Tosefta Ki-Fshutah 2 Page 8...

qwer

ח ראשי תיבות וקיצורים ראשי תיבות וקיצורים אגה׳׳ת — אגדות התלמוד. אה״ע — אבן העזר. אהצו״י — אהבת ציון וירושלים ) לר״ד רטנר ( לירושלמי זרעים ומועד ) מלבד מס׳ עירובין(. אוה״ג — אוצר הגאונים ) לרב׳׳מ לוין( . אוה״ב — אוצר הכבוד . או״ז — אור זרוע . או״ש — אור שמח . או״ח — אורח חיים . א״ח — ארחות חיים. אח״ב — אחר כך. א״י — ארץ ישראל, איני יודע. איכ׳׳ר — איכה רבה . א״מ — אנשי מזרח . אעפ״י — אף על פי. ב״ב — בבא בתרא . ב׳׳ד — בית דין, בן דודי . בד״א — במה דברים אמורים . בה״ג — בהלכות גדולות, בעל הלכות גדולות . בה״מ — ברכת המזון. בהמ״ד — בית המדרש. בטה״ד — בטעות הדפוס. בט״ס — בטעות סופר. ב״׳י — בית יוסף. ביה״מ — בית המדרש ) מדרשים של יעללינעק( . בכה״ג — בכהאי גוונא. ב״מ — בבא מציעא. במ״ר — במדבר רבה. ב״נ — בית נתן. בעה״ב — בעל הבית. בעה׳׳מ — בעל המאור. בע״מ — בעל מום. בע״ק — בעל קרי . ב״ק — בבא קמא. ב׳׳ר — בראשית רבה. ברה׳׳מ — ברכת המזון. ברכ׳׳י — ברכי יוסף. גי׳ — גירסא, גירסת. גנז״ק — גנזי קדם . גנז״ש — גנזי שכטר. ד ) בלי סימן קיצור( — תוספתא דפוס ראשון . ד׳ ) בסימן קיצור( — דפוס, דפוסים. ד״א — דרך ארץ. דא״ז — דרך ארץ זוטא. דא״ר — דרך ארץ רבה. ד״ב — דפוס ברלין ) הלכות גדולות, הוצ׳ ר״ע הילדיסהיימר( . דב״ר — דברים רבה. ד״ה — דבור המתחיל, דברי הכל. דה״א, דה״ב — דברי הימים א׳, דברי הימים ב׳. דהו״א — דהוה אמינא . ד״ו — דפוס ויניציאה, ווינה. ד״ח — דפוסים חדשים. ד״ל — דפוס ליפסיאה, למברג. ד״נ — דפוס נפולי. ד״ק — דפוס קושטא. דק״ס — דקדוקי סופרים . ד״ר — דפוס ראשון. דר״א — דר׳ אליעזר . דר״כ — דרב כהנא. דר׳׳ן — דר׳ נתן. ד״ת — דרך תמים. ה׳ — הלכה, הלכות. ח״א, ה״ב וכו׳ — הלכה א׳, הלכה ב׳ וכל. ה״ג — הלכות גדולות. הגד״נ — הגהות כת׳׳י במשנה דפוס נפולי ) עיין מ״ש עליהם במבוא לה׳ הירושלמי .) להר״׳מ עמ׳ ו׳ הערה 21 הגה״מ, הג״מ — הגהות מיימוניות. הגרמ׳׳ש — הגאון ר׳ מאיר שמחה . הוס׳ — הוספה, הוספות. הוצ׳ — הוצאת. הל״פ — הלכות פסוקות. הע׳ — הערה. ה״פ — הכי פירושו. הצופה ההנרי — הצופה לחכמת ישראל ) בודאפעשט( . ה״ר — הלכות ראו. וי״ר — ויקרא רבה. וכ״ה — וכן הוא. ולפ״ז — ולפי זה. וע״׳ז — ועל זה . וש״ב — ושירי ברכה. ח״א, ח״ב וכו׳ — חלק א, חלק ב׳ וכו׳. ח״ד — חסדי דוד.

Tosefta Ki-Fshutah 2


About Book Tosefta Ki-Fshutah 2

2. Zera'im, Berakot-TerumotCopyright1. Zera'im, Berakot-Bikkurim3. Zera'im, Shevi'it-Bikkurim4. Mo'ed, Shabbat-Shekalim5. Mo'ed, Part III, Shabbat-Eruvin6. Mo'ed, Part IV, Pesakhim-Sukkah7. Mo'ed, Part V, Betza-Hagiga8. Nashim, Yevamot-Kiddushin9. Nashim, Yevamot-Ketubot-Nedarim-Nezirot10. Nashim, Sota-Gittin-Kiddushin11. Nezikin, Bava Kamma-Bava Mezi'a-Bava Batra12. Nezikin, Bava Kamma-Bava Mezi'a-Bava Batra
tosefta fshutah page https publishersrow ebookshuk books jewish hebrew ebooks qwer
eBookshuk Books

Tractate Bava Basra I: Commentary and Study Guide
The third of the three Talmudic tractates of the order Neziḳin, dealing with man's responsibilities and rights as the owner of property, of a house or field. The tractate is divided into ten chapters, the contents of which may be described as follows: (1) Regulations relating to property held by more than one owner (ch. i.); (2) responsibilities of an owner of property with regard to that of his neighbor (ch. ii.); (3) established rights of ownership and rights connected with property

Defenses of the Imagination: Jewish Writers and Historical Crisis
A carefully selected set of critical and biographical essays that offer analyses of a spectrum of poems, stories, historical and critical works by selected Jewish writers, who witnessed the presence of humanistic values in the most ghastly historical circumstances of the twentieth century.

Blessed is the Match: The Story of Jewish Resistance
This book is a classic account of Jewish tragedy, faith, hope, and triumph. Published originally in 1947, it is one of the first works to deal with the horrors and the heroism of the Holocaust years.

Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. 4
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

Jerusalem Curiosities
This volume not only seeks to provide pleasurable reading but also enables the reader to grasp Jerusalem's unique role in the history of mankind. Those who read this book will encounter Jerusalem with eyes that see and hearts that understand.

Volume 9, The Universal Jewish Encyclopedia
Created by Reform Rabbis and Jewish Scholars, many of whom escaped from Nazi Germany, the Encyclopedia exhibits a unique sensitivity to all forms of anti-Semitic agitation and malice and makes every effort to find allies among others, especially Christians, to forge a shield for Jewish people in the face of the coming catastrophe.

Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. 10
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

Reading Guide and Index, The Universal Jewish Encyclopedia
Great introduction to all areas covered by Encyclopedia. All entries are hyperlinked to relevant Encyclopedia articles.

The Jewish Encyclopedia Vol. 5
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the world—many considered founding “fathers” of their respective disciplines—this massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

Chess in Jewish History and Hebrew Literature
This book deals with the origins of chess from before 500 A.D. and its appearance in Jewish sources and literature until the middle of the 19th century.

Ethics of Responsibility: Pluralistic Approaches to Conventional Ethics
Ethics of Responsibility bridges the gap between liberal Jewish philosophy and modern Orthodoxy. It is thoughtful reading for both the Jewish and non-Jewish scholar, teacher, and for all readers interested in the study of ethics and morality.

A Commentary on the Book of Exodus
The last of the commentaries rendered into English, this Cassuto's work ranks among the finest modern contributions to the treasury of Biblical learning.

Don Isaac Abravanel: Statesman and Philosopher
The story of an extraordinary personality in the history of the Jewish people. Abravanel symbolizes a life of a true son of G-d s chosen people.

Between East and West: A History of the Jews of North Africa
This book is a valuable contribution to our understanding of “the forgotten million” that once comprised the great Jewish communities of North Africa. It covers a period of more than two thousand years in the history of those communities.

Selected Poems of Jehudah Halevi
The gift of song, cherished and tended as it was by the Spanish Jews of the Middle Ages, reached its highest development in the poems of Jehudah Halevi. His love poems are made of dew and fire. But in his poems to Zion there is no such combination of a poet's ordinary artifices. It is his soul that is the instrument—and on his heartstrings is played the song of Israel's hope.

A Separate Republic
Based on the Libro Grande, which is included in this volume, this authoritative analysis of the Venetian Jewish community of the 17th century gives a snapshot of the political and social structure of the Jews of Venice as they related to the general population of the Venetian Republic of that period and to the ethnic,economic, and religious diversity within their own community.

Commentary on the New Testament from the Talmud and Hebraica Vol.2
asdf

Amulets and Magic Bowls: Aramaic Incantations of the Late Antiquity
The book contains the texts of all the legible amulets in Aramaic known today as well as 13 unpublished till now bowls. Their study allows us to peak into the religious feelings and practices of common people in the Talmudic period. The book contains a wealth of new material for the history of magic in the Middle East.

Thesaurus of the Medieaval Hebrew Poetry, in 4 volumes
Lists 35,000 poems and prayers culled from printed and manuscript sources (many from Cairo Genizah) and their variations, i.e. almost every Hebrew poem and its variations composed after canonization of the Hebrew Bible until 18th c.e.... with listings of sacred poetry reaching into the 20th century.

The Jewish Encyclopedia Vol. 3
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the world—many considered founding “fathers” of their respective disciplines—this massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

Luah Hashannah 5778
A guide to prayers, readings, laws, and customs for the synagogue and for the home

Hellenism
This book is intended for those interested in the conflict of Judaism with the culture of the ancient world and its impact on the Jewish life of today.

Commentary on the New Testament from the Talmud and Hebraica Vol.1
sdfg

The Jews Among the Greeks and Romans
The book is a study of the contribution of the Jews to the modern civilization. The Romans and Greeks were originators of a great many elements of our civilization, but the Jews' impact was no less real or lasting. There was a time when Greek and Roman and Jew were in free contact. The results of this contact the author skillfully explores.

