Tosefta Ki-Fshutah v. 6 Page 11...

qwer

פסחא פ״א עט׳ 477 141 וכ׳׳ה דעת הר״מ בספ״ב מה׳ חמץ ומצה והריא׳׳ז ) לפי שלטה״ג( ועוד, אבל אם דעתו לחזור אחר הפסח אינו צריך לבדוק אם יצא קודם לשלשים יום לפני הפסח, וכשיגיע הפסח יבטלנו בלבו. ועיין בהעמק שאלה לשאילתות הנ״ל אות ה׳ ואילך. ולפי פשוטו הירושלמי בוודאי חולק על הבבלי, וכדעת דוב הראשונים. ועיין עכשיו מ״ש הר״ב נאה . ומ״ש הר״ב נאה שם, העדה 41 ! » , לבבלי שם בבאור נוסחאות, כ״ז ע״ב. ועיי״ש בס׳ המכתם 15 . ר ׳ י הו ד ה או׳ משם ר בן ג מ ל י א ל שתי ח לו ת של תו ד ה פ ס ו ל ו ת וכו׳. במשנתנו פ״א מ׳׳ה: ועוד אמר ר׳ יהודה שתי חלות של תודה פסולות ומונחות על גג האיצטבא, כל זמן שמונחות כל העם אוכלים, נטלה אחת, תולין, לא אוכלין ולא שודפין, נטלו שתיהן התחילו כל העם שורפין. רבן גמליאל״ אומר חולין נאכלים כל ארבע, ותרומה כל חמש ושורפין בתחילת שש. ומן התוספתא כאן משמע שאף דברי רבן גמליאל נמסרו בשם ר׳ יהודה, ולשיטת רבן גמליאל, ניטלה אחת מהן אין אוכלין אלא תרומה. ומה שאמרו ״פסולות״ פירשו בירושלמי פ״א ה״ה, כ״ז ע״ד, ובבבלי י״ג ב׳, שמתוך שהן מביאין הרבה תודות בי״ג בניסן, יש מהן שנפסלות בלינה.*! ונתבאר בבבל י שם, וכן בביצה י״ט ב׳, שאין מביאין תודה בערב הפסח. אבל בירושלמי הנ״ל להלן ש ם מוכח שמביאין תודה בערב הפסח ) שהרי אם לא יביא בערב הפסח יעבור בעשה(, ומ י ולא עוד אלא שהביאו שם ברייתא בש ם « . שסובר שכשירות היו פירושו כשירות ממש ר׳ נתן שהיו אוכלין את החלות עצמן, וכשניטלו החלות ) לדעת ר׳ נתן לא היו ניטלו ת אחת, אחת( שוהין להן שעה אחת לאכילתן ) כדין תרומה(, ותולין אבל לא שורפין ) חולין(. ואף מי שסובר שהחלות פסולות יכול לסבור שהיו מביאין תודה בערב הפסח, אל א שחלות כשרות אי אפשר להניח עד סוף חמש שלא להביא קדשים לידי פסול, 0 * ולפיכ ך הניחו שם חלות פסולות. אבל עיין בבבלי י״ג סע״ב, בתוספות, בתוספות הרשב״ א ובחידושי מהר״מ חלאווה שם. 16 . ו מ ו נ ח ו ת על גג ה אי ס ט ב ה. וכ״ה ) ״על גג״( גם בכי״ע ובקג״נ. ובד: על גב וכו׳. ובכי״ל הקריאה בספק. ועיין בבלי י״ג ב׳, סוכה פ״ד מ׳׳ד ובבלי שם מ׳׳ד ב׳, שקלים פ״ח מ״ד. ועיין מ״ש הרי״ן אפשטין במבוא לנוה״מ, עמ׳ 326 ואילך. 18 . שו ר פין ת רו מ ה ת ל ו י ה טמאה ו ט הו ר ה כ א ח ד ד ב ר י ר׳ מ אי ר. במשנתנו פ״א מ״ו: ר׳ חנניה סגן הכהנים אומר מימיהם של כהנים לא נמנעו מלשרו ף את הבשר שנטמא בולד הטומאה עם הבשר שנטמא באב הטומאה, אעפ״י שמוסיפין טומאה על טומאתו ) כלומר, שהרי בין כך ובין כך שניהם עומדים לשריפה( וכו׳, א״ר מאי ר מדבריהם למדנו ששורפין תרומה טהורה עם הטמאה בפסח. א״ל ר׳ יוסי אינה היא ועיין במהיפ לירושלמי שם ד” ה הדא. ואשר לדיוקו בחילוק הלשון בין הבבלי ). לבער־( ! » והירושלמי ). לבדוק״(, עיין מיש הרדב״ז בלשונות הרמב״ם סי׳ קמ״ד. 2 ל! לפני המאירי היתה הגירסא במשנתנו . רבן שמעון בן גמליאל, עיי״ש י״א ב׳ ד׳ה ועוד ) 1 עיא(, ועיין בתוספות ובתוספות הר״ש י נ סע״ב. אבל במאירי שם: . אף בספרים מדוייקים מצינ ו בכאן רבן גמליאל, ולא רבן שמעון*. וכן מעתיקים נם הראשונים הנ״ל ייג רעיא, וכן במאירי ברפ־ ב . והנירסא , רשביג הוא שיבוש ברור, כפי שמוכח מכל נוסחאות המשנה והתוספתא כאן. בירושלמי: מתוך שהן ממהרין אי אפשר שלא ישפך הדם של אחת מהן. עיין בפ מ שם רהיה דיה כשירות. וכן מוכח מהמשך הירושלמי: מה נפיק מביניהון חלו ת ! « תודה וכו׳. ועיין מאירי ייג ב׳ דיה ולעניין. ועיין מיש להלן חגיגה פ’ א, שר 41- 39 , דיה נמצאנו ואילך. 2° ולהניח אחת כשרה ואחת פסולה, ולאכול את הכשירה בסוף ד, אי אפשר מתוך חשש שמ א תטמא הפסולה את הכשרה, ולפיכך נטלו שתי פסולות ששתיהן עומדות לשרפה.

