Tosefta Ki-Fshutah v. 6 Page 7...

qwer

פסחא פ״א עט׳ 473 140 והגירסא שלפנינו בתוספתא קשה. ור׳ יוגה בד׳ גדשץ מגיה בתוספתא: יפה מארוב ה ) עיין בבלי ח׳ א׳ הנ״ל(, והוא קרוב קצת לגירסת בעל מדרש הגדול. 3 . א ע ״ פ שאין ר אי ה ל ד ב ר וכו׳. מכילתא דרשב״י ובבלי הנ״ל. ועיי ן בירושלמי לעיל שם ובבלי ז׳ ב׳. 4 . נ ר א ל י ם נ שמ ת אדם. וכ״ה בכל הנוסחאות )* אלהיט״(. אבל בפסוק ) משלי כ׳, כ״ז(: נר ה׳ וכו׳. ועיין מ״ש הר״ב נאה בבאור נוסחאות לגמרא שלמה, מ״ב רע״א. 5- 4 בי ת שמיי או׳ שתי שו רו ת על פ נ י כל ה מר ת ף. פיסקא ממשנתנו פ״א מ״א. ובירושלמי שם ה״א, כ״ז ע״ב: אי זהו מרתף כל שנתון עם הלחם בחצר . ובמשנתנו מסיים: ובית הלל אומרים שתי שורות החיצונות שהן העליונות. 6 . שו ר ה ה חי צו נ ה ה רו א ה את הפ ת ח ו ה ע ל י ו נ ה ה רו א ה את — 5 ה ק ו ר ו ת וכו׳. כלומר, כל השכבה החיצונה הרואה את הפתח וכל השכבה העליונה הרואה את הקורות, והיינו שקולף כמין גמ״א יונית, כפירוש רב הונא בשם רב בירושלמי במקומו וכר׳ יוחנן בבבלי ח׳ ב׳, והביאו בבבלי שם את הברייתא שלנו כסיוע לר ׳ יוחנן. אבל בר קפרא בירושלמי שם סובר שקולף כמין שני גמי״ן, כלומר שתי שורות החיצונות על פני כל המרתף, והיינו שתי שורות העליונות ושתי שורות החיצונות . שבודק את השורות החיצונות מן הארץ עד הקורה, והביא שם ® ובבבלי סובר רב יהודה ברייתא ששנתה כמותו. 6 . א ב ל של מטה הי מנ ה ו ש ל פ נ י ם וכו׳. כלומר, הגמ״א הפנימית שלאחריה, שלא כבר קפרא הנ״ל. ועיין בבלי הנ״ל, ובשנו״ס שם בהוצ׳ הר״ב נאה. 8- 7 . בי ת ה ל ל או מ ׳ שו ר ה ה חי צו נ ה היא ה ע ל י ו נ ה ה רו א ה את ה פ ת ח ו א ת ה ק ו ר ו ת של מ ט ה הי מנ ה, א ב ל של פ נ י ם הי מנ ה אין צ רי ך ל ב דו ק. וכע״ז גם בד ובקג״נ. והוא כרב בבבלי ח׳ ב׳, ואמרו שם: ר׳ חייא תני כוותיה דרב. אבל בכי״ע: וחכמ׳ אומ׳ שורה החיצונה רואה את הפתח היא העליונה וא ת הקורות שלמטה הימנה, אבל שלמטה הימנה אין צריך לבדוק. וברור שיש כאן עירבוביא בלשון והרכב של שתי נוסחאות, וצ״ל: שורה החיצונה היא העליונה רואה את הפת ח שלפנים הימנה, אבל שלמטה וכו׳. וגירסא זו תוקנה ע״פ הבבלי ח׳ ב׳, כשיטת שמואל ובכי״ל: בית הלל או׳ שורה החיצונה ! ® . שם, ואמרו שם: וכולהו תנאי תנו כוותיה דשמואל היא העליונה הרואה את הפתח ואת הקורות, אבל שלמטה הימנה ושלפנים ממנה אי ן צריך לבדוק. ואף כאן יש כנראה עירבוביא של שתי נוסחאות. ושמא צ״ל שם: ושלמטה במקום ״אבל שלמטה״. ובירושלמי אמרו בשם ר׳ יוחנן: שורה החיצונה, היא העליונה, הרואה את הפתח ואת הקורה שלפנים ממנה ) בשמואל בבבלי הנ״ל(. תני של מטה ממנה ) כלומר, הברייתא שלפנינו(. הוון בעיי מימר מאן דאמ׳ שלפנים הימנה, כל שכן שלמטה הימנה. ״ מאן דמר שלמטה הימנה, הא לפנים ממנה לא. וכן מפורש בתוספתא כאן. אבל לפי הגירסא בדק״ס, עט׳ 21 , הערה א׳ מביא בשם כ״י אוקספורד: רב יהודה ב ש ם ר ב, כלוטו־ « מ עו ד לשיטתו בירושלמי. אבל גם בכי״ט ובקטעים הנ׳׳ל ובר״ח הנירסא היא כלפנינו. ° לפנינו נוסף: והלכתא כוותיה דשמואל. וכ׳ה בקטעים הנ״ל. אבל בכייס ובכ״י אוקספור ד ליתא, עיין דק ס, עט׳ 22 , הע׳ ה, ובתירט פ* א סמ״א. ועיין בהערות הר״ב נאה שם, באור נוסחאות , מ ט ע ב. ! ולפי שיטה זו קולף למעלה כטין גט״א, והיינו שתי שורות העליונות הרואות את הקורות, ושורה אחת למטה מן העליונה החיצונה, ובניגוד לביש הסוברים שקולף כמין גט״א על פני כל המרתף אומרים ב׳ה שאינו קולף אלא בשתי שורות החיצונות שהן העליונות.

