Tosefta Ki-Fshutah v. 6 Page 9...

qwer

פסחא פ״א עט׳ 475 141- 140 מעשרות פ״ב ה״כ ועירובין פ״ד ה״ח. ובירושלמי אמרו: מרתף שהוא בוש לוכל בתוכו הרי הוא כאוצר, ואוצר שאינו בוש לובל בתובו הרי הוא במרתף. והשוה תוספת א מעשרות הנ״ל עם דברי ר׳ נחמיה במשנתנו שם פ״ג מ״ה. ובבבלי ליתא ״ובית האוצרות״. או צ ר ו ת של י י ן או צ ר ו ת של שמן. וכ״ה בבבלי הנ״ל. ושאלו שם : והתניא אוצרות יין צריך בדיקה אוצרות שק אץ צריך בדיקה? הבא במאי עסיקינ ן במסתפק. אי הכי, שמן נמי? שמן יש קבע לאכילה, יץ אץ קבע לשתיה. ובירושלמי : מרתף של יין צריך בדיקה, מרתף של שמן אינו צריך בדיקה. מה בין יין ומה בין שמן? יין אין לו קבע, שק יש לו קבע. אוצר בין של יץ בין של שמן אינו צריך בדיקה. ועיין ר״ח ומאירי שם ובר״מ פ״ב מה׳ חמץ ומצה ה״ו ובהשגות שם. ועיין בם׳ מנוח ובכ״מ שם. 11 . ו א ו צ ר ו ת של ת בו א ה וכו׳. וכ״ה בכל הנוסחאות. ובעיטור ה׳ ביעור חמץ ) קרוב לראשו(, הוצ׳ רמא״י קי״ח רע״ג: ובתום׳ אוצרות תבואה. וכ״ה בפי׳ תלמיד הרמב״ן על הרי״ף בסוגיין. ובירושלמי: ואוצרות הפירות. ובבבלי ליתא בשום נוסח , ואינו גם בה״פ, עמ׳ ז׳, ובה׳ ראו, עמ׳ 12 . אבל בשאילתות סי׳ ע״ט הנ״ל ובה״ג , ד״ו כ״ח ע״ב, ד״ב, עמ׳ 134 : ואוצרות תבואה. ועיץ בהערות הר״ב נאה ח׳ א׳, באו ר . נוסחאות ) מ״ד ע״ב(, שר 25 12- 11 . מטה ה חו צ צ ת את בל ה בי ת ו ה י ו ת ח תי ה ע צי ם ו א ב נ י ם וכר. וכע״ז גם בירושלמי. ובבבלי שם: רשב״ג אומר מטה החולקת בתוך הבית ומפסקת צריכה בדיקה. ורמינהו וכר רשב״ג אומר מטה החולקת בתוך הבית ועצים ואבנים סדורים תחתיה ומפסקת אינה צריכה בדיקה. קשיא מטה אמטה וכר, לא קשיא הא דמידליא הא דמיתתאי. ופירש״י: ומפסקת. יש הפסק בין שוליה לקרקע, כגון שרגליה גבוהים למט ה וכר, ומפסקת יש אויר בין שוליה לעצים וכר דמידליא שגבוהה הרבה ויש אויר תחתי ה הרבה נוחה תשמישתה. דמיתתאי, אעפ״י שיש קצת אויר אין נוחה תשמישתה. ולפי פירש״י צריכה בדיקה פירושו שהמטה צריכה בדיקה, כמו שמשמע מן הלשון צריכה. ובתוספות שם ד״ה מטה השיגו על רש״י מן התוספתא והירושלמי כאן, והעתיקו: מט ה שהיא חוצצת ה חו ל ק ת בתוך הבית ועצים ואבנים מונחים תחתיה וכר. וכן השיג עליו מן התוספתא בחי׳ הר״ן שם. אבל בתוספות הרשב״א לפסחים שם: בירושלמי ובתוספתא קתני בהדיא מטה החוצצת בתוך הבית בודק צד החיצון ואינו בודק צד הפנימי. ורבינו קיצר. וכן ברוקח סי׳ רס״ו: בתוס׳ רשב״ג אומר מטה חוצצת את כל הבית, והיו תחתיה עצים ואבנים בודק את הצד החיצון ואינו צריך לבדוק עד ) צ״ל: צד( הפנימי. ומכאן מוכח שהגירסא הנבונה היא ״צריך וכר, אינו צריך״, כלומר, הבית שאחורי המטה. ) הר״ ש משנץ שם(. ובשאילתות סי׳ ע״ט: ואוצרות תבואה כולן אין צריכין בדיקה. רבן שמעון ב ן גמליאל אומר מטה החוצצת בתוך הבית ועצים ואבנים סדורים תחתיה ומפסקת אי ן ורבינו הסמיך לברייתא הראשונה את הברייתא השניה שהובא ה » . א ח רי ה צריך בדיקה בבבלי שם. ובקטעים של הבבלי שפרסם לוו: החולקת בתוך הבית ומפסקת א פ י ׳ ל צ ד צ רי ך לבדוק ) כלומר, לא תחתיה בלבד, אלא אפילו לצד וכר(. ובר״ח גרם בבבלי בשתי הברייתות ״אין צריך בדיקה״, וכן מביא המאירי בשם ״ספרים שלנו״. וקושיי ת הבבלי היתה למה מצריך בברייתא השניה עצים ואבנים, ומתרץ שבמטה דמידליא עסיקינן, י כ״ה בנוסח כ״י הנצי״ב, עיי ש בשאילתות ד׳ ירושלים, עט׳ ע* ו, סוף הע ר׳.