Tosefta Ki-Fshutah v. 6


About Book Tosefta Ki-Fshutah v. 6

6. Mo'ed, Part IV, Pesakhim-SukkahCopyright1. Zera'im, Berakot-Bikkurim2. Zera'im, Berakot-Terumot3. Zera'im, Shevi'it-Bikkurim4. Mo'ed, Shabbat-Shekalim5. Mo'ed, Part III, Shabbat-Eruvin7. Mo'ed, Part V, Betza-Hagiga8. Nashim, Yevamot-Kiddushin9. Nashim, Yevamot-Ketubot-Nedarim-Nezirot10. Nashim, Sota-Gittin-Kiddushin11. Nezikin, Bava Kamma-Bava Mezi'a-Bava Batra12. Nezikin, Bava Kamma-Bava Mezi'a-Bava Batra
tosefta fshutah page https publishersrow ebookshuk books jewish hebrew ebooks qwer
eBookshuk Books

Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. 6
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

Like a Reed: the Message of the Mezuza
A thoughtful reminder of what is really important in life.

The Jews Among the Greeks and Romans
The book is a study of the contribution of the Jews to the modern civilization. The Romans and Greeks were originators of a great many elements of our civilization, but the Jews' impact was no less real or lasting. There was a time when Greek and Roman and Jew were in free contact. The results of this contact the author skillfully explores.

The International Critical Commentary (ICC): PROVERBS
... the crown belongs to Crawford H. Toy's voluminous interpretation of the book of Proverbs --Rudolf Smend, from Wisdom in Ancient Israel , Cambridge, 1997.

Studia Biblica et Ecclesiastica, in 5 volumes
This five-volume set represents the finest work of the late nineteenth century Biblical scholarship.

Studies in Bible II (Scripta Hierosolymitana, XXXI)
The seventeen articles in this collection, present a true sense of the Jerusalem School of Biblical scholarship with its commitment to united the unique heritage of Jewish learning with the methodology and accomplishments of modern biblical research.

The Jews of Arab Lands in Modern Times
Norman A. Stillman continues the saga he so eloquently began in his first volume, The Jews of Arab Lands, up through the dramatic events of the twentieth century. This book focuses on the forces, events, and personalities that over the past 150 years have shaped the Jewish communities of the Arab world.

