Tosefta Ki-Fshutah 3 Page 8...

wert

484 שביעית פ״א עם, 165 אבל בח״ד פירש שאו או קתני, כלומר, אם אילן אחד עומד בבית קביים, או שני אילנות בבית ד׳ קבים אין חורשין להם אלא צורכן, ולא כפי שמגיע להם לפי חשבון בית סאה . וקמ״ל שאין דינם כנטיעות שאם היו פחות מעשרה לבית סאה חורשין להן לפי חשבון, לשיט ת .14— רש״י בסוכה ל״ד א/ עיין מ״ש להלן שר 12 ושו׳ 13 8- 7 . של ש ה א י ל נ ו ת של של ש ה ב נ י א ד ם ו ש ד ה של א ח ד וכר. בד: של אחר וכר. ובכי״ע: והשאר של אחד וכר. ואפשר שהמלים ״שלשה אילנות של שלשה בני אדם״ היא פיסקא ממשנתנו פ״א מ״ה, 24 ולה נסמכה ברייתא: נאילנות של אחד[ ושד ה של אחד וכר, והסופרים השמיטו את המלים שסגרתי במרובעים, מפני שלא הבינו אותן. וכ ן בירושלמי ) פ״א ה״ו, ל׳/ ג ע״ב(: שלשה אילנות כר. תני ר׳ חייא אילנות של אדם אחד וקרקע של אדם אחד מצטרפין, וחורשין כל בית סאה בשבילן. א״ר יוסה אף אנן תנינן דרבא ) כלומר , דרובא, גדולה מזו( שלשה אילנות של שלשה אנשים הרי אלו מצטרפין וחורשין כל בית סאה.= 2 כלומר, במשנתנו שהיו ג׳ אילנות לג׳ בני אדם, הרי לא קנו קרקע, ויש כאן אילנות ש ל ג׳ וקרקע של רביעי, ואעפ״י כן חורשין בית סאה בשבילן. ובנוסח הרש״ס שם ) י׳ ע״א(: אמר ר׳ ייסא אף אנן תנינן דרבא, דתניא ג׳ אילנות של שלשה אנשים ו ק ר ק ע של א ד ם א ח ר הרי אלו מצטרפין, וחורשין כל בית סאה בשבילן ע ד ו ״ ה , ואף על פי שבעל השדה 2 חורשן מפני צורך שדהו הרי זה מותר. וכל זה הוא תיקון של הרש״ס עצמו ע״פ התוספתא, 6 ואין לגירסתו שום יסוד, והנוסח שלנו מקויים ע״י כי״ל, כי״ר ושרי״ר  עמ׳ 53 (. והר״מ בפ״ג מה׳ שמיטה ה״ב פסק כמשנתנו, שאף הברייתא שלנו בכלל דבריה, וכדברי הירושלמ י הנ״ל. 9 . ז ק נ ה ו נ ר א ה כ נ ט י ע ה וכר. וכ״ה בכ״י פ״מ ) פ״א ה״ו(. וכן בכי״ע: זקינה — 8 ונראית כנטיעה הרי זו כנטיעה. נטיעה ונראית כזקינה, כזקינה. וכן בפי׳ הר״ש סיריליא ו ) י״א ע״ב(: כדתניא בתוספתא זקנה ונראית כנטיעה ה״ז כנטיעה. נטיעה ונראית כזקנה ה״ז כזקנה. ובד בטעות: זקנה ונראית כנטועה ונטיעה ונראית כזקנה וכר. ובמשנתנו ) פ״א מ״ח(: עד אימתי נקראו נטיעות וכר, ר׳ עקיבא אומר נטיעה כשמה. אילן שנגמם והוציא חליפין מטפח ולמטה, כנטיעה וכר דברי ר׳ שמעון. ופירש הר״מ ) פ״ג מה׳ שמיטה ה״ז(: אי זו היא נטיעה זה האילן ה ק טן כל זמן שקוראין לו נטיעה. ולמשנה ז ו מכוונים דברי התוספתא כאן: זקנה ונראית כנטיעה, כלומר, אם היא באמת זקנה, אלא שנגממה עד למטה מטפח ונראית עכשיו כנטיעה, דינה כנטיעה ) כר״ש במשנתנו(, ואם היו עשר חורשי ן בשבילן עד ר״ה, בין עושות ובין אין עושות. אבל אם נטיעה נראית כזקנה, כלומר, שהיא עדיי ן צעירה אלא שהיא גדולה ועושה הרבה דינה כזקנה, וחורשין בית סאה עד עצרת בשבי ל ג׳ מהן, אם עושות ככר דבילה. וברור שכן פירש הר״מ בפיה״מ ספ״א שכתב: ״וכבר נתבאר לך בלא ספק ההפרש בין הנטיעה והאילן, שהאילנות ג׳ לבית סאה ) כלומר, אם עושין ככר דבילה( והנטיעות עשר לבי ת סאה ) כלומר, עשר דווקא, ואפילו אם ג׳ מהן עושות ככר דבילה אין חורשין בשבילן עד ר״ה אלא עד עצרת(. והלכה כר׳ עקיבא וכר׳ שמעון, מפני שיש בתוספתא דברים מסכימין ע ם דבריהם״. וצדק בקול הרמז שם שפירש שהר״מ כיוון לתוספתא שלפנינו. ובברכי יוסף ) יו״ ד סי׳ רצ״ד ס״ק ט׳( השיג עליו ואמר, שאין טעם זה מספיק לפסוק כר״ע וכר״ש. בר ם ברור שהר״מ סמך לא על התוספתא בלבד אלא אף על הירושלמי ) כפי שנראה להלן( , ופסק כר״ע וכר״ש ) פ׳׳ג מה׳ שמיטה ה״ז וה״ח(, והשמיט את דברי התוספתא ) שאין חולקים עליה(, 24 עיין מ ש בתס״ר ח״א, עם׳ 10 , עט׳ 61 , עט׳ 96 ועוד. 2 עיין מ״ש לעיל הע׳ 19 על המלים . עד ראש השנה שבירושלמי כאן אחרי . כל בית סאה . * 20 כפי שמוכח קצת אף סן המלה . דתניא, דבור בבלי בסקום • דתני שבירושלמי.

