Tosefta Ki-Fshutah v. 6 Page 16...

qwer

482 פסחא פ״א עם׳ 143 קידושץ נ״ו ב/ אבל ברשב״א קידושץ ובר״ן שם ספ״ב מביאים בשם רש״י, ותניא ב תו ס פ ת א האוכל תרומת חמץ וכר. וכוונת רש״י לברייתא שבבבלי כאן, עיין מ״ש בתשלום תוספתא, עמ׳ 6 ואילך. ועיץ בבבלי פסחים הנ״ל שהביאו מחלקת ר׳ אליעז ר בן יעקב ור״א חסמא מה. 41 . שב שאר י מו ת ה שנ ה מ של ם ד מי ע צי ם ל כ הן וכר. עיץ מ״ש — 40 . לעיל ח״א, עמ׳ 396 , שר 5 43 . ל מ ה זה דו מ ה ל ת ר ו מ ת תו תי ם ו א ב טי ח י ם ו מ ל פ פ ו נ ו ת וכר. בבבלי כאן: לתרומת תותים וענבים שנטמאה וכר. ופירש״י שיץ תרומה שנטמא אינו ראוי אפילו לזילוף, מחשש תקלה, כמו שאמרו בבבלי כאן כ׳ ב׳. ועיין מ״ש לעיל ח״א, ריש עט׳ 463 . ועיין בבלי ל״ג ב׳ ובדק״ם שם, עט׳ 92 , הערה ק/ ועיץ בתוספות בכורים שהעיר לבבלי סוכה ל״ה א׳. 45- 44 . ב מי ד ב ר י ם א מו ר י ם וכר. עיץ מ״ש על צורה זו לעיל ח״א, עט׳ . 227 , הערה 14 45 . ש ה פ ר י ש ה חמץ קו ד ם ל פ ס ח ל שו ם ת רו מ ה וכר. וכ״ה ) ״לשום תרומה״( בד ובכי״ע. אבל בקג״נ ובכי״ל: שהיא תרומה וכר, וכצ״ל לפנינו. ובירושלמי פ״ב רה״ג, כ״ט ע״א: מתניתא בשהפרישה מצה ונתחמצה, אבל אם הפרישה חמץ לא בדא, ועיי״ש פ״א סה״ד, כ״ז ע״ד. ובבבלי הנ״ל: בד״א במפריש תרומה והחמיצה, אבל מפריש תרומת חמץ דברי הכל אינה קדושה. ועיין בבבלי ל״ג סע״א ואילך, ובגליון הש״ם לרע״א שם ל״ג ב׳ ובירושלמי בסוגיץ ובס׳ טל תורה. 47- 46 . ה א ו כ ל קדש חמץ ב פ ס ח ב שו ג ג מ שלם ק רן ו חו מ ש ו א ש ם ו ד אי ו א שם ת לוי. וכ״ה בד. ובכי״ל ובקג״נ חסרות המלים ״ואשם תלוי״. ובכי״ ע חסר ״ואשם ודאי״. וכן בר״ש תרומות פ״ז מ״א: והכי איתה בתוספת׳ דפסחי׳ דתני א קדש חמץ בפסח משלם בשוגג קרן וחומש ואשם תלוי במזיד פטור. וכנראה שהנכ ץ כלפנינו, ותנא זה סובר כר״ע ) כריתות פ״ה מ״ב(, ושונה שאם מעל בוודאי חייב אשם וודאי, ואם בספק חייב אשם תלוי, וירד לפרש כאן את דיני הקודש גרידא ולא את דיני החמץ בפסח. ובד יש כאן כפילות מוטעית מלעיל, ואיננה גם בכי״ע, בכי״ל ובקג״נ. ובבבלי כ״ט א׳; דתניא האוכל חמץ של הקדש במועד מעל, ויש אומרים לא מעל. ועיי״ש בפירש״י. והברייתא שלנו המחייבת את האוכל חמץ של הקדש לשלם, סוברת שאץ עוברים על חמץ של הקדש בבל יראה ובל ימצא, 30 ומותר להשהותו עד לאח ר הפסח ומותר אח״כ באכילה, וממילא יש לו דמים, 31 מה שאץ כן בתרומת חמץ שחיי ב לבערה ולשורפה, ואינה שוה כלום. ובבבלי לא חילקו בין שוגג למזיד, וברש״י ובתוספות פירשוה בשוגג ) כפי שמוכ ח מן הלשץ ״מעל״(, ובר״ש תרומות פ״ז מ״א פירשה במזיד ) והלשץ ״מעל״ לאו דוקא(, ומתוך פירושי הבבלי בברייתא שם מוכח שלא הבדילו בזה בץ שוגג למזיד, עיי״ש. 47 . ב מז י ד פ טו ר. תנא זה סובר כחכמיטנג שהמזיד במעילה באזהרה, ולוקה . ולפיכך אינו משלם. ועיץ בבבלי כ״ט א׳. 48- 47 . ב מי ד ב ר י ם א מו ר י ם ב קו ד ש ש ה פ רי שו חמץ קו ד ם ה פ ס ח וכר. בירושלמי פ׳׳ב ה״ב, כ״ט ע״א, מחלק בץ הקדישו קודם נזק[ ביעורו ובץ הקדישו כמפורש להלן בסוף פירקין ובמקבילות. «  31 ועיין מ״ש במאירי כ׳׳ט א׳ ) 34 ע״ב סר״ה ומאחר, ומ־ ש בארש פ׳׳א מה׳ חמץ ומצה ה״ג. 32 תוספתא זבחים פי״ב סהי־ ז, כריתות פ״א סדרה בבלי כאן ל״ג רע׳׳א ומקבילות.

