Tosefta Ki-Fshutah 2 Page 9...

qwer

ראשי תיבות וקיצורים ט חוה״ס — חול המועד . חו״ל — חוץ לארץ. חו״מ — חושן משפט . ח״י — חזון יחזקאל. טאה״ע — טור אבן העזר. טאו״ח — טור אורח חיים. טה״ד — טעות הדפוס . טו״צ — טומאת צרעת . טחו״מ — טור חושן משפט . טיו״ד — טור יורה דעה . ט״ס — טעות סופר. יו׳׳ד — יורה דעה . יו״ט — יום טוב. יקנבה״ז — יין, קידוש, נר, בשמים, הבדלה, זמן. כ״א, כ״ב וכו׳ — כרך א׳, כרך ב׳ וכו׳. כאו״א — כל אחד ואחד . כ״ה — כן הוא . כה׳׳ג — כהאי גוונא . כה״י — כתבי היד . כ״ז — כל זה, כל זמן. כ״י, כי״י — כתב יד, כתבי יד. כי״ו — כתב יד ווינה. כי״ל — כתב יד ליידן ) של הירושלמי( , כת״ י לונדון. כי״מ — כתב יד מינכען. כי״ס — כתב יד ד״ש סיריליאו. כי״ע — כתב יד ערפורט. כי״פ — כתב יד פרמה . כי״ק — כתב יד קויפמן . כי״ר — כתב יד רומי . כ״מ — כסף משנה, כמה מקומות. כנה״ג — כנסת הגדולה. כס׳׳ז — כסיגנון זה. כע׳׳ז — כעין זה . כפו׳׳פ — כפתור ופרח. לח״מ — לחם משנה. לחק״ה, לחקה״ש — לחקר השירה . לנוה״מ — לנוסח המשנה . לפ״ז — לפי זה. לק״׳ט — לקח טוב. ל״ת — לא תעשה. מ״א, מ״ב וכו׳ — משנה א׳, משנה ב׳ וכו׳. מבי״ט — ר׳ משה בר׳ יוסף טראני. מגלס״ת, מנס״ת — מגילת סתרים. The Bible as Read and — מדרשים הוצ׳ מאן . Preached in the Old Synagogue מה׳ — מהלכות. מה״ג — מדרש הגדול. מהדו״ב — מהדורא בתרא. מהדו״ק — מהדורא קמא. מה״פ — מראה הפנים . מהרי׳׳ט — מורנו הרב יוסף טראני. מהריט׳׳א — מורנו הרב יום טוב אלגזי. מהרי״ק — מורנו הרב יוסף קורקוס. מהריק״ש — מורנו הרב יעקב קאשטרו. מו״מ — משכב ומושב, משא ומתן . מו״ק — מועד קטן. מו״ש — מוצאי שבת ) שביעית( . מ״ח — מכתב חדשי ) עיין להלן ספרים וקובצי ם בלעז וכו׳( . מחז״ו — מחזור וויטרי. מ״י — מנחת יצחק. מלא׳׳ש — מלאכת שלמה. מל״מ — משנה למלך. מ״מ — מגיד משנה, מראה מקום, מכל מקום. מנ׳׳ב — מנחת בכורים. מנוה״מ — מנורת המאור. מלח — מנחת חינוך . מס׳ — מסכת . מסה׳׳ת — מסורת התוספתא. מ״ע — מאיר עין, מעשר עני, מצות עשה. מע״ש — מעשר שני . מק״נ — מקיצי נרדמים. מרה״פ — מראה הפנים. מ׳׳ש — מעשר שני, מאי שנא, מה שכתבתי , מה שכתוב. משל״מ — משנה למלך . מש״ש — מה שכתבתי ) שכתוב( שם. מתנ׳׳כ — מתנות כהונה. מתל׳ע — מתנות עניים. נ״׳א, ל׳ב וכו׳ — נתיב א׳, נתיב ב׳ וכו׳. נו״א, נו״ב — נוסח א׳, נוסח ב׳. נוב״י — נודע ביהודה. נו״כ — נושאי כלים ) כליו( . נוע״י — נועם ירושלמי. נט״י — נטילת ידים. נ״י — נימוקי יוסף . נ״ל — נראה לי, נזכר לעיל. ס׳ — ספר, סדר. ס״א — ספרים אחרים . ס״א, ס״ב וכו׳ — ספר א׳, ספר ב׳ וכו׳.

