Tosefta Ki-Fshutah v. 9 Page 8...

qwer

ח ראשי תיבות וקיצורים נט״י — נטילת ידים. נ״י — נימוקי יוסף. נ״ל — נראה לי, נזכר לעיל. ס׳ — סדר, ספר. ס״א — ספרים אחרים . ס״א, ס״ב וכו׳ — ספר א/ ספר ב, וכו, . סד״ה — סוף דבור המתחיל. סה׳״א, סה״ב וכו, — סוף הלכה א׳, סוף הלכה ב׳ וכו,. סה״ז — ספר הזכרון. סה״י — ספר היובל . סה״מ — ספר המצות . ס׳׳ז — ספרי זוטא, סיגנון זה. סי, — סימן. סמ״א, סמ״ב וכו, — סוף משנה א,, סוף משנה ב , וכו. סמ״ג — ספר מצות גדול . סמ״ק — ספר מצות קטן . ס״ע — סדר עולם. סע״א, סע״ב וכו׳ — סוף עמוד א׳, סוף עמוד ב ׳ וכו,. ספ״א, ספ״ב וכו׳ — סוף פרק א,, סוף פרק ב, וכו,. סק׳׳א, סק״ב וכו, — סעיף קטן א,, ב, וכו׳. סר״ע — סדר רב עמרם . ס״ת — ספר תורה . סת״מ — ספרים, תפילין, מזוזות. ע״ה — עם הארץ . עה״ש — ערוך השלם . ע״ז — עבודה זרה, על זה . ע״י — על ידי, עין יעקב . עיי״ש — עיין שם. עכ״ל — עד כאן לשונו . עם — עמוד, עמודים. ע״מ — על מנת. פ׳ — פרק, פרש ה פדר״א — פרקי דר׳ אליעזר . פי׳ — פירוש, פיסקא. פיה׳׳ג — פירוש הגאונים. פיה״מ — פירוש המשניות ) להר״מ(. פיה״ק — פירוש הקצר. פ״מ — פני משה. פסדר״כ — פסיקתא דרב כהנא. פסיז״ו — פסיקתא זוטרתי . פסי״ר — פסיקתא רבתי. The Jewish Quarterly Re----- הצופה האנגלי . view Revue des fitudes — הצופה הצרפתי . J uives צוק׳ — צוקרמנדל. צ״צ — צרכי ציבור. ק״א — קונטרס אחרון, קרבן אהרן. קג״נ — קטעים מן הגניזה . קה״ז — קהלת זוטא . קה״ר — קהלת רבה. קה״ת — קריאת התורה. ק״נ — קרבן נתנאל. ק״ע — קרבן העדה. קצה״ח — קצות החושן. ק״ק — קדשי קדשים, קדשים קלים. ק״ש — קריאת שמע. רא״מ — ר׳ אליהו מזרחי, ר׳ אליעזר ממיץ. רא״ף — ר׳ אליהו פולדא ) פערקאן( . רד״ה — ראש דבור המתחיל . רד״ל — ר׳ דוד לוריא. ר״ה — ראש השנה, רשות הרבים . רה׳׳א, רה״ב וכו׳ — ראש הלכה א׳, ראש הלכ ה ב, וכו׳. רה׳׳י — רשות היחיד. רו״ר — רות רבה . רז״ף — ר׳ זכריה פרנקל . ר״י — רבינו יונה ) תלמידי ר״י(, רבינו ירוחם. ריב״ב — ר׳ יהודה בר׳ ברכיה. ריבמ׳׳ץ — ר׳ יצחק בן מלכי צדק . ריב״ק — ר׳ יהודה בר׳ קלונימוס . רי״ד — ר׳ ישעיה דטראני . רינ״א — ר׳ יעקב נחום אפשטין. ריצ״ג — ר יצחק בן גיאת . ר׳׳ל — רצונו) רצוני( לומר . רל״ג — ר׳ לוי גינצבורג . רמא״י — ר, מאיר יונה ) מפרש ס, העיטור( . רמא״ש — ר, מאיר איש שלום . רמב״ח — ר׳ משה ן׳ חביב. רס״א, רס״ב וכו׳ — ראש סימן א״, ראש סימן ב ׳ וכו׳. רס״ג — רב סעדיה גאון. ר״ע — רב עמרם. רע״א, רע׳׳ב וכו, — ראש עמוד א,, ראש עמוד ב׳ וכו׳. רע״א — ר׳ עקיבא אינר. רפ״א, רפ״ב וכו׳ — ראש פרק א׳, ראש פרק ב ׳ וכו׳. רש״ס — ר׳ שלמה סיריליאו . רש״ש — ר׳ שמואל שטרשון.

Tosefta Ki-Fshutah v. 9


About Book Tosefta Ki-Fshutah v. 9

9. Nashim, Yevamot-Ketubot-Nedarim-NezirotCopyright1. Zera'im, Berakot-Bikkurim2. Zera'im, Berakot-Terumot3. Zera'im, Shevi'it-Bikkurim4. Mo'ed, Shabbat-Shekalim5. Mo'ed, Part III, Shabbat-Eruvin6. Mo'ed, Part IV, Pesakhim-Sukkah7. Mo'ed, Part V, Betza-Hagiga8. Nashim, Yevamot-Kiddushin10. Nashim, Sota-Gittin-Kiddushin11. Nezikin, Bava Kamma-Bava Mezi'a-Bava Batra12. Nezikin, Bava Kamma-Bava Mezi'a-Bava Batra
tosefta fshutah page https publishersrow ebookshuk books jewish hebrew ebooks qwer
eBookshuk Books

Bernard Revel: Builder of American Jewish Orthodoxy
A biography of and assesment of ideas of one of the major personalities of American Jewish Orthodoxy.

Hanukkah: The Feast of Lights
There is a glamour and mystery about the Feast of Lights. Miss Solis-Cohen takes up the challenge of Hanukkah to the modern Jew and tries to explain it. The book will appeal to adults and to children, to those who seek knowledge on the holiday's origin and history.

Ahad Ha-Am Asher Ginzberg: A Biography
Ahad Ha-Am's “spiritual Zionism” is still as capable, as it was fifty years ago, of giving inspiration and guidance to a large segment of the Jewry.

Commentary on the New Testament from the Talmud and Hebraica Vol.4
asdf

Sunset Possibilities and Other Poems
Continuing the high standards of the JPS Jewish Poetry Series, this volume presents poems that have become twentieth-century classics. Included are eighty poems printed in English and Hebrew on facing pages.

Tractate Pesachim: Commentary and Study Guide
Master a Mesikta Series is probably the most advanced commentary and study guide to Talmud available in English. By providing background material, outlining the contents of the Talmud and its commentaries, explaining the sequence of the Talmud,offering overviews of the topics discussed and clarifying the aggadic literature and its interaction with the legal discussions, this series enables the student to focus on the unity of the tractate, and serves as an aid in helping him in its master

The Cambridge Bible for Schools and Colleges: The Books of Ezra and Nehemiah
Few books oner such a variety of interest or embrace material of such deep significance as Ezra and Nehemiah do. The teaching of these books is of especial value in reference to the faithfulness of the divine promise, the discipline of disappointment, the hallowing of common life, and the preparation for the messianic age.

What is Jewish Literature?
What Is Jewish Literature? is a richly thoughtful analysis and comprehensive overview of what defines Jewish literature. It is an international collection, an enduring contribution to the literary resource for the those who strive to appreciate, evaluate, and understand the varied riches of Jewish writing.

Volume 5, The Universal Jewish Encyclopedia
Created by Reform Rabbis and Jewish Scholars, many of whom escaped from Nazi Germany, the Encyclopedia exhibits a unique sensitivity to all forms of anti-Semitic agitation and malice and makes every effort to find allies among others, especially Christians, to forge a shield for Jewish people in the face of the coming catastrophe.

The Jews of Charleston: A History of an American Jewish Community
The small group of Jewish inhabitants of Charles Town in South Carolina met in 1750 to organize themselves permanently into a religious community. This book tells that community's story down to the present day. It describes the process of adjustment both of the Jews and their religion.

