Tosefta Ki-Fshutah v. 9 Page 9...

qwer

רשימת הדפוסים של המקורות העבריים ט ש״א, ש״ב וכר — שנה א/ שנה ב׳ וכו, שער א׳ , שער ב״ וכו/ שמואל א/ שמואל ב׳. שבה״ל — שבלי הלקט . שהש״ר — שיר השירים רבה. שו, — שורה . שו״ת — שאלות ותשובות . שטמ״ק — שיטה מקובצת . שי״ק — שירי קרבן. שלטה׳׳ג — שלטי הגבורים . שמו״ר — שמות רבה. שנו״א — שנות אליהו. שנו״ס — שנויי נוסחאות. H ebrew Union College — שנתון של צינצינטי . Annual שעה״מ — שער המלך. שרי״ר — שרידי ירושלמי מן הגניזה שבמצרים . ש״ש — שם שמים . שתא״י — שערי תורת ארץ ישראל. תא״י, תוא״י — תורת ארץ ישראל. תו״א — תנאים ואמוראים . תוד״ה — תוספות דבור המתחיל . תוה״א — תורת האדם. תוה״ב — תורת הבית . תו״י — תוספות ישנים . תו״כ — תורת כהנים. Plinius, Naturalis Histo— תולדות הטבע . ria, ed. Sillig תוס״ב — תוספת בכורים. תו״ש — תורה שלמה . ת״י — תרגום יונתן, תרגום ירושלמי. תיו״ט — תוספות יום טוב. תס״ר — תוספת ראשונים . ת״ק — תנא קמא. תרו׳׳מ — תרומת מעשר, תרומות ומעשרות . ת״ש — תפארת שמואל ) על הרא״ש(. תשה״ג — תשובות הגאונים. רשימת הדפוסים של המקורות העבריים שעל פיה ם סימנתי את העמודים הפיסקאות מן הספרים העבריים שנזכרו בספרי הן על פי דפוס ראשון ) אחרי האינקונבלים, או ע״פ ההוצאות המדעיות שנדפסו ע״פ כתי״י, חוץ מן התלמוד הבבלי והנספח אליו ) רש״י ותוספות ( שהעתקתי מש״ס הוצ״ ראם, ובהערות ) או בסוגרים( הבאתי נוסחאות מדפוסים עתיקים וכתי״י. הפיסקאו ת בספרים של מפרשי התורה, הש״ם, מדרשי הלכה, מפרשי הר״מ והטורים סומנו ברובן ע״פ המקורו ת שנתפרשו על ידיהם. ספרי הפוסקים ושאלות ותשובות ע״פ הסימנים המיוחדים להם. אבל הרבה ספרים סומנו גם על פי עמודי הספר עצמו. מכיוון שכמה דפוסים שהשתמשתי בהם אינם מצויים כלל ביד י הקורא הרגיל, ובמקצת דפוסים עתיקים אין הדפים מסומנים, ציינתי את הדפים בספרים הבאים להל ן ע״פ דפוסים יותר מצויים. אבודרהם. ויניציאה שכ״ו . רבינו בחיי. ויניציאה ד״ש . דרשות ר״י אבן שועיב. קראקא של״ג . חידושי הרשב״א לר״ה ולמגילה. הוצ׳ רח״ז דימיטרובסקי . חידושי הרשב״א לשבועות. ד. וצ׳ ר״א סופר . ספר חסידים. הוצ׳ מקיצי נרדמים. טורים. ווארשא תרמ״ב . יוחסין. הוצ׳ פיליפובסקי. לונדון תרי״ז. כד הקמח ) לרבינו בחיי(. ויניציאה ש״ו; הוצ, ברייט, לבוב תר״מ- תרנ״ב . כפתור ופרח. ה. וצ׳ לונץ, ירושלים תרנ׳׳ז- תרנ״ט . ספר כריתות. קרימונה שי״ח . מאירי לאבות. ווינה תרי״ד. מגן אבות להרשב׳״ץ ) פירושו לאבות(, ליפסיאה תרט״ו. ספר המכתם. הוצ׳ הר״א סופר, ניו יורק תשי״ט.

