Tosefta Ki-Fshutah v. 6 Page 16...

qwer

482 פסחא פ״א עם׳ 143 קידושץ נ״ו ב/ אבל ברשב״א קידושץ ובר״ן שם ספ״ב מביאים בשם רש״י, ותניא ב תו ס פ ת א האוכל תרומת חמץ וכר. וכוונת רש״י לברייתא שבבבלי כאן, עיין מ״ש בתשלום תוספתא, עמ׳ 6 ואילך. ועיץ בבבלי פסחים הנ״ל שהביאו מחלקת ר׳ אליעז ר בן יעקב ור״א חסמא מה. 41 . שב שאר י מו ת ה שנ ה מ של ם ד מי ע צי ם ל כ הן וכר. עיץ מ״ש — 40 . לעיל ח״א, עמ׳ 396 , שר 5 43 . ל מ ה זה דו מ ה ל ת ר ו מ ת תו תי ם ו א ב טי ח י ם ו מ ל פ פ ו נ ו ת וכר. בבבלי כאן: לתרומת תותים וענבים שנטמאה וכר. ופירש״י שיץ תרומה שנטמא אינו ראוי אפילו לזילוף, מחשש תקלה, כמו שאמרו בבבלי כאן כ׳ ב׳. ועיין מ״ש לעיל ח״א, ריש עט׳ 463 . ועיין בבלי ל״ג ב׳ ובדק״ם שם, עט׳ 92 , הערה ק/ ועיץ בתוספות בכורים שהעיר לבבלי סוכה ל״ה א׳. 45- 44 . ב מי ד ב ר י ם א מו ר י ם וכר. עיץ מ״ש על צורה זו לעיל ח״א, עט׳ . 227 , הערה 14 45 . ש ה פ ר י ש ה חמץ קו ד ם ל פ ס ח ל שו ם ת רו מ ה וכר. וכ״ה ) ״לשום תרומה״( בד ובכי״ע. אבל בקג״נ ובכי״ל: שהיא תרומה וכר, וכצ״ל לפנינו. ובירושלמי פ״ב רה״ג, כ״ט ע״א: מתניתא בשהפרישה מצה ונתחמצה, אבל אם הפרישה חמץ לא בדא, ועיי״ש פ״א סה״ד, כ״ז ע״ד. ובבבלי הנ״ל: בד״א במפריש תרומה והחמיצה, אבל מפריש תרומת חמץ דברי הכל אינה קדושה. ועיין בבבלי ל״ג סע״א ואילך, ובגליון הש״ם לרע״א שם ל״ג ב׳ ובירושלמי בסוגיץ ובס׳ טל תורה. 47- 46 . ה א ו כ ל קדש חמץ ב פ ס ח ב שו ג ג מ שלם ק רן ו חו מ ש ו א ש ם ו ד אי ו א שם ת לוי. וכ״ה בד. ובכי״ל ובקג״נ חסרות המלים ״ואשם תלוי״. ובכי״ ע חסר ״ואשם ודאי״. וכן בר״ש תרומות פ״ז מ״א: והכי איתה בתוספת׳ דפסחי׳ דתני א קדש חמץ בפסח משלם בשוגג קרן וחומש ואשם תלוי במזיד פטור. וכנראה שהנכ ץ כלפנינו, ותנא זה סובר כר״ע ) כריתות פ״ה מ״ב(, ושונה שאם מעל בוודאי חייב אשם וודאי, ואם בספק חייב אשם תלוי, וירד לפרש כאן את דיני הקודש גרידא ולא את דיני החמץ בפסח. ובד יש כאן כפילות מוטעית מלעיל, ואיננה גם בכי״ע, בכי״ל ובקג״נ. ובבבלי כ״ט א׳; דתניא האוכל חמץ של הקדש במועד מעל, ויש אומרים לא מעל. ועיי״ש בפירש״י. והברייתא שלנו המחייבת את האוכל חמץ של הקדש לשלם, סוברת שאץ עוברים על חמץ של הקדש בבל יראה ובל ימצא, 30 ומותר להשהותו עד לאח ר הפסח ומותר אח״כ באכילה, וממילא יש לו דמים, 31 מה שאץ כן בתרומת חמץ שחיי ב לבערה ולשורפה, ואינה שוה כלום. ובבבלי לא חילקו בין שוגג למזיד, וברש״י ובתוספות פירשוה בשוגג ) כפי שמוכ ח מן הלשץ ״מעל״(, ובר״ש תרומות פ״ז מ״א פירשה במזיד ) והלשץ ״מעל״ לאו דוקא(, ומתוך פירושי הבבלי בברייתא שם מוכח שלא הבדילו בזה בץ שוגג למזיד, עיי״ש. 47 . ב מז י ד פ טו ר. תנא זה סובר כחכמיטנג שהמזיד במעילה באזהרה, ולוקה . ולפיכך אינו משלם. ועיץ בבבלי כ״ט א׳. 48- 47 . ב מי ד ב ר י ם א מו ר י ם ב קו ד ש ש ה פ רי שו חמץ קו ד ם ה פ ס ח וכר. בירושלמי פ׳׳ב ה״ב, כ״ט ע״א, מחלק בץ הקדישו קודם נזק[ ביעורו ובץ הקדישו כמפורש להלן בסוף פירקין ובמקבילות. «  31 ועיין מ״ש במאירי כ׳׳ט א׳ ) 34 ע״ב סר״ה ומאחר, ומ־ ש בארש פ׳׳א מה׳ חמץ ומצה ה״ג. 32 תוספתא זבחים פי״ב סהי־ ז, כריתות פ״א סדרה בבלי כאן ל״ג רע׳׳א ומקבילות.