Tosefta Ki-Fshutah v. 6


About Book Tosefta Ki-Fshutah v. 6

6. Mo'ed, Part IV, Pesakhim-SukkahCopyright1. Zera'im, Berakot-Bikkurim2. Zera'im, Berakot-Terumot3. Zera'im, Shevi'it-Bikkurim4. Mo'ed, Shabbat-Shekalim5. Mo'ed, Part III, Shabbat-Eruvin7. Mo'ed, Part V, Betza-Hagiga8. Nashim, Yevamot-Kiddushin9. Nashim, Yevamot-Ketubot-Nedarim-Nezirot10. Nashim, Sota-Gittin-Kiddushin11. Nezikin, Bava Kamma-Bava Mezi'a-Bava Batra12. Nezikin, Bava Kamma-Bava Mezi'a-Bava Batra
tosefta fshutah page https publishersrow ebookshuk books jewish hebrew ebooks qwer
eBookshuk Books

The Jewish Community: Its History and Structure to the American Revolution. Vol. III.
This is the third and final volume of the work that is centered on the European Jewish community of the Middle Ages and early modern times. The author offers a comprehensive historical and sociological analysis of the Jewish communal evolution during the Emancipation era.

Maimonides: Torah and Philosophic Quest
In this original study, noted scholar and theologian David Hartman discusses the relation between Maimonides' halakhic writings and The Guide of the Perplexed. This pioneering work earned Dr. Hartman a National Jewish Book Award for a book on Jewish thought.

Historisch-kritisches Lehrgebäude der hebräischen Sprache (in drei Bänden)
This is the largest compilation of grammatical material for Hebrew Bible.

The Other War: Israelis, Palestinians and the Struggle for Media Supremacy
Stephanie Gutmann, who covered the second intifada, documents in her book, 'The Other War,' how Israel, in spite of — or maybe because of — its strength as a democracy nearly always loses the battle for soft and sympathetic minds. — The Washington Times

Selected Poems of Jehudah Halevi
The gift of song, cherished and tended as it was by the Spanish Jews of the Middle Ages, reached its highest development in the poems of Jehudah Halevi. His love poems are made of dew and fire. But in his poems to Zion there is no such combination of a poet's ordinary artifices. It is his soul that is the instrument—and on his heartstrings is played the song of Israel's hope.

Jewish Contributions to Civilization: An Estimate
Joseph Jacobs was a thinker and writer of unusual breadth and versatility. Among the subjects to which he gave his attention was the comparative distribution of Jewish ability, as the result of researches he had undertaken in association with Sir Francis Galton. The present work was the natural outcome of these studies.

Lost Love: The Untold Story of Henrietta Szold
The book tells the story of Henrietta Szold s lost love through her correspondence with Louis Ginzberg and a previously unpublished private journal.

The International Critical Commentary (ICC): GENESIS
An electronic edition of Skinner's main work.

Candles in the Night: Jewish Tales by Gentile Authors
To keep aglow the candles of human sympathy, the editor has compiled nearly a thousand items of significant non-Jewish literary and historical expression about the Jews. This volume includes twenty-three short stories and episodes from fourteen different national literatures.