Tosefta Ki-Fshutah v. 9


About Book Tosefta Ki-Fshutah v. 9

9. Nashim, Yevamot-Ketubot-Nedarim-NezirotCopyright1. Zera'im, Berakot-Bikkurim2. Zera'im, Berakot-Terumot3. Zera'im, Shevi'it-Bikkurim4. Mo'ed, Shabbat-Shekalim5. Mo'ed, Part III, Shabbat-Eruvin6. Mo'ed, Part IV, Pesakhim-Sukkah7. Mo'ed, Part V, Betza-Hagiga8. Nashim, Yevamot-Kiddushin10. Nashim, Sota-Gittin-Kiddushin11. Nezikin, Bava Kamma-Bava Mezi'a-Bava Batra12. Nezikin, Bava Kamma-Bava Mezi'a-Bava Batra
tosefta fshutah page https publishersrow ebookshuk books jewish hebrew ebooks qwer
eBookshuk Books

Come Under the Wings: A Midrash on Ruth
Grace Goldin makes the character of Ruth more vivid in her poetry. Two classical idioms, that of the Jewish imagination, and that of English verse, are strikingly joined in the book.

Trujillo: A Jewish Community in Extremadura on the Eve of the Expulsion from Spain. Hispania Judaica, v. 2
Based on documents published for the first time, this book reveals the life and surroundings of a community lulled into a false sense of security and endeavouring to build its life in peace while the war against Granada continues.

Hasidism and the Jewish Enlightenment: Their Confrontation in Galicia and Poland in the First Half of the Nineteenth Century
Mahler's masterful sociological study is drawn from a variety of sources, including some Polish archival material that was later destroyed by the Nazis. This classic work, originally published in both Yiddish and Hebrew, is a prime example of movements that shaped the spiritual and cultural life of modern Jewry.

The Goddess Anath
A major contribution to Ugaritic scholarship, The Goddess Anath--Cassuto's work on Canaanite Epics of the Patriarchal Age--is a classic authored by one of the greatest Bible scholars.

Volume 9, The Universal Jewish Encyclopedia
Created by Reform Rabbis and Jewish Scholars, many of whom escaped from Nazi Germany, the Encyclopedia exhibits a unique sensitivity to all forms of anti-Semitic agitation and malice and makes every effort to find allies among others, especially Christians, to forge a shield for Jewish people in the face of the coming catastrophe.

Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. 10
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

Judaism and Christianity
A signally important work for anyone seriously concerned with Judaism or Christianity. It may prove to be a seminal work, a work that is interesting to both Jews and Christians. No doubt, it has faults, but a lack of nobility is not one of them.

Studies in the History of the Jews in Old Poland (Scripta Hierosolymitana, XXXVIII)
The twenty-one studies on the Jews of Old Poland here collected explore many hitherto uncharted aspects of Jewish life and experience in the Polish-Luthuanian Commonwealth.

History of the Jews, Vol. 4: From the Rise of the Kabbala (1270 C.E.) to the Permanent Settlement of the Marranos in Holland (1618 C.E.)
A condensed reproduction of the first comprehensive attempt to write the history of the Jews as the history of a living people and from a Jewish point of view. The fourth volume covers the period from the rise of the Kabbala to the permanent settlement of the Marranos in Holland.

The Life of the People in Biblical Times
When books survive as long as our biblical collection has survived, a certain discrepancy between intention and comprehension is inevitable. But if we wish to read attentively, we must make the effort to reconstruct the concrete shell of the past as well as its essential spiritual factors. This is exactly what this book gives us.

JPS Torah Commentary: Exodus
Masterly commentary on the second book of the Bible by eminent Jewish scholar.

Khurbm: 1914–1922. Prelude to the Holocaust. The Beginning.
With the collapse of the Soviet Union and opening of Russian, Ukrainian, and Polish archives, the genocide of the Jewish people committed by the Russian Imperial Army during World War I is increasingly becoming a topic of books and scholarly research. The appreciation that this purposeful destruction was the prelude to the Holocaust is slowly but surely entering today's scholarship as well.

