Tosefta Ki-Fshutah v. 6 Page 5...

qwer

מסכת פסחים פ״א 1 . א ו ר ל א ר ב ע ה ע ש ר ב ו ד ק י ן וכר. וכ״ה בד, בכי״ע, בכי״ל ובמשנתנ ו פ״א מ״א. ובקג״נ: אור א ר ב ע ה עשר וכר. ועיין בבאור נוסחאות להר״ב נאה במס ׳ . פסחים שהוציא לאור ) גמרא שלמה(, ג׳ ע״א. ועיין להלן פ״ג, שר 59 2 . א י ן ב ו ד ק י ן ל א ו ר ה ח מ ה ו ל א ל א ו ר ה ל ב נ ה א ל א ל א ו ר ה נ ד. — 1 ובירושלמ י « . ) וכ״ה במכילתא דרשב״י בא, עמ׳ 22 , לפי גירסת מדרש הגדול שם ) י״ב, י״ז פ״א ה״א, כ״ז ע״א: אם לא בדק אור ל א ר ב ע ה עשר יבדוק בארבעה עשר. וצרי ך לבדוק לאוד הנר ) כלומר, אפילו ביום(? נישמעינה מן הדא, אין בודקין לא לאור החמה ולא לאור הלבנה ולא לאור הככבים, אלא לאור הנר. ניחא לא לאור הלבנה, ולא לאו ר הכוכבים, אלא לאור חמה, וכי יש חמה בלילה? נתיפתר שלא בדק[. 2 הדא אמרה אפיל ו ביום צריך לבדוק לאור הנר. ובירושלמי לעיל ולהלן שם מפורש שבי״ג ניסן אינו בוד ק לכתחילה כלל, ואפילו במערות ובמחילות אינו בודק סמוך לאור י״ד מבעוד יום, אפיל ו לאור הנד, מפני שאין הנר מנהיר ביום כשם שהוא מנהיר בלילה. והברייתא שלנ ו מדברת איפוא בי״ד ניסן, ופירשה הירושלמי שאין בודקין לאור החמה גרידא ) אם ל א בדק בלילה(, ולא לאור הלבנה גרידא, ולא לאור הכוכבים גרידא ) אעפ״י שאורן מתרכז יותר בחורין ובסדקין, ואינו מתפזר לצדדין( אלא לאור הנר יחד עם כל אחד מהן. והפירוש מוכרח מתוכו שאם בי״ד עסיקינן, הרי אינו יכול לבדוק בליל הפסח, ובהכר ח שאין בודקין לאור החמה פירושו לאור החמה גרידא, אלא צריך נר אף ביום. וכנראה שטעם הירושלמי הוא ״שלא לחלוק בין ביעור לביעור״ ) עיין להלן, כ״ז ע״ב שם(, ולפיכך אין הבדל בין בית שיש בו אורה* לבית שאין בו אורה ובין סתם בתים לבת י כנסיות ובתי מדרשות. ועיץ בראשונים שציין באהצו״י, עמ׳ 2 ואילך, ובשי״ק ד״ה ל א ובמה״פ ד״ה הדא וד״ה לא. ברם בבבלי ז׳ סע״ב: ת״ר אין בודקין לא לאור החמה ולא לאור הלבנה ו ל א ל א ו ר ה א בו ק ה, * אלא לאור הנר, מפני שאור הנר יפה לבדיקה. ולפי גירסא ז ו בהכרח אין לפרש ש״לאור הנר״ דבוק לכולם, שהרי אין בודקץ לאור האבוקה אפילו ! בפסיקתא רבתי פ* ח, הוצי רמא״ש, כ ט ע א: שאין מבערין אח החמץ בפסח לא לאו ר הלבנה ולא לאור החמה אלא מדליק נרות וטפשפש את החמץ בפסח. ועיין בהלכות פסוקות הוצ ׳ ר״ס ששון, עמי ו, ובזדג ד־ ב, עמי 133 , ובשבה־ ל הקצר ריש כלל ז׳. וכנראה שהוסיפו שם , ול א לאור האבוקה ע” פ הבבלי ז׳ סע׳־ ב. 2 כנירסת הראשונים, עיין אהצרי, עט׳ 2 , וירושלמי כפשוטו, עט׳ 369 . וכ״ה בס׳ המכתם, עמי 374 , בפי׳ הר״י מנרבונא, פי׳ הריבב״ן וחי׳ הרץ ח׳ א׳. אבל וודאי גמור אין כאן, ואפשר שיש כא ן פירוש שנוסף בגוף הירושלמי, עיין מ ש הר׳ב נאה באוצר הראשונים ) לחי׳ הרץ ד׳ א׳, ל׳׳ו ע׳ד , . הע׳ 14 3 ואינו מחוייב להאפיל את החלונות, כפי שמוכח מהמשך הירושלמי. ואעפ׳י שאור הנר ביו ם אינו מועיל, מ’ מ לא חלקו בין ביעור לביעור. ועוד שאור הנר מועיל לחורין ולסדקין שאין או ר . השמש נכנס לתוכן, עיין במדרש שכל טוב בא, עט׳ 101 . * אבל עיין בהערת הר״ב נאה לס׳ המכתם, אוצר הראשונים, קמ ו סע* ד, הע׳ 6 471