Tosefta Ki-Fshutah v. 6


About Book Tosefta Ki-Fshutah v. 6

6. Mo'ed, Part IV, Pesakhim-SukkahCopyright1. Zera'im, Berakot-Bikkurim2. Zera'im, Berakot-Terumot3. Zera'im, Shevi'it-Bikkurim4. Mo'ed, Shabbat-Shekalim5. Mo'ed, Part III, Shabbat-Eruvin7. Mo'ed, Part V, Betza-Hagiga8. Nashim, Yevamot-Kiddushin9. Nashim, Yevamot-Ketubot-Nedarim-Nezirot10. Nashim, Sota-Gittin-Kiddushin11. Nezikin, Bava Kamma-Bava Mezi'a-Bava Batra12. Nezikin, Bava Kamma-Bava Mezi'a-Bava Batra
tosefta fshutah page https publishersrow ebookshuk books jewish hebrew ebooks qwer
eBookshuk Books

The International Critical Commentary (ICC): GENESIS
An electronic edition of Skinner's main work.

Talmud Yerushalmi: A Concordance of Amoraic Terms, Expressions and Phrases, in 3 vols.
A concordance of Amoraic terminology in Talmud Yerushalmi designed to assist to come much closer to the original text of the Yerushalmi and to its accurate interpretation.

AN EMPIRE IN THE HOLY LAND


Studies in Israel Legislative Problems (Scripta Hierosolymitana, XXII)
An impressive collection of thoughts on major legal problems facing Israel, a country where the law is at a transitional stage and in the process of continous growth.

The Devil and the Jews: The Medieval Conception of the Jew and Its Relation to Modern Anti-Semitism
The medieval conception of the Jew as devil – literally and figuratively – is the subject of this classic work, first issued in 1943. The full dimension of the diabolization of the Jew is presented through document, analysis, and illustration. It is a chilling study but an exceedingly important one.

Esther's Plea
A facinated exploration of the tie-in between hallachic decision making process and politics through the analysis of the disputes of R. Yehoshua and R. Elazar haModi'in in Tractate Megillah.

The Shema: Spirituality and Law in Judaism
The Shema has been described as the central watchword of Jewish faith. The book represents an extensive commentary on the words of the Shema, drawing upon the wide range of traditional sources and the author's own reflections.

The Jews of Santa Coloma de Queralt. Hispania Judaica, v. 6
A reconstruction of the Jewish life in a small community, on the basis of notary acts found in local archives.

Mekhilta de-Rabbi Ishmael (3 vols.)
An electronic edition of JPS's original 3-volume set, based on manuscript and early editions.

Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. 6
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

Three Jewish Communities in Medieval Valencia. Hispania Judaica, v. 8
The history of three Jewish Communities in Medieval Valencia: Castellón de la Plana, Burriana, Villarreal.

Studies in Bible I (Scripta Hierosolymitana VIII)
Publication of the Hebrew University, Jerusalem

The Third Pillar
Through slow and difficult years of impassioned creative effort, the author has summed up, distilled, symbolized the incomparable tragedy of Jewish people into an essentially poetic form that is clear with a great intellectual clarity, as well as majestic with the grandeur of the theme he treats.

