Tosefta Ki-Fshutah v. 6 Page 10...

qwer

476 פסחא פ״א עם׳ 141 כלומר שיש לה דגלים גבוהות, ולפיכך אם אין שם עצים ואבנים חוששים שמא תינוק . רגע נכנם לשם, עיין מ״ש בירושלמי כפשוטו, עמ׳ 373 וברי״ץ גיאת, עמ׳ ע״ח, הביא את פירוש הר״ח וחלק עליו, ופירש שבמטה עצמה עסיקינן, וכנראה שגרס בברייתא הראשונה אינה צריכה בדיקה ),, דומיא דגג ויציע וחור י ופירש שאם המטה גבוהה היא חולקת רשות לעצמ ה « * , הבית״(, ובשנייה צריכה בדיקה ואין דרכו להניח פתו עליה, ודינה כחורי הבית העליונים, אבל כשהיא נמוכה דינה כחורי הבית האמצעים, ולפעמים מניח פתו עליה. ואם עצים ואבנים סדורים תחתיה, הדי משתמש בתחתיה, וצריך בדיקה תחתיה. ועיץ בם׳ מנוח על הר״מ פ״ב מה׳ חו״ מ סה״ו שכתב שאף הר״מ פירש שבבדיקת מטה עצמה עסיקינן, אלא שפירש לפי גידסתנ ו שבעצים ואבנים תחתיה אינה צריכה בדיקה. ובמהד״מ חלאווה בסוגיין, ח׳ א׳, השיג על הדי״ץ גיאת, והכריע כגירסת הר״ח וכפירושו, והסתייע מן הירושלמי. ועיין בעיטור ה׳ ביעור חמץ, הוצ׳ רמא״י, קי״ח סע״ד ואילך, והגירסא שם משובשת, וקשה לעמוד על הנוסחא הנכונה בדבריו. ועכשיו זכינו לפי׳ תלמיד הרמב״ן לסוגיין, ועל פיו יש לתקן את דברי העיטור, כמו שהראה הר״ב נאה בהערותיו שם. 13 . ה י ו צ א י ן ב שי א ר ה ו ה מ פ ר שי ן ב ס פ י נ ה וכו׳. וכ״ה ) ״בשיארה״( א ף בקג״ב, וכן בהלכות פסוקות הוצ׳ הר״ס ששון, עמ׳ י׳ ) מן הבבלי(: המפריש והיוצ א .5— ב ש י א ר ה וכו׳. ועיין מ״ש על כתיב זה לעיל עירובין פ״ב, הערות 4 ובירושלמי פ״א ה״א, כ״ז ע״ב: היוצא לפרש קודם שלשים יום אינו צריך לבדוק, בתוך שלשים צריך לבדוק. הדא דתימר בשיש בדעתו לחזור, אבל אין בדעתו לחזור אפילו קודם לשלשים יום צריך לבדוק. ובספק, אבל בודאי אפילו מראש השנה. אמד ד׳ בא ואפילו יש בדעתו לחזור צריך לבדוק, שמא ימלך ולא יחזור. ולפי פשוטו משמע שאם יצא בתוך שלשים לפני הפסח כבר חל עליו חובת בעור, וצריך לבער אפילו אם דעתו לחזור לפני הפסח, אבל לפני שלשים יום אינו צריך לבדוק, ויבדוק כשיחזור לפני הפסח. אבל אם אין דעתו לחזור אלא לאחרי הפסח צריך לבדוק אפילו אם יצא קודם שלשים יום לפני הפסח. והשאלה היא דווקא בבדיקה כלומר, בספק אם יש לו חמץ, אבל בוודאי שיש לו חמץ מבער אפילו לפני שלשים יום, ואפילו אם דעתו לחזור . וד׳ בא חולק וסובר שלעולם בודק, שמא ימלך ולא יחזור אלא לאחרי הפסח, שהרי במפרש בשיירא ובמפליג בספינה עסיקינן, כלומר ביוצא לדרך רחוקה, ולפיכך חוששין שמא ימלך ולא יחזור אלא לאחרי הפסח. וכן פירשו רוב הראשונים, אבל יש מהם שפירשו אחרת, עיין מ״ש להלן. ובבבלי ו׳ א׳: אמר רב יהודה אמר רב המפרש והיוצא בשיירא קודם שלשים יום אין זקוק ל ב ע ר, תוך שלשים יום זקוק ל ב ע ר. אמר אביי הא דאמרת תוך שלשים יום זקוק לבער לא אמרן אלא שדעתו לחזור ) פירש״י: בימי הפסח(, אבל אין דעתו לחזור אין זקוק לבער. א״ל רבא ואי דעתו לחזור אפילו מראש השנה נמי? אלא אמר רבא הא דאמרת קודם שלשים יום אין זקוק לבער, לא אמרן אלא שאין דעתו לחזור , אבל דעתו לחזור אפילו מראש השנה זקוק לבער. ולפירש״י ״דעתו לחזור״ פירושו בימי הפסח, ולפיכך תמה רבא ״אפילו מר״ה נמי״. ברם בשאילתות צו סוף סי׳ ע״ח באר באריכות והוכיח שאפילו דעתו לחזור קודם הפסח צריך לבדוק שמא יבוא בסמוך לפסח ולא יהא בידו סיפוק לבדוק ולבער. וכן כתב בטאו״ח סי׳ תל״ו בשם הרי״ץ גיאת. עיין בתוספות ובתוספות הרשב״א הנ* ל. ועיין דק ס, עט׳ 19 , הע׳ חי, ומ״ש עכשיו הר’ ב נאה בבאור נוסחאות לבבלי ח׳ א, כוד ע׳׳ב- ם׳־ ה ע ב.