Tosefta Ki-Fshutah v. 6


About Book Tosefta Ki-Fshutah v. 6

6. Mo'ed, Part IV, Pesakhim-SukkahCopyright1. Zera'im, Berakot-Bikkurim2. Zera'im, Berakot-Terumot3. Zera'im, Shevi'it-Bikkurim4. Mo'ed, Shabbat-Shekalim5. Mo'ed, Part III, Shabbat-Eruvin7. Mo'ed, Part V, Betza-Hagiga8. Nashim, Yevamot-Kiddushin9. Nashim, Yevamot-Ketubot-Nedarim-Nezirot10. Nashim, Sota-Gittin-Kiddushin11. Nezikin, Bava Kamma-Bava Mezi'a-Bava Batra12. Nezikin, Bava Kamma-Bava Mezi'a-Bava Batra
tosefta fshutah page https publishersrow ebookshuk books jewish hebrew ebooks qwer
eBookshuk Books

Ahad Ha-Am Asher Ginzberg: A Biography
Ahad Ha-Am's spiritual Zionism is still as capable, as it was fifty years ago, of giving inspiration and guidance to a large segment of the Jewry.

Encyclopedia of Religion and Ethics (Electronic Edition in 12 v. plus index, il)
Electronic edition of the most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

Succeeding at Jewish Education: How One Synagogue Made It Work
Joseph Reimer uses his experience and talent as an ethnographer to bring to life the drama of one synagogue's struggle to make Jewish education work. As a result of his classroom observations Reimer comes away with important insights into what makes Jewish education succeed.

Luah Hashanah 5777
A guide to prayers, readings, laws, and customs for the synagogue and for the home

A Treatise on the use of the Tenses in Hebrew
If you work with the Hebrew verbal system, this is a book you *must* have read.

The International Critical Commentary (ICC): Ezra and Nehemiah
A commentary on one of the most interesting for the modern reader books of the Bible.

Art in Ancient Palestine
The books deals with various aspects of art in ancient Palestine: conquest of the East by Hellenism, Leda sarcophagus, general problems of reconstruction of the past through archaelogy.

The Torah: The Five Books of Moses
This acclaimed new translation of the Torah--the Holy Scriptures of the Jewish people,--was prepared according to the Masoretic Text by the Jewish Publication Society (Philadelphia), world s oldest Jewish book publisher. Electronic version of it, which is a searchable replica of the printed version was prepared by Varda Books in 2002, with all the latest corrections and revisions having been incorporated.

Tractate Rosh Hashana
For those who wish to go beyond superficial, Master A Mesikta Series is a perfect companion for the study of Talmud. The series provides important background information on Talmud and clarifies its content by focusing on controversies that give it such a power. Using outlines, elucidations, pointed comments, explanations of the sequence, topic overviews, and highlighting the interaction between aggadic portions and legal discussions, the author enables a student to rapidly master material

The Ambivalent American Jew: Politics, Religion, and Family in American Jewish Life
This book depicts the evolution of American Judaism from its European roots illustrating this theme by focusing on special segments of the community and on Jewish political liberalism, the great effort of American Jews to reshape their political environment to minimize the survival-integration tension.

