Tosefta Ki-Fshutah v. 12 Page 11...

asdf

מסכת בבא קמא פיא 1 . כל שח ב ת י ב ש מ י ר ת ו ח ב תי ב נ ז ק ו . כל הברייתא עד סופה אצל רב״ס ) ר׳ ברוך מארץ יון( ׳ לפי ר״ז אגמאתי בס׳ הנר, 3 סוף ע״א, בשם: ] תני ר׳[ חייא בראש תוספת נזיקין. ובמשנתנו פ״א מ״ב! כל שחבתי בשמירתו הכשרתי את נזקו. הכשרתי במקצת נזקו וכו׳ . ובפירש״י שם ט׳ ב׳: הכשרתי וזימנתי אותו, שלא שמרתיו יפה. כך מצאתי. לישנא אחרינ א הכשרתי את נזקו, עלי להכשיר ולתקן את נזקו, כלומר אני חייב לשלם. מפי מורי. הכשרת י במקצת נזקו חבתי בתשלומי כר. האי הכשרתי לא דמיא להכשרתי קמא, דהא ודאי זימנתי הו א וכו׳. ובמנ״ב העיר שמלשון התוספתא ששינתה בלשונה ושנתה ברישא חבתי ובסיפא הכשרתי משמע כלשון שגי שברש״י ) ששמע מפי מורו(. אבל לפי פשוטו של לשון הפירוש הנכון הוא כפירוש ראשון שברש״י וכפירוש הר״מ בפיה״מ במקומו ובמשמעותו של הדיבור בכל מקום , והתוספתא תפסה לשון אחרת, עיין במבוא לנוה״מ למהרי״ן אפשטין, עמ׳ 2 ואילך. זה ה ש ו ר ו ה ב ו ר . מלשון המשנה ) ״הכשרתי״( ומלשון המשנה והתוספתא ) בשמירתו ( מוכח שאין מדברים באדם המזיק בידים אלא בנזקי ממונו, והוא שור ובור. וכן בירושלמי פ״א ה״ב, ב׳ ע״ג: תני ר׳ חייה זה השור והבור. והאש לא תנא? א״ר ירמיה האש להכשר נזקיו. וכבד פירשתי במחברתי תלמודה של קיסרין) ירושלים תרצ״א(, עמ׳ 2 , שכאן ״להכשר״ פירושו . לא הכשר.! כלומר, אש ברובה אינה בכלל הכשר נזיקין, אלא נזקי גופו היא. ושואל הירושלמי : אמר ר׳ יוסי ואין כיני, האש להכשר )= לא הכשר( נזקיו, מקבל עליו התרייה בדעת זו ־ ולוקה. 3 מאי כדון?* האש להכשר )= לא הכשר( נזקיו מקבל עליו נזק צער ריפוי שבת ובושת. 5 ובמכילת א משפטים פי״ד, עט׳ 297 : כי תצא אש וכר, הואיל והוא חייב על ידי ק נ ו י לו) כלומר ע״י דב ר לא יהא חייב על ידי עצמו) כלומר ע״י אש שנזקי גופו הן, כר׳ יוחנן בבבלי כ״ב א׳ ( » ) שקנוי לו וכר, אלא בא הכתוב לעשות את האונס כרצון וכו׳ ) והכל כר׳ יוחנן הנ״ל, עיין בבלי הנ״ל כ״ ג רע״א וברש״י ובתוספות שם, ד״ה טמון(. וכן בירושלמי כאן פ״א ה״א, ב׳ ע״ב : והאש מלמדת על כולהן שהו׳ חייב על האונסין. ועיין שם בנתיבות ירושלים שהעיר על המכילתא הנ״ל. ובבבלי ט׳ ב׳ מיישבים את הברייתא שלנו בדוחק, וכנראה שרצו להעמיד אותה בשיטת ריש לקיש הסובר שגם אשו אינו חייב אלא משום ממונו בלבד, כבבלי כ״ב א׳. ועיין מ״ש להלן בסמוך. ובירושלמי לעיל ה״א, ב׳ ע״א: אנן תנינן ארבעה אבות נזיקין ותני ר׳ חייה ג׳ עשר, נזק 1 עיין מ״ש לעיל חלה פ״א, עמ׳ 794 , הערה 17 , ובמפתה העניינים לח״ה, עמ׳ 1355 , ערך ל= לא, ועו ד . בכ״מ. אבל ברוב המקומות בדיבור שלנו, הכוונה היא כפשוטה. עיין להלן הערה 7 2 עיין מ״ש על לשון זו בתרביץ ש״מ, תשל״א, עט׳ 12 , הערה 10 . ועיין להלן בירושלמי פ״ב ה״א, ב׳ ע״ד: מהו שתקבל העדאה וכו׳. 3 כלומר, והרי אין מלסות בחבלה, ולמאמר ר׳ אמי בשם ר׳ יוחנן במכות ט׳ א׳ אין זכר בירושלמי. 4 כלומר, מכיוון שאינו לוקה אלא משלם, למאי נפקא מינה אם אש נזקי גופו היא, או הכשר נזקין. 5 עיין בבלי כ״ג א׳ ברש״י, ד״ה לחייבו. אבל גם בר״ח שם ובר״מ פי״ד מה׳ נזקי ממון הט״ו גר ס  ובושת״. 6 כנראה, שהמכילתא דייקה בלשונה ולא אמרה ״קניינו״ שהרי בור ברשות הרבים אינו קניינו, אלא ״שהכתוב עשאו כאילו הוא ברשותו״, והוא קנוי לו מן התורה לעניין נזיקין גרידא. ובמכילתא ד״ו הגירס א היא: על ידי ק ו צ י ׳ , ועל פיה מפרש רמא״ש, צ׳ ע״ב, הערה י׳. אבל מתוך רוב הנוסחאות משמ ע שהגירסא ״קנוי לו נכונה. 1

