 הם במידה רבה התוצאה האולטימטיבית של התפתחות השיח האזרחי והלאומי של האינטלקטואלים הפלסטינים בישראל מצד אחד, ושל התפשטות השיח האזרחי והלאומי של בל ד מצד אחר. בדומה למצע הפוליטי של בל ד, מסמכי החזון מציעים נוסחה  ילידית ואזרחית לנרמול מעמד הערבים במדינת ישראל, והם משלבים בין הרכיבים של שיח הילידות ששלט בשני העשורים הראשונים שלאחר הקמת ישראל, ובין רכיבים משיח האזרחות שבא בעקבותיו ושלט בשנות השבעים ובחלק משנות השמונים של המאה העשרים. מעבר לביקורת הרבה שעוררו מסמכי החזון בקרב הציבור היהודי בישראל, הם הביאו לחשיפה רשמית של מידת המעורבות העמוקה של זרועות הביטחון בהבטחת אופייה היהודי של מדינת ישראל ובסיכול כל פעילות  חתרנית לשינוי אופייה, גם אם פעילות זו נעשית במסגרת החוק. במכתב ששלח משרד ראש הממשלה מטעם השב כ לעורך עיתון תנועת בל ד עלא חליחל נאמר שהשב כ יסכל פעילות של גורמים המעוניינים לפגוע באופייה היהודי והדמוקרטי של מדינת ישראל, גם אם פעולתם חוקית. המכתב פורסם ב­16 במרס 2007 בביטאון בל ד,  פצל אל­מקאל, ומצוין בו גם כי השב כ יעשה זאת מכוח עקרון  הדמוקרטיה המתגוננת ובמסגרת הדרישה ממנו לסכל פעילות חתרנית. המכתב היה בעצם תשובה לכמה שאלות שהפנה עלא חליחל למשרד ראש הממשלה בעקבות כתבה שפורסמה ב מעריב כמה ימים קודם לכן, שבה נכתב כי ראש השב כ יובל דיסקין הגדיר את הערבים בישראל באוזניו של אולמרט כ איום אסטרטגי. כמה ימים לאחר פרסום תשובה זו החלו לדלוף ידיעות מרעישות בדבר חקירה שמתנהלת נגד עזמי בשארה, שנחשב לאינטלקטואל החשוב ביותר בתחום קידוד וגיבוש שיח האזרחות בישראל. בשארה הואשם במעשים חמורים ביותר, בין השאר  סיוע לאויב בעת מלחמת לבנון השנייה. בעקבות אישומים אלה עזב בשארה את הארץ והתיישב בינתיים ברבת עמון. בעיני מרבית האינטלקטואלים הפלסטינים בישראל וחלק מהאינטלקטואלים היהודים בישראל מדובר בהאשמות שווא המזכירות את משפט דרייפוס, שהועלו לצורך המחשת דברי השב כ על סיכול כל פעילות לשינוי אופייה היהודי של מדינת ישראל. [ יא]

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  

 Special Access Code:

 Already viewed books:
לבנות את האומה מחדשלבנות את האומה מחדש


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE