Tosefta Ki-Fshutah v. 6 Page 9...

qwer

פסחא פ״א עט׳ 475 141- 140 מעשרות פ״ב ה״כ ועירובין פ״ד ה״ח. ובירושלמי אמרו: מרתף שהוא בוש לוכל בתוכו הרי הוא כאוצר, ואוצר שאינו בוש לובל בתובו הרי הוא במרתף. והשוה תוספת א מעשרות הנ״ל עם דברי ר׳ נחמיה במשנתנו שם פ״ג מ״ה. ובבבלי ליתא ״ובית האוצרות״. או צ ר ו ת של י י ן או צ ר ו ת של שמן. וכ״ה בבבלי הנ״ל. ושאלו שם : והתניא אוצרות יין צריך בדיקה אוצרות שק אץ צריך בדיקה? הבא במאי עסיקינ ן במסתפק. אי הכי, שמן נמי? שמן יש קבע לאכילה, יץ אץ קבע לשתיה. ובירושלמי : מרתף של יין צריך בדיקה, מרתף של שמן אינו צריך בדיקה. מה בין יין ומה בין שמן? יין אין לו קבע, שק יש לו קבע. אוצר בין של יץ בין של שמן אינו צריך בדיקה. ועיין ר״ח ומאירי שם ובר״מ פ״ב מה׳ חמץ ומצה ה״ו ובהשגות שם. ועיין בם׳ מנוח ובכ״מ שם. 11 . ו א ו צ ר ו ת של ת בו א ה וכו׳. וכ״ה בכל הנוסחאות. ובעיטור ה׳ ביעור חמץ ) קרוב לראשו(, הוצ׳ רמא״י קי״ח רע״ג: ובתום׳ אוצרות תבואה. וכ״ה בפי׳ תלמיד הרמב״ן על הרי״ף בסוגיין. ובירושלמי: ואוצרות הפירות. ובבבלי ליתא בשום נוסח , ואינו גם בה״פ, עמ׳ ז׳, ובה׳ ראו, עמ׳ 12 . אבל בשאילתות סי׳ ע״ט הנ״ל ובה״ג , ד״ו כ״ח ע״ב, ד״ב, עמ׳ 134 : ואוצרות תבואה. ועיץ בהערות הר״ב נאה ח׳ א׳, באו ר . נוסחאות ) מ״ד ע״ב(, שר 25 12- 11 . מטה ה חו צ צ ת את בל ה בי ת ו ה י ו ת ח תי ה ע צי ם ו א ב נ י ם וכר. וכע״ז גם בירושלמי. ובבבלי שם: רשב״ג אומר מטה החולקת בתוך הבית ומפסקת צריכה בדיקה. ורמינהו וכר רשב״ג אומר מטה החולקת בתוך הבית ועצים ואבנים סדורים תחתיה ומפסקת אינה צריכה בדיקה. קשיא מטה אמטה וכר, לא קשיא הא דמידליא הא דמיתתאי. ופירש״י: ומפסקת. יש הפסק בין שוליה לקרקע, כגון שרגליה גבוהים למט ה וכר, ומפסקת יש אויר בין שוליה לעצים וכר דמידליא שגבוהה הרבה ויש אויר תחתי ה הרבה נוחה תשמישתה. דמיתתאי, אעפ״י שיש קצת אויר אין נוחה תשמישתה. ולפי פירש״י צריכה בדיקה פירושו שהמטה צריכה בדיקה, כמו שמשמע מן הלשון צריכה. ובתוספות שם ד״ה מטה השיגו על רש״י מן התוספתא והירושלמי כאן, והעתיקו: מט ה שהיא חוצצת ה חו ל ק ת בתוך הבית ועצים ואבנים מונחים תחתיה וכר. וכן השיג עליו מן התוספתא בחי׳ הר״ן שם. אבל בתוספות הרשב״א לפסחים שם: בירושלמי ובתוספתא קתני בהדיא מטה החוצצת בתוך הבית בודק צד החיצון ואינו בודק צד הפנימי. ורבינו קיצר. וכן ברוקח סי׳ רס״ו: בתוס׳ רשב״ג אומר מטה חוצצת את כל הבית, והיו תחתיה עצים ואבנים בודק את הצד החיצון ואינו צריך לבדוק עד ) צ״ל: צד( הפנימי. ומכאן מוכח שהגירסא הנבונה היא ״צריך וכר, אינו צריך״, כלומר, הבית שאחורי המטה. ) הר״ ש משנץ שם(. ובשאילתות סי׳ ע״ט: ואוצרות תבואה כולן אין צריכין בדיקה. רבן שמעון ב ן גמליאל אומר מטה החוצצת בתוך הבית ועצים ואבנים סדורים תחתיה ומפסקת אי ן ורבינו הסמיך לברייתא הראשונה את הברייתא השניה שהובא ה » . א ח רי ה צריך בדיקה בבבלי שם. ובקטעים של הבבלי שפרסם לוו: החולקת בתוך הבית ומפסקת א פ י ׳ ל צ ד צ רי ך לבדוק ) כלומר, לא תחתיה בלבד, אלא אפילו לצד וכר(. ובר״ח גרם בבבלי בשתי הברייתות ״אין צריך בדיקה״, וכן מביא המאירי בשם ״ספרים שלנו״. וקושיי ת הבבלי היתה למה מצריך בברייתא השניה עצים ואבנים, ומתרץ שבמטה דמידליא עסיקינן, י כ״ה בנוסח כ״י הנצי״ב, עיי ש בשאילתות ד׳ ירושלים, עט׳ ע* ו, סוף הע ר׳.

