Tosefta Ki-Fshutah 2 Page 8...

qwer

ח ראשי תיבות וקיצורים ראשי תיבות וקיצורים אגה׳׳ת — אגדות התלמוד. אה״ע — אבן העזר. אהצו״י — אהבת ציון וירושלים ) לר״ד רטנר ( לירושלמי זרעים ומועד ) מלבד מס׳ עירובין(. אוה״ג — אוצר הגאונים ) לרב׳׳מ לוין( . אוה״ב — אוצר הכבוד . או״ז — אור זרוע . או״ש — אור שמח . או״ח — אורח חיים . א״ח — ארחות חיים. אח״ב — אחר כך. א״י — ארץ ישראל, איני יודע. איכ׳׳ר — איכה רבה . א״מ — אנשי מזרח . אעפ״י — אף על פי. ב״ב — בבא בתרא . ב׳׳ד — בית דין, בן דודי . בד״א — במה דברים אמורים . בה״ג — בהלכות גדולות, בעל הלכות גדולות . בה״מ — ברכת המזון. בהמ״ד — בית המדרש. בטה״ד — בטעות הדפוס. בט״ס — בטעות סופר. ב״׳י — בית יוסף. ביה״מ — בית המדרש ) מדרשים של יעללינעק( . בכה״ג — בכהאי גוונא. ב״מ — בבא מציעא. במ״ר — במדבר רבה. ב״נ — בית נתן. בעה״ב — בעל הבית. בעה׳׳מ — בעל המאור. בע״מ — בעל מום. בע״ק — בעל קרי . ב״ק — בבא קמא. ב׳׳ר — בראשית רבה. ברה׳׳מ — ברכת המזון. ברכ׳׳י — ברכי יוסף. גי׳ — גירסא, גירסת. גנז״ק — גנזי קדם . גנז״ש — גנזי שכטר. ד ) בלי סימן קיצור( — תוספתא דפוס ראשון . ד׳ ) בסימן קיצור( — דפוס, דפוסים. ד״א — דרך ארץ. דא״ז — דרך ארץ זוטא. דא״ר — דרך ארץ רבה. ד״ב — דפוס ברלין ) הלכות גדולות, הוצ׳ ר״ע הילדיסהיימר( . דב״ר — דברים רבה. ד״ה — דבור המתחיל, דברי הכל. דה״א, דה״ב — דברי הימים א׳, דברי הימים ב׳. דהו״א — דהוה אמינא . ד״ו — דפוס ויניציאה, ווינה. ד״ח — דפוסים חדשים. ד״ל — דפוס ליפסיאה, למברג. ד״נ — דפוס נפולי. ד״ק — דפוס קושטא. דק״ס — דקדוקי סופרים . ד״ר — דפוס ראשון. דר״א — דר׳ אליעזר . דר״כ — דרב כהנא. דר׳׳ן — דר׳ נתן. ד״ת — דרך תמים. ה׳ — הלכה, הלכות. ח״א, ה״ב וכו׳ — הלכה א׳, הלכה ב׳ וכל. ה״ג — הלכות גדולות. הגד״נ — הגהות כת׳׳י במשנה דפוס נפולי ) עיין מ״ש עליהם במבוא לה׳ הירושלמי .) להר״׳מ עמ׳ ו׳ הערה 21 הגה״מ, הג״מ — הגהות מיימוניות. הגרמ׳׳ש — הגאון ר׳ מאיר שמחה . הוס׳ — הוספה, הוספות. הוצ׳ — הוצאת. הל״פ — הלכות פסוקות. הע׳ — הערה. ה״פ — הכי פירושו. הצופה ההנרי — הצופה לחכמת ישראל ) בודאפעשט( . ה״ר — הלכות ראו. וי״ר — ויקרא רבה. וכ״ה — וכן הוא. ולפ״ז — ולפי זה. וע״׳ז — ועל זה . וש״ב — ושירי ברכה. ח״א, ח״ב וכו׳ — חלק א, חלק ב׳ וכו׳. ח״ד — חסדי דוד.