Tosefta Ki-Fshutah v. 6


About Book Tosefta Ki-Fshutah v. 6

6. Mo'ed, Part IV, Pesakhim-SukkahCopyright1. Zera'im, Berakot-Bikkurim2. Zera'im, Berakot-Terumot3. Zera'im, Shevi'it-Bikkurim4. Mo'ed, Shabbat-Shekalim5. Mo'ed, Part III, Shabbat-Eruvin7. Mo'ed, Part V, Betza-Hagiga8. Nashim, Yevamot-Kiddushin9. Nashim, Yevamot-Ketubot-Nedarim-Nezirot10. Nashim, Sota-Gittin-Kiddushin11. Nezikin, Bava Kamma-Bava Mezi'a-Bava Batra12. Nezikin, Bava Kamma-Bava Mezi'a-Bava Batra
tosefta fshutah page https publishersrow ebookshuk books jewish hebrew ebooks qwer
eBookshuk Books

The Cambridge Bible for Schools and Colleges: The Book of Exodus
The Book of Exodus sets before us, as the Hebrews of later ages told it, and in the vivid, picturesque style which the best Jewish historians could always command, the story of the deliverance from Egypt.

AN EMPIRE IN THE HOLY LAND


Volume 2, The Universal Jewish Encyclopedia
Created by Reform Rabbis and Jewish Scholars, many of whom escaped from Nazi Germany, the Encyclopedia exhibits a unique sensitivity to all forms of anti-Semitic agitation and malice and makes every effort to find allies among others, especially Christians, to forge a shield for Jewish people in the face of the coming catastrophe.

A Commentary on the Book of Genesis (Part II): from Noah to Abraham
By extending his method of exegesis in this volume to another section of the Torah, Cassuto indirectly buttressed his theories with new evidence of the inherent rightness of his approach.

Tanna Debe Eliyyahu: The Lore of the School of Elijah
Tanna debe Eliyyahu is a midrashic work thought to have been composed between the third and the tenth centuries. Unlike all the other Midrashim, it is a unified work shaped with a character of its own. This work has never before been translated from the original Hebrew.

Louis Ginzberg: Keeper of the Law
First published in 1966, Louis Ginzberg: Keeper of the Law is an unusual biography. It was written by a son about his father, by an interpreter of economics about an interpreter of rabbinics. It is done with obvious charm, with deep affection for the subject, and yet with surprising objectivity.

A Commentary on the Book of Exodus
The last of the commentaries rendered into English, this Cassuto's work ranks among the finest modern contributions to the treasury of Biblical learning.

The Jewish Encyclopedia Vol. 5
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the world—many considered founding “fathers” of their respective disciplines—this massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

The Jews of Moslem Spain, Vol. 1
This is the first volume of a monumental survey of the Jewish community in Spain under Moslem rule. (See second and third volumes here). It offers the reader access to a difficult subject. The period is recreated in a narrative that flows with life and vitality...unmatched for scholarship and readability.