Tosefta Ki-Fshutah v. 12
asdf

The International Critical Commentary (ICC): Psalms (in 2 volumes)
asdf

Judaism as a Civilization: Toward a Reconstruction of American-Jewish Life
Judaism as a Civilization remains one of the most original and thought-provoking contributions toward creating a comprehensive program for creative Jewish life. In this seminal work, Kaplan offers his now famous concept of Judaism as an evolving religious civilization.

The Jews of Moslem Spain, Vol. 1
This is the first volume of a monumental survey of the Jewish community in Spain under Moslem rule. (See second and third volumes here). It offers the reader access to a difficult subject. The period is recreated in a narrative that flows with life and vitality...unmatched for scholarship and readability.

Thesaurus of the Medieaval Hebrew Poetry, in 4 volumes
Lists 35,000 poems and prayers culled from printed and manuscript sources (many from Cairo Genizah) and their variations, i.e. almost every Hebrew poem and its variations composed after canonization of the Hebrew Bible until 18th c.e.... with listings of sacred poetry reaching into the 20th century.

Gesenius' Hebrew Grammar, 2nd English Edition
Interactive edition of one of the most important Biblical Hebrew grammar ever published in English.

The International Critical Commentary (ICC): Isaiah I-XXVII
In religion, as elsewhere, great personalities count first, and it is the privilege of a student of the Book of Isaiah to come face to face with one, if not two, such personalities...

To Dwell in Unity: The Jewish Federation Movement in America Since 1960
The 1960s and 1970s were years of turbulent events and historic changes for the Jewish federations of North America. The book▓s title was chosen because unity is the hallmark of the federations. It is this unity that has pervaded the many federation developments in the historic and dramatic years of the 1960s, 1970s, and early 1980s.

Tractate Bava Basra I: Commentary and Study Guide
The third of the three Talmudic tractates of the order Neziḳin, dealing with man's responsibilities and rights as the owner of property, of a house or field. The tractate is divided into ten chapters, the contents of which may be described as follows: (1) Regulations relating to property held by more than one owner (ch. i.); (2) responsibilities of an owner of property with regard to that of his neighbor (ch. ii.); (3) established rights of ownership and rights connected with property

Christianity and Judaism: Two Covenants
A great historian of Jewish religion analyzes the conflictual relationship between Christianity and Judaism.

The Conversos of Majorca. Hispania Judaica, v. 5
Life and death in a crypto-Jewish community of Conversos of XVII century Majorca.

The Jewish Encyclopedia Vol. 12
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the world—many considered founding “fathers” of their respective disciplines—this massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

Community and Polity: The Organizational Dynamics Of American Jewry (Revised and Updated Edition)
Community and Polity explores in depth the developments in the American Jewish community in the post-WWII period. Like the first edition, it is designed to serve two purposes: to provide a basic survey of the structure and functions of the American Jewish community and to suggest how that community should be understood as a polity that is not a state but is no less real from a political perspective.

Studies in Jewish Education IV: Curriculum and the teaching of Hebrew
The present volume, the fourth in the series Studies in Jewish Education, is dedicated to the subject of curriculum and the teaching of Hebrew.

Legends of the Jews
A most remarkable and comprehensive compilation of stories connected to the Hebrew Bible drawn largely on Jewish lore and tradition. It is an indispensable reference on that body of literature known as Midrash, the imaginative retelling and elaboration on Bible stories in which mythological tales about demons and magic co-exist with moralistic stories about the piety of the patriarchs.

Volume 1, The Universal Jewish Encyclopedia
Created by Reform Rabbis and Jewish Scholars, many of whom escaped from Nazi Germany, the Encyclopedia exhibits a unique sensitivity to all forms of anti-Semitic agitation and malice and makes every effort to find allies among others, especially Christians, to forge a shield for Jewish people in the face of the coming catastrophe.

