Tosefta Ki-Fshutah v.4 Page 11...

wert

הקדמה בעה״י. סדר מועד של התוספתא כלולות בו הלכות מרובות התלויות בשערה, ורובן ככולן נוגעות בהלכה למעשה. רבותינו הראשונים והאחרונים עסקו וטפלו בו והרבו להביא פיסקאות ממנו. למזלנו זכינו עכשיו לכ״י שלם של כל הסדר שלא נדפס מעולם, והוא כ״י לונדון, ומקצת נוסחאות משובחות שבו הובאו בספרי תוספת ראשונים ח״א. יתר על כן בסדר זה נתברכנו בהרבה קטעים מן הגניזה שבקהיר של מצרים, קטעים שנתפזרו לספריות שונות, ובהם כדי חומש של כל סדר מועד, עיין להלן. כ״י ווינה וכ״י ערפור ט לסדר זה הם שלמים לגמרי. וכל מה שכתבנו על שני כתה״י הללו בהקדמה לסדר זרעי ם קיים גם עכשיו, עיי״ש בהקדמה, עט׳ ח׳ ואילך, ואין צורך לחזור על מה שנאמר שם. לדעת • Add. 27.296 כ״י לונדון הנ״ל שמור בבריטיש מוזיאום ומסומן במספר מרגליות בקטלוג שלו, עמ׳ 76 , הוא מן המאה הט״ו למניין הרגיל, ונכתב בב״י ספרד י , אפריקני. כתה״י היה, כנראה, בידי רמ״ש גירונדי, עיין אגרות שד״ל ח״ז, עמ׳ 1070 והשוה תס״ר ח״ב, עמ׳ 227 . ואשר לטיבו נ״ל שהוא קרוב קצת לכי״ע, אבל אין ספק שהו א ממשפחה אחרת, והגירסאות שלו שוות תכופות לגירסת הדפוסים ולכ״י ווינה, ופעמים אנו מוצאים בו נוסחאות שאינן בנוסח הדפוסים, כי״ע וכי״ו, אבל הן מצויות בקטעי הגניז ה ובראשונים, או שאינן בשום נוסח. בדרך כלל הוא כ״י משובח מאד. למס׳ שבת פי״ג ) Box E2, II( בספרית קנטבריא שבאנגליה נמצא קטע מן הגניזה מאמצע ה״ה עד סמוך לסוף הפרק  עמ׳ 59 , שו׳ - 28 ע מ ׳ 63 , שו׳ 79 (. הקטע הוא כמעט שלם. בספריה של ביה״מ שלנו שמורים שרידים לעירובין פ״א מאמצע הי״ג עד פ״ג אמצע הי״ג ) סוף עמ׳ 90 , שו׳ - 40 ע מ ׳ 101 , שו׳ 45 (. הם קטועים בהרבה מקומות ותצלום מהם ניתן לעיל בראש הספר. כיוצא בו ישנו כאן קטע למסכת הנ״ל מפ׳׳ה אמצע ה״י עד פ״ו אמצע ה״ו ) עמ׳ 113 , שו׳ - 27 ע ט ׳ 120 , שו׳ 18 (, אלא שהוא קטוע בזוית. בספרית נשתמרו דפים שלמים מן הגניזה למסכת זו מתחילת פ״ח ) Box E2, II( קנטבריא הנ״ל עד פסחים פ״ד אמצע ה״ב ) ריש עמ׳ 132 — סוף עמ׳ 159 (. מצב הדפים הוא מצויץ, הכתב ברור ואין שם לא קרעים ולא טשטושים. עוד נמצאים בספריה שלנו שני עלים מן הגניזה מיומא פ״ב אמצע ה״י עד פ״ג סה״י ) עמ׳ 235 , שו׳ - 87 ע מ ׳ 247 , שו׳ 85 (. העלים קטועים במדה מרובה בקצוותיהם. וכן מצאתי כאן בצילומים שבביה״מ שלנו של שרידי הירושלמי שצולמו בשביל פרופ׳ ר׳ לוי גינצבורג ז״ל קטעים של כל פ״ד ממס׳ ביצה ) עמ׳ 304- 299 (. מצבם אינו רע. למס׳ חגיגה פ״ג מאמצע ה״ט עד סוף המסכת ) עמ׳ 390 , שו׳ 394- 40 ( נמצא קטע מן הגניזה בביה״מ שלנו כאן, הוא קטוע במקצת בזויות. הקטעים מן הצילום לביצה הנ״ל( נתגלו מקצתם ע״י הפרוס׳ ר״ש אברמסון pn( שבביה״מ כאן ומקצתם ע״י הפרופ׳ ר״מ מרגליות, והם בטובם מסרו אותם לידי. וברוכים יהיו. בדרך כלל נהגתי כאן כשם שנהגתי בסדר זרעים, אלא מחמת הקובלנות שקבלתי הקלתי כאן במקצת. במקום שהיה ברוד לי שהנוסח בכ״י ווינה משובש נתתי בפנים נוסח של כ״י אחר ) או נוסח הדפוסים(, והעירותי על כך בשנו״ס. ע״פ רוב נהגתי כן בשעה ששאר כל הנוסחאות היו שוות, או דומות, ובעיני היה נראה וודאי שהגירסא בכי״ו לקויה בחסרון. במקום שהדבר נ״ל ״קרוב״ לוודאי הכנסתי את הנוסח של כ״י אחר ) או הדפוס( בפנים והסגרתי אותו במרובעים. הנימוקים שלי ימצא הקורא בבאור הארוך. במקום ה

