Tosefta Ki-Fshutah v. 6 Page 6...

qwer

472 פסחא פ״א עט׳ 140 אם יש נר עמה ) עיין בבלי ח׳ א/ וירושלמי הנ״ל(, וממילא עלינו לפרש שאין בודק ץ לאור החמה ולא לאור הלבנה ובר, אלא לאור הנר גרידא. והברייתא אומרת שאי ן בודקין בי״ג סמוך לערב לאור החמה, אלא מחכה לערב כדי שיבדוק לאור הנר. ולהלן שם שואל התלמוד: והאמר רבא אכסדרה לאודה נבדקת? כלומד, אכסדרה, שהיא פרוצה לגמרי מרוח אחת ויש לה הרבה אור, בודק אותה בי״ג מבעוד יום לאור החמה, ואינ ו צריך לחכות עד הלילה כדי שיבדוק אותה לאור הנר, כמו שהבינו כמה מן האחרונים בפרש״י, ומקשה התלמוד מן הברייתא הנ״ל על דברי רבא. ומתרץ התלמוד: לא צריכה לארובה דבחדר וכר, לצדדין. כלומר הברייתא אוסרת לבדוק לאור החמה בחדר מוא ר שלא כנגד הארובה, אכל כנגד הארוכה מותר, וכאכסדרה דמיא. ברם כמה מן הראשונים סוברים שאין בודקין בי״ג ביום, מפני שאין בני אד ם כמפורש בבבלי ד׳ א/ ולפי שיטה זו דברי רבא שאכסדרה לאורה ® , מצויים בבתיהם נבדקת בהכרח פירושו נבדקת לאורה בי״ד, אם לא בדק בי״ג בערב. ולפי זה אין להבין כלל את קושיית הבבלי על דכא לפירוש הנ״ל, שהדי אינו יבול להמתין לערב שהו א ליל פסח. ולפיכך פירש הר״ח שם: ואכסדרה לאורה נבדקת, אתא ״ולא לאור החמה״ ) כלומר, בברייתא הנ״ל( לאשמעינן שהבודק ביום, בזמן שהחמה מצויה בעולם, כשהו א בודק בבית אינו בודק אלא בנר. ולפ״ז ברור שלשיטה זו אף הבבלי פירש את הבריית א שאין בודקין אפילו בי״ד ביום אלא עם נד דווקא, והקשו על רבא שאמר אכסדר ה לאורה נבדקת ואין צורך בנר. ותירץ שהברייתא מדברת בבתים, ושלא כנגד הארובה . וכן, כנראה, מפרשים כמה מן הראשונים, עיין במאירי ז׳ סע״ב ובראשונים שהבי א באהצו״י, עמ׳ 2 ואילך. ועיין מ״ש בצל״ח בסוגיין ) ועיין מ״ש על פירש״י בפני יהושע( . » . ועיין בב״ח או״ח דיש סי׳ תל״ג ובברכי יוסף שם והנה בתוספתא ובמכילתא דדשב״י, עמ׳ 22 , ובברייתא שבבבלי לא נזכר ״או ר הכוכבים״ כלל, ובדי״ץ גיאת ה׳ פסחים, עמ׳ ע״ז, הדביב את נוסח הבבלי עם הירושלמי , עיי״ש בהערה י״ג. ועיין בפרקי דר״א פ״כ, ד. וצ׳ הרד״ל, מ״ו ע״ב, ועיי״ש הערה כ״א , ומגירסת הירושלמי קצת סיוע לדבריו על ההבדל בזה בין הירושלמי והבבלי. י ובפסיקתא זוטרתי שמות י״ב ט״ו, ל״א ע״א: ושלש בחמה ותחת הכוכבים וכר, וכנראה שצ״ל: בחמה ] ותחת הירח[ ותחת הכוכבים, עיין בפי׳ הריטב״א להגדה של פסח סד״ה מצה ז ו שאנו אוכלים. והמקור שם צ״ע. 2 . ל פ י שב די ק ת הנ ר י פ ה מ רו ב ה. וכ״ה בד ובקג״ג. וכ״ה בכי״ל ) אל א שם: ומרובה(. ובכי״ע: לפי שאור הנר יפה לבדיקה. וקרוב לוודאי שהוא ״מתוקן״ ע״ פ ובמדרש הגדול י״ב, י״ז, הוצ׳ ר״מ מרגליות, עמ׳ קצ״ח: לפי שבדיקת » . הבבלי ח׳ א׳ הנר יפה מאור החמה ומאור הלבנה. ושמא היתה לפניו פיסקא זו במכילתא דרשב״י. ואור לייג אינו בודק, מפני שמצותו בכך שיבדוק בי־ ד, או בסמוך לו מיד, כפי שמוכ ח » בירושלמי לעיל שם, וכפירושו של בעל שדה יהושע. ועיין בעמודי ירושלים בירושלמי שם שהעיר על שיטת הראב״ן הסובר שאם בדק בייג חוזר ובודק בי״ד, עיי־ ש. וכן ביבין שמועה להרשביץ, כי ו עיג: וכתב רבעו אבן מגש זיל בני אדם המכבדין חדריהם בייג בניסן ומכוונין לבדוק החמץ ולבערו , ומהרין שלא להכניס שם חמץ עוד, אעפ כ צריכין בדיקה ליל ייד. ועיין בפי׳ ר׳׳י מנרבונא ח׳ א׳ ד״ה ואכסדרה, ובהערות הריב נאה שם, ועיין בחי׳ הרין ש ם » ובהערות הריב הניל שם. ובפנים תפסחי כפירוש הפשוט בירושלמי ובבבלי. Y ד׳ א׳ דיה ואיכא מ י ועיין מ׳׳ש לעיל היא, עמי 99 , הע׳ 85 . ועיין בבלי כאן ב׳ א׳. 8 פיסקא זו של התוספתא חסרה בירושלמי ובבבלי כי’ מ, אבל ישנה גם בקטעים מן הגניזה שפרסם לוו.