Renewing the Covenant: A Theology for the Postmodern Jew
Renewing the Covenant presents the first systematic statement of theology since Abraham J. Heschel set forth his distinctive, comprehensive philosophy of Judaism. This unique book will long be discussed by thoughtful readers.

(Torah: the New Russian Translation)
, - , .

Chess in Jewish History and Hebrew Literature
This book deals with the origins of chess from before 500 A.D. and its appearance in Jewish sources and literature until the middle of the 19th century.

Studies in Jewish Education II: Jewish Educational Research in Diaspora
History, trends and problems with the Jewish education in America.

The Jewish Encyclopedia Vol. 9
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the worldmany considered founding fathers of their respective disciplinesthis massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

Studies in Jewish Education VII: The Beginnings of Jewish Educational Institutions
ORIGINS: THE BEGINNINGS OF JEWISH EDUCATIONAL INSTITUTIONS

The International Critical Commentary (ICC): GENESIS
An electronic edition of Skinner's main work.

JPS Bible Commentary: Jonah
This fine commentary is based closely on the author's original Hebrew commentary (Am Oved, 1992), with some revision and expansion.

Come Under the Wings: A Midrash on Ruth
Grace Goldin makes the character of Ruth more vivid in her poetry. Two classical idioms, that of the Jewish imagination, and that of English verse, are strikingly joined in the book.

JPS Torah Commentary: Leviticus
Levine ably brings modern scholarship as well as rabbinic commentary to bear when discussing the text in this third book in JPS Torah Commentary series.

Tractate Berakhos & Tamid v. I: Commentary and Study Guide
Master A Mesikta Series is a perfect perfect companion for the study of Talmud. Designed for those who already know something, the series provides important background information on Talmud and clarifies its content using outlines, elucidations of its text and commentaries: it explains the sequence of Talmud's texts, overviews discussed topics, zooms in on how aggadic portions of Talmud interact with its legal discussions, and much more...

The Jewish Encyclopedia Vol. 7
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the worldmany considered founding fathers of their respective disciplinesthis massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

The Jews of Moslem Spain, Vol. 1
This is the first volume of a monumental survey of the Jewish community in Spain under Moslem rule. (See second and third volumes here). It offers the reader access to a difficult subject. The period is recreated in a narrative that flows with life and vitality...unmatched for scholarship and readability.

A Treatise on the use of the Tenses in Hebrew
If you work with the Hebrew verbal system, this is a book you *must* have read.

THE ECONOMIC CONDITIONS OF JUDAEA
A broad survey of economic and political conditions in Judaea after Destruction of the Second Temple.

Luah Hashanah 5774
United Synagogue of Conservative Judaism's official calendar for the Jewish year. It is intended to guide congregations and individuals through the liturgy during the Jewish year 5774.

Commentary on the New Testament from the Talmud and Hebraica Vol.4
asdf

TestBook6


The Cambridge Bible for Schools and Colleges: The Books of Ezra and Nehemiah
Few books oner such a variety of interest or embrace material of such deep significance as Ezra and Nehemiah do. The teaching of these books is of especial value in reference to the faithfulness of the divine promise, the discipline of disappointment, the hallowing of common life, and the preparation for the messianic age.

Tractate Bava Basra I: Commentary and Study Guide
The third of the three Talmudic tractates of the order Neziḳin, dealing with man's responsibilities and rights as the owner of property, of a house or field. The tractate is divided into ten chapters, the contents of which may be described as follows: (1) Regulations relating to property held by more than one owner (ch. i.); (2) responsibilities of an owner of property with regard to that of his neighbor (ch. ii.); (3) established rights of ownership and rights connected with property

JPS Bible Commentary: Haftarot
The most recent addition to the JPS Bible Commentary series covers the varied selections from the Nevi'im that comprise the haftarot, chanted on Sabbaths and holy days in synagogues.

Art in Ancient Palestine
The books deals with various aspects of art in ancient Palestine: conquest of the East by Hellenism, Leda sarcophagus, general problems of reconstruction of the past through archaelogy.