Tosefta Ki-Fshutah v.4


About Book Tosefta Ki-Fshutah v.4

4. Mo'ed, Shabbat-ShekalimCopyright1. Zera'im, Berakot-Bikkurim2. Zera'im, Berakot-Terumot3. Zera'im, Shevi'it-Bikkurim5. Mo'ed, Part III, Shabbat-Eruvin6. Mo'ed, Part IV, Pesakhim-Sukkah7. Mo'ed, Part V, Betza-Hagiga8. Nashim, Yevamot-Kiddushin9. Nashim, Yevamot-Ketubot-Nedarim-Nezirot10. Nashim, Sota-Gittin-Kiddushin11. Nezikin, Bava Kamma-Bava Mezi'a-Bava Batra12. Nezikin, Bava Kamma-Bava Mezi'a-Bava Batra
tosefta fshutah page https publishersrow ebookshuk books jewish hebrew ebooks wert
eBookshuk Books

The Jewish Encyclopedia Vol. 4
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the world—many considered founding “fathers” of their respective disciplines—this massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

What is Jewish Literature?
What Is Jewish Literature? is a richly thoughtful analysis and comprehensive overview of what defines Jewish literature. It is an international collection, an enduring contribution to the literary resource for the those who strive to appreciate, evaluate, and understand the varied riches of Jewish writing.

JPS Torah Commentary: Genesis
The JPS Torah Commentary series guides readers through the words and ideas of the Torah. Each volume is the work of a scholar who stands at the pinnacle of his field.

Trujillo: A Jewish Community in Extremadura on the Eve of the Expulsion from Spain. Hispania Judaica, v. 2
Based on documents published for the first time, this book reveals the life and surroundings of a community lulled into a false sense of security and endeavouring to build its life in peace while the war against Granada continues.

The International Critical Commentary (ICC): DEUTERONOMY
Electronic edition of one of the author's finest achievements.

Jerusalem Curiosities
This volume not only seeks to provide pleasurable reading but also enables the reader to grasp Jerusalem's unique role in the history of mankind. Those who read this book will encounter Jerusalem with eyes that see and hearts that understand.

Between East and West: A History of the Jews of North Africa
This book is a valuable contribution to our understanding of “the forgotten million” that once comprised the great Jewish communities of North Africa. It covers a period of more than two thousand years in the history of those communities.

The International Critical Commentary (ICC): Ezra and Nehemiah
A commentary on one of the most interesting for the modern reader books of the Bible.

Jewish Post-Biblical History through Great Personalities: From Jochanan ben Zakkai Through Moses Mendelssohn
In this book the effort has been to select from the pages of post-Biblical Jewish history the outstanding personalities, to present the life and work of each in such a way as to illustrate the spirit of Judaism in his time, and, in doing this, to analyze and systematize the complex and abstract subject matter so that it may offer the fewest difficulties to the pupil's mind.

The Bunker
The book tells a story of seven Jews who succeeded in escaping the massacre of Jews that followed the Warsaw uprising in 1944. From about September 1944 until January 1945 the author lived with six others in a bunker under inconceivable conditions. Yet they survived. How they managed this is told in The Bunker.