Tosefta Ki-Fshutah v. 6


About Book Tosefta Ki-Fshutah v. 6

6. Mo'ed, Part IV, Pesakhim-SukkahCopyright1. Zera'im, Berakot-Bikkurim2. Zera'im, Berakot-Terumot3. Zera'im, Shevi'it-Bikkurim4. Mo'ed, Shabbat-Shekalim5. Mo'ed, Part III, Shabbat-Eruvin7. Mo'ed, Part V, Betza-Hagiga8. Nashim, Yevamot-Kiddushin9. Nashim, Yevamot-Ketubot-Nedarim-Nezirot10. Nashim, Sota-Gittin-Kiddushin11. Nezikin, Bava Kamma-Bava Mezi'a-Bava Batra12. Nezikin, Bava Kamma-Bava Mezi'a-Bava Batra
tosefta fshutah page https publishersrow ebookshuk books jewish hebrew ebooks qwer
eBookshuk Books

Community and Polity: The Organizational Dynamics Of American Jewry (Revised and Updated Edition)
Community and Polity explores in depth the developments in the American Jewish community in the post-WWII period. Like the first edition, it is designed to serve two purposes: to provide a basic survey of the structure and functions of the American Jewish community and to suggest how that community should be understood as a polity that is not a state but is no less real from a political perspective.

History of the Jews, Vol. 1: From the Earliest Period to the Death of Simon the Maccabee (135 B.C.E.)
A condensed reproduction of the first comprehensive attempt to write the history of the Jews as the history of a living people and from a Jewish point of view. The first volume covers the period from the entry of Israelite tribes into the land of Canaan to the settlement of the Judeans in Egypt.

Types of Jewish-Palestinian Piety
Original and interesting study of the meaning of piety amoung observant Jews of the late Second Temple period.

JPS Torah Commentary: Leviticus
Levine ably brings modern scholarship as well as rabbinic commentary to bear when discussing the text in this third book in JPS Torah Commentary series.

Tosefta Ki-Fshutah v. 12
asdf

THE BOOK OF JUDGES


Tractate Berakhos & Tamid v. I: Commentary and Study Guide
Master A Mesikta Series is a perfect perfect companion for the study of Talmud. Designed for those who already know something, the series provides important background information on Talmud and clarifies its content using outlines, elucidations of its text and commentaries: it explains the sequence of Talmud's texts, overviews discussed topics, zooms in on how aggadic portions of Talmud interact with its legal discussions, and much more...

To Dwell in Unity: The Jewish Federation Movement in America Since 1960
The 1960s and 1970s were years of turbulent events and historic changes for the Jewish federations of North America. The book▓s title was chosen because unity is the hallmark of the federations. It is this unity that has pervaded the many federation developments in the historic and dramatic years of the 1960s, 1970s, and early 1980s.

Islam Unveiled
In Islam Unveiled, Robert Spencer dares to face the hard questions about what the Islamic religion actually teaches — and the potentially ominous implications of those teachings for the future of both the Muslim world and the West.

Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. 8
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

A History of the Marranos
The tradegy and romance of the story of the secret Jews of the Spanish Peninsula is a lesson that every one must learn and always remember.

The Jewish Encyclopedia Vol. 2
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the world—many considered founding “fathers” of their respective disciplines—this massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

The International Critical Commentary (ICC): DEUTERONOMY
Electronic edition of one of the author's finest achievements.