Jew or Juif?: Jews, French Canadians, and Anglo-Canadians, 1759-1914
Michael Brown s landmark study offers an unusual perspective on the origins of Canadian-Jewish assimilation in Anglo-Canada and the fear and insecurity that Canadian Jews experienced under the French Canadians.

Studies in Bible I (Scripta Hierosolymitana VIII)
Publication of the Hebrew University, Jerusalem

Gesenius' Hebrew Grammar, 2nd English Edition
Interactive edition of one of the most important Biblical Hebrew grammar ever published in English.

Jewish Life In The Middle Ages
A sweeping view of Jewish historical and cultural experience. Written in the end of the 19th century by an extremly astute historian and a storyteller, this volume will assist readers in better understanding the position of Jews in today's world as well.

The Guide for the Perplexed
This is the full, unabridged text of one of the greatest philosophic works of all time. Written by a 12th-century thinker who was equally active as an original philosopher and as a Biblical and Talmudic scholar, it is both a classic of great historical importance and a work of living signicance today.

Ethics of Responsibility: Pluralistic Approaches to Conventional Ethics
Ethics of Responsibility bridges the gap between liberal Jewish philosophy and modern Orthodoxy. It is thoughtful reading for both the Jewish and non-Jewish scholar, teacher, and for all readers interested in the study of ethics and morality.

The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon (Complete and Unabridged Electronic Edition)
This is the complete and unabridged electronic edition of the twentieth century finest and most comprehensive Hebrew lexicon available to the English-speaking student of the Hebrew Scriptures.

The Jews of Santa Coloma de Queralt. Hispania Judaica, v. 6
A reconstruction of the Jewish life in a small community, on the basis of notary acts found in local archives.

The Jews Among the Greeks and Romans
The book is a study of the contribution of the Jews to the modern civilization. The Romans and Greeks were originators of a great many elements of our civilization, but the Jews' impact was no less real or lasting. There was a time when Greek and Roman and Jew were in free contact. The results of this contact the author skillfully explores.

Jewish Life In The Middle Ages
A sweeping view of Jewish historical and cultural experience. Written in the end of the 19th century by an extremly astute historian and a storyteller, this volume will assist readers in better understanding the position of Jews in today's world as well.

The Jews of Moslem Spain, Vol. 2/3
The second and third volume of a monumental survey of the Jewish community in Spain under Moslem rule. (See first volume here) It offers the reader access to a difficult subject. The period is recreated in a narrative that flows with life and vitality...unmatched for scholarship and readability.

By Design: science search for God
The book introduces and summarizes two contemporary movements science and religion dialogue and intelligent design . After reading By Design we understand how what was once a battleground between God and science can now become a meeting ground.

Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. 9
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

Engendering Judaism: An Inclusive Theology and Ethics
A pioneering work on what it means to engender Jewish tradition, that is, how women s full inclusion can and must transform our understanding and practice of Jewish law, prayer, sexuality, and marriage. It challenges both mainstream Judaism and feminist dogma, and speaks across the movements as well as to Christian theologians and feminists.

Volume 3, The Universal Jewish Encyclopedia
Created by Reform Rabbis and Jewish Scholars, many of whom escaped from Nazi Germany, the Encyclopedia exhibits a unique sensitivity to all forms of anti-Semitic agitation and malice and makes every effort to find allies among others, especially Christians, to forge a shield for Jewish people in the face of the coming catastrophe.

History of the Jewish People
... a single volume (containing) the multitude of details of nearly 40 centuries of Jewish history (provided) with conciseness, clarity, and completeness. . . entire work is informed by a broad philosophic grasp of the subject, a rare balance and objectivity of treatment, and a warm love for the Jewish people and its heritage. Robert Gordis Encyclopaedia Judaica

Studies in Jewish Education XII: The Hebrew Language in the Era of Globalization
This volume of the Studies in Jewish Education examines the place of the Hebrew language today.

A History of the Jews in Christian Spain. Vol. 2
One of the century s great classics of Jewish historiography. The second volume of Professor Baer s monumental work tells the tragic story of the dissolution of the great Spanish Jewish community.