R. Juspa, Shammash of Warmaisa (Worms)


Commentary on the New Testament from the Talmud and Hebraica Vol.4
asdf

The Jewish Encyclopedia Vol. 10
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the world—many considered founding “fathers” of their respective disciplines—this massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

The International Critical Commentary (ICC): Psalms (in 2 volumes)
asdf

The Gate Behind the Wall: A Pilgrimage to Jerusalem
When Samuel Heilman took a sabbatical from teaching sociology to spend time in Jerusalem, he did not know that it would become a personal pilgrimage. What had begun by engaging the social scientist in me would end by awakening the Jew, Heilman writes.

Jews, Pagans and Christians In Conflict
A fresh look at the propaganda wars between Jews and Pagans as well as Christians and Pagans during the first centuries of the common era.

Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. 7
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

Mishnayoth


Volume 5, The Universal Jewish Encyclopedia
Created by Reform Rabbis and Jewish Scholars, many of whom escaped from Nazi Germany, the Encyclopedia exhibits a unique sensitivity to all forms of anti-Semitic agitation and malice and makes every effort to find allies among others, especially Christians, to forge a shield for Jewish people in the face of the coming catastrophe.

Studies in Jewish Education II: Jewish Educational Research in Diaspora
History, trends and problems with the Jewish education in America.

Studies in Hebrew and Ugaritic Psalms
The volume offers a fresh analysis of a central problem of comparative Ugaritic Biblical scholarship: the relationship between biblical psalms and Canaanite literature.

Jerusalem Curiosities
This volume not only seeks to provide pleasurable reading but also enables the reader to grasp Jerusalem's unique role in the history of mankind. Those who read this book will encounter Jerusalem with eyes that see and hearts that understand.

The Sephardi Legacy II


JPS Bible Commentary: Jonah
This fine commentary is based closely on the author's original Hebrew commentary (Am Oved, 1992), with some revision and expansion.

Blessed is the Match: The Story of Jewish Resistance
This book is a classic account of Jewish tragedy, faith, hope, and triumph. Published originally in 1947, it is one of the first works to deal with the horrors and the heroism of the Holocaust years.

History of the Jews: Complete Set in 6 Volumes
A condensed reproduction of the entire eleven volumes of the “Geschichte der Juden,” the first comprehensive attempt to write the history of the Jews as the history of a living people and from a Jewish point of view.

Studies in Jewish Education IV: Curriculum and the teaching of Hebrew
The present volume, the fourth in the series Studies in Jewish Education, is dedicated to the subject of curriculum and the teaching of Hebrew.

Selected Poems of Jehudah Halevi
The gift of song, cherished and tended as it was by the Spanish Jews of the Middle Ages, reached its highest development in the poems of Jehudah Halevi. His love poems are made of dew and fire. But in his poems to Zion there is no such combination of a poet's ordinary artifices. It is his soul that is the instrument—and on his heartstrings is played the song of Israel's hope.

The International Critical Commentary (ICC): Judges
The commentary, which pays a close attention to early history of social and religious life of Israel.

Coat of Many Cultures: The Story of Joseph in Spanish Literature. 1200-1492
The book presents seven works based on the biblical story. All of these works are unmistakably Spanish, though many of them are also undeniably Jewish or Muslim.

The International Critical Commentary (ICC): Daniel
The very detailed handling of the original languages of Daniel (Hebrew and Aramaic) and frequent references to scholarly works in Latin, French, and German make this the commentary for scholars.

Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. 5
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

The Jewish Encyclopedia Vol. 11
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the world—many considered founding “fathers” of their respective disciplines—this massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

JPS Torah Commentary: Leviticus
Levine ably brings modern scholarship as well as rabbinic commentary to bear when discussing the text in this third book in JPS Torah Commentary series.

History of the Jewish People
... a single volume (containing) the multitude of details of nearly 40 centuries of Jewish history (provided) with conciseness, clarity, and completeness. . . entire work is informed by a broad philosophic grasp of the subject, a rare balance and objectivity of treatment, and a warm love for the Jewish people and its heritage. Robert Gordis Encyclopaedia Judaica

The International Critical Commentary (ICC): Amos and Hosea
The author has taken up in connection with the first two of the immortal Twelve, many questions that concern just as closely the prophetic books. It is especially felt in the Introduction; in fact Harper's introduction to Amos and Hosea is really an introduction to Prophecy as such.

Studia Biblica et Ecclesiastica Vol. 4
asdf