Chapters on Jewish Literature
The twenty-five short chapters on Jewish Literature open with the fall of Jerusalem in the year 70 of the current era, and end with the death of Moses Mendelssohn in 1786. This book has been compiled with the definite aim of providing an elementary manual of Jewish literature both for home and school use.

Does God Belong in the Bedroom?
In Does God Belong in the Bedroom? Rabbi Michael Gold turns to the Torah, the wisdom of the rabbis of the Talmud, the Midrash, and other classic Jewish sources. More than a study of texts, the book presents readers with a frank and honest approach to sexual ethics.

The Battle for Jerusalem: June 5-7,1967
Enhanced by fascinating photographs and an epilogue tracing the subsequent lives and military careers of the key participants, Rabinovich's gripping narrative brings the reader to the scene of this brilliant military victory and emotional reunion of a people with their sacred city.

Знакомься: Еврейский Народ
Еврейская вера родилась в свете пылающего куста, который почти угас за долгую ночь Голокоста. “Знакомься: еврейский народ” содержит удивительную историю евреев, их веры и традиций, а также влияния их на формирование нашего сегодняшнего мира.

New Heart, New Spirit: Biblical Humanism for Modern Israel
New Heart, New Spirit confronts the ethical and moral values of the Bible in the context of the critical situation that Israel and Zionism are facing. It is an outcry and a challenge to the xenophobic movements focused on “holy wars,” power, land, and blood.

Aspects of the Dead Sea Scrolls (Scripta Hierosolymitana IV)
Ten contributions from various perspectives on this unique find: from the departments of Bible, Archaeology, Hebrew Philology, Linguistics, and Comparative Religion, by E.Y. Kutscher, Yigael Yudin, N. Avigad, Jacob Light, M. H. Segal, Chaim Rabin, Shemaryahu Talmon, Z. Ben-Hayyim, and David Flusser.

The Ambivalent American Jew: Politics, Religion, and Family in American Jewish Life
This book depicts the evolution of American Judaism from its European roots illustrating this theme by focusing on special segments of the community and on Jewish political liberalism, the great effort of American Jews to reshape their political environment to minimize the survival-integration tension.

Conversos and the Inquisition in Jaén. Hispania Judaica, v. 7
Description of the fate of the Conversos in the Kingdom of Jaén at the hands of the Inquisition Tribunal which operated there for 43 years, from 1483 until 1526.

Louis Ginzberg: Keeper of the Law
First published in 1966, Louis Ginzberg: Keeper of the Law is an unusual biography. It was written by a son about his father, by an interpreter of economics about an interpreter of rabbinics. It is done with obvious charm, with deep affection for the subject, and yet with surprising objectivity.

Jews in the Hungarian Economy 1760-1945
In the sixteen essays in this volume, scholars from three continents explore dispassionately various facets of the Jewish presence in the Hungarian economy over a span of two centuries. (Two of the articles deal with Vienna which had quite a sizeable contingent of Hungarian Jews.) The topics range from pure economic history dealing with entrepreneurship and occupational structure, to related fields such as demography, urbanization and nutrition. Several studies discuss the interaction of both

Mishnayoth


Art in Ancient Palestine
The books deals with various aspects of art in ancient Palestine: conquest of the East by Hellenism, Leda sarcophagus, general problems of reconstruction of the past through archaelogy.

Volume 10, The Universal Jewish Encyclopedia
Created by Reform Rabbis and Jewish Scholars, many of whom escaped from Nazi Germany, the Encyclopedia exhibits a unique sensitivity to all forms of anti-Semitic agitation and malice and makes every effort to find allies among others, especially Christians, to forge a shield for Jewish people in the face of the coming catastrophe.

Studies in Jewish Education X: In Search of Jewish Paideia : Directions in the Philosophy of the Jewish Education
The 10th volume of Studies in Jewish Education reflects the commitment of the Hebrew University in general, and of the Melton Centre in particular, to reflection and research on issues pertaining to Jewish education. The essays and articles appearing in this volume represent the summary of a conference held in honor of Prof. Michael Rosenak on the occasion of his retirement after 33 years of research and teaching at the Melton Centre.

