Tosefta Ki-Fshutah v. 12 Page 6...

asdf

ו ראשי תיבות וקיצורים טר׳צ — טומאת צרעת. טחו״מ — טור חושן משפט . טיר׳ד — טור יורה דעה . ט״ס — טעות סופר. יו״ד — יורה דעה . יר׳ט — יום טוב . יש״ש — ים של שלמה. כ׳׳א, כ״ב וכר — כרך א׳, כרך ב׳ וכר . כאו״א — כל אחד ואחד . כ״ה — כן הוא . כה״ג — כהאי גוונא . כה״י — כתבי היד . כ״ז — כל זה׳ כל זמן . כ״י כי׳׳י — כתב יד, כתבי יד . כי״א — כתב יד אוקספורד . כי״ו — כתב יד ווינה. כי׳׳ל— כתב יד לונדון ) בתוספתא ובבבלי(, כת ב יד ליידן) בירושלמי(. 1 כי״מ — כתב יד מינכען . כי׳׳ס — כתב יד ר׳׳ש סיריליאו. כי׳׳ע — כתב יד ערפורט. כי״פ— כתב יד פרמה ) במשנה(, כתב יד פרי ם ) בבבלי(. כי״ק — כתב יד קויפמן. כי״ר — כתב יד רומי . כיר, ׳ז — כ״י רוזנטל. כ״מ — כסף משנה, כמה מקומות . כנה ג— כנסת הגדולה . כס׳׳ז — כסיגנון זה . כע״ז— כעין זה. כפו׳׳פ — כפתור ופרח . כ״ש — כל שכן. לח׳׳מ — לחם משנה . לנוה׳׳מ — לנוסח המשנה . לפ׳׳ז — לפי זה . לק״ט — לקח טוב . ל׳׳ת— לא תעשה. מ״א — משנה א/ מגן אברהם. מ׳׳ב וכר. משנה ב, וכר, מנחת בכורים . מבי׳׳ט — ר׳ משה בר, יוסף טראני . מגל 0  ׳ת, מגס״ת — מגילת סתרים. The Bible as Read and — מדרשים הוצ מאן . Preached in the Old Synagogue מה׳ — מהלכות . מדה״ג, מה״ג — מדרש, הגדול . מהדו׳׳ב — מהדורא בתרא . מהדו׳׳ק — מהדורא קמא. מהדו׳׳ת — מהדורא תניינא . מהרי׳׳ט — מורנו הרב ר׳ יוסף טראני. מהריט׳׳א — מורנו הרב ר׳ יום טוב אלגזי . מהרי״ן — מורי הרב יעקב נחום. מה״פ — מראה הפנים. מהרי״ק — מורנו הרב ר׳ יוסף קורקוס, מזרנו הר ב ר׳ יוסף קולון . מהריק״ש — מורנו הרב ר, יעקב קאשטרו . מו״מ — משכב ומושב, משא ומתן . מו׳׳ק — מועד קטן . מו״ש— מוצאי שבת ) שביעית( . מ״ח — מכתב חדשי ) עיין להלן ספרים וקובצי ם בלע״ז( וכר . מחז״ו — מחזור ויטרי . מ״י — מנחת יצחק . מלא״ש— מלאכת שלמה. מל׳׳מ — משנה למלך. מ׳׳מ — מגיד משנה, מכל מקום, מראה מקום. מנ׳׳ב, מנח׳׳ב — מנחת בכורים . מנה׳׳מ — מניין המצוות, מנא הני מילי . מנוה״מ— מנורת המאור . מנ׳׳ח— מנחת חינוך. מס׳ — מסכת. מסה״ת — מסורת התוספתא . מ׳׳ע — מאיר עין, מעשר עני, מצות עשה . מע״ש — מעשר שני. כדש — מה שכתבתי, מה שכתוב, מאי שנא . משל״מ— משנה למלך . מש״ש — מה שכתבתי) שכתוב( שם. מתנ״כ— מתנות כהונה . מתנ״ע— מתנות עניים. נ״א, נ״ב וכר — נתיב א׳, נתיב ב׳ וכר. נר׳א, נו״ב — נוסח א׳, נוסח ב׳. נוב״י — נודע ביהודה . נוה״מ — נוסח המשנה . נו׳׳כ — נושאי כלים ) כליו( . נוע״י— נועם ירושלמי. נט״י — נטילת ידים . נ״י— נימוקי יוסף. נ״ל — נראה לי, נזכר לעיל. ס — סדר, ספר . 0  א — ספרים אחרים. ס״א, ס״ב וכר — ספר א׳, ספר ב׳ וכר. סד״ה — סוף דבור המתחיל . סה״א, סה״ב, וכר— סוף הלכה א׳, סוף הלכה ב׳ וכר . סה״ז — ספר הזכרון . סה״י — ספר היובל . סה״מ — ספר המצות. ס״ז — ספרי זוטא, סיגנון זה . סי׳ — סימן. סמ׳׳א, סמ׳׳ב וכר— סוף משנה א,, סוף משנה ב׳ וכר . סמ׳׳ג — ספר מצות גדול . סמ״ק — ספר מצות קטן . ס׳׳ע — סדר עולם. סע׳׳א, סע׳׳ב וכו׳ — סוף עמוד א׳, סוף עמוד ב׳ וכו׳.