Topics In Hebrew and Semitic Linguistics


Pesikta de-Rab Kahana
A winner of the National Jewish Book Award in 1976, this book is the translation of the Pesikta, a famous collection of midrashim. The Pesikta emerged in a time of deep crisis for the Jewish people, disappeared sometime in the sixteenth century, and was reborn only in the nineteenth century.

The Documentary Hypothesis and the Composition of the Pentateuch: Eight Lectures
Although originally published more then 50 years ago, this little Cassuto's book is still probably the best, most focused attack on Wellhausen's Documentary Hypothesis and a powerful defense of the integrity of the biblical text.

Hasidism and the Jewish Enlightenment: Their Confrontation in Galicia and Poland in the First Half of the Nineteenth Century
Mahler's masterful sociological study is drawn from a variety of sources, including some Polish archival material that was later destroyed by the Nazis. This classic work, originally published in both Yiddish and Hebrew, is a prime example of movements that shaped the spiritual and cultural life of modern Jewry.

Luah Hashanah 5777
A guide to prayers, readings, laws, and customs for the synagogue and for the home

The Mystical Element in Judaism
An alternative to Gershom Scholem's view of Kabbalah by one of the greatest Jewish thinkers; a succinct yet much revealing introduction to Jewish mysticism.

Jewish Pioneers and Patriots
In Jewish Pioneers and Patriots, Lee M. Friedman has unearthed an amazing store of fresh information about the connections of the Jews with America from the times even before the Pilgrims landed at Plymouth down to the first World War.

The Cambridge Bible for Schools and Colleges: The Books of Ezra and Nehemiah
Few books oner such a variety of interest or embrace material of such deep significance as Ezra and Nehemiah do. The teaching of these books is of especial value in reference to the faithfulness of the divine promise, the discipline of disappointment, the hallowing of common life, and the preparation for the messianic age.

Hellenism
This book is intended for those interested in the conflict of Judaism with the culture of the ancient world and its impact on the Jewish life of today.

The International Critical Commentary (ICC): PROVERBS
... the crown belongs to Crawford H. Toy's voluminous interpretation of the book of Proverbs --Rudolf Smend, from Wisdom in Ancient Israel , Cambridge, 1997.

and Hannah wept: Infertility, Adoption, and the Jewish Couple
The definitive work on Judaism s approach to infertility, pregnancy loss, and adoption.

The Jewish Community: Its History and Structure to the American Revolution. Vol. III.
This is the third and final volume of the work that is centered on the European Jewish community of the Middle Ages and early modern times. The author offers a comprehensive historical and sociological analysis of the Jewish communal evolution during the Emancipation era.

The Jewish Encyclopedia, Index Volume
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the world—many considered founding “fathers” of their respective disciplines—this massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

History of the Jews in Russia and Poland, Vol. 1: From the Beginning until the Death of Alexander I (1825)
A History of the Jews in Russia and Poland from the pen of S. M. Dubnow (based upon a work in Russian which was especially prepared for JPS) needs neither justification nor recommendation. The work is divided into thee volumes. The first volume contains the history of the Jews of Russia and Poland from its beginnings until 1825.

The International Critical Commentary (ICC): NUMBERS
A major work of interpretation, which served--according to Baruch Levin's own words--as “anchor and compass” for his Anchor Bible commentary on Numbers.

Legends of the Bible
This is storytelling with a grain of salt and a lot of wit; tales springing from the antiquity of oral tradition, told with sheer delight in the glory of a book transformed by a hundred generations whose daily thoughts and deeds were transformed by The Book.

The Goddess Anath
A major contribution to Ugaritic scholarship, The Goddess Anath--Cassuto's work on Canaanite Epics of the Patriarchal Age--is a classic authored by one of the greatest Bible scholars.

Jerusalem Curiosities
This volume not only seeks to provide pleasurable reading but also enables the reader to grasp Jerusalem's unique role in the history of mankind. Those who read this book will encounter Jerusalem with eyes that see and hearts that understand.

The International Critical Commentary (ICC): Micah, Zephaniah, Nahum, Habakkuk, Obadiah, Joel
Critical and Exegetical Commentary on the following Biblical books: Micah, Zephaniah, Nahum, Habakkuk, Obadiah and Joel by John M. P. Smith, William H. Ward, and Julius A. Bewer.

By Design: science search for God
The book introduces and summarizes two contemporary movements science and religion dialogue and intelligent design . After reading By Design we understand how what was once a battleground between God and science can now become a meeting ground.