The International Critical Commentary (ICC): NUMBERS
A major work of interpretation, which served--according to Baruch Levin's own words--as “anchor and compass” for his Anchor Bible commentary on Numbers.

A Guide to Jewish Religious Practice
This is the most detailed and comprehensive guide to Jewish practice for home and synagogue, written in the spirit of Modern Orthodox and Conservative movements.

JPS Torah Commentary: Genesis
The JPS Torah Commentary series guides readers through the words and ideas of the Torah. Each volume is the work of a scholar who stands at the pinnacle of his field.

Studies in Jewish Education XII: The Hebrew Language in the Era of Globalization
This volume of the Studies in Jewish Education examines the place of the Hebrew language today.

Art in Ancient Palestine
The books deals with various aspects of art in ancient Palestine: conquest of the East by Hellenism, Leda sarcophagus, general problems of reconstruction of the past through archaelogy.

The International Critical Commentary (ICC): Judges
The commentary, which pays a close attention to early history of social and religious life of Israel.

Treatise Ta anit of the Babylonian Talmud: Critically Edited and Provided With A Translation and Notes
This book presents the first critical edition of the Talmudic text based on a minute collation of all the existing manuscripts and early editions of the Talmud itself, as well as of the Mishnah, Tosefta, the numerous halakic and haggadic Midrashim, the Yerushalmi, and the so-called Minor Tractates. The text is translated and elucidated for the benefit of a wider circle of readers, who are not in a position to study the original.

The International Critical Commentary (ICC): Ezra and Nehemiah
A commentary on one of the most interesting for the modern reader books of the Bible.

Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. 11
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

The Jewish Community: Its History and Structure to the American Revolution. Vol.II.
The second volume of the work that is centered on the European Jewish community of the Middle Ages and early modern times. The author offers a comprehensive historical and sociological analysis of the Jewish communal evolution during the Emancipation era.

Studia Biblica et Ecclesiastica Vol. 2
asdf

Tosefta Ki-Fshutah 3
wert

Studia Biblica Vol. 1
asdf

Renewing the Covenant: A Theology for the Postmodern Jew
Renewing the Covenant presents the first systematic statement of theology since Abraham J. Heschel set forth his distinctive, comprehensive philosophy of Judaism. This unique book will long be discussed by thoughtful readers.

My Brother s Keeper: A History of the American Jewish Joint Distribution Committee, 1929-1939.
This book deals with the efforts of American Jews - through their overseas aid organization, the American Jewish Joint Distribution Committee - to come the aid of European Jewry in the crucial prewar decade, 1929-1939.

Volume 6, The Universal Jewish Encyclopedia
Created by Reform Rabbis and Jewish Scholars, many of whom escaped from Nazi Germany, the Encyclopedia exhibits a unique sensitivity to all forms of anti-Semitic agitation and malice and makes every effort to find allies among others, especially Christians, to forge a shield for Jewish people in the face of the coming catastrophe.

Trujillo: A Jewish Community in Extremadura on the Eve of the Expulsion from Spain. Hispania Judaica, v. 2
Based on documents published for the first time, this book reveals the life and surroundings of a community lulled into a false sense of security and endeavouring to build its life in peace while the war against Granada continues.

Legends of the Jews
A most remarkable and comprehensive compilation of stories connected to the Hebrew Bible drawn largely on Jewish lore and tradition. It is an indispensable reference on that body of literature known as Midrash, the imaginative retelling and elaboration on Bible stories in which mythological tales about demons and magic co-exist with moralistic stories about the piety of the patriarchs.

The Sephardi Legacy II


Notes on the Hebrew Text and the Topography of the Book of Samuel
Electronic edition of one of the most influential books ever written about the Bible; S.R. Driver's meticulously detailed reconstruction and analysis of Samuel has remained vital for over a century.

Community and Polity: The Organizational Dynamics Of American Jewry (Revised and Updated Edition)
Community and Polity explores in depth the developments in the American Jewish community in the post-WWII period. Like the first edition, it is designed to serve two purposes: to provide a basic survey of the structure and functions of the American Jewish community and to suggest how that community should be understood as a polity that is not a state but is no less real from a political perspective.

The International Critical Commentary (ICC): Daniel
The very detailed handling of the original languages of Daniel (Hebrew and Aramaic) and frequent references to scholarly works in Latin, French, and German make this the commentary for scholars.

THE BIBLICAL ACCOUNT OF THE CONQUEST OF CANAAN