Tosefta Ki-Fshutah v. 12


About Book Tosefta Ki-Fshutah v. 12

12. Nezikin, Bava Kamma-Bava Mezi'a-Bava BatraCopyright1. Zera'im, Berakot-Bikkurim2. Zera'im, Berakot-Terumot3. Zera'im, Shevi'it-Bikkurim4. Mo'ed, Shabbat-Shekalim5. Mo'ed, Part III, Shabbat-Eruvin6. Mo'ed, Part IV, Pesakhim-Sukkah7. Mo'ed, Part V, Betza-Hagiga8. Nashim, Yevamot-Kiddushin9. Nashim, Yevamot-Ketubot-Nedarim-Nezirot10. Nashim, Sota-Gittin-Kiddushin11. Nezikin, Bava Kamma-Bava Mezi'a-Bava Batra
tosefta fshutah page https publishersrow ebookshuk books jewish hebrew ebooks asdf
eBookshuk Books

Jews in the Hungarian Economy 1760-1945
In the sixteen essays in this volume, scholars from three continents explore dispassionately various facets of the Jewish presence in the Hungarian economy over a span of two centuries. (Two of the articles deal with Vienna which had quite a sizeable contingent of Hungarian Jews.) The topics range from pure economic history dealing with entrepreneurship and occupational structure, to related fields such as demography, urbanization and nutrition. Several studies discuss the interaction of both

Labor, Crafts and Commerce in Ancient Israel
Extensive collection of anecdotal evidence relating to labor, crafts, and trade as thought of and practiced by Sages of the Second Temple and early exilic period.

Tosefta Ki-Fshutah 3
wert

Ideology and Settlement
The first deep and detailed research conducted on the subject of carrying out of the policies and enterprises of the JNF in the years prior to World War I.

History of the Jews, Vol. 1: From the Earliest Period to the Death of Simon the Maccabee (135 B.C.E.)
A condensed reproduction of the first comprehensive attempt to write the history of the Jews as the history of a living people and from a Jewish point of view. The first volume covers the period from the entry of Israelite tribes into the land of Canaan to the settlement of the Judeans in Egypt.

Commentary on the New Testament from the Talmud and Hebraica Vol.2
asdf

Tosefta Ki-Fshutah v. 9
qwer

Volume 6, The Universal Jewish Encyclopedia
Created by Reform Rabbis and Jewish Scholars, many of whom escaped from Nazi Germany, the Encyclopedia exhibits a unique sensitivity to all forms of anti-Semitic agitation and malice and makes every effort to find allies among others, especially Christians, to forge a shield for Jewish people in the face of the coming catastrophe.

Aspects of the Jewish Economic History
A survey of the far-ranging Jewish contribution to economic progress of the Western world.