Tosefta Ki-Fshutah v. 12


About Book Tosefta Ki-Fshutah v. 12

12. Nezikin, Bava Kamma-Bava Mezi'a-Bava BatraCopyright1. Zera'im, Berakot-Bikkurim2. Zera'im, Berakot-Terumot3. Zera'im, Shevi'it-Bikkurim4. Mo'ed, Shabbat-Shekalim5. Mo'ed, Part III, Shabbat-Eruvin6. Mo'ed, Part IV, Pesakhim-Sukkah7. Mo'ed, Part V, Betza-Hagiga8. Nashim, Yevamot-Kiddushin9. Nashim, Yevamot-Ketubot-Nedarim-Nezirot10. Nashim, Sota-Gittin-Kiddushin11. Nezikin, Bava Kamma-Bava Mezi'a-Bava Batra
tosefta fshutah page https publishersrow ebookshuk books jewish hebrew ebooks asdf
eBookshuk Books

Mystic Tales from the Zohar
A translation of eight of the most interesting narratives found in the Zohar. In addition, the book contains a comprehensive introduction, a glossary, notes, and a bibliography.

Studies in Aggadah and Folk-Literature (Scripta Hierosolymitana, XXII)
With the acception of one article, Tales of the Sage by Uffenheimer, which concerns with Biblical exegesis, all other contributions approach their material from literary perspective or as a part of investigation into their history.

TestEdGu


Life, Liberty and the Defense of Dignity: The Challenge for Bioethics
Thoughful, often profound writting about the limits of science and the limits of life, about what makes us human and gives us human dignity.

Hellenism
This book is intended for those interested in the conflict of Judaism with the culture of the ancient world and its impact on the Jewish life of today.

Art in Ancient Palestine
The books deals with various aspects of art in ancient Palestine: conquest of the East by Hellenism, Leda sarcophagus, general problems of reconstruction of the past through archaelogy.

Types of Jewish-Palestinian Piety
Original and interesting study of the meaning of piety amoung observant Jews of the late Second Temple period.

Studies in Jewish Education II: Jewish Educational Research in Diaspora
History, trends and problems with the Jewish education in America.

Studies in Bible II (Scripta Hierosolymitana, XXXI)
The seventeen articles in this collection, present a true sense of the Jerusalem School of Biblical scholarship with its commitment to united the unique heritage of Jewish learning with the methodology and accomplishments of modern biblical research.

Introduction to the Literature of the Old Testament
Long the standard English work on the subject, now is prepared to work interactively with Hebrew-English Tanakh: the Jewish Bible.

Tractate Berakhos & Tamid v. I: Commentary and Study Guide
Master A Mesikta Series is a perfect perfect companion for the study of Talmud. Designed for those who already know something, the series provides important background information on Talmud and clarifies its content using outlines, elucidations of its text and commentaries: it explains the sequence of Talmud's texts, overviews discussed topics, zooms in on how aggadic portions of Talmud interact with its legal discussions, and much more...