Tosefta Ki-Fshutah 2


About Book Tosefta Ki-Fshutah 2

2. Zera'im, Berakot-TerumotCopyright1. Zera'im, Berakot-Bikkurim3. Zera'im, Shevi'it-Bikkurim4. Mo'ed, Shabbat-Shekalim5. Mo'ed, Part III, Shabbat-Eruvin6. Mo'ed, Part IV, Pesakhim-Sukkah7. Mo'ed, Part V, Betza-Hagiga8. Nashim, Yevamot-Kiddushin9. Nashim, Yevamot-Ketubot-Nedarim-Nezirot10. Nashim, Sota-Gittin-Kiddushin11. Nezikin, Bava Kamma-Bava Mezi'a-Bava Batra12. Nezikin, Bava Kamma-Bava Mezi'a-Bava Batra
tosefta fshutah page https publishersrow ebookshuk books jewish hebrew ebooks qwer
eBookshuk Books

The Book of Delight and Other Papers
The book contains eight chapters of an absorbing text, including The Book of Delight, A Visit to Hebron, Medieval Mayfaring, and Marriages Are Made in Heaven.

Aspects of the Jewish Economic History
A survey of the far-ranging Jewish contribution to economic progress of the Western world.

History of Jewish Coinage and of Money in the Old and New Testament
Madden's work constitutes . . . a record of many rare or unique examples of Jewish art, preserving spontaneity and directness in our contact with the Jewish past. Michael Avi-Yonah Professor of Archaeology at Hebrew University, Jerusalem

AN EMPIRE IN THE HOLY LAND


La America: The Sephardic Experience in the United States
The story of the Jewish immigration to the United States of the Levantine Sephardim who entered the United States between 1899 and 1925.

Studia Biblica et Ecclesiastica Vol. 3
asdf

JPS Torah Commentary: Deuteronomy
The fifth and final JPS commentary on the last book of the Torah.

TestEdGu


The Jews of Arab Lands in Modern Times
Norman A. Stillman continues the saga he so eloquently began in his first volume, The Jews of Arab Lands, up through the dramatic events of the twentieth century. This book focuses on the forces, events, and personalities that over the past 150 years have shaped the Jewish communities of the Arab world.

History of the Jews in Russia and Poland, Vol. 3: From the Accession of Nicholas II until 1916. Bibliography and Index.
A History of the Jews in Russia and Poland from the pen of S. M. Dubnow (based upon a work in Russian which was especially prepared for JPS) needs neither justification nor recommendation. The work is divided into thee volumes. The third and concluding volume deals with the reign of Nicholas II., the last of the Romanovs, and also contains the bibliographical apparatus, the maps, the index, and other supplementary material.

A Separate Republic
Based on the Libro Grande, which is included in this volume, this authoritative analysis of the Venetian Jewish community of the 17th century gives a snapshot of the political and social structure of the Jews of Venice as they related to the general population of the Venetian Republic of that period and to the ethnic,economic, and religious diversity within their own community.

Tosefta Ki-Fshutah 2
qwer

Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. 4
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

Tractate Berakhos II: Commentary and Study Guide
The guide to how Rabbis formulated their decrees and delt with changing conditions after the destruction of the Second Temple and the fall of Betar.

Folk-lore in the Old Testament: Studies in Comparative Religion and Law. Vol. III
Many traces of the old modes of life and thought survive in the form of folklore. A few such relics of ruder times, as they are preserved like fossils in the Old Testament, are illustrated and explained by the author in this book. In the third volume The Keepers of the Threshold, the Bird-Sanctuary, The Silent Widow, and other stories are discussed.

