Enter Your Special
Offer Code Here:
  
     Search:             Advanced search


eBook The Psychology of Lying and Methods of Lie Detection  הפסיכולוגיה של השקר ושי
Author:  
Publisher:  Bar-Ilan University Press
Original Publisher:  Bar-Ilan University Press
Published:  2010
Language:  English
Pages:   398


Free Preview I thought it might be of interest to you Add to wish list AddThis Social Bookmark Button
 

Available as: (for format`s description click on its name)

 

Scholar eBook

$ 30.00 
  BUY NOW

ISBN: 965-226-291-9

File size: 7.541 Mb
About the Book -- The Psychology of Lying and Methods of Lie Detection הפסיכולוגיה של השקר ושי

This book presents updated information on deception and the methods developed to uncover lies. The author describes a wide range of lies, the verbal and nonverbal cues to deception and the perceived cues, which often mislead lie-catchers. Other issues considered are: Do animals lie? At what age do children begin to lie? Do frequent lies indicate some personality disorder or are they a fact of social life? The most prominent method used to detect deception is the polygraph.This volume provides basic information about the polygraph, revealing misconceptions and myths tied to its operation. Other methods constructed to detect lies, such as honesty tests, content analysis and linguistic methods, are also surveyed. בני אדם משקרים כדי להימנע מעונש או כדי לזכות ביתרונות חברתיים וכלכליים. ואולם לעתים פוגעים יתרונות אלה במרקם החברתי ובקשרים הבין-אישיים. אין אדם שלא נפגע ממסר שקרי שכוון אליו. כדי להגן על עצמם מנזקי השקר מנסים בני אדם לפתח כישורים לאיתורו ונוטים לאמוד את אמינותם של מסרים על פי סימנים מילוליים והתנהגותיים המאפיינים לדעתם שקר. מאחר שאין התאמה רבה בין הסימנים המיוחסים לשקר והסימנים המאפיינים אותו למעשה, גדולה הסבירות להיכשל באיתור השקר. נפגעי השקר מבקשים כלים שיסייעו להם לקבוע אם אכן מדובר בשקר. בעבר העמידו את החשוד במבחנים שונים מתוך מחשבה שאדם שבחר לשקר ייענש ולא יעמוד בניסיון, ואילו אדם חף יעמוד בו. החברה הטכנולוגית חיפשה ומצאה למבחנים אלה תחליפים המתאימים יותר לרוח התקופה. גולת הכותרת שלהם הוא הפוליגרף שרושם שינויים פיזיולוגיים המתלווים לתשובותיו של נבדק לשאלות שהוא נשאל. פותחו גם תחליפים לפוליגרף כמו מבחני נייר ועיפרון לבחינת אמינות, איתור שינויים בקול בזמן דיבור, ניתוח תוכן של חומר כתוב, ואפילו שימוש בסמים והיפנוזה. ספר זה דן בכל אלה מנקודת מבט יישומית ומזווית תיאורטית ומחקרית. הספר פונה למגוון רחב של קוראים הבאים במגע עם בני אדם, אם במסגרת עיסוקם הקשור לאכיפת החוק, כגון משפטנים ושוטרים, ואם במסגרת עיסוקם בטיפול וברווחה, כגון פסיכולוגים, פסיכיאטרים ועובדים סוציאליים. עוד יפיקו תועלת מן הספר סוציולוגים, קרימינולוגים, פילוסופים, אנשי דת ומוסר וכל מי שמתעניין בגורמים החברתיים הפועלים על ההתנהגות. גם מנהלים המעורבים בהתנהגות הארגונית של בני אדם ואנשי שיווק ומכירות שעוסקים בהיבטים הכלכליים של השקר ימצאו בו עניין. בעיקר נועד הספר לציבור הרחב הרוצה לדעת יותר על שקרים ועל האמצעים שפותחו לגילויו.