The Jewish Encyclopedia Vol. 10
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the world—many considered founding “fathers” of their respective disciplines—this massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

The Bunker
The book tells a story of seven Jews who succeeded in escaping the massacre of Jews that followed the Warsaw uprising in 1944. From about September 1944 until January 1945 the author lived with six others in a bunker under inconceivable conditions. Yet they survived. How they managed this is told in The Bunker.

Magic Spells and Formulae: Aramaic Incantations of Late Antiquity
Following the publication of Amulets and Magic Bowls , several new magic texts were made available to the authors. Presented in the same scholarly manner,this is a valuable insight into the religious life and practices of common people in the Talmudic period.

Jewish Cooking Around the World: Gourmet and Holiday Recipes
The book presents a variety of recipes from foreign countries and recipes for the Sabbath and festivals, all complying with the Jewish dietary laws. Every recipe has been tested by the author.

The International Critical Commentary (ICC): Micah, Zephaniah, Nahum, Habakkuk, Obadiah, Joel
Critical and Exegetical Commentary on the following Biblical books: Micah, Zephaniah, Nahum, Habakkuk, Obadiah and Joel by John M. P. Smith, William H. Ward, and Julius A. Bewer.

The International Critical Commentary (ICC): SAMUEL I & II
Although there have been other contributions on this subject, this volume still is worth having as it contains most of arguments still serving as a basis for modern Christian mainline (and thus also Jewish Reform) liberalism.

Tractate Berakhos & Tamid v. I: Commentary and Study Guide
Master A Mesikta Series is a perfect perfect companion for the study of Talmud. Designed for those who already know something, the series provides important background information on Talmud and clarifies its content using outlines, elucidations of its text and commentaries: it explains the sequence of Talmud's texts, overviews discussed topics, zooms in on how aggadic portions of Talmud interact with its legal discussions, and much more...

Sacred Fragments: Recovering Theology for the Modern Jew
Winner of the National Jewish Book Award, this book will be a stimulating and rewarding step to exploring and restoring Jewish theology – and faith – at a time when belief is continually challenged and yet so very needed.

A Separate Republic
Based on the Libro Grande, which is included in this volume, this authoritative analysis of the Venetian Jewish community of the 17th century gives a snapshot of the political and social structure of the Jews of Venice as they related to the general population of the Venetian Republic of that period and to the ethnic,economic, and religious diversity within their own community.

Don Isaac Abravanel: Statesman and Philosopher
The story of an extraordinary personality in the history of the Jewish people. Abravanel symbolizes a life of a true son of G-d s chosen people.

Medieval Ketubot from Sefarad, Hispania Judaica v. 11
A careful examination of legal and historic aspects of 30 ketubots from various medieval Hispanic kingdoms; includes their comparison.

Esther's Plea
A facinated exploration of the tie-in between hallachic decision making process and politics through the analysis of the disputes of R. Yehoshua and R. Elazar haModi'in in Tractate Megillah.

A Commentary on the Book of Genesis (Part I): from Adam to Noah
One of the greatest masterpieces of Jewish Biblical scholarship directed against the Documentary Hypothesis or so-called Higher Critisism.

The Jews of Navarre in the Late Middle Ages. Hispania Judaica, v. 4
Documented depiction of the economic activities of the Jews and their work at the service of the Crown in this Christian kingdom.

Studia Biblica et Ecclesiastica, in 5 volumes
This five-volume set represents the finest work of the late nineteenth century Biblical scholarship.

THE BIBLICAL ACCOUNT OF THE CONQUEST OF CANAAN


A History of the Jewish People in the Time of Jesus Christ (in 5 vols.)
The most valuable general modern work (on the subject) . . . Encyclopedia Britannica

The Shema: Spirituality and Law in Judaism
The Shema has been described as the central watchword of Jewish faith. The book represents an extensive commentary on the words of the Shema, drawing upon the wide range of traditional sources and the author's own reflections.

