Tosefta Ki-Fshutah v. 6 Page 7...

qwer

פסחא פ״א עט׳ 473 140 והגירסא שלפנינו בתוספתא קשה. ור׳ יוגה בד׳ גדשץ מגיה בתוספתא: יפה מארוב ה ) עיין בבלי ח׳ א׳ הנ״ל(, והוא קרוב קצת לגירסת בעל מדרש הגדול. 3 . א ע ״ פ שאין ר אי ה ל ד ב ר וכו׳. מכילתא דרשב״י ובבלי הנ״ל. ועיי ן בירושלמי לעיל שם ובבלי ז׳ ב׳. 4 . נ ר א ל י ם נ שמ ת אדם. וכ״ה בכל הנוסחאות )* אלהיט״(. אבל בפסוק ) משלי כ׳, כ״ז(: נר ה׳ וכו׳. ועיין מ״ש הר״ב נאה בבאור נוסחאות לגמרא שלמה, מ״ב רע״א. 5- 4 בי ת שמיי או׳ שתי שו רו ת על פ נ י כל ה מר ת ף. פיסקא ממשנתנו פ״א מ״א. ובירושלמי שם ה״א, כ״ז ע״ב: אי זהו מרתף כל שנתון עם הלחם בחצר . ובמשנתנו מסיים: ובית הלל אומרים שתי שורות החיצונות שהן העליונות. 6 . שו ר ה ה חי צו נ ה ה רו א ה את הפ ת ח ו ה ע ל י ו נ ה ה רו א ה את — 5 ה ק ו ר ו ת וכו׳. כלומר, כל השכבה החיצונה הרואה את הפתח וכל השכבה העליונה הרואה את הקורות, והיינו שקולף כמין גמ״א יונית, כפירוש רב הונא בשם רב בירושלמי במקומו וכר׳ יוחנן בבבלי ח׳ ב׳, והביאו בבבלי שם את הברייתא שלנו כסיוע לר ׳ יוחנן. אבל בר קפרא בירושלמי שם סובר שקולף כמין שני גמי״ן, כלומר שתי שורות החיצונות על פני כל המרתף, והיינו שתי שורות העליונות ושתי שורות החיצונות . שבודק את השורות החיצונות מן הארץ עד הקורה, והביא שם ® ובבבלי סובר רב יהודה ברייתא ששנתה כמותו. 6 . א ב ל של מטה הי מנ ה ו ש ל פ נ י ם וכו׳. כלומר, הגמ״א הפנימית שלאחריה, שלא כבר קפרא הנ״ל. ועיין בבלי הנ״ל, ובשנו״ס שם בהוצ׳ הר״ב נאה. 8- 7 . בי ת ה ל ל או מ ׳ שו ר ה ה חי צו נ ה היא ה ע ל י ו נ ה ה רו א ה את ה פ ת ח ו א ת ה ק ו ר ו ת של מ ט ה הי מנ ה, א ב ל של פ נ י ם הי מנ ה אין צ רי ך ל ב דו ק. וכע״ז גם בד ובקג״נ. והוא כרב בבבלי ח׳ ב׳, ואמרו שם: ר׳ חייא תני כוותיה דרב. אבל בכי״ע: וחכמ׳ אומ׳ שורה החיצונה רואה את הפתח היא העליונה וא ת הקורות שלמטה הימנה, אבל שלמטה הימנה אין צריך לבדוק. וברור שיש כאן עירבוביא בלשון והרכב של שתי נוסחאות, וצ״ל: שורה החיצונה היא העליונה רואה את הפת ח שלפנים הימנה, אבל שלמטה וכו׳. וגירסא זו תוקנה ע״פ הבבלי ח׳ ב׳, כשיטת שמואל ובכי״ל: בית הלל או׳ שורה החיצונה ! ® . שם, ואמרו שם: וכולהו תנאי תנו כוותיה דשמואל היא העליונה הרואה את הפתח ואת הקורות, אבל שלמטה הימנה ושלפנים ממנה אי ן צריך לבדוק. ואף כאן יש כנראה עירבוביא של שתי נוסחאות. ושמא צ״ל שם: ושלמטה במקום ״אבל שלמטה״. ובירושלמי אמרו בשם ר׳ יוחנן: שורה החיצונה, היא העליונה, הרואה את הפתח ואת הקורה שלפנים ממנה ) בשמואל בבבלי הנ״ל(. תני של מטה ממנה ) כלומר, הברייתא שלפנינו(. הוון בעיי מימר מאן דאמ׳ שלפנים הימנה, כל שכן שלמטה הימנה. ״ מאן דמר שלמטה הימנה, הא לפנים ממנה לא. וכן מפורש בתוספתא כאן. אבל לפי הגירסא בדק״ס, עט׳ 21 , הערה א׳ מביא בשם כ״י אוקספורד: רב יהודה ב ש ם ר ב, כלוטו־ « מ עו ד לשיטתו בירושלמי. אבל גם בכי״ט ובקטעים הנ׳׳ל ובר״ח הנירסא היא כלפנינו. ° לפנינו נוסף: והלכתא כוותיה דשמואל. וכ׳ה בקטעים הנ״ל. אבל בכייס ובכ״י אוקספור ד ליתא, עיין דק ס, עט׳ 22 , הע׳ ה, ובתירט פ* א סמ״א. ועיין בהערות הר״ב נאה שם, באור נוסחאות , מ ט ע ב. ! ולפי שיטה זו קולף למעלה כטין גט״א, והיינו שתי שורות העליונות הרואות את הקורות, ושורה אחת למטה מן העליונה החיצונה, ובניגוד לביש הסוברים שקולף כמין גט״א על פני כל המרתף אומרים ב׳ה שאינו קולף אלא בשתי שורות החיצונות שהן העליונות.