Tosefta Ki-Fshutah v. 6


About Book Tosefta Ki-Fshutah v. 6

6. Mo'ed, Part IV, Pesakhim-SukkahCopyright1. Zera'im, Berakot-Bikkurim2. Zera'im, Berakot-Terumot3. Zera'im, Shevi'it-Bikkurim4. Mo'ed, Shabbat-Shekalim5. Mo'ed, Part III, Shabbat-Eruvin7. Mo'ed, Part V, Betza-Hagiga8. Nashim, Yevamot-Kiddushin9. Nashim, Yevamot-Ketubot-Nedarim-Nezirot10. Nashim, Sota-Gittin-Kiddushin11. Nezikin, Bava Kamma-Bava Mezi'a-Bava Batra12. Nezikin, Bava Kamma-Bava Mezi'a-Bava Batra
tosefta fshutah page https publishersrow ebookshuk books jewish hebrew ebooks qwer
eBookshuk Books

The Jews Among the Greeks and Romans
The book is a study of the contribution of the Jews to the modern civilization. The Romans and Greeks were originators of a great many elements of our civilization, but the Jews' impact was no less real or lasting. There was a time when Greek and Roman and Jew were in free contact. The results of this contact the author skillfully explores.

History of the Jews in Russia and Poland, Vol. 1: From the Beginning until the Death of Alexander I (1825)
A History of the Jews in Russia and Poland from the pen of S. M. Dubnow (based upon a work in Russian which was especially prepared for JPS) needs neither justification nor recommendation. The work is divided into thee volumes. The first volume contains the history of the Jews of Russia and Poland from its beginnings until 1825.

History of the Jews in Russia and Poland, Vol. 3: From the Accession of Nicholas II until 1916. Bibliography and Index.
A History of the Jews in Russia and Poland from the pen of S. M. Dubnow (based upon a work in Russian which was especially prepared for JPS) needs neither justification nor recommendation. The work is divided into thee volumes. The third and concluding volume deals with the reign of Nicholas II., the last of the Romanovs, and also contains the bibliographical apparatus, the maps, the index, and other supplementary material.

BOOKS OF KINGS


The Path of the Upright: Mesillat Yesharim
The Path of the Upright, Rabbi Moshe Hayyim Luzzatto's guide to the perfection of human soul, stands on its own as one of the most influential and inspirational ethical works in Judaism. In this work, the author probes every aspect of the human personality and offers advice on ways to overcome its weaknesses. The Path of the Upright: Messillat Yesharim is a bilingual edition in Hebrew and English.

The Jews Among the Greeks and Romans
The book is a study of the contribution of the Jews to the modern civilization. The Romans and Greeks were originators of a great many elements of our civilization, but the Jews' impact was no less real or lasting. There was a time when Greek and Roman and Jew were in free contact. The results of this contact the author skillfully explores.

