Tosefta Ki-Fshutah 2 Page 9...

qwer

ראשי תיבות וקיצורים ט חוה״ס — חול המועד . חו״ל — חוץ לארץ. חו״מ — חושן משפט . ח״י — חזון יחזקאל. טאה״ע — טור אבן העזר. טאו״ח — טור אורח חיים. טה״ד — טעות הדפוס . טו״צ — טומאת צרעת . טחו״מ — טור חושן משפט . טיו״ד — טור יורה דעה . ט״ס — טעות סופר. יו׳׳ד — יורה דעה . יו״ט — יום טוב. יקנבה״ז — יין, קידוש, נר, בשמים, הבדלה, זמן. כ״א, כ״ב וכו׳ — כרך א׳, כרך ב׳ וכו׳. כאו״א — כל אחד ואחד . כ״ה — כן הוא . כה׳׳ג — כהאי גוונא . כה״י — כתבי היד . כ״ז — כל זה, כל זמן. כ״י, כי״י — כתב יד, כתבי יד. כי״ו — כתב יד ווינה. כי״ל — כתב יד ליידן ) של הירושלמי( , כת״ י לונדון. כי״מ — כתב יד מינכען. כי״ס — כתב יד ד״ש סיריליאו. כי״ע — כתב יד ערפורט. כי״פ — כתב יד פרמה . כי״ק — כתב יד קויפמן . כי״ר — כתב יד רומי . כ״מ — כסף משנה, כמה מקומות. כנה״ג — כנסת הגדולה. כס׳׳ז — כסיגנון זה. כע׳׳ז — כעין זה . כפו׳׳פ — כפתור ופרח. לח״מ — לחם משנה. לחק״ה, לחקה״ש — לחקר השירה . לנוה״מ — לנוסח המשנה . לפ״ז — לפי זה. לק״׳ט — לקח טוב. ל״ת — לא תעשה. מ״א, מ״ב וכו׳ — משנה א׳, משנה ב׳ וכו׳. מבי״ט — ר׳ משה בר׳ יוסף טראני. מגלס״ת, מנס״ת — מגילת סתרים. The Bible as Read and — מדרשים הוצ׳ מאן . Preached in the Old Synagogue מה׳ — מהלכות. מה״ג — מדרש הגדול. מהדו״ב — מהדורא בתרא. מהדו״ק — מהדורא קמא. מה״פ — מראה הפנים . מהרי׳׳ט — מורנו הרב יוסף טראני. מהריט׳׳א — מורנו הרב יום טוב אלגזי. מהרי״ק — מורנו הרב יוסף קורקוס. מהריק״ש — מורנו הרב יעקב קאשטרו. מו״מ — משכב ומושב, משא ומתן . מו״ק — מועד קטן. מו״ש — מוצאי שבת ) שביעית( . מ״ח — מכתב חדשי ) עיין להלן ספרים וקובצי ם בלעז וכו׳( . מחז״ו — מחזור וויטרי. מ״י — מנחת יצחק. מלא׳׳ש — מלאכת שלמה. מל״מ — משנה למלך. מ״מ — מגיד משנה, מראה מקום, מכל מקום. מנ׳׳ב — מנחת בכורים. מנוה״מ — מנורת המאור. מלח — מנחת חינוך . מס׳ — מסכת . מסה׳׳ת — מסורת התוספתא. מ״ע — מאיר עין, מעשר עני, מצות עשה. מע״ש — מעשר שני . מק״נ — מקיצי נרדמים. מרה״פ — מראה הפנים. מ׳׳ש — מעשר שני, מאי שנא, מה שכתבתי , מה שכתוב. משל״מ — משנה למלך . מש״ש — מה שכתבתי ) שכתוב( שם. מתנ׳׳כ — מתנות כהונה. מתל׳ע — מתנות עניים. נ״׳א, ל׳ב וכו׳ — נתיב א׳, נתיב ב׳ וכו׳. נו״א, נו״ב — נוסח א׳, נוסח ב׳. נוב״י — נודע ביהודה. נו״כ — נושאי כלים ) כליו( . נוע״י — נועם ירושלמי. נט״י — נטילת ידים. נ״י — נימוקי יוסף . נ״ל — נראה לי, נזכר לעיל. ס׳ — ספר, סדר. ס״א — ספרים אחרים . ס״א, ס״ב וכו׳ — ספר א׳, ספר ב׳ וכו׳.

