Tosefta Ki-Fshutah v. 9 Page 6...

qwer

ו ראשי תיבות וקיצורים ראשי תיבות וקיצורים אגה״ת — אגדות התלמוד . אה״ע — אבן העזר. אהצו״י — אהבת ציון וירושלים ) לר״ד רטנר ( לירושלמי זרעים ומועד ) מלבד מס עירובין(. אוה״ג — אוצר הגאונים ) לרב״מ לוין( . או״ז — אור זרוע. או״ח — אורח חיים. או״ש — אוד שמח . א״ח — ארחות חיים. אח״כ — אחר כך. א״י — ארץ ישראל, איני יודע. איכ״ר — איכה רבה . אע״ג — אף על גב . אעפ״י — אף על פי. ב״ב — בבא בתרא, בר ברוך . ב״ד — בית דין. בד״א — במה דברים אמורים. בד״ח — בדפוסים חדשים. בה״א — באור הארוך. בה״ג — בהלכות גדולות, בעל הלכות גדולות . בה״מ — ברכת המזון. בהמ״ד — בית המדרש . ב״ח — בית חדש. בטה״ד — בטעות הדפוס. בט״ס — בטעות סופר . ב״י — בית יוסף. ביה״מ — בית המדרש ) מדרשים של יעללינעק( . בכה״ג — בכהאי גוונא . בכ״מ — בכל מקום, בכמה מקומות. ב״מ — בבא מציעא . במ״ר — במדבר רבה. בעה״ב — בעל הבית . בעה״מ — בעל המאור. בע״מ — בעל מום . ב״ק — בבא קמא . בק״ע — בעל קרבן עדה. ב״ר — בראשית רבה. ברה״מ — ברכת המזון. ברכ״י — ברכי יוסף. ב״ש — בית שמואל. ל ) ג 2 ( — קטעים מן הגניזה. גי — גירסא, גירסת. גנז״ש — גנזי שכטר . לק — גאונים קדמונים. ד ) בלי סימן קיצור( — תוספתא דפוס ראשון. ד׳ ) בסימן קיצור( — דפוס, דפוסים . ד״א — דרך ארץ. דא״ז — דרך ארץ זוטא. דא״ר — דרך ארץ רבה. ד״ב — דפוס ברלין ) הלכות גדולות, הוצ ר״ע הילדיסהיימר(. דב״ר — דברים רבה . ד״ה — דבור המתחיל, דברי הכל. דה״א, דה״ב — דברי הימים א, דברי הימים ב״. דהו״א — דהוה אמינא . ד״ו — דפוס ויניציאה, ווינה. ד״ח — דפוסים חדשים . ד״ל — דפוס ליפסיאה, למברג. ד״נ — דפוס נפולי. ד״ק — דפוס קושטא. דק״ס — דקדוקי סופרים. ד״ר — דפוס ראשון. דר״א — דר, אליעזר . דר״כ — דרב כהנא. דר״ן — דר, נתן. ה׳ — הלכה, הלכות. ה״א, ה״ב וכו׳ — הלכה א, הלכה ב׳ וכו׳. ה״ג — הלכות גדולות. הגד״נ — הגהות כת״י במשנה דפוס נפולי ) עיין מ״ש עליהם במבוא לה׳ הירושלמי .) להר״מ, עמי ו, הערה 21 הגה״מ, הנ״מ — הגהות מיימוניות. הגרמ״ש — הגאון ר׳ מאיר שמחה . הוס׳ — הוספה, הוספות . הוצ׳ — הוצאת. הל״פ — הלכות פסוקות. הע׳ — הערה. ה״פ — הכי פירושו, הלכות פסוקות. הצופה ההגרי — הצופה לחכמת ישרא ל ) בודאפעשט(. ה״ר — הלכות ראו. וי״ר — ויקרא רבה. וכ״ה — וכן הוא . ולפ״ז — ולפי זה. וע״ז — ועל זה . וש״נ — ושם נסמן.