Tosefta Ki-Fshutah v. 6


About Book Tosefta Ki-Fshutah v. 6

6. Mo'ed, Part IV, Pesakhim-SukkahCopyright1. Zera'im, Berakot-Bikkurim2. Zera'im, Berakot-Terumot3. Zera'im, Shevi'it-Bikkurim4. Mo'ed, Shabbat-Shekalim5. Mo'ed, Part III, Shabbat-Eruvin7. Mo'ed, Part V, Betza-Hagiga8. Nashim, Yevamot-Kiddushin9. Nashim, Yevamot-Ketubot-Nedarim-Nezirot10. Nashim, Sota-Gittin-Kiddushin11. Nezikin, Bava Kamma-Bava Mezi'a-Bava Batra12. Nezikin, Bava Kamma-Bava Mezi'a-Bava Batra
tosefta fshutah page https publishersrow ebookshuk books jewish hebrew ebooks qwer
eBookshuk Books

Origins of the Kabbalah
Gershom Scholem opened up a once esoteric world of Jewish mysticism, the Kabbalah, to concerned students of religion: a tradition of repeated attempts to achieve and portray direct experiences of God. A history of the Kabbalah before the Zohar, this book analyzes the leading ideas of Jewish mysticism up to the period of its classical formulation.

The Life of the People in Biblical Times
When books survive as long as our biblical collection has survived, a certain discrepancy between intention and comprehension is inevitable. But if we wish to read attentively, we must make the effort to reconstruct the concrete shell of the past as well as its essential spiritual factors. This is exactly what this book gives us.

My Brother s Keeper: A History of the American Jewish Joint Distribution Committee, 1929-1939.
This book deals with the efforts of American Jews - through their overseas aid organization, the American Jewish Joint Distribution Committee - to come the aid of European Jewry in the crucial prewar decade, 1929-1939.

Topics In Hebrew and Semitic Linguistics


The Sephardi Legacy II


History of the Jews in Russia and Poland, Vol. 1: From the Beginning until the Death of Alexander I (1825)
A History of the Jews in Russia and Poland from the pen of S. M. Dubnow (based upon a work in Russian which was especially prepared for JPS) needs neither justification nor recommendation. The work is divided into thee volumes. The first volume contains the history of the Jews of Russia and Poland from its beginnings until 1825.

The Jews of Santa Coloma de Queralt. Hispania Judaica, v. 6
A reconstruction of the Jewish life in a small community, on the basis of notary acts found in local archives.