A Guide to Jewish Religious Practice
This is the most detailed and comprehensive guide to Jewish practice for home and synagogue, written in the spirit of Modern Orthodox and Conservative movements.

Succeeding at Jewish Education: How One Synagogue Made It Work
Joseph Reimer uses his experience and talent as an ethnographer to bring to life the drama of one synagogue's struggle to make Jewish education work. As a result of his classroom observations Reimer comes away with important insights into what makes Jewish education succeed.

Origins of the Kabbalah
Gershom Scholem opened up a once esoteric world of Jewish mysticism, the Kabbalah, to concerned students of religion: a tradition of repeated attempts to achieve and portray direct experiences of God. A history of the Kabbalah before the Zohar, this book analyzes the leading ideas of Jewish mysticism up to the period of its classical formulation.

Jesus of Nazareth
asdf

Rabbinic Fantasies: Imaginative Narratives from Classical Hebrew Literature
This extraordinary volume is framed by two major original essays by the editors. Through sixteen unusual selections from ancient and medieval Hebrew texts, sensitively rendered into English prose, it reveals facets of the Jewish experience and tradition that would otherwise remain unknown.

Selected Poems of Jehudah Halevi
The gift of song, cherished and tended as it was by the Spanish Jews of the Middle Ages, reached its highest development in the poems of Jehudah Halevi. His love poems are made of dew and fire. But in his poems to Zion there is no such combination of a poet's ordinary artifices. It is his soul that is the instrument—and on his heartstrings is played the song of Israel's hope.

Rabad of Posquieres: A Twelfth-Century Talmudist
This biographical treatise captures the personality of Rabbad of Posquieres or Rabbi Abraham ben David – one of the most creative talmudic scholars of the twelfth century, chronicles his role in the intellectual history of the Jews in southern France during the twelfth century, and outlines his influence on subsequent generations.

The Other War: Israelis, Palestinians and the Struggle for Media Supremacy
Stephanie Gutmann, who covered the second intifada, documents in her book, 'The Other War,' how Israel, in spite of — or maybe because of — its strength as a democracy nearly always loses the battle for soft and sympathetic minds. — The Washington Times

The International Critical Commentary (ICC): Ezra and Nehemiah
A commentary on one of the most interesting for the modern reader books of the Bible.

The Jews of Navarre in the Late Middle Ages. Hispania Judaica, v. 4
Documented depiction of the economic activities of the Jews and their work at the service of the Crown in this Christian kingdom.

The International Critical Commentary (ICC): NUMBERS
A major work of interpretation, which served--according to Baruch Levin's own words--as “anchor and compass” for his Anchor Bible commentary on Numbers.

The Return of Anti-Semitism
An anti-Semitic contamination is now world-wide. This sad truth is brilliantly evoked in Gabriel Schoenfeld's important study. Necessary reading. --Elie Wiesel

The Jewish Encyclopedia Vol. 5
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the world—many considered founding “fathers” of their respective disciplines—this massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

The Documentary Hypothesis and the Composition of the Pentateuch: Eight Lectures
Although originally published more then 50 years ago, this little Cassuto's book is still probably the best, most focused attack on Wellhausen's Documentary Hypothesis and a powerful defense of the integrity of the biblical text.

The Path of the Upright: Mesillat Yesharim
The Path of the Upright, Rabbi Moshe Hayyim Luzzatto's guide to the perfection of human soul, stands on its own as one of the most influential and inspirational ethical works in Judaism. In this work, the author probes every aspect of the human personality and offers advice on ways to overcome its weaknesses. The Path of the Upright: Messillat Yesharim is a bilingual edition in Hebrew and English.

Introduction to the Literature of the Old Testament
Long the standard English work on the subject, now is prepared to work interactively with Hebrew-English Tanakh: the Jewish Bible.

The International Critical Commentary (ICC): DEUTERONOMY
Electronic edition of one of the author's finest achievements.

Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. 1
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

Rabbinic Fantasies: Imaginative Narratives from Classical Hebrew Literature
This extraordinary volume is framed by two major original essays by the editors. Through sixteen unusual selections from ancient and medieval Hebrew texts, sensitively rendered into English prose, it reveals facets of the Jewish experience and tradition that would otherwise remain unknown.