Tosefta Ki-Fshutah 2


About Book Tosefta Ki-Fshutah 2

2. Zera'im, Berakot-TerumotCopyright1. Zera'im, Berakot-Bikkurim3. Zera'im, Shevi'it-Bikkurim4. Mo'ed, Shabbat-Shekalim5. Mo'ed, Part III, Shabbat-Eruvin6. Mo'ed, Part IV, Pesakhim-Sukkah7. Mo'ed, Part V, Betza-Hagiga8. Nashim, Yevamot-Kiddushin9. Nashim, Yevamot-Ketubot-Nedarim-Nezirot10. Nashim, Sota-Gittin-Kiddushin11. Nezikin, Bava Kamma-Bava Mezi'a-Bava Batra12. Nezikin, Bava Kamma-Bava Mezi'a-Bava Batra
tosefta fshutah page https publishersrow ebookshuk books jewish hebrew ebooks qwer
eBookshuk Books

Jews in the Hungarian Economy 1760-1945
In the sixteen essays in this volume, scholars from three continents explore dispassionately various facets of the Jewish presence in the Hungarian economy over a span of two centuries. (Two of the articles deal with Vienna which had quite a sizeable contingent of Hungarian Jews.) The topics range from pure economic history dealing with entrepreneurship and occupational structure, to related fields such as demography, urbanization and nutrition. Several studies discuss the interaction of both

Talmud Yerushalmi: A Concordance of Amoraic Terms, Expressions and Phrases, in 3 vols.
A concordance of Amoraic terminology in Talmud Yerushalmi designed to assist to come much closer to the original text of the Yerushalmi and to its accurate interpretation.

Volume 9, The Universal Jewish Encyclopedia
Created by Reform Rabbis and Jewish Scholars, many of whom escaped from Nazi Germany, the Encyclopedia exhibits a unique sensitivity to all forms of anti-Semitic agitation and malice and makes every effort to find allies among others, especially Christians, to forge a shield for Jewish people in the face of the coming catastrophe.

Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. 10
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

BOOKS OF KINGS


Mishnayoth


The Third Pillar
Through slow and difficult years of impassioned creative effort, the author has summed up, distilled, symbolized the incomparable tragedy of Jewish people into an essentially poetic form that is clear with a great intellectual clarity, as well as majestic with the grandeur of the theme he treats.

The Jews of Egypt: From Ramses II to Emperor Hadrian
This is the story of the adventures and misadventures of the Jewish people in the land of Egypt – shrouded in the mists of biblical history under the Pharaohs; the strange intermezzo of the Jewish mercenary detachment on the island of Elephantine on the upper Nile; the apogee of Jewish culture under the Ptolemies; and, finally, the Jewish community's rapid decline and catastrophic disappearance under Roman rule.

The International Critical Commentary (ICC): Chronicles
The author of this interesting work, has little sympathy with that subjective criticism which prescribes beforehand an author's scheme of composition and then regards all contrary to this scheme as interpolations or supplements.

Tales of Sendebar
Translated from original Hebrew version of the SEVEN SAGES, this collection of fascinating stories--based on unpublished manuscripts--makes available the complete English translation of Mishle Sendebar, the Hebrew version of an enormously popular medieval romance which originated in the East and was subsequently transmitted westward.

Ethics of Responsibility: Pluralistic Approaches to Conventional Ethics
Ethics of Responsibility bridges the gap between liberal Jewish philosophy and modern Orthodoxy. It is thoughtful reading for both the Jewish and non-Jewish scholar, teacher, and for all readers interested in the study of ethics and morality.

Matters of Life and Death
Incredible medical breakthroughs of today, like genetic engineering, in-vitro fertilization, and cloning, as well as the ability and choice to prolong life force us as Jews and human beings to struggle with the dilemmas posed by modern medicine. How does one decide which treatments to accept as appropriate and which not? Jewish law and ethics, as Dr. Elliot Dorff points out, which stem from the ancient teachings of the Talmud, do not directly address these modern issues, but the Jewish tradition

Historisch-kritisches Lehrgebäude der hebräischen Sprache (in drei Bänden)
This is the largest compilation of grammatical material for Hebrew Bible.