Aspects of the Jewish Economic History
A survey of the far-ranging Jewish contribution to economic progress of the Western world.

The Jews of Moslem Spain, Vol. 2/3
The second and third volume of a monumental survey of the Jewish community in Spain under Moslem rule. (See first volume here) It offers the reader access to a difficult subject. The period is recreated in a narrative that flows with life and vitality...unmatched for scholarship and readability.

The International Critical Commentary (ICC): NUMBERS
A major work of interpretation, which served--according to Baruch Levin's own words--as “anchor and compass” for his Anchor Bible commentary on Numbers.

Ah, Assyria... (Scripta Hierosolymitana XXXIII)
Thirty outstanding papers on Assyrian history and its connection and impact on Biblical Israel.

The International Critical Commentary (ICC): PROVERBS
... the crown belongs to Crawford H. Toy's voluminous interpretation of the book of Proverbs --Rudolf Smend, from Wisdom in Ancient Israel , Cambridge, 1997.

Religion and Zionism First Encounters


The Jews Among the Greeks and Romans
The book is a study of the contribution of the Jews to the modern civilization. The Romans and Greeks were originators of a great many elements of our civilization, but the Jews' impact was no less real or lasting. There was a time when Greek and Roman and Jew were in free contact. The results of this contact the author skillfully explores.

Literary Studies In The Hebrew Bible Form And Content
This volume focuses on some major issues in biblical research. In the studies collected in this volume, the author aims at highlighting salient literary modes which can be identified the books of the Hebrew Bible.

The International Critical Commentary (ICC): Psalms (in 2 volumes)
asdf

Kiddush Ha-Shem: An Epic of 1648
One of the earliest historical novels in modern Yiddish literature, Kiddush ha-Shem is a story of Jewish martyrdom during the Chmelnitsky uprising in mid-17th century Ukraine and Poland.

A History of the Marranos
The tradegy and romance of the story of the secret Jews of the Spanish Peninsula is a lesson that every one must learn and always remember.

Christianity and Judaism: Two Covenants
A great historian of Jewish religion analyzes the conflictual relationship between Christianity and Judaism.

The International Critical Commentary (ICC): Judges
The commentary, which pays a close attention to early history of social and religious life of Israel.

Jewish Pioneers and Patriots
In Jewish Pioneers and Patriots, Lee M. Friedman has unearthed an amazing store of fresh information about the connections of the Jews with America from the times even before the Pilgrims landed at Plymouth down to the first World War.

To Do the Right and the Good
A thought-provoking examination of Jewish social ethics in relation to the mores of contemporary society. In this book, Rabbi Dorff focuses on the social aspects of the Jewish tradition, while tackling such timely topics as war and peace, poverty, intrafaith and interfaith relations, and forgiveness.

The Jews of Egypt: From Ramses II to Emperor Hadrian
This is the story of the adventures and misadventures of the Jewish people in the land of Egypt – shrouded in the mists of biblical history under the Pharaohs; the strange intermezzo of the Jewish mercenary detachment on the island of Elephantine on the upper Nile; the apogee of Jewish culture under the Ptolemies; and, finally, the Jewish community's rapid decline and catastrophic disappearance under Roman rule.

Commentary on the New Testament from the Talmud and Hebraica Vol.4
asdf

Tosefta Ki-Fshutah v. 8
qwer

Pirke de-Rabbi Eliezer
Kabbalistic midrashic work on Genesis, part of Exodus, and a few sentences of Numbers ascribed to R. Eliezer b. Hyrcanus.

Engendering Judaism: An Inclusive Theology and Ethics
A pioneering work on what it means to engender Jewish tradition, that is, how women s full inclusion can and must transform our understanding and practice of Jewish law, prayer, sexuality, and marriage. It challenges both mainstream Judaism and feminist dogma, and speaks across the movements as well as to Christian theologians and feminists.

The Jews Among the Greeks and Romans
The book is a study of the contribution of the Jews to the modern civilization. The Romans and Greeks were originators of a great many elements of our civilization, but the Jews' impact was no less real or lasting. There was a time when Greek and Roman and Jew were in free contact. The results of this contact the author skillfully explores.

Encounter with Emancipation: The German Jews in the United States, 1830-1914
This superbly documented study, enriched by anecdotes and illustrations, portrays the first genuine encounter of Jewish society with emancipation.

JEWS, JUDAISM AND THE CLASSICAL WORLD
English edition of the work for which G. Alon received prestigious Israel Prize. Anyone interested in the origin of the modern Jewish law and the history of the Second Temple must read this book.

Commentary on the New Testament from the Talmud and Hebraica Vol.3
sadf

A Grammar of Samaritan Hebrew
The importance of the Samaritan pronunciation of Hebrew has gained wide acceptance as essential for reaching a correct understanding of the processes that affected the development of the Hebrew language in the late second temple period.

THE BIBLICAL ACCOUNT OF THE CONQUEST OF CANAAN