Tosefta Ki-Fshutah v. 9


About Book Tosefta Ki-Fshutah v. 9

9. Nashim, Yevamot-Ketubot-Nedarim-NezirotCopyright1. Zera'im, Berakot-Bikkurim2. Zera'im, Berakot-Terumot3. Zera'im, Shevi'it-Bikkurim4. Mo'ed, Shabbat-Shekalim5. Mo'ed, Part III, Shabbat-Eruvin6. Mo'ed, Part IV, Pesakhim-Sukkah7. Mo'ed, Part V, Betza-Hagiga8. Nashim, Yevamot-Kiddushin10. Nashim, Sota-Gittin-Kiddushin11. Nezikin, Bava Kamma-Bava Mezi'a-Bava Batra12. Nezikin, Bava Kamma-Bava Mezi'a-Bava Batra
tosefta fshutah page https publishersrow ebookshuk books jewish hebrew ebooks qwer
eBookshuk Books

The Jews of Navarre in the Late Middle Ages. Hispania Judaica, v. 4
Documented depiction of the economic activities of the Jews and their work at the service of the Crown in this Christian kingdom.

THE EIGHT CHAPTERS OF MAIMONIDES ON ETHICS


The Book of Delight and Other Papers
The book contains eight chapters of an absorbing text, including The Book of Delight, A Visit to Hebron, Medieval Mayfaring, and Marriages Are Made in Heaven.

Talmud: Mesekhet B'rakhot, in 4 volumes
A Study in the development of the Halakha and Haggadah in the Land of Israel and Babylonia.

The Other War: Israelis, Palestinians and the Struggle for Media Supremacy
Stephanie Gutmann, who covered the second intifada, documents in her book, 'The Other War,' how Israel, in spite of or maybe because of its strength as a democracy nearly always loses the battle for soft and sympathetic minds. The Washington Times

Sacred Fragments: Recovering Theology for the Modern Jew
Winner of the National Jewish Book Award, this book will be a stimulating and rewarding step to exploring and restoring Jewish theology and faith at a time when belief is continually challenged and yet so very needed.

Studies in Jewish Education XIII: Modes of Educational Translation
This volume is concerned with the possibility of translating insights derived from areas of knowledge sometimes thought to be outside the purview of education to issues and problems on the agenda of educational thinkers, researchers and practitioners.

Jewish Pioneers and Patriots
In Jewish Pioneers and Patriots, Lee M. Friedman has unearthed an amazing store of fresh information about the connections of the Jews with America from the times even before the Pilgrims landed at Plymouth down to the first World War.

Legends of the Jews
A most remarkable and comprehensive compilation of stories connected to the Hebrew Bible drawn largely on Jewish lore and tradition. It is an indispensable reference on that body of literature known as Midrash, the imaginative retelling and elaboration on Bible stories in which mythological tales about demons and magic co-exist with moralistic stories about the piety of the patriarchs.

The Jewish Encyclopedia Vol. 11
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the worldmany considered founding fathers of their respective disciplinesthis massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon (Complete and Unabridged Electronic Edition)
This is the complete and unabridged electronic edition of the twentieth century finest and most comprehensive Hebrew lexicon available to the English-speaking student of the Hebrew Scriptures.

Studies in Jewish Education VII: The Beginnings of Jewish Educational Institutions
ORIGINS: THE BEGINNINGS OF JEWISH EDUCATIONAL INSTITUTIONS

The Mystical Element in Judaism
An alternative to Gershom Scholem's view of Kabbalah by one of the greatest Jewish thinkers; a succinct yet much revealing introduction to Jewish mysticism.

Early History of the Alphabet
A most enjoyable and informative book. . . an excellent introduction to epigraphy and paleography of ancient Semitic languages . . . contains a wealth of information compiled into a simple to understand format.