ARAMAIC OSTRACA OF THE FOURTH CENTURY BC FROM IDUMAEA
The 201 of containing in the book Aramaic ostraca dating 361-311 BC are almost exclusive source for the study of the ethnic structure and the economic life for end of the Persian rule in the Land of Israel and the beginning of the Hellenistic period.

Nazarene Jewish Christianity
A comprehensive study of the immediate heirs of the earliest Jerusalem church.

Studies in the History of the Jews in Old Poland (Scripta Hierosolymitana, XXXVIII)
The twenty-one studies on the Jews of Old Poland here collected explore many hitherto uncharted aspects of Jewish life and experience in the Polish-Luthuanian Commonwealth.

Studies in Aggadah and Folk-Literature (Scripta Hierosolymitana, XXII)
With the acception of one article, Tales of the Sage by Uffenheimer, which concerns with Biblical exegesis, all other contributions approach their material from literary perspective or as a part of investigation into their history.

Introduction to the Talmud and Midrash
The classic work on the field. Not for beginners; for those interested in a more historical and critical study of Talmud and Midrash.

Hebrew: The Eternal Language
The extraordinary story of the Hebrew language is the subject of this book.

Rabad of Posquieres: A Twelfth-Century Talmudist
This biographical treatise captures the personality of Rabbad of Posquieres or Rabbi Abraham ben David one of the most creative talmudic scholars of the twelfth century, chronicles his role in the intellectual history of the Jews in southern France during the twelfth century, and outlines his influence on subsequent generations.

Luah HaShanah 5776
sdfg

The Bunker
The book tells a story of seven Jews who succeeded in escaping the massacre of Jews that followed the Warsaw uprising in 1944. From about September 1944 until January 1945 the author lived with six others in a bunker under inconceivable conditions. Yet they survived. How they managed this is told in The Bunker.

Labor, Crafts and Commerce in Ancient Israel
Extensive collection of anecdotal evidence relating to labor, crafts, and trade as thought of and practiced by Sages of the Second Temple and early exilic period.

The Cambridge Bible for Schools and Colleges: The Book of Deuteronomy
The force and individuality of this Book; its consistency and distinctiveness from the other documents of the Pentateuch as well as its differences from much of the custom and practice both in early and later Israel, make it stand out.

The Shema: Spirituality and Law in Judaism
The Shema has been described as the central watchword of Jewish faith. The book represents an extensive commentary on the words of the Shema, drawing upon the wide range of traditional sources and the author's own reflections.

The Jewish Encyclopedia Vol. 5
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the worldmany considered founding fathers of their respective disciplinesthis massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

Volume 8, The Universal Jewish Encyclopedia
Created by Reform Rabbis and Jewish Scholars, many of whom escaped from Nazi Germany, the Encyclopedia exhibits a unique sensitivity to all forms of anti-Semitic agitation and malice and makes every effort to find allies among others, especially Christians, to forge a shield for Jewish people in the face of the coming catastrophe.

Studies in Hebrew Narrative Art (Scripta Hierosolymitana XXVII)
Each of the twelve articles in this volumes illustrates some state of the development of Hebrew narrative prose: from biblical literature though talmudic-midrashic and medieval eras till modern times.

Jewish Cooking Around the World: Gourmet and Holiday Recipes
The book presents a variety of recipes from foreign countries and recipes for the Sabbath and festivals, all complying with the Jewish dietary laws. Every recipe has been tested by the author.

The Jewish Encyclopedia Vol. 12
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the worldmany considered founding fathers of their respective disciplinesthis massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

History of the Jewish People
... a single volume (containing) the multitude of details of nearly 40 centuries of Jewish history (provided) with conciseness, clarity, and completeness. . . entire work is informed by a broad philosophic grasp of the subject, a rare balance and objectivity of treatment, and a warm love for the Jewish people and its heritage. Robert Gordis Encyclopaedia Judaica

Trujillo: A Jewish Community in Extremadura on the Eve of the Expulsion from Spain. Hispania Judaica, v. 2
Based on documents published for the first time, this book reveals the life and surroundings of a community lulled into a false sense of security and endeavouring to build its life in peace while the war against Granada continues.

Ezra Studies


Smoke Over Birkenau
The astonishing stories in Smoke Over Birkenau tell of the women who lived and suffered alongside Liana Millu during her months in the concentration camp.

Studies in Bible II (Scripta Hierosolymitana, XXXI)
The seventeen articles in this collection, present a true sense of the Jerusalem School of Biblical scholarship with its commitment to united the unique heritage of Jewish learning with the methodology and accomplishments of modern biblical research.