Jewish Contributions to Civilization: An Estimate
Joseph Jacobs was a thinker and writer of unusual breadth and versatility. Among the subjects to which he gave his attention was the comparative distribution of Jewish ability, as the result of researches he had undertaken in association with Sir Francis Galton. The present work was the natural outcome of these studies.

The Jewish Community: Its History and Structure to the American Revolution. Vol. III.
This is the third and final volume of the work that is centered on the European Jewish community of the Middle Ages and early modern times. The author offers a comprehensive historical and sociological analysis of the Jewish communal evolution during the Emancipation era.

Studies in History (Scripta Hierosolymitana XXIII)
This anthology contains such articles as The Holy Congregation in Jerusalem by S. Safrai, Persecutions and Maryrdom in Hadrian's Days by M. D. Herr, The Imperial Court-Jew Wolf Werthheimer as Dimlomatic Mediator by B. Mevorah, To whom did Mendelssohn Reply in his Jerusalem , by Jacob Katz, Caesar: An Economic Biography and its Political Significance by I. Shatzman and others.

Jews, Pagans and Christians In Conflict
A fresh look at the propaganda wars between Jews and Pagans as well as Christians and Pagans during the first centuries of the common era.

Luah Hashanah 5781
A guide to prayers, readings, laws, and customs for the synagogue and for the home

A History of the Jewish People in the Time of Jesus Christ (in 5 vols.)
The most valuable general modern work (on the subject) . . . Encyclopedia Britannica

History of Jewish Coinage and of Money in the Old and New Testament
Madden's work constitutes . . . a record of many rare or unique examples of Jewish art, preserving spontaneity and directness in our contact with the Jewish past. Michael Avi-Yonah Professor of Archaeology at Hebrew University, Jerusalem

Ahad Ha-Am Asher Ginzberg: A Biography
Ahad Ha-Am's “spiritual Zionism” is still as capable, as it was fifty years ago, of giving inspiration and guidance to a large segment of the Jewry.

Life, Liberty and the Defense of Dignity: The Challenge for Bioethics
Thoughful, often profound writting about the limits of science and the limits of life, about what makes us human and gives us human dignity.

Studies in Jewish Education IV: Curriculum and the teaching of Hebrew
The present volume, the fourth in the series Studies in Jewish Education, is dedicated to the subject of curriculum and the teaching of Hebrew.

Israel and the Nations
Israel and the Nations is a handbook of Jewish apologetics. The author's primary goal was to put together all the arguments of Jew-baiting and to explain their nature and origin. This work is a source of information and reference for all those who are in quest of enlightenment.

JEWS, JUDAISM AND THE CLASSICAL WORLD
English edition of the work for which G. Alon received prestigious Israel Prize. Anyone interested in the origin of the modern Jewish law and the history of the Second Temple must read this book.

Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. 6
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

Studies in Aggadah and Folk-Literature (Scripta Hierosolymitana, XXII)
With the acception of one article, Tales of the Sage by Uffenheimer, which concerns with Biblical exegesis, all other contributions approach their material from literary perspective or as a part of investigation into their history.

Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. 6
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

History of the Jews in Russia and Poland, Vol. 3: From the Accession of Nicholas II until 1916. Bibliography and Index.
A History of the Jews in Russia and Poland from the pen of S. M. Dubnow (based upon a work in Russian which was especially prepared for JPS) needs neither justification nor recommendation. The work is divided into thee volumes. The third and concluding volume deals with the reign of Nicholas II., the last of the Romanovs, and also contains the bibliographical apparatus, the maps, the index, and other supplementary material.

The Ambivalent American Jew: Politics, Religion, and Family in American Jewish Life
This book depicts the evolution of American Judaism from its European roots illustrating this theme by focusing on special segments of the community and on Jewish political liberalism, the great effort of American Jews to reshape their political environment to minimize the survival-integration tension.

Tractate Bava Basra I: Commentary and Study Guide
The third of the three Talmudic tractates of the order Neziḳin, dealing with man's responsibilities and rights as the owner of property, of a house or field. The tractate is divided into ten chapters, the contents of which may be described as follows: (1) Regulations relating to property held by more than one owner (ch. i.); (2) responsibilities of an owner of property with regard to that of his neighbor (ch. ii.); (3) established rights of ownership and rights connected with property

Khurbm: 1914–1922. Prelude to the Holocaust. The Beginning.
With the collapse of the Soviet Union and opening of Russian, Ukrainian, and Polish archives, the genocide of the Jewish people committed by the Russian Imperial Army during World War I is increasingly becoming a topic of books and scholarly research. The appreciation that this purposeful destruction was the prelude to the Holocaust is slowly but surely entering today's scholarship as well.