Tosefta Ki-Fshutah 3


About Book Tosefta Ki-Fshutah 3

3. Zera'im, Shevi'it-BikkurimCopyright1. Zera'im, Berakot-Bikkurim2. Zera'im, Berakot-Terumot4. Mo'ed, Shabbat-Shekalim5. Mo'ed, Part III, Shabbat-Eruvin6. Mo'ed, Part IV, Pesakhim-Sukkah7. Mo'ed, Part V, Betza-Hagiga8. Nashim, Yevamot-Kiddushin9. Nashim, Yevamot-Ketubot-Nedarim-Nezirot10. Nashim, Sota-Gittin-Kiddushin11. Nezikin, Bava Kamma-Bava Mezi'a-Bava Batra12. Nezikin, Bava Kamma-Bava Mezi'a-Bava Batra
tosefta fshutah page https publishersrow ebookshuk books jewish hebrew ebooks wert
eBookshuk Books

The Path of the Upright: Mesillat Yesharim
The Path of the Upright, Rabbi Moshe Hayyim Luzzatto's guide to the perfection of human soul, stands on its own as one of the most influential and inspirational ethical works in Judaism. In this work, the author probes every aspect of the human personality and offers advice on ways to overcome its weaknesses. The Path of the Upright: Messillat Yesharim is a bilingual edition in Hebrew and English.

Studies in Jewish Education XII: The Hebrew Language in the Era of Globalization
This volume of the Studies in Jewish Education examines the place of the Hebrew language today.

Legends of the Bible
This is storytelling with a grain of salt and a lot of wit; tales springing from the antiquity of oral tradition, told with sheer delight in the glory of a book transformed by a hundred generations whose daily thoughts and deeds were transformed by The Book.

Historisch-kritisches Lehrgebäude der hebräischen Sprache (in drei Bänden)
This is the largest compilation of grammatical material for Hebrew Bible.

Volume 7, The Universal Jewish Encyclopedia
Created by Reform Rabbis and Jewish Scholars, many of whom escaped from Nazi Germany, the Encyclopedia exhibits a unique sensitivity to all forms of anti-Semitic agitation and malice and makes every effort to find allies among others, especially Christians, to forge a shield for Jewish people in the face of the coming catastrophe.

The Life of the People in Biblical Times
When books survive as long as our biblical collection has survived, a certain discrepancy between intention and comprehension is inevitable. But if we wish to read attentively, we must make the effort to reconstruct the concrete shell of the past as well as its essential spiritual factors. This is exactly what this book gives us.

Volume 2, The Universal Jewish Encyclopedia
Created by Reform Rabbis and Jewish Scholars, many of whom escaped from Nazi Germany, the Encyclopedia exhibits a unique sensitivity to all forms of anti-Semitic agitation and malice and makes every effort to find allies among others, especially Christians, to forge a shield for Jewish people in the face of the coming catastrophe.

Jews in the Hungarian Economy 1760-1945
In the sixteen essays in this volume, scholars from three continents explore dispassionately various facets of the Jewish presence in the Hungarian economy over a span of two centuries. (Two of the articles deal with Vienna which had quite a sizeable contingent of Hungarian Jews.) The topics range from pure economic history dealing with entrepreneurship and occupational structure, to related fields such as demography, urbanization and nutrition. Several studies discuss the interaction of both

The Conversos of Majorca. Hispania Judaica, v. 5
Life and death in a crypto-Jewish community of Conversos of XVII century Majorca.