By Design: science search for God
The book introduces and summarizes two contemporary movements science and religion dialogue and intelligent design . After reading By Design we understand how what was once a battleground between God and science can now become a meeting ground.

THE EVOLUTION OF EXODUS TRADITION
A comprehensive literary inquiry into a history of the Exodus tradition as it has evolved through time. The book examines the narrative of Exodus, compares it to biblical sources as well as to information provided in Apocryphic, Pseudepigrahic, Hellenistic and Midrashic documents.

Topics In Hebrew and Semitic Linguistics


Sacred Fragments: Recovering Theology for the Modern Jew
Winner of the National Jewish Book Award, this book will be a stimulating and rewarding step to exploring and restoring Jewish theology – and faith – at a time when belief is continually challenged and yet so very needed.

The International Critical Commentary (ICC): Ecclesiastes
A straightforward, engaging commentary on the Book of Kohelet.

Tosefta Ki-Fshutah v. 12
asdf

The Jewish Community: Its History and Structure to the American Revolution. Vol.II.
The second volume of the work that is centered on the European Jewish community of the Middle Ages and early modern times. The author offers a comprehensive historical and sociological analysis of the Jewish communal evolution during the Emancipation era.

A History of the Jewish People in the Time of Jesus Christ (in 5 vols.)
The most valuable general modern work (on the subject) . . . Encyclopedia Britannica

Jewish Post-Biblical History through Great Personalities: From Jochanan ben Zakkai Through Moses Mendelssohn
In this book the effort has been to select from the pages of post-Biblical Jewish history the outstanding personalities, to present the life and work of each in such a way as to illustrate the spirit of Judaism in his time, and, in doing this, to analyze and systematize the complex and abstract subject matter so that it may offer the fewest difficulties to the pupil's mind.

A History of the Jews in Christian Spain. Vol. 1
One of the century s great classics of Jewish historiography. This first volume of the two-volume set takes the story down to the middle of the thirteen century in Castile.

Studies in Bible II (Scripta Hierosolymitana, XXXI)
The seventeen articles in this collection, present a true sense of the Jerusalem School of Biblical scholarship with its commitment to united the unique heritage of Jewish learning with the methodology and accomplishments of modern biblical research.

The Cambridge Bible for Schools and Colleges: The Book of Deuteronomy
The force and individuality of this Book; its consistency and distinctiveness from the other documents of the Pentateuch as well as its differences from much of the custom and practice both in early and later Israel, make it stand out.

Tractate Sanhedrin: Commentary and Study Guide
SANHEDRIN (“ Court”): Name of a treatise of the Mishnah, Tosefta, and both Talmudim. It stands fourth in the order Nezikin in most editions, and is divided into eleven chapters containing seventy-one paragraphs in all. It treats chiefly of courts and their powers, of qualifications for the office of judge, and of legal procedure and criminal law.

Introduction to the Literature of the Old Testament
Long the standard English work on the subject, now is prepared to work interactively with Hebrew-English Tanakh: the Jewish Bible.

History of the Jewish People
... a single volume (containing) the multitude of details of nearly 40 centuries of Jewish history (provided) with conciseness, clarity, and completeness. . . entire work is informed by a broad philosophic grasp of the subject, a rare balance and objectivity of treatment, and a warm love for the Jewish people and its heritage. Robert Gordis Encyclopaedia Judaica

La America: The Sephardic Experience in the United States
The story of the Jewish immigration to the United States of the Levantine Sephardim who entered the United States between 1899 and 1925.

Spain, the Jews, and Franco
The role played by Spain during World War II regarding the Jews has long been a matter of controversy. This volume, first published in Hebrew to wide acclaim seeks to set the record straight. It offers a full and objective account of the rescue of Jewish refugees from Nazi-occupied countries by the Franco regime.

THE BOOK OF JUDGES


A Treatise on the use of the Tenses in Hebrew
If you work with the Hebrew verbal system, this is a book you *must* have read.