Tosefta Ki-Fshutah v. 6


About Book Tosefta Ki-Fshutah v. 6

6. Mo'ed, Part IV, Pesakhim-SukkahCopyright1. Zera'im, Berakot-Bikkurim2. Zera'im, Berakot-Terumot3. Zera'im, Shevi'it-Bikkurim4. Mo'ed, Shabbat-Shekalim5. Mo'ed, Part III, Shabbat-Eruvin7. Mo'ed, Part V, Betza-Hagiga8. Nashim, Yevamot-Kiddushin9. Nashim, Yevamot-Ketubot-Nedarim-Nezirot10. Nashim, Sota-Gittin-Kiddushin11. Nezikin, Bava Kamma-Bava Mezi'a-Bava Batra12. Nezikin, Bava Kamma-Bava Mezi'a-Bava Batra
tosefta fshutah page https publishersrow ebookshuk books jewish hebrew ebooks qwer
eBookshuk Books

Studies in Jewish Education II: Jewish Educational Research in Diaspora
History, trends and problems with the Jewish education in America.

Tosefta Ki-Fshutah v. 5
wert

The Pharisees: The Sociological Background of Their Faith (2 volume-set)
The Pharisees constituted a religious Order of singular influence in the history of civilization. Judaism, Christianity, and Mohammedanism all derive from this ancient Palestinian Society. This book uncovers the origins and fundamental aspects of Pharisees' faith from sociological point of view.

Тора (Torah: the New Russian Translation)
Новый перевод Торы на русский язык является результатом двадцатипятилетнего труда коллектива, в который вошли ряд самых выдающихся ученых-библеистов России, США и Израиля.

The Jewish Encyclopedia Vol. 12
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the world—many considered founding “fathers” of their respective disciplines—this massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

The International Critical Commentary (ICC): PROVERBS
... the crown belongs to Crawford H. Toy's voluminous interpretation of the book of Proverbs --Rudolf Smend, from Wisdom in Ancient Israel , Cambridge, 1997.

Treatise Ta anit of the Babylonian Talmud: Critically Edited and Provided With A Translation and Notes
This book presents the first critical edition of the Talmudic text based on a minute collation of all the existing manuscripts and early editions of the Talmud itself, as well as of the Mishnah, Tosefta, the numerous halakic and haggadic Midrashim, the Yerushalmi, and the so-called Minor Tractates. The text is translated and elucidated for the benefit of a wider circle of readers, who are not in a position to study the original.

A History of the Jews in Christian Spain. Vol. 1
One of the century s great classics of Jewish historiography. This first volume of the two-volume set takes the story down to the middle of the thirteen century in Castile.

JPS Hebrew-English (Jewish Bible) Tanakh
A true searchable (offline -- English only; in optional online mode -- both English and Hebrew) replica (including Biblical Hebrew vowel and cantillation marks) of the original 2nd printed edition. It is a MUST for any serious student of The Holy Scriptures and perfect a participant in Bible-study groups.