Smoke Over Birkenau
The astonishing stories in Smoke Over Birkenau tell of the women who lived and suffered alongside Liana Millu during her months in the concentration camp.

Volume 5, The Universal Jewish Encyclopedia
Created by Reform Rabbis and Jewish Scholars, many of whom escaped from Nazi Germany, the Encyclopedia exhibits a unique sensitivity to all forms of anti-Semitic agitation and malice and makes every effort to find allies among others, especially Christians, to forge a shield for Jewish people in the face of the coming catastrophe.

Islam Unveiled
In Islam Unveiled, Robert Spencer dares to face the hard questions about what the Islamic religion actually teaches and the potentially ominous implications of those teachings for the future of both the Muslim world and the West.

Ahad Ha-Am Asher Ginzberg: A Biography
Ahad Ha-Am's spiritual Zionism is still as capable, as it was fifty years ago, of giving inspiration and guidance to a large segment of the Jewry.

A Commentary on the Book of Genesis (Part I): from Adam to Noah
One of the greatest masterpieces of Jewish Biblical scholarship directed against the Documentary Hypothesis or so-called Higher Critisism.

Rabad of Posquieres: A Twelfth-Century Talmudist
This biographical treatise captures the personality of Rabbad of Posquieres or Rabbi Abraham ben David one of the most creative talmudic scholars of the twelfth century, chronicles his role in the intellectual history of the Jews in southern France during the twelfth century, and outlines his influence on subsequent generations.

The Ambivalent American Jew: Politics, Religion, and Family in American Jewish Life
This book depicts the evolution of American Judaism from its European roots illustrating this theme by focusing on special segments of the community and on Jewish political liberalism, the great effort of American Jews to reshape their political environment to minimize the survival-integration tension.

( )
.

Introduction to the Literature of the Old Testament
Long the standard English work on the subject, now is prepared to work interactively with Hebrew-English Tanakh: the Jewish Bible.

A Separate Republic
Based on the Libro Grande, which is included in this volume, this authoritative analysis of the Venetian Jewish community of the 17th century gives a snapshot of the political and social structure of the Jews of Venice as they related to the general population of the Venetian Republic of that period and to the ethnic,economic, and religious diversity within their own community.

The Jews of Yugoslavia: A Quest for Community
This work is a pioneer study of a little-known part of the modern Jewish world that is at once unique and a microcosm of European Jewry as a whole. The story of the Jews of Yugoslavia can be seen as a quest for community, to forge a unity of communal purpose and endeavor.

Matters of Life and Death
Incredible medical breakthroughs of today, like genetic engineering, in-vitro fertilization, and cloning, as well as the ability and choice to prolong life force us as Jews and human beings to struggle with the dilemmas posed by modern medicine. How does one decide which treatments to accept as appropriate and which not? Jewish law and ethics, as Dr. Elliot Dorff points out, which stem from the ancient teachings of the Talmud, do not directly address these modern issues, but the Jewish tradition

(Torah: the New Russian Translation)
, - , .

Studies in History (Scripta Hierosolymitana XXIII)
This anthology contains such articles as The Holy Congregation in Jerusalem by S. Safrai, Persecutions and Maryrdom in Hadrian's Days by M. D. Herr, The Imperial Court-Jew Wolf Werthheimer as Dimlomatic Mediator by B. Mevorah, To whom did Mendelssohn Reply in his Jerusalem , by Jacob Katz, Caesar: An Economic Biography and its Political Significance by I. Shatzman and others.

JEWS, JUDAISM AND THE CLASSICAL WORLD
English edition of the work for which G. Alon received prestigious Israel Prize. Anyone interested in the origin of the modern Jewish law and the history of the Second Temple must read this book.

Ahad Ha-Am Asher Ginzberg: A Biography
Ahad Ha-Am's spiritual Zionism is still as capable, as it was fifty years ago, of giving inspiration and guidance to a large segment of the Jewry.

Dawn Over Baghdad
Gripping, up-to-the-minute report on America's most urgent national struggle today, as seen through the eyes of the U.S. servicemen and Iraqis who are trying to make a new country out of the most dangerous place in the world; distinct contrast to the gloomy picture of America's presence in this war zone so often painted by the mainstream media.

BOOKS OF KINGS


Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. 11
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.