Tosefta Ki-Fshutah v. 6 Page 8...

qwer

474 פסחא פ״א עט׳ 140 של כי״ע ) עיין מ״ש לעיל( הרי כתוב שם מפורש! אבל שלמטה הימנה אין צריך לבדוק. ולשיטת הירושלמי ב״ע מודים שצריך לבדוק את שלמטה הימנה. ולפיכך ברור שיש שם תיקק ע״פ הבבלי, וכמו שכתבנו לעיל. 9- 8 . ח ו ר י ה בי ת ה ע ל י ו נ י ם ו ה ת ח ת ו נ י ם וכר. ירושלמי פ״א ה״א, כ״ז ע״ב, בבלי ח׳ א׳. ופירשו בירושלמי שאף התחתונים בכותל הם, אלא שהעליונים הם למעלה מעשרה והתחתונים למטה מעשרה ) אבל למעלה מג׳ טפחים(, ולפיכך לא חששו שמא נפל לשם חמץ, אבל אם הוא משתמש בחורים כץ כך וכין בך צריך בדיקה. ועיין במה״פ. ועיין במאירי שם. ובבבלי פירשו שהעליונים והתחתונים ממש אינם צריכים בדיקה, והאמצעים צריכים בדיקה. 9 . הי צי ע ו ה דו ח. בכי״ל: היציע והחדות, וכ״ה בירושלמי הנ״ל. אבל בבבלי: ו ג ג היציע ) ״והדות״ ליתא שם(. ונראה שבא״י פירשו יציע מעץ גזוזטרא, והיא באה יחד עם הדות, ואף יציע עצמו אץ צריך בדיקה, עיין מ״ש לעיל עירובץ פ״ח הי״ח, 60 , ד״ה ופירוש. ועיין מ״ש להלן בשם הר״ח והריטב״א. והעמידוה בירושלמ י — שר 59 בחדות שיש לה ליזביז, ולפיכך לא חששו שמא נתגלגל חמץ לשם. ו ג ג הבי ת. כ״ה בד ובכי״ע ובכי״ל ובקג״נ, ובכי״ו נשמט בטעות ע״י הדומות . ובירושלמי בטעות: וגג הבד. אבל ברי״ץ גיאת ה׳ פסחים, ריש עט׳ ע״ט, מעתיק בש ם הירושלמי: גג הבית. ובבבלי בכל הנוסחאות חסר וגג הבית, ואינו גם בה״ג, ד״ו כ״ח ע״ב, ד״ב, עט׳ 134 , ובה״פ, עט׳ ד. ברם בשאילתות צו סי׳ ע״ט: וגג היציע ו ג ג הבי ת. וכן, כנראה, היה גם לפני הרי״ץ גיאת הנ״ל, סוף עמ׳ ע״ח. ובר״ח: ו ה ג ג שאין בני אדם משתמשים כו, ו כ ן הי צי ע וכר. וכן בנימוקי יוסף לפסחים*! ח׳ א׳: גירסת הרי״ט ז״ל ו ה ג ג ו הי צי ע, ולא גדסינן מ היציע, דשאד גגות נמי אין צדיכי ן בדיקה, שעודבץ מצויץ שם. והיא גירסת הר״ח אלא שהריטב״א פירש שגג דינו כחצר , עיין לעיל בבבלי שם. ועיין בתוספ׳ די״ד שם ד״ה וגג. ט ו ג ג ה מג ד ל. וכ״ה בירושלמי ובבבלי ובשאילתות ובה״ג ד״ב הנ״ל. אבל בכתה״ י הבבלי חסר וגג המגדל. ועיין עיטור ה׳ ביעור חמץ, הוצ׳ רמא״י קי״ח ע״ג, ובהער ה . י״ד שם. ועיין מ״ש הר״ב נאה כבאור נוסחאות במקומו, מ״ד ע״א, שר 24 בי ת התבן. וכ״ה בירושלמי. ובבבלי הנ״ל: ו מ ת בן. ומכאן משמע שהיא היא, עיין מ״ש לעיל עירובין פ״ו, הערה 42 . אבל עיין בהעמק שאלה לשאילתות סי׳ ע״ט , אות ד׳ ) וצ״ל שם: בית התבן, במקום בית האבן(. 10 . ו ב י ת ה ע צי ם. וכ״ה בירושלמי. אבל בבבלי בדפוסים ובכל כתה״י, וכן בה״ ג ובה״פ הנ״ל ליתא. וכן מחקה בח״ד, מפני שאמרו בפירוש בבבלי ח׳ א׳: אמר דב פפ א בי צי ב י ובי תמרי צריך בדיקה. ברם בשאילתות הנ״ל: ובית העצים וכר אץ צדיכץ בדיקה וכר, ובי ציבי צריכין בדיקה. ובעל כרחינו אנו אומדים שבית העצים לחוד וב י ציבי לחוד. וסתם ציבא הוא עץ קטן, ולפעמים הוא גמלך באמצע האכילה והולך לב י ציבי ליטול קיסמין להוסיף על המדורה. והתלמוד סמך על מה שאמר לעיל שם בסמוך : הא בדברבי, הא בזוטרי, עיין בתכ״מ. אבל עיין ד״מ פ״ד מה׳ חמץ ומצה ה״ו. ועיי ן בערוך ערך צב, ובתוספות לערוך השלם, עמ׳ 349 , ערך צב. ו ב י ת ה או צ רו ת. וכ״ה בירושלמי. וסתם אוצרות שלהם היו בשדה, עיין לעיל נדפס על שם הריטב״א, עיין פוש בה׳ הירושלמי להר” מ, עט׳ מ״א, הע׳ 110 , בשם הר י פערלא. . 3  עיין בהערות הר״ב נאה בבאור נוסחאות לבבלי ח׳ א׳  מ ד ע״א(, שר 24