Tractate Sanhedrin: Commentary and Study Guide
SANHEDRIN (“ Court”): Name of a treatise of the Mishnah, Tosefta, and both Talmudim. It stands fourth in the order Nezikin in most editions, and is divided into eleven chapters containing seventy-one paragraphs in all. It treats chiefly of courts and their powers, of qualifications for the office of judge, and of legal procedure and criminal law.

Between East and West: A History of the Jews of North Africa
This book is a valuable contribution to our understanding of “the forgotten million” that once comprised the great Jewish communities of North Africa. It covers a period of more than two thousand years in the history of those communities.

Succeeding at Jewish Education: How One Synagogue Made It Work
Joseph Reimer uses his experience and talent as an ethnographer to bring to life the drama of one synagogue's struggle to make Jewish education work. As a result of his classroom observations Reimer comes away with important insights into what makes Jewish education succeed.

Legends of the Jews
A most remarkable and comprehensive compilation of stories connected to the Hebrew Bible drawn largely on Jewish lore and tradition. It is an indispensable reference on that body of literature known as Midrash, the imaginative retelling and elaboration on Bible stories in which mythological tales about demons and magic co-exist with moralistic stories about the piety of the patriarchs.

THE BIBLICAL ACCOUNT OF THE CONQUEST OF CANAAN


Jewish Cooking Around the World: Gourmet and Holiday Recipes
The book presents a variety of recipes from foreign countries and recipes for the Sabbath and festivals, all complying with the Jewish dietary laws. Every recipe has been tested by the author.

The Book of Pogroms (in Russian)
asdfsaf

Hasidism and the Jewish Enlightenment: Their Confrontation in Galicia and Poland in the First Half of the Nineteenth Century
Mahler's masterful sociological study is drawn from a variety of sources, including some Polish archival material that was later destroyed by the Nazis. This classic work, originally published in both Yiddish and Hebrew, is a prime example of movements that shaped the spiritual and cultural life of modern Jewry.

Nazvanie
asdf

A Treatise on the use of the Tenses in Hebrew
If you work with the Hebrew verbal system, this is a book you *must* have read.

The Jew in the Literature of England
The Jew in the Literature of England sums up a history of the Jew as he was reflected in the literature of a civilization. Modder's sense of incident and detail, his command of a whole literature, his capacity to develop the social history that underpins literature make his study both absorbing and illuminating.

The Jewish Encyclopedia Vol. 6
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the world—many considered founding “fathers” of their respective disciplines—this massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

Introduction to the Talmud and Midrash
The classic work on the field. Not for beginners; for those interested in a more historical and critical study of Talmud and Midrash.

La America: The Sephardic Experience in the United States
The story of the Jewish immigration to the United States of the Levantine Sephardim who entered the United States between 1899 and 1925.

Volume 9, The Universal Jewish Encyclopedia
Created by Reform Rabbis and Jewish Scholars, many of whom escaped from Nazi Germany, the Encyclopedia exhibits a unique sensitivity to all forms of anti-Semitic agitation and malice and makes every effort to find allies among others, especially Christians, to forge a shield for Jewish people in the face of the coming catastrophe.

A History of the Jewish People in the Time of Jesus Christ (in 5 vols.)
The most valuable general modern work (on the subject) . . . Encyclopedia Britannica

A Grammar of Samaritan Hebrew
The importance of the Samaritan pronunciation of Hebrew has gained wide acceptance as essential for reaching a correct understanding of the processes that affected the development of the Hebrew language in the late second temple period.

History of the Jews in Russia and Poland, Vol. 2: From the Death of Alexander I until the Death of Alexander III. (1825–1894)
A History of the Jews in Russia and Poland from the pen of S. M. Dubnow (based upon a work in Russian which was especially prepared for JPS) needs neither justification nor recommendation. The work is divided into thee volumes. The second volume treats of the history of Russian Jewry from the death of Alexander I (1825) until the death of Alexander III (1894).

By Design: science search for God
The book introduces and summarizes two contemporary movements science and religion dialogue and intelligent design . After reading By Design we understand how what was once a battleground between God and science can now become a meeting ground.

Khurbm: 1914–1922. Prelude to the Holocaust. The Beginning.
With the collapse of the Soviet Union and opening of Russian, Ukrainian, and Polish archives, the genocide of the Jewish people committed by the Russian Imperial Army during World War I is increasingly becoming a topic of books and scholarly research. The appreciation that this purposeful destruction was the prelude to the Holocaust is slowly but surely entering today's scholarship as well.