The Commentary of R. Samuel Ben Meir Rashbam on Qoheleth


The Emergence of Conservative Judaism: The Historical School in 19th Century America
The book begins with description of the early decades of the past century, when American Judaism was still the expression of a religiously united community, and then probes the tensions and new forms of Jewish institutional and personal practice as they resulted from the needs of Jewish experience and from contact with American tradition, ideas and events.

Dawn Over Baghdad
Gripping, up-to-the-minute report on America's most urgent national struggle today, as seen through the eyes of the U.S. servicemen and Iraqis who are trying to make a new country out of the most dangerous place in the world; distinct contrast to the gloomy picture of America's presence in this war zone so often painted by the mainstream media.

THE BOOK OF JUDGES


Don Isaac Abravanel: Statesman and Philosopher
The story of an extraordinary personality in the history of the Jewish people. Abravanel symbolizes a life of a true son of G-d s chosen people.

History of the Jews, Vol. 4: From the Rise of the Kabbala (1270 C.E.) to the Permanent Settlement of the Marranos in Holland (1618 C.E.)
A condensed reproduction of the first comprehensive attempt to write the history of the Jews as the history of a living people and from a Jewish point of view. The fourth volume covers the period from the rise of the Kabbala to the permanent settlement of the Marranos in Holland.

The Torah: The Five Books of Moses
This acclaimed new translation of the Torah--the Holy Scriptures of the Jewish people,--was prepared according to the Masoretic Text by the Jewish Publication Society (Philadelphia), world s oldest Jewish book publisher. Electronic version of it, which is a searchable replica of the printed version was prepared by Varda Books in 2002, with all the latest corrections and revisions having been incorporated.

The International Critical Commentary (ICC): Ezra and Nehemiah
A commentary on one of the most interesting for the modern reader books of the Bible.

The Jewish Encyclopedia Vol. 12
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the world—many considered founding “fathers” of their respective disciplines—this massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

Studies in Aggadah and Folk-Literature (Scripta Hierosolymitana, XXII)
With the acception of one article, Tales of the Sage by Uffenheimer, which concerns with Biblical exegesis, all other contributions approach their material from literary perspective or as a part of investigation into their history.

History of the Jews, Vol. 2: From the Reign of Hyrcanus (135 B.C.E.) to the Completion of the Babylonian Talmud (500 C.E.)
A condensed reproduction of the first comprehensive attempt to write the history of the Jews as the history of a living people and from a Jewish point of view. The second volume covers the period from the reign of Hyrcanus to the completion of the Babylonian Talmud.

The Battle for Jerusalem: June 5-7,1967
Enhanced by fascinating photographs and an epilogue tracing the subsequent lives and military careers of the key participants, Rabinovich's gripping narrative brings the reader to the scene of this brilliant military victory and emotional reunion of a people with their sacred city.

Labor, Crafts and Commerce in Ancient Israel
Extensive collection of anecdotal evidence relating to labor, crafts, and trade as thought of and practiced by Sages of the Second Temple and early exilic period.

Ah, Assyria... (Scripta Hierosolymitana XXXIII)
Thirty outstanding papers on Assyrian history and its connection and impact on Biblical Israel.

Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. 9
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

Mystic Tales from the Zohar
A translation of eight of the most interesting narratives found in the Zohar. In addition, the book contains a comprehensive introduction, a glossary, notes, and a bibliography.

Jews, Pagans and Christians In Conflict
A fresh look at the propaganda wars between Jews and Pagans as well as Christians and Pagans during the first centuries of the common era.

Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. 9
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

Studies in Mishnaic Hebrew (Scripta Hierosolymitana, XXXVII)
The twenty-two articles in this collection represent the latest results of the research into Mishnaic Hebrew that is conducted in Israel.

A Guide to Jewish Religious Practice
This is the most detailed and comprehensive guide to Jewish practice for home and synagogue, written in the spirit of Modern Orthodox and Conservative movements.

History of the Jews in Russia and Poland, Vol. 3: From the Accession of Nicholas II until 1916. Bibliography and Index.
A History of the Jews in Russia and Poland from the pen of S. M. Dubnow (based upon a work in Russian which was especially prepared for JPS) needs neither justification nor recommendation. The work is divided into thee volumes. The third and concluding volume deals with the reign of Nicholas II., the last of the Romanovs, and also contains the bibliographical apparatus, the maps, the index, and other supplementary material.

The Documentary Hypothesis and the Composition of the Pentateuch: Eight Lectures
Although originally published more then 50 years ago, this little Cassuto's book is still probably the best, most focused attack on Wellhausen's Documentary Hypothesis and a powerful defense of the integrity of the biblical text.