Tosefta Ki-Fshutah 2


About Book Tosefta Ki-Fshutah 2

2. Zera'im, Berakot-TerumotCopyright1. Zera'im, Berakot-Bikkurim3. Zera'im, Shevi'it-Bikkurim4. Mo'ed, Shabbat-Shekalim5. Mo'ed, Part III, Shabbat-Eruvin6. Mo'ed, Part IV, Pesakhim-Sukkah7. Mo'ed, Part V, Betza-Hagiga8. Nashim, Yevamot-Kiddushin9. Nashim, Yevamot-Ketubot-Nedarim-Nezirot10. Nashim, Sota-Gittin-Kiddushin11. Nezikin, Bava Kamma-Bava Mezi'a-Bava Batra12. Nezikin, Bava Kamma-Bava Mezi'a-Bava Batra
tosefta fshutah page https publishersrow ebookshuk books jewish hebrew ebooks qwer
eBookshuk Books

Medieval Ketubot from Sefarad, Hispania Judaica v. 11
A careful examination of legal and historic aspects of 30 ketubots from various medieval Hispanic kingdoms; includes their comparison.

Jerusalem Curiosities
This volume not only seeks to provide pleasurable reading but also enables the reader to grasp Jerusalem's unique role in the history of mankind. Those who read this book will encounter Jerusalem with eyes that see and hearts that understand.

Tractate Bava Basra I: Commentary and Study Guide
The third of the three Talmudic tractates of the order Neziḳin, dealing with man's responsibilities and rights as the owner of property, of a house or field. The tractate is divided into ten chapters, the contents of which may be described as follows: (1) Regulations relating to property held by more than one owner (ch. i.); (2) responsibilities of an owner of property with regard to that of his neighbor (ch. ii.); (3) established rights of ownership and rights connected with property

Judaism and the Origins of Christianity
A massive collection of scholarship of the author who has pioneered new understanding of the Jewish background of early Christianity.

Community and Polity: The Organizational Dynamics Of American Jewry (Revised and Updated Edition)
Community and Polity explores in depth the developments in the American Jewish community in the post-WWII period. Like the first edition, it is designed to serve two purposes: to provide a basic survey of the structure and functions of the American Jewish community and to suggest how that community should be understood as a polity that is not a state but is no less real from a political perspective.

Introduction to the Talmud and Midrash
The classic work on the field. Not for beginners; for those interested in a more historical and critical study of Talmud and Midrash.

Commentary on the New Testament from the Talmud and Hebraica Vol.4
asdf

Hasidism and the Jewish Enlightenment: Their Confrontation in Galicia and Poland in the First Half of the Nineteenth Century
Mahler's masterful sociological study is drawn from a variety of sources, including some Polish archival material that was later destroyed by the Nazis. This classic work, originally published in both Yiddish and Hebrew, is a prime example of movements that shaped the spiritual and cultural life of modern Jewry.

New Heart, New Spirit: Biblical Humanism for Modern Israel
New Heart, New Spirit confronts the ethical and moral values of the Bible in the context of the critical situation that Israel and Zionism are facing. It is an outcry and a challenge to the xenophobic movements focused on “holy wars,” power, land, and blood.

Sacred Fragments: Recovering Theology for the Modern Jew
Winner of the National Jewish Book Award, this book will be a stimulating and rewarding step to exploring and restoring Jewish theology – and faith – at a time when belief is continually challenged and yet so very needed.

The Path of the Upright: Mesillat Yesharim
The Path of the Upright, Rabbi Moshe Hayyim Luzzatto's guide to the perfection of human soul, stands on its own as one of the most influential and inspirational ethical works in Judaism. In this work, the author probes every aspect of the human personality and offers advice on ways to overcome its weaknesses. The Path of the Upright: Messillat Yesharim is a bilingual edition in Hebrew and English.

Ahad Ha-Am Asher Ginzberg: A Biography
Ahad Ha-Am's “spiritual Zionism” is still as capable, as it was fifty years ago, of giving inspiration and guidance to a large segment of the Jewry.

Maimonides
The first of a series of books dealing with “Jewish Worthies,” this volume presents the biography of, perhaps, the most famous Jewish thinker of the Middle Ages with special regard to the general history of the period at which he lived.