A Treatise on the use of the Tenses in Hebrew
If you work with the Hebrew verbal system, this is a book you *must* have read.

History of Jewish Coinage and of Money in the Old and New Testament
Madden's work constitutes . . . a record of many rare or unique examples of Jewish art, preserving spontaneity and directness in our contact with the Jewish past. Michael Avi-Yonah Professor of Archaeology at Hebrew University, Jerusalem

Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. 8
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

Tractate Rosh Hashana
For those who wish to go beyond superficial, Master A Mesikta Series is a perfect companion for the study of Talmud. The series provides important background information on Talmud and clarifies its content by focusing on controversies that give it such a power. Using outlines, elucidations, pointed comments, explanations of the sequence, topic overviews, and highlighting the interaction between aggadic portions and legal discussions, the author enables a student to rapidly master material

Introduction to the Talmud and Midrash
The classic work on the field. Not for beginners; for those interested in a more historical and critical study of Talmud and Midrash.

Encounter with Emancipation: The German Jews in the United States, 1830-1914
This superbly documented study, enriched by anecdotes and illustrations, portrays the first genuine encounter of Jewish society with emancipation.

Christianity and Judaism: Two Covenants
A great historian of Jewish religion analyzes the conflictual relationship between Christianity and Judaism.

Jews in the Hungarian Economy 1760-1945
In the sixteen essays in this volume, scholars from three continents explore dispassionately various facets of the Jewish presence in the Hungarian economy over a span of two centuries. (Two of the articles deal with Vienna which had quite a sizeable contingent of Hungarian Jews.) The topics range from pure economic history dealing with entrepreneurship and occupational structure, to related fields such as demography, urbanization and nutrition. Several studies discuss the interaction of both

Tractate Berakhos & Tamid v. I: Commentary and Study Guide
Master A Mesikta Series is a perfect perfect companion for the study of Talmud. Designed for those who already know something, the series provides important background information on Talmud and clarifies its content using outlines, elucidations of its text and commentaries: it explains the sequence of Talmud's texts, overviews discussed topics, zooms in on how aggadic portions of Talmud interact with its legal discussions, and much more...

Tractate Berakhos & Tamid v. I: Commentary and Study Guide
Master A Mesikta Series is a perfect perfect companion for the study of Talmud. Designed for those who already know something, the series provides important background information on Talmud and clarifies its content using outlines, elucidations of its text and commentaries: it explains the sequence of Talmud's texts, overviews discussed topics, zooms in on how aggadic portions of Talmud interact with its legal discussions, and much more...

Gesenius' Hebrew Grammar, 2nd English Edition
Interactive edition of one of the most important Biblical Hebrew grammar ever published in English.

A Grammar of Mishnaic Hebrew
More than any other, this book makes the subject is accessible to scholars who are not fluent in modern Hebrew.

By Design: science search for God
The book introduces and summarizes two contemporary movements science and religion dialogue and intelligent design . After reading By Design we understand how what was once a battleground between God and science can now become a meeting ground.

R. Juspa, Shammash of Warmaisa (Worms)


The Jews of Yugoslavia: A Quest for Community
This work is a pioneer study of a little-known part of the modern Jewish world that is at once unique and a microcosm of European Jewry as a whole. The story of the Jews of Yugoslavia can be seen as a quest for community, to forge a unity of communal purpose and endeavor.

The Emergence of Conservative Judaism: The Historical School in 19th Century America
The book begins with description of the early decades of the past century, when American Judaism was still the expression of a religiously united community, and then probes the tensions and new forms of Jewish institutional and personal practice as they resulted from the needs of Jewish experience and from contact with American tradition, ideas and events.

Succeeding at Jewish Education: How One Synagogue Made It Work
Joseph Reimer uses his experience and talent as an ethnographer to bring to life the drama of one synagogue's struggle to make Jewish education work. As a result of his classroom observations Reimer comes away with important insights into what makes Jewish education succeed.

Nazvanie
asdf