Tosefta Ki-Fshutah v. 6


About Book Tosefta Ki-Fshutah v. 6

6. Mo'ed, Part IV, Pesakhim-SukkahCopyright1. Zera'im, Berakot-Bikkurim2. Zera'im, Berakot-Terumot3. Zera'im, Shevi'it-Bikkurim4. Mo'ed, Shabbat-Shekalim5. Mo'ed, Part III, Shabbat-Eruvin7. Mo'ed, Part V, Betza-Hagiga8. Nashim, Yevamot-Kiddushin9. Nashim, Yevamot-Ketubot-Nedarim-Nezirot10. Nashim, Sota-Gittin-Kiddushin11. Nezikin, Bava Kamma-Bava Mezi'a-Bava Batra12. Nezikin, Bava Kamma-Bava Mezi'a-Bava Batra
tosefta fshutah page https publishersrow ebookshuk books jewish hebrew ebooks qwer
eBookshuk Books

Chapters on Jewish Literature
The twenty-five short chapters on Jewish Literature open with the fall of Jerusalem in the year 70 of the current era, and end with the death of Moses Mendelssohn in 1786. This book has been compiled with the definite aim of providing an elementary manual of Jewish literature both for home and school use.

Sunset Possibilities and Other Poems
Continuing the high standards of the JPS Jewish Poetry Series, this volume presents poems that have become twentieth-century classics. Included are eighty poems printed in English and Hebrew on facing pages.

The Jewish Encyclopedia Vol. 7
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the world—many considered founding “fathers” of their respective disciplines—this massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

Between East and West: A History of the Jews of North Africa
This book is a valuable contribution to our understanding of “the forgotten million” that once comprised the great Jewish communities of North Africa. It covers a period of more than two thousand years in the history of those communities.

Judaism as a Civilization: Toward a Reconstruction of American-Jewish Life
Judaism as a Civilization remains one of the most original and thought-provoking contributions toward creating a comprehensive program for creative Jewish life. In this seminal work, Kaplan offers his now famous concept of Judaism as an evolving religious civilization.

The Jews of Moslem Spain, Vol. 2/3
The second and third volume of a monumental survey of the Jewish community in Spain under Moslem rule. (See first volume here) It offers the reader access to a difficult subject. The period is recreated in a narrative that flows with life and vitality...unmatched for scholarship and readability.