The Mystical Element in Judaism
An alternative to Gershom Scholem's view of Kabbalah by one of the greatest Jewish thinkers; a succinct yet much revealing introduction to Jewish mysticism.

( )
.

The Jews of Moslem Spain, Vol. 1
This is the first volume of a monumental survey of the Jewish community in Spain under Moslem rule. (See second and third volumes here). It offers the reader access to a difficult subject. The period is recreated in a narrative that flows with life and vitality...unmatched for scholarship and readability.

Come Under the Wings: A Midrash on Ruth
Grace Goldin makes the character of Ruth more vivid in her poetry. Two classical idioms, that of the Jewish imagination, and that of English verse, are strikingly joined in the book.

Jew or Juif?: Jews, French Canadians, and Anglo-Canadians, 1759-1914
Michael Brown s landmark study offers an unusual perspective on the origins of Canadian-Jewish assimilation in Anglo-Canada and the fear and insecurity that Canadian Jews experienced under the French Canadians.

The Cambridge Bible for Schools and Colleges: The Book of Exodus
The Book of Exodus sets before us, as the Hebrews of later ages told it, and in the vivid, picturesque style which the best Jewish historians could always command, the story of the deliverance from Egypt.

JPS Torah Commentary: Exodus
Masterly commentary on the second book of the Bible by eminent Jewish scholar.

Folk-lore in the Old Testament: Studies in Comparative Religion Legend and Law. Vol. I
Many traces of the old modes of life and thought survive in the form of folklore. A few such relics of ruder times, as they are preserved like fossils in the Old Testament, are illustrated and explained by the author in this book. The first volume covers the folklore ranging from the creation of man to the heirship of Jacob.

The Jewish Encyclopedia Vol. 5
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the worldmany considered founding fathers of their respective disciplinesthis massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9
A comprehensive study of the Jews in this kingdom from the massacres of 1391 to the Expulsion.

A History of the Jews in Christian Spain. Vol. 1
One of the century s great classics of Jewish historiography. This first volume of the two-volume set takes the story down to the middle of the thirteen century in Castile.

Sacred Fragments: Recovering Theology for the Modern Jew
Winner of the National Jewish Book Award, this book will be a stimulating and rewarding step to exploring and restoring Jewish theology and faith at a time when belief is continually challenged and yet so very needed.

Encyclopedia of Religion and Ethics, 12 vls. plus Index
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

History of the Jews, Vol. 1: From the Earliest Period to the Death of Simon the Maccabee (135 B.C.E.)
A condensed reproduction of the first comprehensive attempt to write the history of the Jews as the history of a living people and from a Jewish point of view. The first volume covers the period from the entry of Israelite tribes into the land of Canaan to the settlement of the Judeans in Egypt.

Christianity and Judaism: Two Covenants
A great historian of Jewish religion analyzes the conflictual relationship between Christianity and Judaism.

The International Critical Commentary (ICC): Psalms (in 2 volumes)
asdf

THE EIGHT CHAPTERS OF MAIMONIDES ON ETHICS


Selected Religious Poems of Solomon Ibn Gabirol
Solomon Ibn Gabirol was not only a great poet, but also a great philosopher. His vision was broad and his penetration keen. This volume of translations from this rare singer of the Ghetto limits itself to such of his poems as have been incorporated in or designed for the liturgy of the Synagogue.

Europe's Century of Discontent: The Legacies of Fascism, Nazism and Communism
With the demise of the Soviet Union and the collapse of Communism in Eastern Europe, a number of questions regarding the conventional understanding of totalitarianism could now be viewed in the new light. The classical studies of totalitarianism were undertaken when Nazism and Fascism had been vanquished, while the Soviet system still existed: this created an asymmetry which could now be overcome. The ideological Cold War edge which sometimes accompanied debates about totalitarianism was similar

JPS Torah Commentary: Leviticus
Levine ably brings modern scholarship as well as rabbinic commentary to bear when discussing the text in this third book in JPS Torah Commentary series.

JPS Torah Commentary: Genesis
The JPS Torah Commentary series guides readers through the words and ideas of the Torah. Each volume is the work of a scholar who stands at the pinnacle of his field.