New Heart, New Spirit: Biblical Humanism for Modern Israel
New Heart, New Spirit confronts the ethical and moral values of the Bible in the context of the critical situation that Israel and Zionism are facing. It is an outcry and a challenge to the xenophobic movements focused on “holy wars,” power, land, and blood.

Studia Biblica et Ecclesiastica, in 5 volumes
This five-volume set represents the finest work of the late nineteenth century Biblical scholarship.

The Jewish Community: Its History and Structure to the American Revolution. Vol.II.
The second volume of the work that is centered on the European Jewish community of the Middle Ages and early modern times. The author offers a comprehensive historical and sociological analysis of the Jewish communal evolution during the Emancipation era.

What is Jewish Literature?
What Is Jewish Literature? is a richly thoughtful analysis and comprehensive overview of what defines Jewish literature. It is an international collection, an enduring contribution to the literary resource for the those who strive to appreciate, evaluate, and understand the varied riches of Jewish writing.

The Jewish Encyclopedia Vol. 11
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the world—many considered founding “fathers” of their respective disciplines—this massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

The Jewish Encyclopedia Vol. 9
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the world—many considered founding “fathers” of their respective disciplines—this massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

What is Jewish Literature?
What Is Jewish Literature? is a richly thoughtful analysis and comprehensive overview of what defines Jewish literature. It is an international collection, an enduring contribution to the literary resource for the those who strive to appreciate, evaluate, and understand the varied riches of Jewish writing.

Rabad of Posquieres: A Twelfth-Century Talmudist
This biographical treatise captures the personality of Rabbad of Posquieres or Rabbi Abraham ben David – one of the most creative talmudic scholars of the twelfth century, chronicles his role in the intellectual history of the Jews in southern France during the twelfth century, and outlines his influence on subsequent generations.

Pirke de-Rabbi Eliezer
Kabbalistic midrashic work on Genesis, part of Exodus, and a few sentences of Numbers ascribed to R. Eliezer b. Hyrcanus.

Volume 10, The Universal Jewish Encyclopedia
Created by Reform Rabbis and Jewish Scholars, many of whom escaped from Nazi Germany, the Encyclopedia exhibits a unique sensitivity to all forms of anti-Semitic agitation and malice and makes every effort to find allies among others, especially Christians, to forge a shield for Jewish people in the face of the coming catastrophe.

Mystic Tales from the Zohar
A translation of eight of the most interesting narratives found in the Zohar. In addition, the book contains a comprehensive introduction, a glossary, notes, and a bibliography.

Judaism and the Origins of Christianity
A massive collection of scholarship of the author who has pioneered new understanding of the Jewish background of early Christianity.

A Catalogue of Fragments of Halakhah and Midrash from the Cairo Genizah
The core of this impressive volume is its catalog of Rabbinica that is accompanied by twelve facsimile pages of representative documents.

Studies in Jewish Education II: Jewish Educational Research in Diaspora
History, trends and problems with the Jewish education in America.

Renewing the Covenant: A Theology for the Postmodern Jew
Renewing the Covenant presents the first systematic statement of theology since Abraham J. Heschel set forth his distinctive, comprehensive philosophy of Judaism. This unique book will long be discussed by thoughtful readers.

The Jewish Encyclopedia Vol. 8
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the world—many considered founding “fathers” of their respective disciplines—this massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

Tractate Berakhos II: Commentary and Study Guide
The guide to how Rabbis formulated their decrees and delt with changing conditions after the destruction of the Second Temple and the fall of Betar.

Hebrew-English Tanakh: the Jewish Bible
Multi-platform, electronic edition of masoretic text of the Holy Scriptures placed next to classic Jewish translation.

The International Critical Commentary (ICC): Amos and Hosea
The author has taken up in connection with the first two of the immortal Twelve, many questions that concern just as closely the prophetic books. It is especially felt in the Introduction; in fact Harper's introduction to Amos and Hosea is really an introduction to Prophecy as such.