A History of the Jewish People in the Time of Jesus Christ (in 5 vols.)
The most valuable general modern work (on the subject) . . . Encyclopedia Britannica

Hanukkah: The Feast of Lights
There is a glamour and mystery about the Feast of Lights. Miss Solis-Cohen takes up the challenge of Hanukkah to the modern Jew and tries to explain it. The book will appeal to adults and to children, to those who seek knowledge on the holiday's origin and history.

Chapters on Jewish Literature
The twenty-five short chapters on Jewish Literature open with the fall of Jerusalem in the year 70 of the current era, and end with the death of Moses Mendelssohn in 1786. This book has been compiled with the definite aim of providing an elementary manual of Jewish literature both for home and school use.

The Emergence of Conservative Judaism: The Historical School in 19th Century America
The book begins with description of the early decades of the past century, when American Judaism was still the expression of a religiously united community, and then probes the tensions and new forms of Jewish institutional and personal practice as they resulted from the needs of Jewish experience and from contact with American tradition, ideas and events.

Tosefta Ki-Fshutah 3
wert

The Other War: Israelis, Palestinians and the Struggle for Media Supremacy
Stephanie Gutmann, who covered the second intifada, documents in her book, 'The Other War,' how Israel, in spite of — or maybe because of — its strength as a democracy nearly always loses the battle for soft and sympathetic minds. — The Washington Times

Trujillo: A Jewish Community in Extremadura on the Eve of the Expulsion from Spain. Hispania Judaica, v. 2
Based on documents published for the first time, this book reveals the life and surroundings of a community lulled into a false sense of security and endeavouring to build its life in peace while the war against Granada continues.

Introduction to the Talmud and Midrash
The classic work on the field. Not for beginners; for those interested in a more historical and critical study of Talmud and Midrash.

The Documentary Hypothesis and the Composition of the Pentateuch: Eight Lectures
Although originally published more then 50 years ago, this little Cassuto's book is still probably the best, most focused attack on Wellhausen's Documentary Hypothesis and a powerful defense of the integrity of the biblical text.

History of Jewish Coinage and of Money in the Old and New Testament
Madden's work constitutes . . . a record of many rare or unique examples of Jewish art, preserving spontaneity and directness in our contact with the Jewish past. Michael Avi-Yonah Professor of Archaeology at Hebrew University, Jerusalem

The International Critical Commentary (ICC): Jobs (in 2 volumes)
Electronic edition of the massive commentary on the Book of Job.

Don Isaac Abravanel: Statesman and Philosopher
The story of an extraordinary personality in the history of the Jewish people. Abravanel symbolizes a life of a true son of G-d s chosen people.

Tosefta Ki-Fshutah v. 9
qwer

La America: The Sephardic Experience in the United States
The story of the Jewish immigration to the United States of the Levantine Sephardim who entered the United States between 1899 and 1925.

eLuach
asdfasdf

History of the Jews, Vol. 5: From the Chmielnicki Persecution of the Jews in Poland (1648 C.E.) to the Present Time (1870 C.E.)
A condensed reproduction of the first comprehensive attempt to write the history of the Jews as the history of a living people and from a Jewish point of view. The fifth volume covers the period from the Chmielnicki Persecution of the Jews in Poland to the Present Time.

Jewish Influence on Christian Reform Movements
This work is a study of a few typical “Reform Movements” or heresies in the history of Catholicism during the Middle Ages and of Protestantism during the Reformation era. It has been undertaken with a view to describing and analyzing the contributions by Jews and Judaism to the rise and development of these movements.

eLuach
asdfasdf

Tractate Sanhedrin: Commentary and Study Guide
SANHEDRIN (“ Court”): Name of a treatise of the Mishnah, Tosefta, and both Talmudim. It stands fourth in the order Nezikin in most editions, and is divided into eleven chapters containing seventy-one paragraphs in all. It treats chiefly of courts and their powers, of qualifications for the office of judge, and of legal procedure and criminal law.