About the Book

Contents

פתח דבר 9

פתח דבר 9

 

מבוא 11

 

פרק ראשון: השקר בעידן של אי-ודאות 19

שלילת השקר 20 ; עד כמה השקרים נפוצים? 23 ; אופני התמודדות עם           

שקרים 26           

 

פרק שני: איזונים ולמים בהפצת השקר 29

גן עדן של שוטים 29 ; התמודדות עם הניצול לרעה של נותני האמון 31           

 

פרק שלישי: שקרים למיניהם 34

; מיון שקרים על פי מ ט ר תם 34 ; מיון שקרים על פי תחכ ומם 45          

    צורות מיון אחרות 46          

 

פרק רביעי: מהו שקר? 49

 המודל המודרג 49 ; הגישה הדיכוטומית: מבחן הכוונה 51 ; גישתו         

של א ק מ ן : ״שקר״ לעומת ״ לא־אמת״ 52 ; הגדרה של שקר 54         

 

פרק חמישי: האם גם בעלי חיים משקרים? 55

הטעיה על ידי הופעה 55 ; התנהגות מטעה 58 ; דוגמאות נבחרות         

של הטעיה על ידי התנהגות מכוונת 60 ; תצפיות רצופות של הטעיות מכוונות 63         

 

פרק שישי: שקרים ראשונים: ילדים מגלים את השקר 66

; האם בני השלוש מסוגלים לשקר? 68 ; שקרים לאחר גיל חמש 73        

פיתוח היכולת לגלות שקרים 77 ; התפתחות השיפוט המוסרי של ילדים 80        

 

פרק שביעי: הרגשות הנלווים לשקר: פחד, אשמה ושמחה 83

הפחד להיתפס 84 ; רגש אשמה 87 ; שמחת ההצלחה 91        

 

פרק שמיני: מי משקר יותר? 92

ריבוי שקרים כמאפיין של אישיות מסתג לת 93 ; שימוש יתר בשקרים        

כהפרעת אישיות 97 ; השפעת התורשה על ריבוי השימוש בשקרים 102        

 

פרק תשיעי: מרכזיותם של הקשב ושל הזיכרון בשקר 105

קשב וזיכרון מיידי 106 ; זיכרון ארוך טווח 107 ; איך מבחינים בין        

זיכרון של התנסות אמיתית לזיכרון של אירוע דמיוני? 110 ; תסמונת הזיכרון המסולף 111        

     

פרק עשירי: האשמות שווא 118

האשמות שווא של ילדים 122        

 

פרק אחד־עשר: הודאות שווא 124

דוגמאות של הודאות שווא מתועדות 125 ; מתי גדל הסיכוי להודאת        

שווא? 134 ; האישיות שנוטה לציית 141 ; המלצות הוועדה לעניין        

הרשעה על סמך הודאה 142        

 

פרק שנים־עשר: הבחירה לשקר: הטיות שיטתיות 144

; הבחירה לומר א מ ת 144 ; הטיית העיגון 145 ; זמינות 149        

ייצוגיות 150        

 

פרק שלושה־עשר: מציאות ודמיון יכולת לגלות שקרים 153

הערכת יתר של היכולת לגלות שקרים 154 ; הערכת יתר של היכולת        

לגלות שקרים והחקירה הפלילית 157        

 

פרק ארבעה־עשר: קשיים בגילוי אינטואיטיבי של שקרים 159

הנטייה להאמין לדובר 160 ; ייצוגיות מכשילה 162 ; השפעת אופן        

הצגת הדברים על הנכונות להאמין 162        

 

פרק חמישה־עשר: סימנים מסגירים וסימנים המיוחסים לשקר 165

; אילו סימנים מסגירים שקרים? 167 ; מילים 173 ; פנים 176        

נעימת הדיבור ושפת הגוף 181 ; ה א ם ניתן לשלוט בסימני השקר        

ההתנהגותיים? 182 ; הבדלים בין־תרבותיים באבחון סימני שקר 184        

 

פרק שישה־עשר: האם ניתן ללמד אין לגלות שקדים? 186

רכישת מיומנות באבחון רגשות מתוך ארשת הפנים 190        

 

פרק שגעה־עשר: ניסיונות שיטתיים ראשונים לגילוי שקדים 192

עינויים 192 ; מבחני דין שמים 193 ; התמודדות עם איתני הטבע        

195 ; מבחני ייסורים 201 ; מבחני שליטה עצמית 203 ; מבחני        

התנהגות 203 ; ניצני המבחן הפיזיולוגי 204        

 