History of the Jews, Vol. 6: A Memoir of the Author by Dr. Philipp Bloch, A Chronological Table of Jewish History, An Index to the Whole Work, and Four Maps
A condensed reproduction of the first comprehensive attempt to write the history of the Jews as the history of a living people and from a Jewish point of view. The sixth volume contains a memoir of the author by Dr. Philipp Bloch, a chronological table of Jewish history, an index to the whole work, and four maps.

Legends of the Jews
A most remarkable and comprehensive compilation of stories connected to the Hebrew Bible drawn largely on Jewish lore and tradition. It is an indispensable reference on that body of literature known as Midrash, the imaginative retelling and elaboration on Bible stories in which mythological tales about demons and magic co-exist with moralistic stories about the piety of the patriarchs.

Aspects of the Jewish Economic History
A survey of the far-ranging Jewish contribution to economic progress of the Western world.

THE EIGHT CHAPTERS OF MAIMONIDES ON ETHICS


Tractate Bava Basra I: Commentary and Study Guide
The third of the three Talmudic tractates of the order Neziḳin, dealing with man's responsibilities and rights as the owner of property, of a house or field. The tractate is divided into ten chapters, the contents of which may be described as follows: (1) Regulations relating to property held by more than one owner (ch. i.); (2) responsibilities of an owner of property with regard to that of his neighbor (ch. ii.); (3) established rights of ownership and rights connected with property

Luah Hashannah 5778
A guide to prayers, readings, laws, and customs for the synagogue and for the home

Jewish Post-Biblical History through Great Personalities: From Jochanan ben Zakkai Through Moses Mendelssohn
In this book the effort has been to select from the pages of post-Biblical Jewish history the outstanding personalities, to present the life and work of each in such a way as to illustrate the spirit of Judaism in his time, and, in doing this, to analyze and systematize the complex and abstract subject matter so that it may offer the fewest difficulties to the pupil's mind.

Don Isaac Abravanel: Statesman and Philosopher
The story of an extraordinary personality in the history of the Jewish people. Abravanel symbolizes a life of a true son of G-d s chosen people.

Знакомься: Еврейский Народ
Еврейская вера родилась в свете пылающего куста, который почти угас за долгую ночь Голокоста. “Знакомься: еврейский народ” содержит удивительную историю евреев, их веры и традиций, а также влияния их на формирование нашего сегодняшнего мира.

USCJ eLuah 5776
asdf

JPS Bible Commentary: Jonah
This fine commentary is based closely on the author's original Hebrew commentary (Am Oved, 1992), with some revision and expansion.

Candles in the Night: Jewish Tales by Gentile Authors
To keep aglow the candles of human sympathy, the editor has compiled nearly a thousand items of significant non-Jewish literary and historical expression about the Jews. This volume includes twenty-three short stories and episodes from fourteen different national literatures.

History of the Jews, Vol. 3: From the Revolt against the Zendik (511 C.E.) to the Capture of St. Jean d'Acreby by the Mahometans (1291 C.E.)
A condensed reproduction of the first comprehensive attempt to write the history of the Jews as the history of a living people and from a Jewish point of view. The third volume covers the period from the revolt against the Zendik to the capture of St. Jean d'Acreby by the Mahometans.

History of Jewish Coinage and of Money in the Old and New Testament
Madden's work constitutes . . . a record of many rare or unique examples of Jewish art, preserving spontaneity and directness in our contact with the Jewish past. Michael Avi-Yonah Professor of Archaeology at Hebrew University, Jerusalem

eLuach
asdfasdf

Tanna Debe Eliyyahu: The Lore of the School of Elijah
Tanna debe Eliyyahu is a midrashic work thought to have been composed between the third and the tenth centuries. Unlike all the other Midrashim, it is a unified work shaped with a character of its own. This work has never before been translated from the original Hebrew.

Tractate Pesachim: Commentary and Study Guide
Master a Mesikta Series is probably the most advanced commentary and study guide to Talmud available in English. By providing background material, outlining the contents of the Talmud and its commentaries, explaining the sequence of the Talmud,offering overviews of the topics discussed and clarifying the aggadic literature and its interaction with the legal discussions, this series enables the student to focus on the unity of the tractate, and serves as an aid in helping him in its master

THE BOOK OF JUDGES


History of the Jews, Vol. 5: From the Chmielnicki Persecution of the Jews in Poland (1648 C.E.) to the Present Time (1870 C.E.)
A condensed reproduction of the first comprehensive attempt to write the history of the Jews as the history of a living people and from a Jewish point of view. The fifth volume covers the period from the Chmielnicki Persecution of the Jews in Poland to the Present Time.