Tosefta Ki-Fshutah v. 6


About Book Tosefta Ki-Fshutah v. 6

6. Mo'ed, Part IV, Pesakhim-SukkahCopyright1. Zera'im, Berakot-Bikkurim2. Zera'im, Berakot-Terumot3. Zera'im, Shevi'it-Bikkurim4. Mo'ed, Shabbat-Shekalim5. Mo'ed, Part III, Shabbat-Eruvin7. Mo'ed, Part V, Betza-Hagiga8. Nashim, Yevamot-Kiddushin9. Nashim, Yevamot-Ketubot-Nedarim-Nezirot10. Nashim, Sota-Gittin-Kiddushin11. Nezikin, Bava Kamma-Bava Mezi'a-Bava Batra12. Nezikin, Bava Kamma-Bava Mezi'a-Bava Batra
tosefta fshutah page https publishersrow ebookshuk books jewish hebrew ebooks qwer
eBookshuk Books

History of the Jews, Vol. 5: From the Chmielnicki Persecution of the Jews in Poland (1648 C.E.) to the Present Time (1870 C.E.)
A condensed reproduction of the first comprehensive attempt to write the history of the Jews as the history of a living people and from a Jewish point of view. The fifth volume covers the period from the Chmielnicki Persecution of the Jews in Poland to the Present Time.

Aspects of the Dead Sea Scrolls (Scripta Hierosolymitana IV)
Ten contributions from various perspectives on this unique find: from the departments of Bible, Archaeology, Hebrew Philology, Linguistics, and Comparative Religion, by E.Y. Kutscher, Yigael Yudin, N. Avigad, Jacob Light, M. H. Segal, Chaim Rabin, Shemaryahu Talmon, Z. Ben-Hayyim, and David Flusser.

Judaism as a Civilization: Toward a Reconstruction of American-Jewish Life
Judaism as a Civilization remains one of the most original and thought-provoking contributions toward creating a comprehensive program for creative Jewish life. In this seminal work, Kaplan offers his now famous concept of Judaism as an evolving religious civilization.

Defenses of the Imagination: Jewish Writers and Historical Crisis
A carefully selected set of critical and biographical essays that offer analyses of a spectrum of poems, stories, historical and critical works by selected Jewish writers, who witnessed the presence of humanistic values in the most ghastly historical circumstances of the twentieth century.

Mishnayoth


Rabbinic Fantasies: Imaginative Narratives from Classical Hebrew Literature
This extraordinary volume is framed by two major original essays by the editors. Through sixteen unusual selections from ancient and medieval Hebrew texts, sensitively rendered into English prose, it reveals facets of the Jewish experience and tradition that would otherwise remain unknown.

JPS Bible Commentary: Esther
In this latest addition to the Jewish Publication Society's commentary series, the reader will further be reworded with many productive and original insights: in this particular case on the background of the feast of Purim.

The Jewish Encyclopedia Vol. 8
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the world—many considered founding “fathers” of their respective disciplines—this massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

The Jewish Community: Its History and Structure to the American Revolution. Vol.II.
The second volume of the work that is centered on the European Jewish community of the Middle Ages and early modern times. The author offers a comprehensive historical and sociological analysis of the Jewish communal evolution during the Emancipation era.

