Tosefta Ki-Fshutah v. 6 Page 6...

qwer

472 פסחא פ״א עט׳ 140 אם יש נר עמה ) עיין בבלי ח׳ א/ וירושלמי הנ״ל(, וממילא עלינו לפרש שאין בודק ץ לאור החמה ולא לאור הלבנה ובר, אלא לאור הנר גרידא. והברייתא אומרת שאי ן בודקין בי״ג סמוך לערב לאור החמה, אלא מחכה לערב כדי שיבדוק לאור הנר. ולהלן שם שואל התלמוד: והאמר רבא אכסדרה לאודה נבדקת? כלומד, אכסדרה, שהיא פרוצה לגמרי מרוח אחת ויש לה הרבה אור, בודק אותה בי״ג מבעוד יום לאור החמה, ואינ ו צריך לחכות עד הלילה כדי שיבדוק אותה לאור הנר, כמו שהבינו כמה מן האחרונים בפרש״י, ומקשה התלמוד מן הברייתא הנ״ל על דברי רבא. ומתרץ התלמוד: לא צריכה לארובה דבחדר וכר, לצדדין. כלומר הברייתא אוסרת לבדוק לאור החמה בחדר מוא ר שלא כנגד הארובה, אכל כנגד הארוכה מותר, וכאכסדרה דמיא. ברם כמה מן הראשונים סוברים שאין בודקין בי״ג ביום, מפני שאין בני אד ם כמפורש בבבלי ד׳ א/ ולפי שיטה זו דברי רבא שאכסדרה לאורה ® , מצויים בבתיהם נבדקת בהכרח פירושו נבדקת לאורה בי״ד, אם לא בדק בי״ג בערב. ולפי זה אין להבין כלל את קושיית הבבלי על דכא לפירוש הנ״ל, שהדי אינו יבול להמתין לערב שהו א ליל פסח. ולפיכך פירש הר״ח שם: ואכסדרה לאורה נבדקת, אתא ״ולא לאור החמה״ ) כלומר, בברייתא הנ״ל( לאשמעינן שהבודק ביום, בזמן שהחמה מצויה בעולם, כשהו א בודק בבית אינו בודק אלא בנר. ולפ״ז ברור שלשיטה זו אף הבבלי פירש את הבריית א שאין בודקין אפילו בי״ד ביום אלא עם נד דווקא, והקשו על רבא שאמר אכסדר ה לאורה נבדקת ואין צורך בנר. ותירץ שהברייתא מדברת בבתים, ושלא כנגד הארובה . וכן, כנראה, מפרשים כמה מן הראשונים, עיין במאירי ז׳ סע״ב ובראשונים שהבי א באהצו״י, עמ׳ 2 ואילך. ועיין מ״ש בצל״ח בסוגיין ) ועיין מ״ש על פירש״י בפני יהושע( . » . ועיין בב״ח או״ח דיש סי׳ תל״ג ובברכי יוסף שם והנה בתוספתא ובמכילתא דדשב״י, עמ׳ 22 , ובברייתא שבבבלי לא נזכר ״או ר הכוכבים״ כלל, ובדי״ץ גיאת ה׳ פסחים, עמ׳ ע״ז, הדביב את נוסח הבבלי עם הירושלמי , עיי״ש בהערה י״ג. ועיין בפרקי דר״א פ״כ, ד. וצ׳ הרד״ל, מ״ו ע״ב, ועיי״ש הערה כ״א , ומגירסת הירושלמי קצת סיוע לדבריו על ההבדל בזה בין הירושלמי והבבלי. י ובפסיקתא זוטרתי שמות י״ב ט״ו, ל״א ע״א: ושלש בחמה ותחת הכוכבים וכר, וכנראה שצ״ל: בחמה ] ותחת הירח[ ותחת הכוכבים, עיין בפי׳ הריטב״א להגדה של פסח סד״ה מצה ז ו שאנו אוכלים. והמקור שם צ״ע. 2 . ל פ י שב די ק ת הנ ר י פ ה מ רו ב ה. וכ״ה בד ובקג״ג. וכ״ה בכי״ל ) אל א שם: ומרובה(. ובכי״ע: לפי שאור הנר יפה לבדיקה. וקרוב לוודאי שהוא ״מתוקן״ ע״ פ ובמדרש הגדול י״ב, י״ז, הוצ׳ ר״מ מרגליות, עמ׳ קצ״ח: לפי שבדיקת » . הבבלי ח׳ א׳ הנר יפה מאור החמה ומאור הלבנה. ושמא היתה לפניו פיסקא זו במכילתא דרשב״י. ואור לייג אינו בודק, מפני שמצותו בכך שיבדוק בי־ ד, או בסמוך לו מיד, כפי שמוכ ח » בירושלמי לעיל שם, וכפירושו של בעל שדה יהושע. ועיין בעמודי ירושלים בירושלמי שם שהעיר על שיטת הראב״ן הסובר שאם בדק בייג חוזר ובודק בי״ד, עיי־ ש. וכן ביבין שמועה להרשביץ, כי ו עיג: וכתב רבעו אבן מגש זיל בני אדם המכבדין חדריהם בייג בניסן ומכוונין לבדוק החמץ ולבערו , ומהרין שלא להכניס שם חמץ עוד, אעפ כ צריכין בדיקה ליל ייד. ועיין בפי׳ ר׳׳י מנרבונא ח׳ א׳ ד״ה ואכסדרה, ובהערות הריב נאה שם, ועיין בחי׳ הרין ש ם » ובהערות הריב הניל שם. ובפנים תפסחי כפירוש הפשוט בירושלמי ובבבלי. Y ד׳ א׳ דיה ואיכא מ י ועיין מ׳׳ש לעיל היא, עמי 99 , הע׳ 85 . ועיין בבלי כאן ב׳ א׳. 8 פיסקא זו של התוספתא חסרה בירושלמי ובבבלי כי’ מ, אבל ישנה גם בקטעים מן הגניזה שפרסם לוו.