Judaism as a Civilization: Toward a Reconstruction of American-Jewish Life
Judaism as a Civilization remains one of the most original and thought-provoking contributions toward creating a comprehensive program for creative Jewish life. In this seminal work, Kaplan offers his now famous concept of Judaism as an evolving religious civilization.

The Jews of Santa Coloma de Queralt. Hispania Judaica, v. 6
A reconstruction of the Jewish life in a small community, on the basis of notary acts found in local archives.

The Jewish Encyclopedia Vol. 5
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the world—many considered founding “fathers” of their respective disciplines—this massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

The Jewish Encyclopedia Vol. 11
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the world—many considered founding “fathers” of their respective disciplines—this massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

Studies in Hebrew Narrative Art (Scripta Hierosolymitana XXVII)
Each of the twelve articles in this volumes illustrates some state of the development of Hebrew narrative prose: from biblical literature though talmudic-midrashic and medieval eras till modern times.

Studies in Hebrew Narrative Art (Scripta Hierosolymitana XXVII)
Each of the twelve articles in this volumes illustrates some state of the development of Hebrew narrative prose: from biblical literature though talmudic-midrashic and medieval eras till modern times.

History of Jewish Coinage and of Money in the Old and New Testament
Madden's work constitutes . . . a record of many rare or unique examples of Jewish art, preserving spontaneity and directness in our contact with the Jewish past. Michael Avi-Yonah Professor of Archaeology at Hebrew University, Jerusalem

The Cambridge Bible for Schools and Colleges: The Book of Exodus
The Book of Exodus sets before us, as the Hebrews of later ages told it, and in the vivid, picturesque style which the best Jewish historians could always command, the story of the deliverance from Egypt.

Studies in Bible I (Scripta Hierosolymitana VIII)
Publication of the Hebrew University, Jerusalem

MEDICINE AND MEDICAL ETHICS IN MEDIEVAL AND EARLY MODERN SPAIN


History of the Jews, Vol. 4: From the Rise of the Kabbala (1270 C.E.) to the Permanent Settlement of the Marranos in Holland (1618 C.E.)
A condensed reproduction of the first comprehensive attempt to write the history of the Jews as the history of a living people and from a Jewish point of view. The fourth volume covers the period from the rise of the Kabbala to the permanent settlement of the Marranos in Holland.

Hasidism and the Jewish Enlightenment: Their Confrontation in Galicia and Poland in the First Half of the Nineteenth Century
Mahler's masterful sociological study is drawn from a variety of sources, including some Polish archival material that was later destroyed by the Nazis. This classic work, originally published in both Yiddish and Hebrew, is a prime example of movements that shaped the spiritual and cultural life of modern Jewry.

The Documentary Hypothesis and the Composition of the Pentateuch: Eight Lectures
Although originally published more then 50 years ago, this little Cassuto's book is still probably the best, most focused attack on Wellhausen's Documentary Hypothesis and a powerful defense of the integrity of the biblical text.

TestBook5


Studies in Jewish Education I: Theory and Research
The focus of this volume is the state of the Jewish educational research and its impact on practice.

Volume 10, The Universal Jewish Encyclopedia
Created by Reform Rabbis and Jewish Scholars, many of whom escaped from Nazi Germany, the Encyclopedia exhibits a unique sensitivity to all forms of anti-Semitic agitation and malice and makes every effort to find allies among others, especially Christians, to forge a shield for Jewish people in the face of the coming catastrophe.

The Jewish Encyclopedia
The monumental 12-volume work which laid the foundation of Jewish scholarship in America, written by more than 400 contributors from all over the world--many considered the founding fathers of their respective disciplines,--The Jewish Encyclopedia remains a standard requirement for any collection of  Judaica. Each of its 12 volumes was re-cr

The Ambivalent American Jew: Politics, Religion, and Family in American Jewish Life
This book depicts the evolution of American Judaism from its European roots illustrating this theme by focusing on special segments of the community and on Jewish political liberalism, the great effort of American Jews to reshape their political environment to minimize the survival-integration tension.

Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. 8
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

The Bunker
The book tells a story of seven Jews who succeeded in escaping the massacre of Jews that followed the Warsaw uprising in 1944. From about September 1944 until January 1945 the author lived with six others in a bunker under inconceivable conditions. Yet they survived. How they managed this is told in The Bunker.

History of the Jews: Complete Set in 6 Volumes
A condensed reproduction of the entire eleven volumes of the “Geschichte der Juden,” the first comprehensive attempt to write the history of the Jews as the history of a living people and from a Jewish point of view.

The International Critical Commentary (ICC): SAMUEL I & II
Although there have been other contributions on this subject, this volume still is worth having as it contains most of arguments still serving as a basis for modern Christian mainline (and thus also Jewish Reform) liberalism.

The House of Nasi: The Duke of Naxos
Joseph Nasi, Duke of Naxos, Lord of Tiberias, was a Marrano or “converse,” knighted by Charles V of the Holy Roman Empire, a jousting partner of Emperor Maximillian, and a court advisor to Suleiman the Magnificent. During his astonishing life as a statesman, financier, and philanthropist in sixteenth-century Europe, he moved across the continent from Antwerp to Paris, to Naples, to Rome, and from there to Constantinople, where he reembraced Judaism.

The Anti-Chomsky Reader
Provocative essays that analyze Noam Chomsky's intellectual and political career: coverage includes Chomsky's contribution to linguistics, his hatred of Israel, gloating reaction to the September 11 attacks, as well as his collaboration with Holocaust revisionists, apologies Pol Pot, and others.

THE EIGHT CHAPTERS OF MAIMONIDES ON ETHICS


Dawn Over Baghdad
Gripping, up-to-the-minute report on America's most urgent national struggle today, as seen through the eyes of the U.S. servicemen and Iraqis who are trying to make a new country out of the most dangerous place in the world; distinct contrast to the gloomy picture of America's presence in this war zone so often painted by the mainstream media.

Bernard Revel: Builder of American Jewish Orthodoxy
A biography of and assesment of ideas of one of the major personalities of American Jewish Orthodoxy.

Studies in Jewish Education X: In Search of Jewish Paideia : Directions in the Philosophy of the Jewish Education
The 10th volume of Studies in Jewish Education reflects the commitment of the Hebrew University in general, and of the Melton Centre in particular, to reflection and research on issues pertaining to Jewish education. The essays and articles appearing in this volume represent the summary of a conference held in honor of Prof. Michael Rosenak on the occasion of his retirement after 33 years of research and teaching at the Melton Centre.

Studia Biblica et Ecclesiastica, in 5 volumes
This five-volume set represents the finest work of the late nineteenth century Biblical scholarship.

The Goddess Anath
A major contribution to Ugaritic scholarship, The Goddess Anath--Cassuto's work on Canaanite Epics of the Patriarchal Age--is a classic authored by one of the greatest Bible scholars.

Islam Unveiled
In Islam Unveiled, Robert Spencer dares to face the hard questions about what the Islamic religion actually teaches — and the potentially ominous implications of those teachings for the future of both the Muslim world and the West.

The International Critical Commentary (ICC): Isaiah I-XXVII
In religion, as elsewhere, great personalities count first, and it is the privilege of a student of the Book of Isaiah to come face to face with one, if not two, such personalities...

Lost Love: The Untold Story of Henrietta Szold
The book tells the story of Henrietta Szold s lost love through her correspondence with Louis Ginzberg and a previously unpublished private journal.

The International Critical Commentary (ICC): HAGGAI, ZECHARIAH, MALACHI AND JONAH
For all the talk about Bible being a source of Western ethics, Mitchell's is one of the very few books extant that pays more then a lip service to this concept.

The International Critical Commentary (ICC): Isaiah I-XXVII
In religion, as elsewhere, great personalities count first, and it is the privilege of a student of the Book of Isaiah to come face to face with one, if not two, such personalities...

The Conversos of Majorca. Hispania Judaica, v. 5
Life and death in a crypto-Jewish community of Conversos of XVII century Majorca.

Luah HaShanah 5776
sdfg