Tosefta Ki-Fshutah v. 9 Page 9...

qwer

רשימת הדפוסים של המקורות העבריים ט ש״א, ש״ב וכר — שנה א/ שנה ב׳ וכו, שער א׳ , שער ב״ וכו/ שמואל א/ שמואל ב׳. שבה״ל — שבלי הלקט . שהש״ר — שיר השירים רבה. שו, — שורה . שו״ת — שאלות ותשובות . שטמ״ק — שיטה מקובצת . שי״ק — שירי קרבן. שלטה׳׳ג — שלטי הגבורים . שמו״ר — שמות רבה. שנו״א — שנות אליהו. שנו״ס — שנויי נוסחאות. H ebrew Union College — שנתון של צינצינטי . Annual שעה״מ — שער המלך. שרי״ר — שרידי ירושלמי מן הגניזה שבמצרים . ש״ש — שם שמים . שתא״י — שערי תורת ארץ ישראל. תא״י, תוא״י — תורת ארץ ישראל. תו״א — תנאים ואמוראים . תוד״ה — תוספות דבור המתחיל . תוה״א — תורת האדם. תוה״ב — תורת הבית . תו״י — תוספות ישנים . תו״כ — תורת כהנים. Plinius, Naturalis Histo— תולדות הטבע . ria, ed. Sillig תוס״ב — תוספת בכורים. תו״ש — תורה שלמה . ת״י — תרגום יונתן, תרגום ירושלמי. תיו״ט — תוספות יום טוב. תס״ר — תוספת ראשונים . ת״ק — תנא קמא. תרו׳׳מ — תרומת מעשר, תרומות ומעשרות . ת״ש — תפארת שמואל ) על הרא״ש(. תשה״ג — תשובות הגאונים. רשימת הדפוסים של המקורות העבריים שעל פיה ם סימנתי את העמודים הפיסקאות מן הספרים העבריים שנזכרו בספרי הן על פי דפוס ראשון ) אחרי האינקונבלים, או ע״פ ההוצאות המדעיות שנדפסו ע״פ כתי״י, חוץ מן התלמוד הבבלי והנספח אליו ) רש״י ותוספות ( שהעתקתי מש״ס הוצ״ ראם, ובהערות ) או בסוגרים( הבאתי נוסחאות מדפוסים עתיקים וכתי״י. הפיסקאו ת בספרים של מפרשי התורה, הש״ם, מדרשי הלכה, מפרשי הר״מ והטורים סומנו ברובן ע״פ המקורו ת שנתפרשו על ידיהם. ספרי הפוסקים ושאלות ותשובות ע״פ הסימנים המיוחדים להם. אבל הרבה ספרים סומנו גם על פי עמודי הספר עצמו. מכיוון שכמה דפוסים שהשתמשתי בהם אינם מצויים כלל ביד י הקורא הרגיל, ובמקצת דפוסים עתיקים אין הדפים מסומנים, ציינתי את הדפים בספרים הבאים להל ן ע״פ דפוסים יותר מצויים. אבודרהם. ויניציאה שכ״ו . רבינו בחיי. ויניציאה ד״ש . דרשות ר״י אבן שועיב. קראקא של״ג . חידושי הרשב״א לר״ה ולמגילה. הוצ׳ רח״ז דימיטרובסקי . חידושי הרשב״א לשבועות. ד. וצ׳ ר״א סופר . ספר חסידים. הוצ׳ מקיצי נרדמים. טורים. ווארשא תרמ״ב . יוחסין. הוצ׳ פיליפובסקי. לונדון תרי״ז. כד הקמח ) לרבינו בחיי(. ויניציאה ש״ו; הוצ, ברייט, לבוב תר״מ- תרנ״ב . כפתור ופרח. ה. וצ׳ לונץ, ירושלים תרנ׳׳ז- תרנ״ט . ספר כריתות. קרימונה שי״ח . מאירי לאבות. ווינה תרי״ד. מגן אבות להרשב׳״ץ ) פירושו לאבות(, ליפסיאה תרט״ו. ספר המכתם. הוצ׳ הר״א סופר, ניו יורק תשי״ט.

Tosefta Ki-Fshutah v. 9


About Book Tosefta Ki-Fshutah v. 9

9. Nashim, Yevamot-Ketubot-Nedarim-NezirotCopyright1. Zera'im, Berakot-Bikkurim2. Zera'im, Berakot-Terumot3. Zera'im, Shevi'it-Bikkurim4. Mo'ed, Shabbat-Shekalim5. Mo'ed, Part III, Shabbat-Eruvin6. Mo'ed, Part IV, Pesakhim-Sukkah7. Mo'ed, Part V, Betza-Hagiga8. Nashim, Yevamot-Kiddushin10. Nashim, Sota-Gittin-Kiddushin11. Nezikin, Bava Kamma-Bava Mezi'a-Bava Batra12. Nezikin, Bava Kamma-Bava Mezi'a-Bava Batra
tosefta fshutah page https publishersrow ebookshuk books jewish hebrew ebooks qwer
eBookshuk Books

Coat of Many Cultures: The Story of Joseph in Spanish Literature. 1200-1492
The book presents seven works based on the biblical story. All of these works are unmistakably Spanish, though many of them are also undeniably Jewish or Muslim.

THE BIBLICAL ACCOUNT OF THE CONQUEST OF CANAAN


Studies in the History of the Jews in Old Poland (Scripta Hierosolymitana, XXXVIII)
The twenty-one studies on the Jews of Old Poland here collected explore many hitherto uncharted aspects of Jewish life and experience in the Polish-Luthuanian Commonwealth.

The Guide for the Perplexed
This is the full, unabridged text of one of the greatest philosophic works of all time. Written by a 12th-century thinker who was equally active as an original philosopher and as a Biblical and Talmudic scholar, it is both a classic of great historical importance and a work of living signicance today.

Tosefta Ki-Fshutah v. 6
qwer

Tosefta Ki-Fshutah v. 11
qerer

The Sages -- Their Concepts and Beliefs
...an indespensable book for all those who are curious to know how the rabbis of the Talmud handled philosophical and theological issues. It has few peers. --David Weiss Halivni

Studies in Jewish Education VII: The Beginnings of Jewish Educational Institutions
ORIGINS: THE BEGINNINGS OF JEWISH EDUCATIONAL INSTITUTIONS

JPS Bible Commentary: Haftarot
The most recent addition to the JPS Bible Commentary series covers the varied selections from the Nevi'im that comprise the haftarot, chanted on Sabbaths and holy days in synagogues.

Volume 8, The Universal Jewish Encyclopedia
Created by Reform Rabbis and Jewish Scholars, many of whom escaped from Nazi Germany, the Encyclopedia exhibits a unique sensitivity to all forms of anti-Semitic agitation and malice and makes every effort to find allies among others, especially Christians, to forge a shield for Jewish people in the face of the coming catastrophe.

Renewing the Covenant: A Theology for the Postmodern Jew
Renewing the Covenant presents the first systematic statement of theology since Abraham J. Heschel set forth his distinctive, comprehensive philosophy of Judaism. This unique book will long be discussed by thoughtful readers.

The Jewish Encyclopedia Vol. 1
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the worldmany considered founding fathers of their respective disciplinesthis massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

The Gate Behind the Wall: A Pilgrimage to Jerusalem
When Samuel Heilman took a sabbatical from teaching sociology to spend time in Jerusalem, he did not know that it would become a personal pilgrimage. What had begun by engaging the social scientist in me would end by awakening the Jew, Heilman writes.

History of the Jews: Complete Set in 6 Volumes
A condensed reproduction of the entire eleven volumes of the Geschichte der Juden, the first comprehensive attempt to write the history of the Jews as the history of a living people and from a Jewish point of view.

The International Critical Commentary (ICC): ESTHER
Extraodinary book which retained its freshness and technical insight after almost a century of existance.

The International Critical Commentary (ICC): GENESIS
An electronic edition of Skinner's main work.

Studies in Bible I (Scripta Hierosolymitana VIII)
Publication of the Hebrew University, Jerusalem

Luah Hashanah 5777
A guide to prayers, readings, laws, and customs for the synagogue and for the home

Ezra Studies


Luah Hashannah 5778
A guide to prayers, readings, laws, and customs for the synagogue and for the home

Studia Biblica et Ecclesiastica Vol. 3
asdf

Luah Hashannah 5778
A guide to prayers, readings, laws, and customs for the synagogue and for the home

Kiddush Ha-Shem: An Epic of 1648
One of the earliest historical novels in modern Yiddish literature, Kiddush ha-Shem is a story of Jewish martyrdom during the Chmelnitsky uprising in mid-17th century Ukraine and Poland.

The Jewish Encyclopedia Vol. 7
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the worldmany considered founding fathers of their respective disciplinesthis massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

My Brother s Keeper: A History of the American Jewish Joint Distribution Committee, 1929-1939.
This book deals with the efforts of American Jews - through their overseas aid organization, the American Jewish Joint Distribution Committee - to come the aid of European Jewry in the crucial prewar decade, 1929-1939.

Hebrew Ethical Wills
This volume includes specimens which, either as complete texts or as extracts, are representative of the type of literature known as Ethical Wills. The testaments give an intimate insight into the personal religion of Jews and Jewish experience through many centuries.

Literary Studies In The Hebrew Bible Form And Content
This volume focuses on some major issues in biblical research. In the studies collected in this volume, the author aims at highlighting salient literary modes which can be identified the books of the Hebrew Bible.

Rabbinic Fantasies: Imaginative Narratives from Classical Hebrew Literature
This extraordinary volume is framed by two major original essays by the editors. Through sixteen unusual selections from ancient and medieval Hebrew texts, sensitively rendered into English prose, it reveals facets of the Jewish experience and tradition that would otherwise remain unknown.