History of the Jews in Aragon. Hispania Judaica, v. 1
More than 3,500 regesta in French, and original documents mostly from the Archivo General de la Corona de Aragon, in Barcelona.

Jewish Life In The Middle Ages
A sweeping view of Jewish historical and cultural experience. Written in the end of the 19th century by an extremly astute historian and a storyteller, this volume will assist readers in better understanding the position of Jews in today's world as well.

Luah HaShanah 5776
sdfg

Palestine in the 18th Century


Don Isaac Abravanel: Statesman and Philosopher
The story of an extraordinary personality in the history of the Jewish people. Abravanel symbolizes a life of a true son of G-d s chosen people.

The Sages -- Their Concepts and Beliefs
...an indespensable book for all those who are curious to know how the rabbis of the Talmud handled philosophical and theological issues. It has few peers. --David Weiss Halivni

Blessed is the Match: The Story of Jewish Resistance
This book is a classic account of Jewish tragedy, faith, hope, and triumph. Published originally in 1947, it is one of the first works to deal with the horrors and the heroism of the Holocaust years.

A History of the Marranos
The tradegy and romance of the story of the secret Jews of the Spanish Peninsula is a lesson that every one must learn and always remember.

Does God Belong in the Bedroom?
In Does God Belong in the Bedroom? Rabbi Michael Gold turns to the Torah, the wisdom of the rabbis of the Talmud, the Midrash, and other classic Jewish sources. More than a study of texts, the book presents readers with a frank and honest approach to sexual ethics.

The International Critical Commentary (ICC): PROVERBS
... the crown belongs to Crawford H. Toy's voluminous interpretation of the book of Proverbs --Rudolf Smend, from Wisdom in Ancient Israel , Cambridge, 1997.

A Commentary on the Book of Exodus
The last of the commentaries rendered into English, this Cassuto's work ranks among the finest modern contributions to the treasury of Biblical learning.

MEDICINE AND MEDICAL ETHICS IN MEDIEVAL AND EARLY MODERN SPAIN


Consolation for the Tribulations of Israel
Many centuries ago a thoughtful and scholarly Jew asked the question: Why do the righteous suffer? Anxious to help us reach out for an answer, a brilliant young scholar, Martin A. Cohen, has prepared a translation of Consolaçam as tribulaçoens de Israel, a history of the Jews written by a Portuguese Marrano who had witnessed the tragic events that befell his people in Portugal in the first half of the sixteenth century.

A Commentary on the Book of Exodus
The last of the commentaries rendered into English, this Cassuto's work ranks among the finest modern contributions to the treasury of Biblical learning.

The Jewish Encyclopedia Vol. 1
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the world—many considered founding “fathers” of their respective disciplines—this massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

Mekhilta de-Rabbi Ishmael (3 vols.)
An electronic edition of JPS's original 3-volume set, based on manuscript and early editions.

Talmud Yerushalmi: A Concordance of Amoraic Terms, Expressions and Phrases, in 3 vols.
A concordance of Amoraic terminology in Talmud Yerushalmi designed to assist to come much closer to the original text of the Yerushalmi and to its accurate interpretation.

A History of the Jews in Christian Spain. Vol. 1
One of the century s great classics of Jewish historiography. This first volume of the two-volume set takes the story down to the middle of the thirteen century in Castile.

A Commentary on the Book of Genesis (Part II): from Noah to Abraham
By extending his method of exegesis in this volume to another section of the Torah, Cassuto indirectly buttressed his theories with new evidence of the inherent rightness of his approach.

The Jewish Community: Its History and Structure to the American Revolution. Vol. I.
This is the first volume of the work that is centered on the European Jewish community of the Middle Ages and early modern times. The author offers a comprehensive historical and sociological analysis of the Jewish communal evolution during the Emancipation era.

Collected Writings in Jewish Studies
This collection of articles in Jewish Studies has been authored by, what many consider, the most important scholar of the rabbinic life and literature in the post WWII period.