History of the Jews, Vol. 2: From the Reign of Hyrcanus (135 B.C.E.) to the Completion of the Babylonian Talmud (500 C.E.)
A condensed reproduction of the first comprehensive attempt to write the history of the Jews as the history of a living people and from a Jewish point of view. The second volume covers the period from the reign of Hyrcanus to the completion of the Babylonian Talmud.

A History of the Inquisition of the Middle Ages, in 3 Volumes
Henry Charles Lea s three-volume The History of the Inquisition of the Middle Ages (sold as a set only) is widely regarded by scholars in the field as one of the outstanding works of scholarship on the subject.

A History of the Jewish People in the Time of Jesus Christ (in 5 vols.)
The most valuable general modern work (on the subject) . . . Encyclopedia Britannica

What is Jewish Literature?
What Is Jewish Literature? is a richly thoughtful analysis and comprehensive overview of what defines Jewish literature. It is an international collection, an enduring contribution to the literary resource for the those who strive to appreciate, evaluate, and understand the varied riches of Jewish writing.

Esther's Plea
A facinated exploration of the tie-in between hallachic decision making process and politics through the analysis of the disputes of R. Yehoshua and R. Elazar haModi'in in Tractate Megillah.

The Jews Among the Greeks and Romans
The book is a study of the contribution of the Jews to the modern civilization. The Romans and Greeks were originators of a great many elements of our civilization, but the Jews' impact was no less real or lasting. There was a time when Greek and Roman and Jew were in free contact. The results of this contact the author skillfully explores.

Legends of the Bible
This is storytelling with a grain of salt and a lot of wit; tales springing from the antiquity of oral tradition, told with sheer delight in the glory of a book transformed by a hundred generations whose daily thoughts and deeds were transformed by The Book.

THE EIGHT CHAPTERS OF MAIMONIDES ON ETHICS


Community and Polity: The Organizational Dynamics Of American Jewry (Revised and Updated Edition)
Community and Polity explores in depth the developments in the American Jewish community in the post-WWII period. Like the first edition, it is designed to serve two purposes: to provide a basic survey of the structure and functions of the American Jewish community and to suggest how that community should be understood as a polity that is not a state but is no less real from a political perspective.

History of the Jews in Aragon. Hispania Judaica, v. 1
More than 3,500 regesta in French, and original documents mostly from the Archivo General de la Corona de Aragon, in Barcelona.

Tosefta Ki-Fshutah v. 8
qwer

Trujillo: A Jewish Community in Extremadura on the Eve of the Expulsion from Spain. Hispania Judaica, v. 2
Based on documents published for the first time, this book reveals the life and surroundings of a community lulled into a false sense of security and endeavouring to build its life in peace while the war against Granada continues.

Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. 4
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

Does God Belong in the Bedroom?
In Does God Belong in the Bedroom? Rabbi Michael Gold turns to the Torah, the wisdom of the rabbis of the Talmud, the Midrash, and other classic Jewish sources. More than a study of texts, the book presents readers with a frank and honest approach to sexual ethics.

Studies in Jewish Education XI: Languages and Literatures in Jewish Education
Languages and Literatures in Jewish Education is dedicated to Prof. Michael Rosenak, the founder of the discipline of the Philosophy of Jewish Education.

The Torah: The Five Books of Moses
This acclaimed new translation of the Torah--the Holy Scriptures of the Jewish people,--was prepared according to the Masoretic Text by the Jewish Publication Society (Philadelphia), world s oldest Jewish book publisher. Electronic version of it, which is a searchable replica of the printed version was prepared by Varda Books in 2002, with all the latest corrections and revisions having been incorporated.

Esther's Plea
A facinated exploration of the tie-in between hallachic decision making process and politics through the analysis of the disputes of R. Yehoshua and R. Elazar haModi'in in Tractate Megillah.

Tanakh: Interactive Hebrew Bible
Cross-platform, interactive, new electronic edition of the Leningrad Codex, the oldest complete manuscript of the Hebrew Bible.

Commentary on the New Testament from the Talmud and Hebraica Vol.4
asdf

Hasidism and the Jewish Enlightenment: Their Confrontation in Galicia and Poland in the First Half of the Nineteenth Century
Mahler's masterful sociological study is drawn from a variety of sources, including some Polish archival material that was later destroyed by the Nazis. This classic work, originally published in both Yiddish and Hebrew, is a prime example of movements that shaped the spiritual and cultural life of modern Jewry.