Jerusalem Curiosities
This volume not only seeks to provide pleasurable reading but also enables the reader to grasp Jerusalem's unique role in the history of mankind. Those who read this book will encounter Jerusalem with eyes that see and hearts that understand.

By Design: science search for God
The book introduces and summarizes two contemporary movements science and religion dialogue and intelligent design . After reading By Design we understand how what was once a battleground between God and science can now become a meeting ground.

Studies in Jewish Education X: In Search of Jewish Paideia : Directions in the Philosophy of the Jewish Education
The 10th volume of Studies in Jewish Education reflects the commitment of the Hebrew University in general, and of the Melton Centre in particular, to reflection and research on issues pertaining to Jewish education. The essays and articles appearing in this volume represent the summary of a conference held in honor of Prof. Michael Rosenak on the occasion of his retirement after 33 years of research and teaching at the Melton Centre.

The Battle for Jerusalem: June 5-7,1967
Enhanced by fascinating photographs and an epilogue tracing the subsequent lives and military careers of the key participants, Rabinovich's gripping narrative brings the reader to the scene of this brilliant military victory and emotional reunion of a people with their sacred city.

Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. 10
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

THE BIBLICAL ACCOUNT OF THE CONQUEST OF CANAAN


The Gate Behind the Wall: A Pilgrimage to Jerusalem
When Samuel Heilman took a sabbatical from teaching sociology to spend time in Jerusalem, he did not know that it would become a personal pilgrimage. What had begun by engaging the social scientist in me would end by awakening the Jew, Heilman writes.

Luah HaShanah 5776
sdfg

Consolation for the Tribulations of Israel
Many centuries ago a thoughtful and scholarly Jew asked the question: Why do the righteous suffer? Anxious to help us reach out for an answer, a brilliant young scholar, Martin A. Cohen, has prepared a translation of Consolaзam as tribulaзoens de Israel, a history of the Jews written by a Portuguese Marrano who had witnessed the tragic events that befell his people in Portugal in the first half of the sixteenth century.

Lost Love: The Untold Story of Henrietta Szold
The book tells the story of Henrietta Szold s lost love through her correspondence with Louis Ginzberg and a previously unpublished private journal.

Nazvanie
asdf

Studies in Jewish Education XII: The Hebrew Language in the Era of Globalization
This volume of the Studies in Jewish Education examines the place of the Hebrew language today.

A Commentary on the Book of Exodus
The last of the commentaries rendered into English, this Cassuto's work ranks among the finest modern contributions to the treasury of Biblical learning.

The Ambivalent American Jew: Politics, Religion, and Family in American Jewish Life
This book depicts the evolution of American Judaism from its European roots illustrating this theme by focusing on special segments of the community and on Jewish political liberalism, the great effort of American Jews to reshape their political environment to minimize the survival-integration tension.

The Jewish Community: Its History and Structure to the American Revolution. Vol.II.
The second volume of the work that is centered on the European Jewish community of the Middle Ages and early modern times. The author offers a comprehensive historical and sociological analysis of the Jewish communal evolution during the Emancipation era.

Nazvanie
asdf

The Commentary of R. Samuel Ben Meir Rashbam on Qoheleth


Introduction to the Literature of the Old Testament
Long the standard English work on the subject, now is prepared to work interactively with Hebrew-English Tanakh: the Jewish Bible.

The Jewish Encyclopedia Vol. 11
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the world—many considered founding “fathers” of their respective disciplines—this massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

History of the Jews in Russia and Poland, Vol. 1: From the Beginning until the Death of Alexander I (1825)
A History of the Jews in Russia and Poland from the pen of S. M. Dubnow (based upon a work in Russian which was especially prepared for JPS) needs neither justification nor recommendation. The work is divided into thee volumes. The first volume contains the history of the Jews of Russia and Poland from its beginnings until 1825.

A Treatise on the use of the Tenses in Hebrew
If you work with the Hebrew verbal system, this is a book you *must* have read.

Luah Hashannah 5778
A guide to prayers, readings, laws, and customs for the synagogue and for the home