Selected Religious Poems of Solomon Ibn Gabirol
Solomon Ibn Gabirol was not only a great poet, but also a great philosopher. His vision was broad and his penetration keen. This volume of translations from this rare singer of the Ghetto limits itself to such of his poems as have been incorporated in or designed for the liturgy of the Synagogue.

The Jew in the Literature of England
The Jew in the Literature of England sums up a history of the Jew as he was reflected in the literature of a civilization. Modder's sense of incident and detail, his command of a whole literature, his capacity to develop the social history that underpins literature make his study both absorbing and illuminating.

History of the Jews in Russia and Poland, Vol. 3: From the Accession of Nicholas II until 1916. Bibliography and Index.
A History of the Jews in Russia and Poland from the pen of S. M. Dubnow (based upon a work in Russian which was especially prepared for JPS) needs neither justification nor recommendation. The work is divided into thee volumes. The third and concluding volume deals with the reign of Nicholas II., the last of the Romanovs, and also contains the bibliographical apparatus, the maps, the index, and other supplementary material.

From Diplomacy to Resistance: A History of Jewish Palestine, 1939-1945
The Second World War was a crucial period in the history of Jewish Palestine. Between 1939 and 1945, the Zionist movement and Jewish Palestine underwent considerable transformation. This carefully documented work recounts the events of that period of time.

Biblical and Oriental Studies (2 volumes)
Two-volume set of U. Cassuto's Biblical and Ancient Oriental Texts essays.

Studies in Hebrew and Ugaritic Psalms
The volume offers a fresh analysis of a central problem of comparative Ugaritic Biblical scholarship: the relationship between biblical psalms and Canaanite literature.

Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. 2
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. 6
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

The Pharisees: The Sociological Background of Their Faith (2 volume-set)
The Pharisees constituted a religious Order of singular influence in the history of civilization. Judaism, Christianity, and Mohammedanism all derive from this ancient Palestinian Society. This book uncovers the origins and fundamental aspects of Pharisees' faith from sociological point of view.

A Commentary on the Book of Genesis (Part II): from Noah to Abraham
By extending his method of exegesis in this volume to another section of the Torah, Cassuto indirectly buttressed his theories with new evidence of the inherent rightness of his approach.

The International Critical Commentary (ICC): Isaiah I-XXVII
In religion, as elsewhere, great personalities count first, and it is the privilege of a student of the Book of Isaiah to come face to face with one, if not two, such personalities...

The International Critical Commentary (ICC): Jobs (in 2 volumes)
Electronic edition of the massive commentary on the Book of Job.

The Battle for Jerusalem: June 5-7,1967
Enhanced by fascinating photographs and an epilogue tracing the subsequent lives and military careers of the key participants, Rabinovich's gripping narrative brings the reader to the scene of this brilliant military victory and emotional reunion of a people with their sacred city.

JEWS, JUDAISM AND THE CLASSICAL WORLD
English edition of the work for which G. Alon received prestigious Israel Prize. Anyone interested in the origin of the modern Jewish law and the history of the Second Temple must read this book.

History of the Jews, Vol. 3: From the Revolt against the Zendik (511 C.E.) to the Capture of St. Jean d'Acreby by the Mahometans (1291 C.E.)
A condensed reproduction of the first comprehensive attempt to write the history of the Jews as the history of a living people and from a Jewish point of view. The third volume covers the period from the revolt against the Zendik to the capture of St. Jean d'Acreby by the Mahometans.

Studies in Israel Legislative Problems (Scripta Hierosolymitana, XXII)
An impressive collection of thoughts on major legal problems facing Israel, a country where the law is at a transitional stage and in the process of continous growth.

Conversos and the Inquisition in Jaén. Hispania Judaica, v. 7
Description of the fate of the Conversos in the Kingdom of Jaén at the hands of the Inquisition Tribunal which operated there for 43 years, from 1483 until 1526.

Tosefta Ki-Fshutah 3
wert

History of the Jews in Russia and Poland, Vol. 3: From the Accession of Nicholas II until 1916. Bibliography and Index.
A History of the Jews in Russia and Poland from the pen of S. M. Dubnow (based upon a work in Russian which was especially prepared for JPS) needs neither justification nor recommendation. The work is divided into thee volumes. The third and concluding volume deals with the reign of Nicholas II., the last of the Romanovs, and also contains the bibliographical apparatus, the maps, the index, and other supplementary material.