Tosefta Ki-Fshutah v. 11
qerer

The Jewish Encyclopedia Vol. 1
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the world—many considered founding “fathers” of their respective disciplines—this massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

Studies in Hebrew and Ugaritic Psalms
The volume offers a fresh analysis of a central problem of comparative Ugaritic Biblical scholarship: the relationship between biblical psalms and Canaanite literature.

JPS Bible Commentary: Jonah
This fine commentary is based closely on the author's original Hebrew commentary (Am Oved, 1992), with some revision and expansion.

By Design: science search for God
The book introduces and summarizes two contemporary movements science and religion dialogue and intelligent design . After reading By Design we understand how what was once a battleground between God and science can now become a meeting ground.

From Diplomacy to Resistance: A History of Jewish Palestine, 1939-1945
The Second World War was a crucial period in the history of Jewish Palestine. Between 1939 and 1945, the Zionist movement and Jewish Palestine underwent considerable transformation. This carefully documented work recounts the events of that period of time.

THE BIBLICAL ACCOUNT OF THE CONQUEST OF CANAAN


Labor, Crafts and Commerce in Ancient Israel
Extensive collection of anecdotal evidence relating to labor, crafts, and trade as thought of and practiced by Sages of the Second Temple and early exilic period.

Spain, the Jews, and Franco
The role played by Spain during World War II regarding the Jews has long been a matter of controversy. This volume, first published in Hebrew to wide acclaim seeks to set the record straight. It offers a full and objective account of the rescue of Jewish refugees from Nazi-occupied countries by the Franco regime.

Tosefta Ki-Fshutah v. 12
asdf

The Sephardi Legacy II


Ahad Ha-Am Asher Ginzberg: A Biography
Ahad Ha-Am's “spiritual Zionism” is still as capable, as it was fifty years ago, of giving inspiration and guidance to a large segment of the Jewry.

The Jewish Encyclopedia Vol. 3
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the world—many considered founding “fathers” of their respective disciplines—this massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

The Jewish Community: Its History and Structure to the American Revolution. Vol.II.
The second volume of the work that is centered on the European Jewish community of the Middle Ages and early modern times. The author offers a comprehensive historical and sociological analysis of the Jewish communal evolution during the Emancipation era.

Chess in Jewish History and Hebrew Literature
This book deals with the origins of chess from before 500 A.D. and its appearance in Jewish sources and literature until the middle of the 19th century.

JPS Torah Commentary: Leviticus
Levine ably brings modern scholarship as well as rabbinic commentary to bear when discussing the text in this third book in JPS Torah Commentary series.

The Jew in the Literature of England
The Jew in the Literature of England sums up a history of the Jew as he was reflected in the literature of a civilization. Modder's sense of incident and detail, his command of a whole literature, his capacity to develop the social history that underpins literature make his study both absorbing and illuminating.

The Jewish Encyclopedia Vol. 7
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the world—many considered founding “fathers” of their respective disciplines—this massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

Introduction to the Talmud and Midrash
The classic work on the field. Not for beginners; for those interested in a more historical and critical study of Talmud and Midrash.

The Conversos of Majorca. Hispania Judaica, v. 5
Life and death in a crypto-Jewish community of Conversos of XVII century Majorca.

The Torah: The Five Books of Moses
This acclaimed new translation of the Torah--the Holy Scriptures of the Jewish people,--was prepared according to the Masoretic Text by the Jewish Publication Society (Philadelphia), world s oldest Jewish book publisher. Electronic version of it, which is a searchable replica of the printed version was prepared by Varda Books in 2002, with all the latest corrections and revisions having been incorporated.

The International Critical Commentary (ICC): ESTHER
Extraodinary book which retained its freshness and technical insight after almost a century of existance.

The Bunker
The book tells a story of seven Jews who succeeded in escaping the massacre of Jews that followed the Warsaw uprising in 1944. From about September 1944 until January 1945 the author lived with six others in a bunker under inconceivable conditions. Yet they survived. How they managed this is told in The Bunker.

Studies in Aggadah and Folk-Literature (Scripta Hierosolymitana, XXII)
With the acception of one article, Tales of the Sage by Uffenheimer, which concerns with Biblical exegesis, all other contributions approach their material from literary perspective or as a part of investigation into their history.