The Hebrew University Magnes Press


 View book pages:
 Buy this book:
  The Hebrew University Magnes Press
  
32 פרק

EnglishHebrew
by יוסף גוברין
32 פרק שלישי ממוצא הונגרי לשוב להונגריה. אך יחסית לשאר המדינות הקומוניסטיות בגוש הסובייטי – למעט רומניה בעידן שלטונו של צ אושסקו – ניתנה האפשרות לקהילה היהודית בהונגריה לנהל את חייה הדתיים באורח חופשי ואף להקים במקום בית מדרש לרבנים, היחיד בגוש הסובייטי, ובית ספר תיכון יהודי. 3 הונגריה הייתה המדינה הראשונה שעמה חתמה ישראל הסכם מסחרי ב 1949- , בהיקף ניכר למדי, אך בשל קשיים – בעיקר מצד ישראל – לא מומש ההסכם במלואו. בשנים שלאחר מכן נחתמו הסכמי סחר חדשים, אך היקפם היה מצומצם. הדרג ההדדי של הייצוג הדיפלומטי היה צירות, ובמהלך התקופה שעד לניתוק היחסים הדיפלומטיים עמד בראש הצירות הישראלית בבודפשט, לרוב, מיופה כוח. למן ראשית שנות השמונים של המאה ה 20- – עם החילופים התכופים של ראשי השלטון בברית המועצות לאחר פטירתם של ליאוניד ברז נייב ( 1982 ), יורי אנדרופוב ,( 1984 ) וקונסטנטין צ רננקו ( 1985 ), ועלייתו לשלטון של מיכאיל גורבצ וב ( 1985 ) אדריכל הרפורמות הכלכליות והמדיניות ( הגלסנוסט ו הפרסטרויקה) שתאמו את שליט הונגריה – נחלשה ,( Kadar) קווי מדיניותו הכלכלית והליברלית של יאנוש קדר תלותה של הונגריה בברית המועצות והתרחבו קשריה עם ארצות המערב, 4 ובתוכם קשרי הכלכלה, הסחר, הספורט, התיירות והתרבות של הונגריה עם ישראל. הונגריה נענתה ליוזמת ישראל לקיום מגעים מדיניים עמה – בהסכמת מנהיג ברית המועצות גורבצ וב 5 – שהוליכו, בשלב ראשון, לחתימת הסכם ( ב 14- בספטמבר 1987 ) על פתיחת משרדי אינטרסים בבודפשט ובתל אביב, שפעלו בחסותן של שתי השגרירויות הזרות: המשרד הישראלי, בשגרירות שווייץ שייצגה את ישראל בהונגריה, והמשרד ההונגרי בשגרירות שוודיה, שייצגה את הונגריה בישראל. בשלב השני, הוליכו המגעים המדיניים לחידוש הקשרים הדיפלומטיים המלאים בין שתי . המדינות ב 18- בספטמבר 1989 על רקע השינויים הכלכליים, החברתיים והמדיניים שהתחוללו בברית המועצות, ולאור חתירתה של הונגריה להרחיב את קשריה עם המערב ועם ישראל עד כינונם מחדש של היחסים הדיפלומטיים עמה, החלו אפוא להתרקם קשרים דו- צדדיים בין שתי המדינות בראשית שנות השמונים בברכת השלטונות. הייתה זו תופעה חריגה בקרב מדינות הגוש הקומוניסטי במזרח אירופה, בעידן ניתוק יחסיהן הדיפלומטיים עם ישראל, והשלב הראשון שהכשיר את הקרקע לקידומם של שני השלבים הבאים: פתיחת משרדי האינטרסים וחידושם של היחסים הדיפלומטיים. שלושת השלבים . נמשכו משנת 1983 עד שנת 1989 Jewish Communities, pp. 144- 146 ; 429- 428  3 א ע, מילואים, ב, עמ 4 מתוך עדותו של לסלו קובאץ, לשעבר סגן שר החוץ של הונגריה, בקובץ ראיונות שהופק Paul Schiffer ( Producer), לסרט תיעודי. שאלות המראיין ודברי המרואיינים פורסמו בתוך A historical sketch, part 1, p. 4 . 5 שם, חלק שני, עמ 9 עמוד תוכן עניינים קטלוג

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  

 Special Access Code:

 Already viewed books:
יחסי ישראל עם ארצות מזרח אירופה מעת ניתוקם בשנת 1967 עד חידושם בשנים 1991-1989יחסי ישראל עם ארצות מזרח אירופה מעת ניתוקם בשנת 1967 עד חידושם בשנים 1991-1989


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE