Tosefta Ki-Fshutah v. 9 Page 9...

qwer

רשימת הדפוסים של המקורות העבריים ט ש״א, ש״ב וכר — שנה א/ שנה ב׳ וכו, שער א׳ , שער ב״ וכו/ שמואל א/ שמואל ב׳. שבה״ל — שבלי הלקט . שהש״ר — שיר השירים רבה. שו, — שורה . שו״ת — שאלות ותשובות . שטמ״ק — שיטה מקובצת . שי״ק — שירי קרבן. שלטה׳׳ג — שלטי הגבורים . שמו״ר — שמות רבה. שנו״א — שנות אליהו. שנו״ס — שנויי נוסחאות. H ebrew Union College — שנתון של צינצינטי . Annual שעה״מ — שער המלך. שרי״ר — שרידי ירושלמי מן הגניזה שבמצרים . ש״ש — שם שמים . שתא״י — שערי תורת ארץ ישראל. תא״י, תוא״י — תורת ארץ ישראל. תו״א — תנאים ואמוראים . תוד״ה — תוספות דבור המתחיל . תוה״א — תורת האדם. תוה״ב — תורת הבית . תו״י — תוספות ישנים . תו״כ — תורת כהנים. Plinius, Naturalis Histo— תולדות הטבע . ria, ed. Sillig תוס״ב — תוספת בכורים. תו״ש — תורה שלמה . ת״י — תרגום יונתן, תרגום ירושלמי. תיו״ט — תוספות יום טוב. תס״ר — תוספת ראשונים . ת״ק — תנא קמא. תרו׳׳מ — תרומת מעשר, תרומות ומעשרות . ת״ש — תפארת שמואל ) על הרא״ש(. תשה״ג — תשובות הגאונים. רשימת הדפוסים של המקורות העבריים שעל פיה ם סימנתי את העמודים הפיסקאות מן הספרים העבריים שנזכרו בספרי הן על פי דפוס ראשון ) אחרי האינקונבלים, או ע״פ ההוצאות המדעיות שנדפסו ע״פ כתי״י, חוץ מן התלמוד הבבלי והנספח אליו ) רש״י ותוספות ( שהעתקתי מש״ס הוצ״ ראם, ובהערות ) או בסוגרים( הבאתי נוסחאות מדפוסים עתיקים וכתי״י. הפיסקאו ת בספרים של מפרשי התורה, הש״ם, מדרשי הלכה, מפרשי הר״מ והטורים סומנו ברובן ע״פ המקורו ת שנתפרשו על ידיהם. ספרי הפוסקים ושאלות ותשובות ע״פ הסימנים המיוחדים להם. אבל הרבה ספרים סומנו גם על פי עמודי הספר עצמו. מכיוון שכמה דפוסים שהשתמשתי בהם אינם מצויים כלל ביד י הקורא הרגיל, ובמקצת דפוסים עתיקים אין הדפים מסומנים, ציינתי את הדפים בספרים הבאים להל ן ע״פ דפוסים יותר מצויים. אבודרהם. ויניציאה שכ״ו . רבינו בחיי. ויניציאה ד״ש . דרשות ר״י אבן שועיב. קראקא של״ג . חידושי הרשב״א לר״ה ולמגילה. הוצ׳ רח״ז דימיטרובסקי . חידושי הרשב״א לשבועות. ד. וצ׳ ר״א סופר . ספר חסידים. הוצ׳ מקיצי נרדמים. טורים. ווארשא תרמ״ב . יוחסין. הוצ׳ פיליפובסקי. לונדון תרי״ז. כד הקמח ) לרבינו בחיי(. ויניציאה ש״ו; הוצ, ברייט, לבוב תר״מ- תרנ״ב . כפתור ופרח. ה. וצ׳ לונץ, ירושלים תרנ׳׳ז- תרנ״ט . ספר כריתות. קרימונה שי״ח . מאירי לאבות. ווינה תרי״ד. מגן אבות להרשב׳״ץ ) פירושו לאבות(, ליפסיאה תרט״ו. ספר המכתם. הוצ׳ הר״א סופר, ניו יורק תשי״ט.