Hellenism
This book is intended for those interested in the conflict of Judaism with the culture of the ancient world and its impact on the Jewish life of today.

Studies in Jewish Education VII: The Beginnings of Jewish Educational Institutions
ORIGINS: THE BEGINNINGS OF JEWISH EDUCATIONAL INSTITUTIONS

and Hannah wept: Infertility, Adoption, and the Jewish Couple
The definitive work on Judaism s approach to infertility, pregnancy loss, and adoption.

Tractate Ta'anis: Commentary and Study Guide
This is hard-core serious commentary on traditional Jewish belief that climatic conditions are entirely dependent upon the deeds of people. Taanis, one of the most interesting Talmudic Tractates, explicates this principle.

A Separate Republic
Based on the Libro Grande, which is included in this volume, this authoritative analysis of the Venetian Jewish community of the 17th century gives a snapshot of the political and social structure of the Jews of Venice as they related to the general population of the Venetian Republic of that period and to the ethnic,economic, and religious diversity within their own community.

Tosefta Ki-Fshutah v. 7
qwer

Luah Hashanah 5777
A guide to prayers, readings, laws, and customs for the synagogue and for the home

The Jewish Community: Its History and Structure to the American Revolution. Vol. III.
This is the third and final volume of the work that is centered on the European Jewish community of the Middle Ages and early modern times. The author offers a comprehensive historical and sociological analysis of the Jewish communal evolution during the Emancipation era.

The Anti-Chomsky Reader
Provocative essays that analyze Noam Chomsky's intellectual and political career: coverage includes Chomsky's contribution to linguistics, his hatred of Israel, gloating reaction to the September 11 attacks, as well as his collaboration with Holocaust revisionists, apologies Pol Pot, and others.

Judaism and the Origins of Christianity
A massive collection of scholarship of the author who has pioneered new understanding of the Jewish background of early Christianity.

By Design: science search for God
The book introduces and summarizes two contemporary movements science and religion dialogue and intelligent design . After reading By Design we understand how what was once a battleground between God and science can now become a meeting ground.

JPS Bible Commentary: Esther
In this latest addition to the Jewish Publication Society's commentary series, the reader will further be reworded with many productive and original insights: in this particular case on the background of the feast of Purim.

The Documentary Hypothesis and the Composition of the Pentateuch: Eight Lectures
Although originally published more then 50 years ago, this little Cassuto's book is still probably the best, most focused attack on Wellhausen's Documentary Hypothesis and a powerful defense of the integrity of the biblical text.

A Commentary on the Book of Exodus
The last of the commentaries rendered into English, this Cassuto's work ranks among the finest modern contributions to the treasury of Biblical learning.

Encyclopedia of Religion and Ethics (Electronic Edition in 12 v. plus index, il)
Electronic edition of the most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

Jesus
A compelling biography of Jesus of Nazareth, written by eminent Jewish scholar of the Second Temple and Early Christianity.

The Jewish Encyclopedia Vol. 11
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the world—many considered founding “fathers” of their respective disciplines—this massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

The Jewish Encyclopedia Vol. 10
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the world—many considered founding “fathers” of their respective disciplines—this massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

JPS Torah Commentary: Exodus
Masterly commentary on the second book of the Bible by eminent Jewish scholar.

Tanna Debe Eliyyahu: The Lore of the School of Elijah
Tanna debe Eliyyahu is a midrashic work thought to have been composed between the third and the tenth centuries. Unlike all the other Midrashim, it is a unified work shaped with a character of its own. This work has never before been translated from the original Hebrew.

Folk-lore in the Old Testament: Studies in Comparative Religion Legend and Law. Vol. II
Many traces of the old modes of life and thought survive in the form of folklore. A few such relics of ruder times, as they are preserved like fossils in the Old Testament, are illustrated and explained by the author in this book. The second volume covers Jacob and the kidskins, the passage through the Red Sea, the judgment of Solomon, and other stories.