A History of the Jews in Christian Spain. Vol. 1
One of the century s great classics of Jewish historiography. This first volume of the two-volume set takes the story down to the middle of the thirteen century in Castile.

The Jewish Community: Its History and Structure to the American Revolution. Vol.II.
The second volume of the work that is centered on the European Jewish community of the Middle Ages and early modern times. The author offers a comprehensive historical and sociological analysis of the Jewish communal evolution during the Emancipation era.

The Conversos of Majorca. Hispania Judaica, v. 5
Life and death in a crypto-Jewish community of Conversos of XVII century Majorca.

From Diplomacy to Resistance: A History of Jewish Palestine, 1939-1945
The Second World War was a crucial period in the history of Jewish Palestine. Between 1939 and 1945, the Zionist movement and Jewish Palestine underwent considerable transformation. This carefully documented work recounts the events of that period of time.

Ideology and Settlement
The first deep and detailed research conducted on the subject of carrying out of the policies and enterprises of the JNF in the years prior to World War I.

Introduction to the Talmud and Midrash
The classic work on the field. Not for beginners; for those interested in a more historical and critical study of Talmud and Midrash.

A Grammar of Mishnaic Hebrew
More than any other, this book makes the subject is accessible to scholars who are not fluent in modern Hebrew.

The Jews of Moslem Spain, Vol. 1
This is the first volume of a monumental survey of the Jewish community in Spain under Moslem rule. (See second and third volumes here). It offers the reader access to a difficult subject. The period is recreated in a narrative that flows with life and vitality...unmatched for scholarship and readability.

The Jews of Egypt: From Ramses II to Emperor Hadrian
This is the story of the adventures and misadventures of the Jewish people in the land of Egypt – shrouded in the mists of biblical history under the Pharaohs; the strange intermezzo of the Jewish mercenary detachment on the island of Elephantine on the upper Nile; the apogee of Jewish culture under the Ptolemies; and, finally, the Jewish community's rapid decline and catastrophic disappearance under Roman rule.

The International Critical Commentary (ICC): Ezra and Nehemiah
A commentary on one of the most interesting for the modern reader books of the Bible.

Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. 1
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

Tractate Berakhos II: Commentary and Study Guide
The guide to how Rabbis formulated their decrees and delt with changing conditions after the destruction of the Second Temple and the fall of Betar.

Historisch-kritisches Lehrgebäude der hebräischen Sprache (in drei Bänden)
This is the largest compilation of grammatical material for Hebrew Bible.

Talmud: Mesekhet B'rakhot, in 4 volumes
A Study in the development of the Halakha and Haggadah in the Land of Israel and Babylonia.

The Path of the Upright: Mesillat Yesharim
The Path of the Upright, Rabbi Moshe Hayyim Luzzatto's guide to the perfection of human soul, stands on its own as one of the most influential and inspirational ethical works in Judaism. In this work, the author probes every aspect of the human personality and offers advice on ways to overcome its weaknesses. The Path of the Upright: Messillat Yesharim is a bilingual edition in Hebrew and English.

The House of Nasi: The Duke of Naxos
Joseph Nasi, Duke of Naxos, Lord of Tiberias, was a Marrano or “converse,” knighted by Charles V of the Holy Roman Empire, a jousting partner of Emperor Maximillian, and a court advisor to Suleiman the Magnificent. During his astonishing life as a statesman, financier, and philanthropist in sixteenth-century Europe, he moved across the continent from Antwerp to Paris, to Naples, to Rome, and from there to Constantinople, where he reembraced Judaism.

JEWS, JUDAISM AND THE CLASSICAL WORLD
English edition of the work for which G. Alon received prestigious Israel Prize. Anyone interested in the origin of the modern Jewish law and the history of the Second Temple must read this book.

Early History of the Alphabet
A most enjoyable and informative book. . . an excellent introduction to epigraphy and paleography of ancient Semitic languages . . . contains a wealth of information compiled into a simple to understand format.

Early History of the Alphabet
A most enjoyable and informative book. . . an excellent introduction to epigraphy and paleography of ancient Semitic languages . . . contains a wealth of information compiled into a simple to understand format.