Tosefta Ki-Fshutah v. 9


About Book Tosefta Ki-Fshutah v. 9

9. Nashim, Yevamot-Ketubot-Nedarim-NezirotCopyright1. Zera'im, Berakot-Bikkurim2. Zera'im, Berakot-Terumot3. Zera'im, Shevi'it-Bikkurim4. Mo'ed, Shabbat-Shekalim5. Mo'ed, Part III, Shabbat-Eruvin6. Mo'ed, Part IV, Pesakhim-Sukkah7. Mo'ed, Part V, Betza-Hagiga8. Nashim, Yevamot-Kiddushin10. Nashim, Sota-Gittin-Kiddushin11. Nezikin, Bava Kamma-Bava Mezi'a-Bava Batra12. Nezikin, Bava Kamma-Bava Mezi'a-Bava Batra
tosefta fshutah page https publishersrow ebookshuk books jewish hebrew ebooks qwer
eBookshuk Books

Chapters on Jewish Literature
The twenty-five short chapters on Jewish Literature open with the fall of Jerusalem in the year 70 of the current era, and end with the death of Moses Mendelssohn in 1786. This book has been compiled with the definite aim of providing an elementary manual of Jewish literature both for home and school use.

The International Critical Commentary (ICC): PROVERBS
... the crown belongs to Crawford H. Toy's voluminous interpretation of the book of Proverbs --Rudolf Smend, from Wisdom in Ancient Israel , Cambridge, 1997.

History of Jewish Coinage and of Money in the Old and New Testament
Madden's work constitutes . . . a record of many rare or unique examples of Jewish art, preserving spontaneity and directness in our contact with the Jewish past. Michael Avi-Yonah Professor of Archaeology at Hebrew University, Jerusalem

Divine Law in Human Hands
A revealing look at the reciprocal relationship between the Halakha as an abstract system and the realities of the Jewish life.

Folk-lore in the Old Testament: Studies in Comparative Religion and Law. Vol. III
Many traces of the old modes of life and thought survive in the form of folklore. A few such relics of ruder times, as they are preserved like fossils in the Old Testament, are illustrated and explained by the author in this book. In the third volume The Keepers of the Threshold, the Bird-Sanctuary, The Silent Widow, and other stories are discussed.

A History of the Marranos
The tradegy and romance of the story of the secret Jews of the Spanish Peninsula is a lesson that every one must learn and always remember.

The Documentary Hypothesis and the Composition of the Pentateuch: Eight Lectures
Although originally published more then 50 years ago, this little Cassuto's book is still probably the best, most focused attack on Wellhausen's Documentary Hypothesis and a powerful defense of the integrity of the biblical text.

A Treatise on the use of the Tenses in Hebrew
If you work with the Hebrew verbal system, this is a book you *must* have read.

The International Critical Commentary (ICC): DEUTERONOMY
Electronic edition of one of the author's finest achievements.

The Jews of Charleston: A History of an American Jewish Community
The small group of Jewish inhabitants of Charles Town in South Carolina met in 1750 to organize themselves permanently into a religious community. This book tells that community's story down to the present day. It describes the process of adjustment both of the Jews and their religion.

JPS Torah Commentary: Genesis
The JPS Torah Commentary series guides readers through the words and ideas of the Torah. Each volume is the work of a scholar who stands at the pinnacle of his field.

JPS Bible Commentary: Esther
In this latest addition to the Jewish Publication Society's commentary series, the reader will further be reworded with many productive and original insights: in this particular case on the background of the feast of Purim.

Tosefta Ki-Fshutah 2
qwer

Hasidism and the Jewish Enlightenment: Their Confrontation in Galicia and Poland in the First Half of the Nineteenth Century
Mahler's masterful sociological study is drawn from a variety of sources, including some Polish archival material that was later destroyed by the Nazis. This classic work, originally published in both Yiddish and Hebrew, is a prime example of movements that shaped the spiritual and cultural life of modern Jewry.