Tosefta Ki-Fshutah v. 6


About Book Tosefta Ki-Fshutah v. 6

6. Mo'ed, Part IV, Pesakhim-SukkahCopyright1. Zera'im, Berakot-Bikkurim2. Zera'im, Berakot-Terumot3. Zera'im, Shevi'it-Bikkurim4. Mo'ed, Shabbat-Shekalim5. Mo'ed, Part III, Shabbat-Eruvin7. Mo'ed, Part V, Betza-Hagiga8. Nashim, Yevamot-Kiddushin9. Nashim, Yevamot-Ketubot-Nedarim-Nezirot10. Nashim, Sota-Gittin-Kiddushin11. Nezikin, Bava Kamma-Bava Mezi'a-Bava Batra12. Nezikin, Bava Kamma-Bava Mezi'a-Bava Batra
tosefta fshutah page https publishersrow ebookshuk books jewish hebrew ebooks qwer
eBookshuk Books

Like a Reed: the Message of the Mezuza
A thoughtful reminder of what is really important in life.

The Cambridge Bible for Schools and Colleges: The Books of Ezra and Nehemiah
Few books oner such a variety of interest or embrace material of such deep significance as Ezra and Nehemiah do. The teaching of these books is of especial value in reference to the faithfulness of the divine promise, the discipline of disappointment, the hallowing of common life, and the preparation for the messianic age.

Tosefta Ki-Fshutah 2
qwer

Jewish Post-Biblical History through Great Personalities: From Jochanan ben Zakkai Through Moses Mendelssohn
In this book the effort has been to select from the pages of post-Biblical Jewish history the outstanding personalities, to present the life and work of each in such a way as to illustrate the spirit of Judaism in his time, and, in doing this, to analyze and systematize the complex and abstract subject matter so that it may offer the fewest difficulties to the pupil's mind.

:
, . : , , .

Studies in Jewish Education XIII: Modes of Educational Translation
This volume is concerned with the possibility of translating insights derived from areas of knowledge sometimes thought to be outside the purview of education to issues and problems on the agenda of educational thinkers, researchers and practitioners.

Judaism and Christianity
A signally important work for anyone seriously concerned with Judaism or Christianity. It may prove to be a seminal work, a work that is interesting to both Jews and Christians. No doubt, it has faults, but a lack of nobility is not one of them.

To Dwell in Unity: The Jewish Federation Movement in America Since 1960
The 1960s and 1970s were years of turbulent events and historic changes for the Jewish federations of North America. The book▓s title was chosen because unity is the hallmark of the federations. It is this unity that has pervaded the many federation developments in the historic and dramatic years of the 1960s, 1970s, and early 1980s.

Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. 5
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

Gesenius' Hebrew Grammar, 2nd English Edition
Interactive edition of one of the most important Biblical Hebrew grammar ever published in English.

The Cambridge Bible for Schools and Colleges: The Books of Ezra and Nehemiah
Few books oner such a variety of interest or embrace material of such deep significance as Ezra and Nehemiah do. The teaching of these books is of especial value in reference to the faithfulness of the divine promise, the discipline of disappointment, the hallowing of common life, and the preparation for the messianic age.

Blessed is the Match: The Story of Jewish Resistance
This book is a classic account of Jewish tragedy, faith, hope, and triumph. Published originally in 1947, it is one of the first works to deal with the horrors and the heroism of the Holocaust years.

Art in Ancient Palestine
The books deals with various aspects of art in ancient Palestine: conquest of the East by Hellenism, Leda sarcophagus, general problems of reconstruction of the past through archaelogy.

Types of Jewish-Palestinian Piety
Original and interesting study of the meaning of piety amoung observant Jews of the late Second Temple period.

The Jews of Yugoslavia: A Quest for Community
This work is a pioneer study of a little-known part of the modern Jewish world that is at once unique and a microcosm of European Jewry as a whole. The story of the Jews of Yugoslavia can be seen as a quest for community, to forge a unity of communal purpose and endeavor.

The Anti-Chomsky Reader
Provocative essays that analyze Noam Chomsky's intellectual and political career: coverage includes Chomsky's contribution to linguistics, his hatred of Israel, gloating reaction to the September 11 attacks, as well as his collaboration with Holocaust revisionists, apologies Pol Pot, and others.

Kiddush Ha-Shem: An Epic of 1648
One of the earliest historical novels in modern Yiddish literature, Kiddush ha-Shem is a story of Jewish martyrdom during the Chmelnitsky uprising in mid-17th century Ukraine and Poland.

Pesikta de-Rab Kahana
A winner of the National Jewish Book Award in 1976, this book is the translation of the Pesikta, a famous collection of midrashim. The Pesikta emerged in a time of deep crisis for the Jewish people, disappeared sometime in the sixteenth century, and was reborn only in the nineteenth century.

Consolation for the Tribulations of Israel
Many centuries ago a thoughtful and scholarly Jew asked the question: Why do the righteous suffer? Anxious to help us reach out for an answer, a brilliant young scholar, Martin A. Cohen, has prepared a translation of Consolaam as tribulaoens de Israel, a history of the Jews written by a Portuguese Marrano who had witnessed the tragic events that befell his people in Portugal in the first half of the sixteenth century.

Hebrew: The Eternal Language
The extraordinary story of the Hebrew language is the subject of this book.

A Separate Republic
Based on the Libro Grande, which is included in this volume, this authoritative analysis of the Venetian Jewish community of the 17th century gives a snapshot of the political and social structure of the Jews of Venice as they related to the general population of the Venetian Republic of that period and to the ethnic,economic, and religious diversity within their own community.

Origins of the Kabbalah
Gershom Scholem opened up a once esoteric world of Jewish mysticism, the Kabbalah, to concerned students of religion: a tradition of repeated attempts to achieve and portray direct experiences of God. A history of the Kabbalah before the Zohar, this book analyzes the leading ideas of Jewish mysticism up to the period of its classical formulation.

The Mystical Element in Judaism
An alternative to Gershom Scholem's view of Kabbalah by one of the greatest Jewish thinkers; a succinct yet much revealing introduction to Jewish mysticism.

Studies in Jewish Education VIII: Teaching Classical Rabbinic Texts
THIS VOLUME FOCUSES ON THE PROBLEMS OF TEACHING CLASSICAL RABBINIC TEXTS.

Meeting of Cultures and Clash of Cultures


Studies in Jewish Education VI: Teaching Jewish Values
The emphasis of this volume is on teaching of Jewish values and the development of the curriculum.

The Battle for Jerusalem: June 5-7,1967
Enhanced by fascinating photographs and an epilogue tracing the subsequent lives and military careers of the key participants, Rabinovich's gripping narrative brings the reader to the scene of this brilliant military victory and emotional reunion of a people with their sacred city.