The Jews of Santa Coloma de Queralt. Hispania Judaica, v. 6
A reconstruction of the Jewish life in a small community, on the basis of notary acts found in local archives.

Jerusalem Curiosities
This volume not only seeks to provide pleasurable reading but also enables the reader to grasp Jerusalem's unique role in the history of mankind. Those who read this book will encounter Jerusalem with eyes that see and hearts that understand.

The Jews of Moslem Spain, Vol. 1
This is the first volume of a monumental survey of the Jewish community in Spain under Moslem rule. (See second and third volumes here). It offers the reader access to a difficult subject. The period is recreated in a narrative that flows with life and vitality...unmatched for scholarship and readability.

Tanakh: Interactive Hebrew Bible
Cross-platform, interactive, new electronic edition of the Leningrad Codex, the oldest complete manuscript of the Hebrew Bible.

and Hannah wept: Infertility, Adoption, and the Jewish Couple
The definitive work on Judaism s approach to infertility, pregnancy loss, and adoption.

Volume 6, The Universal Jewish Encyclopedia
Created by Reform Rabbis and Jewish Scholars, many of whom escaped from Nazi Germany, the Encyclopedia exhibits a unique sensitivity to all forms of anti-Semitic agitation and malice and makes every effort to find allies among others, especially Christians, to forge a shield for Jewish people in the face of the coming catastrophe.

The International Critical Commentary (ICC): Daniel
The very detailed handling of the original languages of Daniel (Hebrew and Aramaic) and frequent references to scholarly works in Latin, French, and German make this the commentary for scholars.

Hellenism
This book is intended for those interested in the conflict of Judaism with the culture of the ancient world and its impact on the Jewish life of today.

Europe's Century of Discontent: The Legacies of Fascism, Nazism and Communism
With the demise of the Soviet Union and the collapse of Communism in Eastern Europe, a number of questions regarding the conventional understanding of totalitarianism could now be viewed in the new light. The classical studies of totalitarianism were undertaken when Nazism and Fascism had been vanquished, while the Soviet system still existed: this created an asymmetry which could now be overcome. The ideological Cold War edge which sometimes accompanied debates about totalitarianism was similar

:
, . : , , .

Amulets and Magic Bowls: Aramaic Incantations of the Late Antiquity
The book contains the texts of all the legible amulets in Aramaic known today as well as 13 unpublished till now bowls. Their study allows us to peak into the religious feelings and practices of common people in the Talmudic period. The book contains a wealth of new material for the history of magic in the Middle East.

Legends of the Jews
A most remarkable and comprehensive compilation of stories connected to the Hebrew Bible drawn largely on Jewish lore and tradition. It is an indispensable reference on that body of literature known as Midrash, the imaginative retelling and elaboration on Bible stories in which mythological tales about demons and magic co-exist with moralistic stories about the piety of the patriarchs.

Matters of Life and Death
Incredible medical breakthroughs of today, like genetic engineering, in-vitro fertilization, and cloning, as well as the ability and choice to prolong life force us as Jews and human beings to struggle with the dilemmas posed by modern medicine. How does one decide which treatments to accept as appropriate and which not? Jewish law and ethics, as Dr. Elliot Dorff points out, which stem from the ancient teachings of the Talmud, do not directly address these modern issues, but the Jewish tradition

History of the Jewish People
... a single volume (containing) the multitude of details of nearly 40 centuries of Jewish history (provided) with conciseness, clarity, and completeness. . . entire work is informed by a broad philosophic grasp of the subject, a rare balance and objectivity of treatment, and a warm love for the Jewish people and its heritage. Robert Gordis Encyclopaedia Judaica

Hebrew-English Torah: The Five Books of Moses
This is a Study Edition of the traditional Masoretic text placed next to the classic word-for-word Jewish translation by JPS; it features the most authoritative Hebrew text - based on the Leningrad Codex - complete with cantillation marks, vocalization and verse numbers.

Luah Hashanah 5777
A guide to prayers, readings, laws, and customs for the synagogue and for the home

The Sephardi Legacy II


Jews, Pagans and Christians In Conflict
A fresh look at the propaganda wars between Jews and Pagans as well as Christians and Pagans during the first centuries of the common era.

The Bunker
The book tells a story of seven Jews who succeeded in escaping the massacre of Jews that followed the Warsaw uprising in 1944. From about September 1944 until January 1945 the author lived with six others in a bunker under inconceivable conditions. Yet they survived. How they managed this is told in The Bunker.

Rabad of Posquieres: A Twelfth-Century Talmudist
This biographical treatise captures the personality of Rabbad of Posquieres or Rabbi Abraham ben David one of the most creative talmudic scholars of the twelfth century, chronicles his role in the intellectual history of the Jews in southern France during the twelfth century, and outlines his influence on subsequent generations.

Studies in Hebrew and Ugaritic Psalms
The volume offers a fresh analysis of a central problem of comparative Ugaritic Biblical scholarship: the relationship between biblical psalms and Canaanite literature.

Tosefta Ki-Fshutah v. 6
qwer