The Return of Anti-Semitism
An anti-Semitic contamination is now world-wide. This sad truth is brilliantly evoked in Gabriel Schoenfeld's important study. Necessary reading. --Elie Wiesel

Encyclopedia of Religion and Ethics, 12 vls. plus Index
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

A Separate Republic
Based on the Libro Grande, which is included in this volume, this authoritative analysis of the Venetian Jewish community of the 17th century gives a snapshot of the political and social structure of the Jews of Venice as they related to the general population of the Venetian Republic of that period and to the ethnic,economic, and religious diversity within their own community.

The Third Pillar
Through slow and difficult years of impassioned creative effort, the author has summed up, distilled, symbolized the incomparable tragedy of Jewish people into an essentially poetic form that is clear with a great intellectual clarity, as well as majestic with the grandeur of the theme he treats.

ALTJÜDISCHE DENKMÄLER AUS DER KRIM


A Guide to Jewish Religious Practice
This is the most detailed and comprehensive guide to Jewish practice for home and synagogue, written in the spirit of Modern Orthodox and Conservative movements.

The International Critical Commentary (ICC): ESTHER
Extraodinary book which retained its freshness and technical insight after almost a century of existance.

Louis Ginzberg: Keeper of the Law
First published in 1966, Louis Ginzberg: Keeper of the Law is an unusual biography. It was written by a son about his father, by an interpreter of economics about an interpreter of rabbinics. It is done with obvious charm, with deep affection for the subject, and yet with surprising objectivity.

Pesikta de-Rab Kahana
A winner of the National Jewish Book Award in 1976, this book is the translation of the Pesikta, a famous collection of midrashim. The Pesikta emerged in a time of deep crisis for the Jewish people, disappeared sometime in the sixteenth century, and was reborn only in the nineteenth century.

Studies in Jewish Education I: Theory and Research
The focus of this volume is the state of the Jewish educational research and its impact on practice.

The International Critical Commentary (ICC): Psalms (in 2 volumes)
asdf

Luah Hashanah 5774
United Synagogue of Conservative Judaism's official calendar for the Jewish year. It is intended to guide congregations and individuals through the liturgy during the Jewish year 5774.

The International Critical Commentary (ICC): Jobs (in 2 volumes)
Electronic edition of the massive commentary on the Book of Job.

Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. 4
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

History of the Jews in Russia and Poland, Vol. 3: From the Accession of Nicholas II until 1916. Bibliography and Index.
A History of the Jews in Russia and Poland from the pen of S. M. Dubnow (based upon a work in Russian which was especially prepared for JPS) needs neither justification nor recommendation. The work is divided into thee volumes. The third and concluding volume deals with the reign of Nicholas II., the last of the Romanovs, and also contains the bibliographical apparatus, the maps, the index, and other supplementary material.

Studies in Jewish Education XII: The Hebrew Language in the Era of Globalization
This volume of the Studies in Jewish Education examines the place of the Hebrew language today.

The Other War: Israelis, Palestinians and the Struggle for Media Supremacy
Stephanie Gutmann, who covered the second intifada, documents in her book, 'The Other War,' how Israel, in spite of — or maybe because of — its strength as a democracy nearly always loses the battle for soft and sympathetic minds. — The Washington Times

By Design: science search for God
The book introduces and summarizes two contemporary movements science and religion dialogue and intelligent design . After reading By Design we understand how what was once a battleground between God and science can now become a meeting ground.

The Jews of Egypt: From Ramses II to Emperor Hadrian
This is the story of the adventures and misadventures of the Jewish people in the land of Egypt – shrouded in the mists of biblical history under the Pharaohs; the strange intermezzo of the Jewish mercenary detachment on the island of Elephantine on the upper Nile; the apogee of Jewish culture under the Ptolemies; and, finally, the Jewish community's rapid decline and catastrophic disappearance under Roman rule.

Volume 9, The Universal Jewish Encyclopedia
Created by Reform Rabbis and Jewish Scholars, many of whom escaped from Nazi Germany, the Encyclopedia exhibits a unique sensitivity to all forms of anti-Semitic agitation and malice and makes every effort to find allies among others, especially Christians, to forge a shield for Jewish people in the face of the coming catastrophe.

Chess in Jewish History and Hebrew Literature
This book deals with the origins of chess from before 500 A.D. and its appearance in Jewish sources and literature until the middle of the 19th century.

Mishnayoth


Tosefta Ki-Fshutah 1
qwer