Commentary on the New Testament from the Talmud and Hebraica Vol.3
sadf

Jewish Cooking Around the World: Gourmet and Holiday Recipes
The book presents a variety of recipes from foreign countries and recipes for the Sabbath and festivals, all complying with the Jewish dietary laws. Every recipe has been tested by the author.

The Jews of Arab Lands in Modern Times
Norman A. Stillman continues the saga he so eloquently began in his first volume, The Jews of Arab Lands, up through the dramatic events of the twentieth century. This book focuses on the forces, events, and personalities that over the past 150 years have shaped the Jewish communities of the Arab world.

Coat of Many Cultures: The Story of Joseph in Spanish Literature. 1200-1492
The book presents seven works based on the biblical story. All of these works are unmistakably Spanish, though many of them are also undeniably Jewish or Muslim.

The Life of the People in Biblical Times
When books survive as long as our biblical collection has survived, a certain discrepancy between intention and comprehension is inevitable. But if we wish to read attentively, we must make the effort to reconstruct the concrete shell of the past as well as its essential spiritual factors. This is exactly what this book gives us.

Legends of the Jews
A most remarkable and comprehensive compilation of stories connected to the Hebrew Bible drawn largely on Jewish lore and tradition. It is an indispensable reference on that body of literature known as Midrash, the imaginative retelling and elaboration on Bible stories in which mythological tales about demons and magic co-exist with moralistic stories about the piety of the patriarchs.

The Goddess Anath
A major contribution to Ugaritic scholarship, The Goddess Anath--Cassuto's work on Canaanite Epics of the Patriarchal Age--is a classic authored by one of the greatest Bible scholars.

The Jews of Arab Lands in Modern Times
Norman A. Stillman continues the saga he so eloquently began in his first volume, The Jews of Arab Lands, up through the dramatic events of the twentieth century. This book focuses on the forces, events, and personalities that over the past 150 years have shaped the Jewish communities of the Arab world.

Studies in Jewish Education VII: The Beginnings of Jewish Educational Institutions
ORIGINS: THE BEGINNINGS OF JEWISH EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Consolation for the Tribulations of Israel
Many centuries ago a thoughtful and scholarly Jew asked the question: Why do the righteous suffer? Anxious to help us reach out for an answer, a brilliant young scholar, Martin A. Cohen, has prepared a translation of Consolaam as tribulaoens de Israel, a history of the Jews written by a Portuguese Marrano who had witnessed the tragic events that befell his people in Portugal in the first half of the sixteenth century.

My Brother s Keeper: A History of the American Jewish Joint Distribution Committee, 1929-1939.
This book deals with the efforts of American Jews - through their overseas aid organization, the American Jewish Joint Distribution Committee - to come the aid of European Jewry in the crucial prewar decade, 1929-1939.

THE BOOK OF JUDGES


THE ECONOMIC CONDITIONS OF JUDAEA
A broad survey of economic and political conditions in Judaea after Destruction of the Second Temple.

The Gate Behind the Wall: A Pilgrimage to Jerusalem
When Samuel Heilman took a sabbatical from teaching sociology to spend time in Jerusalem, he did not know that it would become a personal pilgrimage. What had begun by engaging the social scientist in me would end by awakening the Jew, Heilman writes.

Talmud: Mesekhet B'rakhot, in 4 volumes
A Study in the development of the Halakha and Haggadah in the Land of Israel and Babylonia.

Chapters on Jewish Literature
The twenty-five short chapters on Jewish Literature open with the fall of Jerusalem in the year 70 of the current era, and end with the death of Moses Mendelssohn in 1786. This book has been compiled with the definite aim of providing an elementary manual of Jewish literature both for home and school use.

History of the Jews, Vol. 1: From the Earliest Period to the Death of Simon the Maccabee (135 B.C.E.)
A condensed reproduction of the first comprehensive attempt to write the history of the Jews as the history of a living people and from a Jewish point of view. The first volume covers the period from the entry of Israelite tribes into the land of Canaan to the settlement of the Judeans in Egypt.

The Mystical Element in Judaism
An alternative to Gershom Scholem's view of Kabbalah by one of the greatest Jewish thinkers; a succinct yet much revealing introduction to Jewish mysticism.