Rabbinic Fantasies: Imaginative Narratives from Classical Hebrew Literature
This extraordinary volume is framed by two major original essays by the editors. Through sixteen unusual selections from ancient and medieval Hebrew texts, sensitively rendered into English prose, it reveals facets of the Jewish experience and tradition that would otherwise remain unknown.

The Jews of Yugoslavia: A Quest for Community
This work is a pioneer study of a little-known part of the modern Jewish world that is at once unique and a microcosm of European Jewry as a whole. The story of the Jews of Yugoslavia can be seen as a quest for community, to forge a unity of communal purpose and endeavor.

Medieval Ketubot from Sefarad, Hispania Judaica v. 11
A careful examination of legal and historic aspects of 30 ketubots from various medieval Hispanic kingdoms; includes their comparison.

JPS Torah Commentary: Exodus
Masterly commentary on the second book of the Bible by eminent Jewish scholar.

History of the Jews in Russia and Poland, Vol. 3: From the Accession of Nicholas II until 1916. Bibliography and Index.
A History of the Jews in Russia and Poland from the pen of S. M. Dubnow (based upon a work in Russian which was especially prepared for JPS) needs neither justification nor recommendation. The work is divided into thee volumes. The third and concluding volume deals with the reign of Nicholas II., the last of the Romanovs, and also contains the bibliographical apparatus, the maps, the index, and other supplementary material.

Studies in Jewish Education XII: The Hebrew Language in the Era of Globalization
This volume of the Studies in Jewish Education examines the place of the Hebrew language today.

JPS Bible Commentary: Jonah
This fine commentary is based closely on the author's original Hebrew commentary (Am Oved, 1992), with some revision and expansion.

The Cambridge Bible for Schools and Colleges: The Book of Exodus
The Book of Exodus sets before us, as the Hebrews of later ages told it, and in the vivid, picturesque style which the best Jewish historians could always command, the story of the deliverance from Egypt.

The International Critical Commentary (ICC): Isaiah I-XXVII
In religion, as elsewhere, great personalities count first, and it is the privilege of a student of the Book of Isaiah to come face to face with one, if not two, such personalities...

Matters of Life and Death
Incredible medical breakthroughs of today, like genetic engineering, in-vitro fertilization, and cloning, as well as the ability and choice to prolong life force us as Jews and human beings to struggle with the dilemmas posed by modern medicine. How does one decide which treatments to accept as appropriate and which not? Jewish law and ethics, as Dr. Elliot Dorff points out, which stem from the ancient teachings of the Talmud, do not directly address these modern issues, but the Jewish tradition

Ah, Assyria... (Scripta Hierosolymitana XXXIII)
Thirty outstanding papers on Assyrian history and its connection and impact on Biblical Israel.

THE ECONOMIC CONDITIONS OF JUDAEA
A broad survey of economic and political conditions in Judaea after Destruction of the Second Temple.

Volume 9, The Universal Jewish Encyclopedia
Created by Reform Rabbis and Jewish Scholars, many of whom escaped from Nazi Germany, the Encyclopedia exhibits a unique sensitivity to all forms of anti-Semitic agitation and malice and makes every effort to find allies among others, especially Christians, to forge a shield for Jewish people in the face of the coming catastrophe.

Jews, Arabs, Turks
Select essays on Middle Eastern history dealing with Israel, Egypt and Turkey with a focus on politics and cultural relations of Jews, Arabs, and Turks.

Palestine in the 18th Century


The International Critical Commentary (ICC): HAGGAI, ZECHARIAH, MALACHI AND JONAH
For all the talk about Bible being a source of Western ethics, Mitchell's is one of the very few books extant that pays more then a lip service to this concept.

A History of the Inquisition of the Middle Ages, in 3 Volumes
Henry Charles Lea s three-volume The History of the Inquisition of the Middle Ages (sold as a set only) is widely regarded by scholars in the field as one of the outstanding works of scholarship on the subject.