Collected Writings in Jewish Studies
This collection of articles in Jewish Studies has been authored by, what many consider, the most important scholar of the rabbinic life and literature in the post WWII period.

A History of the Inquisition of the Middle Ages, in 3 Volumes
Henry Charles Lea s three-volume The History of the Inquisition of the Middle Ages (sold as a set only) is widely regarded by scholars in the field as one of the outstanding works of scholarship on the subject.

History of the Jews: Complete Set in 6 Volumes
A condensed reproduction of the entire eleven volumes of the “Geschichte der Juden,” the first comprehensive attempt to write the history of the Jews as the history of a living people and from a Jewish point of view.

Studies in Bible II (Scripta Hierosolymitana, XXXI)
The seventeen articles in this collection, present a true sense of the Jerusalem School of Biblical scholarship with its commitment to united the unique heritage of Jewish learning with the methodology and accomplishments of modern biblical research.

Magic Spells and Formulae: Aramaic Incantations of Late Antiquity
Following the publication of Amulets and Magic Bowls , several new magic texts were made available to the authors. Presented in the same scholarly manner,this is a valuable insight into the religious life and practices of common people in the Talmudic period.

Luah Hashanah 5774
United Synagogue of Conservative Judaism's official calendar for the Jewish year. It is intended to guide congregations and individuals through the liturgy during the Jewish year 5774.

The Devil and the Jews: The Medieval Conception of the Jew and Its Relation to Modern Anti-Semitism
The medieval conception of the Jew as devil – literally and figuratively – is the subject of this classic work, first issued in 1943. The full dimension of the diabolization of the Jew is presented through document, analysis, and illustration. It is a chilling study but an exceedingly important one.

AN EMPIRE IN THE HOLY LAND


Tosefta Ki-Fshutah 3
wert

The Mystical Element in Judaism
An alternative to Gershom Scholem's view of Kabbalah by one of the greatest Jewish thinkers; a succinct yet much revealing introduction to Jewish mysticism.

Tosefta Ki-Fshutah v. 9
qwer

Luah Hashanah 5780


Jews, Pagans and Christians In Conflict
A fresh look at the propaganda wars between Jews and Pagans as well as Christians and Pagans during the first centuries of the common era.

ADULT EDUCATION IN CRISIS SITUATIONS


The Mystical Element in Judaism
An alternative to Gershom Scholem's view of Kabbalah by one of the greatest Jewish thinkers; a succinct yet much revealing introduction to Jewish mysticism.

THE EVOLUTION OF EXODUS TRADITION
A comprehensive literary inquiry into a history of the Exodus tradition as it has evolved through time. The book examines the narrative of Exodus, compares it to biblical sources as well as to information provided in Apocryphic, Pseudepigrahic, Hellenistic and Midrashic documents.

The International Critical Commentary (ICC): DEUTERONOMY
Electronic edition of one of the author's finest achievements.

Sunset Possibilities and Other Poems
Continuing the high standards of the JPS Jewish Poetry Series, this volume presents poems that have become twentieth-century classics. Included are eighty poems printed in English and Hebrew on facing pages.

Hanukkah: The Feast of Lights
There is a glamour and mystery about the Feast of Lights. Miss Solis-Cohen takes up the challenge of Hanukkah to the modern Jew and tries to explain it. The book will appeal to adults and to children, to those who seek knowledge on the holiday's origin and history.

The Jews of Moslem Spain, Vol. 2/3
The second and third volume of a monumental survey of the Jewish community in Spain under Moslem rule. (See first volume here) It offers the reader access to a difficult subject. The period is recreated in a narrative that flows with life and vitality...unmatched for scholarship and readability.

The Bunker
The book tells a story of seven Jews who succeeded in escaping the massacre of Jews that followed the Warsaw uprising in 1944. From about September 1944 until January 1945 the author lived with six others in a bunker under inconceivable conditions. Yet they survived. How they managed this is told in The Bunker.

The Anti-Chomsky Reader
Provocative essays that analyze Noam Chomsky's intellectual and political career: coverage includes Chomsky's contribution to linguistics, his hatred of Israel, gloating reaction to the September 11 attacks, as well as his collaboration with Holocaust revisionists, apologies Pol Pot, and others.