Ahad Ha-Am Asher Ginzberg: A Biography
Ahad Ha-Am's “spiritual Zionism” is still as capable, as it was fifty years ago, of giving inspiration and guidance to a large segment of the Jewry.

USCJ eLuah 5776
asdf

Tosefta Ki-Fshutah v. 10
qwer

Studies in Jewish Education IX: Understanding the Bible in Our Time
The ninth volume of Studies in Jewish Education examines issues relating to Biblical research and instruction.

Selected Religious Poems of Solomon Ibn Gabirol
Solomon Ibn Gabirol was not only a great poet, but also a great philosopher. His vision was broad and his penetration keen. This volume of translations from this rare singer of the Ghetto limits itself to such of his poems as have been incorporated in or designed for the liturgy of the Synagogue.

Studies in Jewish Education VI: Teaching Jewish Values
The emphasis of this volume is on teaching of Jewish values and the development of the curriculum.

Topics In Hebrew and Semitic Linguistics


The Conversos of Majorca. Hispania Judaica, v. 5
Life and death in a crypto-Jewish community of Conversos of XVII century Majorca.

The International Critical Commentary (ICC): Jobs (in 2 volumes)
Electronic edition of the massive commentary on the Book of Job.

ARAMAIC OSTRACA OF THE FOURTH CENTURY BC FROM IDUMAEA
The 201 of containing in the book Aramaic ostraca dating 361-311 BC are almost exclusive source for the study of the ethnic structure and the economic life for end of the Persian rule in the Land of Israel and the beginning of the Hellenistic period.

The International Critical Commentary (ICC): HAGGAI, ZECHARIAH, MALACHI AND JONAH
For all the talk about Bible being a source of Western ethics, Mitchell's is one of the very few books extant that pays more then a lip service to this concept.

Esther's Plea
A facinated exploration of the tie-in between hallachic decision making process and politics through the analysis of the disputes of R. Yehoshua and R. Elazar haModi'in in Tractate Megillah.

The Third Pillar
Through slow and difficult years of impassioned creative effort, the author has summed up, distilled, symbolized the incomparable tragedy of Jewish people into an essentially poetic form that is clear with a great intellectual clarity, as well as majestic with the grandeur of the theme he treats.

Encyclopedia of Religion and Ethics, 12 vls. plus Index
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

Sunset Possibilities and Other Poems
Continuing the high standards of the JPS Jewish Poetry Series, this volume presents poems that have become twentieth-century classics. Included are eighty poems printed in English and Hebrew on facing pages.

Legends of the Bible
This is storytelling with a grain of salt and a lot of wit; tales springing from the antiquity of oral tradition, told with sheer delight in the glory of a book transformed by a hundred generations whose daily thoughts and deeds were transformed by The Book.

Encyclopedia of Religion and Ethics (Electronic Edition in 12 v. plus index, il)
Electronic edition of the most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

The Cambridge Bible for Schools and Colleges: The Books of Ezra and Nehemiah
Few books oner such a variety of interest or embrace material of such deep significance as Ezra and Nehemiah do. The teaching of these books is of especial value in reference to the faithfulness of the divine promise, the discipline of disappointment, the hallowing of common life, and the preparation for the messianic age.

A History of the Jews in Christian Spain. Vol. 1
One of the century s great classics of Jewish historiography. This first volume of the two-volume set takes the story down to the middle of the thirteen century in Castile.

Jewish Post-Biblical History through Great Personalities: From Jochanan ben Zakkai Through Moses Mendelssohn
In this book the effort has been to select from the pages of post-Biblical Jewish history the outstanding personalities, to present the life and work of each in such a way as to illustrate the spirit of Judaism in his time, and, in doing this, to analyze and systematize the complex and abstract subject matter so that it may offer the fewest difficulties to the pupil's mind.

Sunset Possibilities and Other Poems
Continuing the high standards of the JPS Jewish Poetry Series, this volume presents poems that have become twentieth-century classics. Included are eighty poems printed in English and Hebrew on facing pages.

Volume 10, The Universal Jewish Encyclopedia
Created by Reform Rabbis and Jewish Scholars, many of whom escaped from Nazi Germany, the Encyclopedia exhibits a unique sensitivity to all forms of anti-Semitic agitation and malice and makes every effort to find allies among others, especially Christians, to forge a shield for Jewish people in the face of the coming catastrophe.