Tosefta Ki-Fshutah v. 11
qerer

The Jewish Encyclopedia Vol. 7
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the world—many considered founding “fathers” of their respective disciplines—this massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

Tales of Sendebar
Translated from original Hebrew version of the SEVEN SAGES, this collection of fascinating stories--based on unpublished manuscripts--makes available the complete English translation of Mishle Sendebar, the Hebrew version of an enormously popular medieval romance which originated in the East and was subsequently transmitted westward.

Art in Ancient Palestine
The books deals with various aspects of art in ancient Palestine: conquest of the East by Hellenism, Leda sarcophagus, general problems of reconstruction of the past through archaelogy.

The International Critical Commentary (ICC): Judges
The commentary, which pays a close attention to early history of social and religious life of Israel.

Hebrew-English Torah: The Five Books of Moses
This is a Study Edition of the traditional Masoretic text placed next to the classic word-for-word Jewish translation by JPS; it features the most authoritative Hebrew text - based on the Leningrad Codex - complete with cantillation marks, vocalization and verse numbers.

Encounter with Emancipation: The German Jews in the United States, 1830-1914
This superbly documented study, enriched by anecdotes and illustrations, portrays the first genuine encounter of Jewish society with emancipation.

The Book of Delight and Other Papers
The book contains eight chapters of an absorbing text, including The Book of Delight, A Visit to Hebron, Medieval Mayfaring, and Marriages Are Made in Heaven.

Studies in Jewish Education IX: Understanding the Bible in Our Time
The ninth volume of Studies in Jewish Education examines issues relating to Biblical research and instruction.

The Jewish Encyclopedia, Index Volume
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the world—many considered founding “fathers” of their respective disciplines—this massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

Matters of Life and Death
Incredible medical breakthroughs of today, like genetic engineering, in-vitro fertilization, and cloning, as well as the ability and choice to prolong life force us as Jews and human beings to struggle with the dilemmas posed by modern medicine. How does one decide which treatments to accept as appropriate and which not? Jewish law and ethics, as Dr. Elliot Dorff points out, which stem from the ancient teachings of the Talmud, do not directly address these modern issues, but the Jewish tradition

Jesus of Nazareth
asdf

The Jewish Encyclopedia Vol. 2
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the world—many considered founding “fathers” of their respective disciplines—this massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

Encyclopedia Biblica: A Critical Dictionary of the Literary, Political, and Religious History, the Archæology, Geography, and Natural History of the Bible (in 4 volumes)
New electronic edition of classic four-volume Bible-focused encyclopedia supplied with sophisticated navigation, single-click lookup of original Hebrew text, and copy/paste functionality that comes with automatically generated bibliography.

The Cambridge Bible for Schools and Colleges: The Book of Deuteronomy
The force and individuality of this Book; its consistency and distinctiveness from the other documents of the Pentateuch as well as its differences from much of the custom and practice both in early and later Israel, make it stand out.

Folk-lore in the Old Testament: Studies in Comparative Religion Legend and Law. Vol. I
Many traces of the old modes of life and thought survive in the form of folklore. A few such relics of ruder times, as they are preserved like fossils in the Old Testament, are illustrated and explained by the author in this book. The first volume covers the folklore ranging from the creation of man to the heirship of Jacob.

AN EMPIRE IN THE HOLY LAND


The Jews of Navarre in the Late Middle Ages. Hispania Judaica, v. 4
Documented depiction of the economic activities of the Jews and their work at the service of the Crown in this Christian kingdom.

The Cambridge Bible for Schools and Colleges: The Book of Deuteronomy
The force and individuality of this Book; its consistency and distinctiveness from the other documents of the Pentateuch as well as its differences from much of the custom and practice both in early and later Israel, make it stand out.

Education in Israel
Education in Israel gives a full account of the present school system in Israel and should be of interest to educationists of the modern world. For Israel is a microcosm of the modern world.

Maimonides: Torah and Philosophic Quest
In this original study, noted scholar and theologian David Hartman discusses the relation between Maimonides' halakhic writings and The Guide of the Perplexed. This pioneering work earned Dr. Hartman a National Jewish Book Award for a book on Jewish thought.

A History of the Marranos
The tradegy and romance of the story of the secret Jews of the Spanish Peninsula is a lesson that every one must learn and always remember.

eLuach
asdfasdf