Spanish-Portuguese Synagogue Music


Studia Biblica Vol. 1
asdf

ALTJÜDISCHE DENKMÄLER AUS DER KRIM


Ethics of Responsibility: Pluralistic Approaches to Conventional Ethics
Ethics of Responsibility bridges the gap between liberal Jewish philosophy and modern Orthodoxy. It is thoughtful reading for both the Jewish and non-Jewish scholar, teacher, and for all readers interested in the study of ethics and morality.

Folk-lore in the Old Testament: Studies in Comparative Religion Legend and Law. Vol. II
Many traces of the old modes of life and thought survive in the form of folklore. A few such relics of ruder times, as they are preserved like fossils in the Old Testament, are illustrated and explained by the author in this book. The second volume covers Jacob and the kidskins, the passage through the Red Sea, the judgment of Solomon, and other stories.

The Jewish Encyclopedia Vol. 11
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the world—many considered founding “fathers” of their respective disciplines—this massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

ANCIENT PLACE NAMES IN THE HOLY LAND


The Third Pillar
Through slow and difficult years of impassioned creative effort, the author has summed up, distilled, symbolized the incomparable tragedy of Jewish people into an essentially poetic form that is clear with a great intellectual clarity, as well as majestic with the grandeur of the theme he treats.

Violence and Defense in the Jewish Experience
Violence has always existed, and the Jews have been its victims for thousands of years in all parts of the world and in all periods of history. The book presents the fruits of the colloquium on Violence and Defense in Jewish History held in Tel-Aviv in 1974.

Jerusalem Curiosities
This volume not only seeks to provide pleasurable reading but also enables the reader to grasp Jerusalem's unique role in the history of mankind. Those who read this book will encounter Jerusalem with eyes that see and hearts that understand.

JPS Torah Commentary: Deuteronomy
The fifth and final JPS commentary on the last book of the Torah.

The Jewish Encyclopedia Vol. 3
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the world—many considered founding “fathers” of their respective disciplines—this massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

A History of the Inquisition of the Middle Ages, in 3 Volumes
Henry Charles Lea s three-volume The History of the Inquisition of the Middle Ages (sold as a set only) is widely regarded by scholars in the field as one of the outstanding works of scholarship on the subject.

The Jewish Encyclopedia Vol. 4
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the world—many considered founding “fathers” of their respective disciplines—this massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

Bernard Revel: Builder of American Jewish Orthodoxy
A biography of and assesment of ideas of one of the major personalities of American Jewish Orthodoxy.

JPS Bible Commentary: Jonah
This fine commentary is based closely on the author's original Hebrew commentary (Am Oved, 1992), with some revision and expansion.

The Emergence of Conservative Judaism: The Historical School in 19th Century America
The book begins with description of the early decades of the past century, when American Judaism was still the expression of a religiously united community, and then probes the tensions and new forms of Jewish institutional and personal practice as they resulted from the needs of Jewish experience and from contact with American tradition, ideas and events.

Trujillo: A Jewish Community in Extremadura on the Eve of the Expulsion from Spain. Hispania Judaica, v. 2
Based on documents published for the first time, this book reveals the life and surroundings of a community lulled into a false sense of security and endeavouring to build its life in peace while the war against Granada continues.

THE EIGHT CHAPTERS OF MAIMONIDES ON ETHICS


Volume 1, The Universal Jewish Encyclopedia
Created by Reform Rabbis and Jewish Scholars, many of whom escaped from Nazi Germany, the Encyclopedia exhibits a unique sensitivity to all forms of anti-Semitic agitation and malice and makes every effort to find allies among others, especially Christians, to forge a shield for Jewish people in the face of the coming catastrophe.

Zionism at the UN: A Diary of the First Days
This book records in diary form the events the author was involved in as an emissary of the Political Department of the Jewish Agency for Palestine to the United Nations Conference, meeting in San Francisco in the late spring and early summer of 1945. The demand for a Jewish state on the official level was first made clear at this conference.

A History of the Jews in Christian Spain. Vol. 1
One of the century s great classics of Jewish historiography. This first volume of the two-volume set takes the story down to the middle of the thirteen century in Castile.