Three Jewish Communities in Medieval Valencia. Hispania Judaica, v. 8
The history of three Jewish Communities in Medieval Valencia: Castellón de la Plana, Burriana, Villarreal.

Volume 2, The Universal Jewish Encyclopedia
Created by Reform Rabbis and Jewish Scholars, many of whom escaped from Nazi Germany, the Encyclopedia exhibits a unique sensitivity to all forms of anti-Semitic agitation and malice and makes every effort to find allies among others, especially Christians, to forge a shield for Jewish people in the face of the coming catastrophe.

History of the Jews, Vol. 2: From the Reign of Hyrcanus (135 B.C.E.) to the Completion of the Babylonian Talmud (500 C.E.)
A condensed reproduction of the first comprehensive attempt to write the history of the Jews as the history of a living people and from a Jewish point of view. The second volume covers the period from the reign of Hyrcanus to the completion of the Babylonian Talmud.

Jewish Contributions to Civilization: An Estimate
Joseph Jacobs was a thinker and writer of unusual breadth and versatility. Among the subjects to which he gave his attention was the comparative distribution of Jewish ability, as the result of researches he had undertaken in association with Sir Francis Galton. The present work was the natural outcome of these studies.

The Torah: The Five Books of Moses
This acclaimed new translation of the Torah--the Holy Scriptures of the Jewish people,--was prepared according to the Masoretic Text by the Jewish Publication Society (Philadelphia), world s oldest Jewish book publisher. Electronic version of it, which is a searchable replica of the printed version was prepared by Varda Books in 2002, with all the latest corrections and revisions having been incorporated.

Trujillo: A Jewish Community in Extremadura on the Eve of the Expulsion from Spain. Hispania Judaica, v. 2
Based on documents published for the first time, this book reveals the life and surroundings of a community lulled into a false sense of security and endeavouring to build its life in peace while the war against Granada continues.

Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. 3
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

Volume 7, The Universal Jewish Encyclopedia
Created by Reform Rabbis and Jewish Scholars, many of whom escaped from Nazi Germany, the Encyclopedia exhibits a unique sensitivity to all forms of anti-Semitic agitation and malice and makes every effort to find allies among others, especially Christians, to forge a shield for Jewish people in the face of the coming catastrophe.

Louis Ginzberg: Keeper of the Law
First published in 1966, Louis Ginzberg: Keeper of the Law is an unusual biography. It was written by a son about his father, by an interpreter of economics about an interpreter of rabbinics. It is done with obvious charm, with deep affection for the subject, and yet with surprising objectivity.

A History of the Jews in Christian Spain. Vol. 2
One of the century s great classics of Jewish historiography. The second volume of Professor Baer s monumental work tells the tragic story of the dissolution of the great Spanish Jewish community.

The Jewish Encyclopedia Vol. 7
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the world—many considered founding “fathers” of their respective disciplines—this massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

THE BIBLICAL ACCOUNT OF THE CONQUEST OF CANAAN


History of Jewish Coinage and of Money in the Old and New Testament
Madden's work constitutes . . . a record of many rare or unique examples of Jewish art, preserving spontaneity and directness in our contact with the Jewish past. Michael Avi-Yonah Professor of Archaeology at Hebrew University, Jerusalem

Israel and the Nations
Israel and the Nations is a handbook of Jewish apologetics. The author's primary goal was to put together all the arguments of Jew-baiting and to explain their nature and origin. This work is a source of information and reference for all those who are in quest of enlightenment.

Pirke de-Rabbi Eliezer
Kabbalistic midrashic work on Genesis, part of Exodus, and a few sentences of Numbers ascribed to R. Eliezer b. Hyrcanus.

Hebrew-English Tanakh: the Jewish Bible
Multi-platform, electronic edition of masoretic text of the Holy Scriptures placed next to classic Jewish translation.

Amulets and Magic Bowls: Aramaic Incantations of the Late Antiquity
The book contains the texts of all the legible amulets in Aramaic known today as well as 13 unpublished till now bowls. Their study allows us to peak into the religious feelings and practices of common people in the Talmudic period. The book contains a wealth of new material for the history of magic in the Middle East.

Zionism at the UN: A Diary of the First Days
This book records in diary form the events the author was involved in as an emissary of the Political Department of the Jewish Agency for Palestine to the United Nations Conference, meeting in San Francisco in the late spring and early summer of 1945. The demand for a Jewish state on the official level was first made clear at this conference.

Jewish Cooking Around the World: Gourmet and Holiday Recipes
The book presents a variety of recipes from foreign countries and recipes for the Sabbath and festivals, all complying with the Jewish dietary laws. Every recipe has been tested by the author.