The International Critical Commentary (ICC): Judges
The commentary, which pays a close attention to early history of social and religious life of Israel.

JPS Torah Commentary: Deuteronomy
The fifth and final JPS commentary on the last book of the Torah.

The Mystical Element in Judaism
An alternative to Gershom Scholem's view of Kabbalah by one of the greatest Jewish thinkers; a succinct yet much revealing introduction to Jewish mysticism.

A Guide to Jewish Religious Practice
This is the most detailed and comprehensive guide to Jewish practice for home and synagogue, written in the spirit of Modern Orthodox and Conservative movements.

Hebrew: The Eternal Language
The extraordinary story of the Hebrew language is the subject of this book.

Judaism and Christianity
A signally important work for anyone seriously concerned with Judaism or Christianity. It may prove to be a seminal work, a work that is interesting to both Jews and Christians. No doubt, it has faults, but a lack of nobility is not one of them.

Ruby of Cochin: An Indian Jewish Woman Remembers
This book is a Cochin cake, full of secret goodies and unexpected surprises and mysterious tastes, exotic and familiar. Each story told by Ruby Daniel reveals the unique way of life of the Cochin Jews and preserves it for future generations.

By Design: science search for God
The book introduces and summarizes two contemporary movements science and religion dialogue and intelligent design . After reading By Design we understand how what was once a battleground between God and science can now become a meeting ground.

THE EIGHT CHAPTERS OF MAIMONIDES ON ETHICS


Tractate Rosh Hashana
For those who wish to go beyond superficial, Master A Mesikta Series is a perfect companion for the study of Talmud. The series provides important background information on Talmud and clarifies its content by focusing on controversies that give it such a power. Using outlines, elucidations, pointed comments, explanations of the sequence, topic overviews, and highlighting the interaction between aggadic portions and legal discussions, the author enables a student to rapidly master material

The Jews of Moslem Spain, Vol. 2/3
The second and third volume of a monumental survey of the Jewish community in Spain under Moslem rule. (See first volume here) It offers the reader access to a difficult subject. The period is recreated in a narrative that flows with life and vitality...unmatched for scholarship and readability.

The Jewish Encyclopedia Vol. 5
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the worldmany considered founding fathers of their respective disciplinesthis massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

The Path of the Upright: Mesillat Yesharim
The Path of the Upright, Rabbi Moshe Hayyim Luzzatto's guide to the perfection of human soul, stands on its own as one of the most influential and inspirational ethical works in Judaism. In this work, the author probes every aspect of the human personality and offers advice on ways to overcome its weaknesses. The Path of the Upright: Messillat Yesharim is a bilingual edition in Hebrew and English.

ANCIENT PLACE NAMES IN THE HOLY LAND


The Jews of Moslem Spain, Vol. 1
This is the first volume of a monumental survey of the Jewish community in Spain under Moslem rule. (See second and third volumes here). It offers the reader access to a difficult subject. The period is recreated in a narrative that flows with life and vitality...unmatched for scholarship and readability.

JPS Bible Commentary: Jonah
This fine commentary is based closely on the author's original Hebrew commentary (Am Oved, 1992), with some revision and expansion.

The International Critical Commentary (ICC): Ezra and Nehemiah
A commentary on one of the most interesting for the modern reader books of the Bible.

Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. 9
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

Ruby of Cochin: An Indian Jewish Woman Remembers
This book is a Cochin cake, full of secret goodies and unexpected surprises and mysterious tastes, exotic and familiar. Each story told by Ruby Daniel reveals the unique way of life of the Cochin Jews and preserves it for future generations.

ARAMAIC OSTRACA OF THE FOURTH CENTURY BC FROM IDUMAEA
The 201 of containing in the book Aramaic ostraca dating 361-311 BC are almost exclusive source for the study of the ethnic structure and the economic life for end of the Persian rule in the Land of Israel and the beginning of the Hellenistic period.

Defenses of the Imagination: Jewish Writers and Historical Crisis
A carefully selected set of critical and biographical essays that offer analyses of a spectrum of poems, stories, historical and critical works by selected Jewish writers, who witnessed the presence of humanistic values in the most ghastly historical circumstances of the twentieth century.

Palestine in the 18th Century


Tosefta Ki-Fshutah 3
wert