פרק שמונה־עשר: הפוליגרף: תגוגות פיזיולוגיות משקפות

התדחשויות פסיכולוגיות 206

        המדידה הפיזיולוגית 207 ; מדוע דרושה מדידה של ערוצים פיזיולוגיים        

אחדים? 211        

 

פרק תשעה־עשר: שיטות בדיקה עיקריות בפוליגרף 213

שיטות השאלות הרלוונטיות והאי־רלוונטיות 214 ; שיטת שאלות        

ההשוואה 215 ; מבחן פרטי החקירה המוכמנים(פח״ם) 236 ; שיטות        

מיון וסינון 251        

 

פרק עשרים: תשוגות לתהיות לגבי השימוש בפוליגרף 257

; פוליגרף וביופידבק 257 ; ה א ם היפנוזה מכשילה א ת הפוליגרף? 258        

אמצעי מנע התנהגותיים והגילוי בפוליגרף 261 ; תרופות ואלכוהול        

; 263 ; האם יש אוכלוסיות שאינן יכולות להיבדק בפוליגרף? 264        

קבילות הפוליגרף במשפט הפלילי 265 ; בדיקת פסיכופתים בפוליגרף        

268 ; בדיקת בני א דם חרדים מטבעם 271 ; אישיות מופנמת ואישיות        

מוחצנת 272 ; מאיזה גיל ניתן לבדוק ילדים בפוליגרף? 273 ; האם        

גברים מתגלים בפוליגרף יותר מנשים? 275        

 

פרק עשרים ואחד: אבחון מתח בקול 277

;281 II מנתח ה מתח בקול: מרק ;  (PSE) הנפשי        

ה״טרסטר־פרו״ 282        

 

פרק עשרים ושניים: מבחני נייר ועיפרון לבחינת אמינות של עובדים 284

ההתנגדות למבחני יושר 288 ; התמי כה במבחני יושר 291 ; המצב       

החוקי של מבחני היושר 293       

 

פרק עשרים ושלושה: חשיפת שקרים באמצעות היפנוזה, ״סמי אמת״ ואסוציאציות חופשיות 294

האם יקל עלינו לאבחן שקר אצל אדם במצב היפנוטי? 294 ; השפעת       

; ״סמי אמת״ על גילוי השקר 299 ; המבחן המשולש סיכום 302       

אבחון שקר באמצעות אסוציאציות חופשיות 302       

 

פרק עשרים וארבעה: האם שפת השקר שונה משפת האמת? אימות באמצעות ניתוח תוכן 304

בקרת מציאות 318 ; שיטת ; (SVA) ניתוח תקפותן של אמירות       

מבחן הרבגוניות הלשונית   ; (SCAN) המדעי של התוכן       

            

פרק עשרים וחמישה: גם מתים משקרים 324

איתור שקר במכתבי התאבדות 324 ; האמנם הייתה כאן התאבדות 326       

 

פרק עשרים ושישה: מה צופן לנו העתיד? 330

שינויים בגודל האישון 330 ; תמונת החום של הפנים 333 ; הדמיית      

; אבחון שקר באמצעות גלי מוח 334 ; M R I ) 3 3 4 ) תהודה מגנטית      

אבחון מידע בעל תדירות הופעה נמוכה 336 ; אבחון של אי התאמה לשונית 340      

 

ביבליוגרפיה 343

 

מפתחות 375To feature this book on your website*, together with...

(*appropriate also for your online journal, blog, profile page, or on-line forums):

...cover, title, and metadata...

Preview

...title only...

Preview

...cover only, use

Preview


Please Note: To read our e-books, you need Adobe Acrobat or its free Reader (you can get one from here). Once you have installed it, download and install one of ourfree security plug-in forto unlock the books that you have purchased .
If you have not done it already and if your have either PC or Mac, please click here to install now free security plug-in from FileOpen.
For Linux, click here and choose either "Open" or "Run".
IMPORTANT: Using FileOpen Plugin with your Mac