Hanukkah: The Feast of Lights
There is a glamour and mystery about the Feast of Lights. Miss Solis-Cohen takes up the challenge of Hanukkah to the modern Jew and tries to explain it. The book will appeal to adults and to children, to those who seek knowledge on the holiday's origin and history.

History of the Jews in Russia and Poland, Vol. 3: From the Accession of Nicholas II until 1916. Bibliography and Index.
A History of the Jews in Russia and Poland from the pen of S. M. Dubnow (based upon a work in Russian which was especially prepared for JPS) needs neither justification nor recommendation. The work is divided into thee volumes. The third and concluding volume deals with the reign of Nicholas II., the last of the Romanovs, and also contains the bibliographical apparatus, the maps, the index, and other supplementary material.

Trujillo: A Jewish Community in Extremadura on the Eve of the Expulsion from Spain. Hispania Judaica, v. 2
Based on documents published for the first time, this book reveals the life and surroundings of a community lulled into a false sense of security and endeavouring to build its life in peace while the war against Granada continues.

Folk-lore in the Old Testament: Studies in Comparative Religion Legend and Law. Vol. II
Many traces of the old modes of life and thought survive in the form of folklore. A few such relics of ruder times, as they are preserved like fossils in the Old Testament, are illustrated and explained by the author in this book. The second volume covers Jacob and the kidskins, the passage through the Red Sea, the judgment of Solomon, and other stories.

Volume 8, The Universal Jewish Encyclopedia
Created by Reform Rabbis and Jewish Scholars, many of whom escaped from Nazi Germany, the Encyclopedia exhibits a unique sensitivity to all forms of anti-Semitic agitation and malice and makes every effort to find allies among others, especially Christians, to forge a shield for Jewish people in the face of the coming catastrophe.

Labor, Crafts and Commerce in Ancient Israel
Extensive collection of anecdotal evidence relating to labor, crafts, and trade as thought of and practiced by Sages of the Second Temple and early exilic period.

The Jewish Encyclopedia Vol. 4
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the world—many considered founding “fathers” of their respective disciplines—this massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

The Birobidzhan Affair: A Yiddish Writer in Siberia
The Birobidzhan Affair is the autobiography, “a chronicle of heart-rending events” recounting Emiot's eight years at hard labor in various work camps in Siberia. Poignant, remarkably understated in tone, it provides evidence of his travails as a Jewish victim of the bitter bureaucracy that was Stalinist Russia.

The International Critical Commentary (ICC): PROVERBS
... the crown belongs to Crawford H. Toy's voluminous interpretation of the book of Proverbs --Rudolf Smend, from Wisdom in Ancient Israel , Cambridge, 1997.

A History of the Jews in Christian Spain. Vol. 2
One of the century s great classics of Jewish historiography. The second volume of Professor Baer s monumental work tells the tragic story of the dissolution of the great Spanish Jewish community.

The International Critical Commentary (ICC): Ezra and Nehemiah
A commentary on one of the most interesting for the modern reader books of the Bible.

A History of the Jews in Christian Spain. Vol. 1
One of the century s great classics of Jewish historiography. This first volume of the two-volume set takes the story down to the middle of the thirteen century in Castile.

History of the Jews, Vol. 3: From the Revolt against the Zendik (511 C.E.) to the Capture of St. Jean d'Acreby by the Mahometans (1291 C.E.)
A condensed reproduction of the first comprehensive attempt to write the history of the Jews as the history of a living people and from a Jewish point of view. The third volume covers the period from the revolt against the Zendik to the capture of St. Jean d'Acreby by the Mahometans.

The Other War: Israelis, Palestinians and the Struggle for Media Supremacy
Stephanie Gutmann, who covered the second intifada, documents in her book, 'The Other War,' how Israel, in spite of — or maybe because of — its strength as a democracy nearly always loses the battle for soft and sympathetic minds. — The Washington Times

Sacred Fragments: Recovering Theology for the Modern Jew
Winner of the National Jewish Book Award, this book will be a stimulating and rewarding step to exploring and restoring Jewish theology – and faith – at a time when belief is continually challenged and yet so very needed.

Jerusalem Curiosities
This volume not only seeks to provide pleasurable reading but also enables the reader to grasp Jerusalem's unique role in the history of mankind. Those who read this book will encounter Jerusalem with eyes that see and hearts that understand.

Tractate Berakhos II: Commentary and Study Guide
The guide to how Rabbis formulated their decrees and delt with changing conditions after the destruction of the Second Temple and the fall of Betar.