The Birobidzhan Affair: A Yiddish Writer in Siberia
The Birobidzhan Affair is the autobiography, “a chronicle of heart-rending events” recounting Emiot's eight years at hard labor in various work camps in Siberia. Poignant, remarkably understated in tone, it provides evidence of his travails as a Jewish victim of the bitter bureaucracy that was Stalinist Russia.

The International Critical Commentary (ICC): Chronicles
The author of this interesting work, has little sympathy with that subjective criticism which prescribes beforehand an author's scheme of composition and then regards all contrary to this scheme as interpolations or supplements.

The Pharisees: The Sociological Background of Their Faith (2 volume-set)
The Pharisees constituted a religious Order of singular influence in the history of civilization. Judaism, Christianity, and Mohammedanism all derive from this ancient Palestinian Society. This book uncovers the origins and fundamental aspects of Pharisees' faith from sociological point of view.

JPS Bible Commentary: Haftarot
The most recent addition to the JPS Bible Commentary series covers the varied selections from the Nevi'im that comprise the haftarot, chanted on Sabbaths and holy days in synagogues.

Spanish-Portuguese Synagogue Music


The International Critical Commentary (ICC): Daniel
The very detailed handling of the original languages of Daniel (Hebrew and Aramaic) and frequent references to scholarly works in Latin, French, and German make this the commentary for scholars.

Tosefta Ki-Fshutah v. 12
asdf

Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. 6
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

A Separate Republic
Based on the Libro Grande, which is included in this volume, this authoritative analysis of the Venetian Jewish community of the 17th century gives a snapshot of the political and social structure of the Jews of Venice as they related to the general population of the Venetian Republic of that period and to the ethnic,economic, and religious diversity within their own community.

Reading Guide and Index, The Universal Jewish Encyclopedia
Great introduction to all areas covered by Encyclopedia. All entries are hyperlinked to relevant Encyclopedia articles.

The Jews of Moslem Spain, Vol. 2/3
The second and third volume of a monumental survey of the Jewish community in Spain under Moslem rule. (See first volume here) It offers the reader access to a difficult subject. The period is recreated in a narrative that flows with life and vitality...unmatched for scholarship and readability.

The International Critical Commentary (ICC): SAMUEL I & II
Although there have been other contributions on this subject, this volume still is worth having as it contains most of arguments still serving as a basis for modern Christian mainline (and thus also Jewish Reform) liberalism.

Jewish History: An Essay in the Philosophy of History
This essay exhibits in a remarkably striking way the author's art of making “all things seem fresh and new, important and attractive.” The author attempts, for the first time, a psychologic characterization of Jewish history. He endeavors to demonstrate the inner connection between events, and develop the ideas that underlie them.

A History of the Jews in Christian Spain. Vol. 1
One of the century s great classics of Jewish historiography. This first volume of the two-volume set takes the story down to the middle of the thirteen century in Castile.

Dona Gracia of the House of Nasi
The noted historian Cecil Roth presents the first full-length biography of Dona Gracia in the English language. Banker, diplomat, philanthropist, defender of her people and promoter of its culture, she was revered by her sixteenth-century contemporaries and earned the highest esteem among Jewish historians in succeeding generations.

Hellenism
This book is intended for those interested in the conflict of Judaism with the culture of the ancient world and its impact on the Jewish life of today.

The Jewish Encyclopedia Vol. 2
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the world—many considered founding “fathers” of their respective disciplines—this massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

Amulets and Magic Bowls: Aramaic Incantations of the Late Antiquity
The book contains the texts of all the legible amulets in Aramaic known today as well as 13 unpublished till now bowls. Their study allows us to peak into the religious feelings and practices of common people in the Talmudic period. The book contains a wealth of new material for the history of magic in the Middle East.

Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. 4
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

Islam Unveiled
In Islam Unveiled, Robert Spencer dares to face the hard questions about what the Islamic religion actually teaches — and the potentially ominous implications of those teachings for the future of both the Muslim world and the West.

Aspects of the Jewish Economic History
A survey of the far-ranging Jewish contribution to economic progress of the Western world.

The Jews of Santa Coloma de Queralt. Hispania Judaica, v. 6
A reconstruction of the Jewish life in a small community, on the basis of notary acts found in local archives.

JPS Bible Commentary: Jonah
This fine commentary is based closely on the author's original Hebrew commentary (Am Oved, 1992), with some revision and expansion.

Volume 3, The Universal Jewish Encyclopedia
Created by Reform Rabbis and Jewish Scholars, many of whom escaped from Nazi Germany, the Encyclopedia exhibits a unique sensitivity to all forms of anti-Semitic agitation and malice and makes every effort to find allies among others, especially Christians, to forge a shield for Jewish people in the face of the coming catastrophe.

Matters of Life and Death
Incredible medical breakthroughs of today, like genetic engineering, in-vitro fertilization, and cloning, as well as the ability and choice to prolong life force us as Jews and human beings to struggle with the dilemmas posed by modern medicine. How does one decide which treatments to accept as appropriate and which not? Jewish law and ethics, as Dr. Elliot Dorff points out, which stem from the ancient teachings of the Talmud, do not directly address these modern issues, but the Jewish tradition

The House of Nasi: The Duke of Naxos
Joseph Nasi, Duke of Naxos, Lord of Tiberias, was a Marrano or “converse,” knighted by Charles V of the Holy Roman Empire, a jousting partner of Emperor Maximillian, and a court advisor to Suleiman the Magnificent. During his astonishing life as a statesman, financier, and philanthropist in sixteenth-century Europe, he moved across the continent from Antwerp to Paris, to Naples, to Rome, and from there to Constantinople, where he reembraced Judaism.

THE ECONOMIC CONDITIONS OF JUDAEA
A broad survey of economic and political conditions in Judaea after Destruction of the Second Temple.

Introduction to the Talmud and Midrash
The classic work on the field. Not for beginners; for those interested in a more historical and critical study of Talmud and Midrash.

Pirke de-Rabbi Eliezer
Kabbalistic midrashic work on Genesis, part of Exodus, and a few sentences of Numbers ascribed to R. Eliezer b. Hyrcanus.

Studia Biblica et Ecclesiastica, in 5 volumes
This five-volume set represents the finest work of the late nineteenth century Biblical scholarship.

The International Critical Commentary (ICC): ESTHER
Extraodinary book which retained its freshness and technical insight after almost a century of existance.

A Grammar of Mishnaic Hebrew
More than any other, this book makes the subject is accessible to scholars who are not fluent in modern Hebrew.

The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon (Complete and Unabridged Electronic Edition)
This is the complete and unabridged electronic edition of the twentieth century finest and most comprehensive Hebrew lexicon available to the English-speaking student of the Hebrew Scriptures.

The Jews of Arab Lands in Modern Times
Norman A. Stillman continues the saga he so eloquently began in his first volume, The Jews of Arab Lands, up through the dramatic events of the twentieth century. This book focuses on the forces, events, and personalities that over the past 150 years have shaped the Jewish communities of the Arab world.

Volume 1, The Universal Jewish Encyclopedia
Created by Reform Rabbis and Jewish Scholars, many of whom escaped from Nazi Germany, the Encyclopedia exhibits a unique sensitivity to all forms of anti-Semitic agitation and malice and makes every effort to find allies among others, especially Christians, to forge a shield for Jewish people in the face of the coming catastrophe.

Conversos and the Inquisition in Jaén. Hispania Judaica, v. 7
Description of the fate of the Conversos in the Kingdom of Jaén at the hands of the Inquisition Tribunal which operated there for 43 years, from 1483 until 1526.