Encounter with Emancipation: The German Jews in the United States, 1830-1914
This superbly documented study, enriched by anecdotes and illustrations, portrays the first genuine encounter of Jewish society with emancipation.

The Jews of Moslem Spain, Vol. 1
This is the first volume of a monumental survey of the Jewish community in Spain under Moslem rule. (See second and third volumes here). It offers the reader access to a difficult subject. The period is recreated in a narrative that flows with life and vitality...unmatched for scholarship and readability.

Tosefta Ki-Fshutah v.4
wert

Studies in Jewish Education VI: Teaching Jewish Values
The emphasis of this volume is on teaching of Jewish values and the development of the curriculum.

Chapters on Jewish Literature
The twenty-five short chapters on Jewish Literature open with the fall of Jerusalem in the year 70 of the current era, and end with the death of Moses Mendelssohn in 1786. This book has been compiled with the definite aim of providing an elementary manual of Jewish literature both for home and school use.

The International Critical Commentary (ICC): Isaiah I-XXVII
In religion, as elsewhere, great personalities count first, and it is the privilege of a student of the Book of Isaiah to come face to face with one, if not two, such personalities...

The Jewish Encyclopedia, Index Volume
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the worldmany considered founding fathers of their respective disciplinesthis massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

By Design: science search for God
The book introduces and summarizes two contemporary movements science and religion dialogue and intelligent design . After reading By Design we understand how what was once a battleground between God and science can now become a meeting ground.

JPS Torah Commentary: Numbers
Commentary on the Torah' forth book by one of the most insteresting modern Jewish thinkers.

The International Critical Commentary (ICC): HAGGAI, ZECHARIAH, MALACHI AND JONAH
For all the talk about Bible being a source of Western ethics, Mitchell's is one of the very few books extant that pays more then a lip service to this concept.

Judaism and Christianity
A signally important work for anyone seriously concerned with Judaism or Christianity. It may prove to be a seminal work, a work that is interesting to both Jews and Christians. No doubt, it has faults, but a lack of nobility is not one of them.

History of the Jews in Russia and Poland, Vol. 2: From the Death of Alexander I until the Death of Alexander III. (18251894)
A History of the Jews in Russia and Poland from the pen of S. M. Dubnow (based upon a work in Russian which was especially prepared for JPS) needs neither justification nor recommendation. The work is divided into thee volumes. The second volume treats of the history of Russian Jewry from the death of Alexander I (1825) until the death of Alexander III (1894).

Volume 1, The Universal Jewish Encyclopedia
Created by Reform Rabbis and Jewish Scholars, many of whom escaped from Nazi Germany, the Encyclopedia exhibits a unique sensitivity to all forms of anti-Semitic agitation and malice and makes every effort to find allies among others, especially Christians, to forge a shield for Jewish people in the face of the coming catastrophe.

ANCIENT PLACE NAMES IN THE HOLY LAND


The Jewish Encyclopedia Vol. 12
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the worldmany considered founding fathers of their respective disciplinesthis massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

Tractate Ta'anis: Commentary and Study Guide
This is hard-core serious commentary on traditional Jewish belief that climatic conditions are entirely dependent upon the deeds of people. Taanis, one of the most interesting Talmudic Tractates, explicates this principle.

( )
.

Succeeding at Jewish Education: How One Synagogue Made It Work
Joseph Reimer uses his experience and talent as an ethnographer to bring to life the drama of one synagogue's struggle to make Jewish education work. As a result of his classroom observations Reimer comes away with important insights into what makes Jewish education succeed.

Jewish Influence on Christian Reform Movements
This work is a study of a few typical Reform Movements or heresies in the history of Catholicism during the Middle Ages and of Protestantism during the Reformation era. It has been undertaken with a view to describing and analyzing the contributions by Jews and Judaism to the rise and development of these movements.