Mekhilta de-Rabbi Ishmael (3 vols.)
An electronic edition of JPS's original 3-volume set, based on manuscript and early editions.

The Jews Among the Greeks and Romans
The book is a study of the contribution of the Jews to the modern civilization. The Romans and Greeks were originators of a great many elements of our civilization, but the Jews' impact was no less real or lasting. There was a time when Greek and Roman and Jew were in free contact. The results of this contact the author skillfully explores.

Studies in Mishnaic Hebrew (Scripta Hierosolymitana, XXXVII)
The twenty-two articles in this collection represent the latest results of the research into Mishnaic Hebrew that is conducted in Israel.

The Cambridge Bible for Schools and Colleges: The Book of Exodus
The Book of Exodus sets before us, as the Hebrews of later ages told it, and in the vivid, picturesque style which the best Jewish historians could always command, the story of the deliverance from Egypt.

Hebrew: The Eternal Language
The extraordinary story of the Hebrew language is the subject of this book.

Studies in Jewish Education XIII: Modes of Educational Translation
This volume is concerned with the possibility of “translating” insights derived from areas of knowledge sometimes thought to be outside the purview of education – to issues and problems on the agenda of educational thinkers, researchers and practitioners.

Studies in the History of the Jews in Old Poland (Scripta Hierosolymitana, XXXVIII)
The twenty-one studies on the Jews of Old Poland here collected explore many hitherto uncharted aspects of Jewish life and experience in the Polish-Luthuanian Commonwealth.

Jewish Cooking Around the World: Gourmet and Holiday Recipes
The book presents a variety of recipes from foreign countries and recipes for the Sabbath and festivals, all complying with the Jewish dietary laws. Every recipe has been tested by the author.

Studies in Jewish Education X: In Search of Jewish Paideia : Directions in the Philosophy of the Jewish Education
The 10th volume of Studies in Jewish Education reflects the commitment of the Hebrew University in general, and of the Melton Centre in particular, to reflection and research on issues pertaining to Jewish education. The essays and articles appearing in this volume represent the summary of a conference held in honor of Prof. Michael Rosenak on the occasion of his retirement after 33 years of research and teaching at the Melton Centre.

The Book of Delight and Other Papers
The book contains eight chapters of an absorbing text, including The Book of Delight, A Visit to Hebron, Medieval Mayfaring, and Marriages Are Made in Heaven.

The Sephardi Legacy II


The Cambridge Bible for Schools and Colleges: The Book of Deuteronomy
The force and individuality of this Book; its consistency and distinctiveness from the other documents of the Pentateuch as well as its differences from much of the custom and practice both in early and later Israel, make it stand out.

Spain, the Jews, and Franco
The role played by Spain during World War II regarding the Jews has long been a matter of controversy. This volume, first published in Hebrew to wide acclaim seeks to set the record straight. It offers a full and objective account of the rescue of Jewish refugees from Nazi-occupied countries by the Franco regime.

A History of the Inquisition of the Middle Ages, in 3 Volumes
Henry Charles Lea s three-volume The History of the Inquisition of the Middle Ages (sold as a set only) is widely regarded by scholars in the field as one of the outstanding works of scholarship on the subject.

Types of Jewish-Palestinian Piety
Original and interesting study of the meaning of piety amoung observant Jews of the late Second Temple period.

The International Critical Commentary (ICC): Isaiah I-XXVII
In religion, as elsewhere, great personalities count first, and it is the privilege of a student of the Book of Isaiah to come face to face with one, if not two, such personalities...

Zionism at the UN: A Diary of the First Days
This book records in diary form the events the author was involved in as an emissary of the Political Department of the Jewish Agency for Palestine to the United Nations Conference, meeting in San Francisco in the late spring and early summer of 1945. The demand for a Jewish state on the official level was first made clear at this conference.

The Jewish Encyclopedia Vol. 10
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the world—many considered founding “fathers” of their respective disciplines—this massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. 4
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

The Jews of Santa Coloma de Queralt. Hispania Judaica, v. 6
A reconstruction of the Jewish life in a small community, on the basis of notary acts found in local archives.

The Ambivalent American Jew: Politics, Religion, and Family in American Jewish Life
This book depicts the evolution of American Judaism from its European roots illustrating this theme by focusing on special segments of the community and on Jewish political liberalism, the great effort of American Jews to reshape their political environment to minimize the survival-integration tension.

THE BOOK OF JUDGES