The Sages -- Their Concepts and Beliefs
...an indespensable book for all those who are curious to know how the rabbis of the Talmud handled philosophical and theological issues. It has few peers. --David Weiss Halivni

A Guide to Jewish Religious Practice
This is the most detailed and comprehensive guide to Jewish practice for home and synagogue, written in the spirit of Modern Orthodox and Conservative movements.

Tosefta Ki-Fshutah v. 12
asdf

Tosefta Ki-Fshutah v. 10
qwer

The Jews Among the Greeks and Romans
The book is a study of the contribution of the Jews to the modern civilization. The Romans and Greeks were originators of a great many elements of our civilization, but the Jews' impact was no less real or lasting. There was a time when Greek and Roman and Jew were in free contact. The results of this contact the author skillfully explores.

Aspects of the Dead Sea Scrolls (Scripta Hierosolymitana IV)
Ten contributions from various perspectives on this unique find: from the departments of Bible, Archaeology, Hebrew Philology, Linguistics, and Comparative Religion, by E.Y. Kutscher, Yigael Yudin, N. Avigad, Jacob Light, M. H. Segal, Chaim Rabin, Shemaryahu Talmon, Z. Ben-Hayyim, and David Flusser.

The Shema: Spirituality and Law in Judaism
The Shema has been described as the central watchword of Jewish faith. The book represents an extensive commentary on the words of the Shema, drawing upon the wide range of traditional sources and the author's own reflections.

Spanish-Portuguese Synagogue Music


Treatise Ta anit of the Babylonian Talmud: Critically Edited and Provided With A Translation and Notes
This book presents the first critical edition of the Talmudic text based on a minute collation of all the existing manuscripts and early editions of the Talmud itself, as well as of the Mishnah, Tosefta, the numerous halakic and haggadic Midrashim, the Yerushalmi, and the so-called Minor Tractates. The text is translated and elucidated for the benefit of a wider circle of readers, who are not in a position to study the original.

The Path of the Upright: Mesillat Yesharim
The Path of the Upright, Rabbi Moshe Hayyim Luzzatto's guide to the perfection of human soul, stands on its own as one of the most influential and inspirational ethical works in Judaism. In this work, the author probes every aspect of the human personality and offers advice on ways to overcome its weaknesses. The Path of the Upright: Messillat Yesharim is a bilingual edition in Hebrew and English.

Gesenius' Hebrew Grammar, 2nd English Edition
Interactive edition of one of the most important Biblical Hebrew grammar ever published in English.

The Cambridge Bible for Schools and Colleges: The Book of Exodus
The Book of Exodus sets before us, as the Hebrews of later ages told it, and in the vivid, picturesque style which the best Jewish historians could always command, the story of the deliverance from Egypt.

A Commentary on the Book of Genesis (Part II): from Noah to Abraham
By extending his method of exegesis in this volume to another section of the Torah, Cassuto indirectly buttressed his theories with new evidence of the inherent rightness of his approach.

JPS Torah Commentary: Deuteronomy
The fifth and final JPS commentary on the last book of the Torah.

Studies in the History of the Jews in Old Poland (Scripta Hierosolymitana, XXXVIII)
The twenty-one studies on the Jews of Old Poland here collected explore many hitherto uncharted aspects of Jewish life and experience in the Polish-Luthuanian Commonwealth.

Early History of the Alphabet
A most enjoyable and informative book. . . an excellent introduction to epigraphy and paleography of ancient Semitic languages . . . contains a wealth of information compiled into a simple to understand format.

Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. 1
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

Early History of the Alphabet
A most enjoyable and informative book. . . an excellent introduction to epigraphy and paleography of ancient Semitic languages . . . contains a wealth of information compiled into a simple to understand format.

Tosefta Ki-Fshutah v. 10
qwer

The Jew in the Literature of England
The Jew in the Literature of England sums up a history of the Jew as he was reflected in the literature of a civilization. Modder's sense of incident and detail, his command of a whole literature, his capacity to develop the social history that underpins literature make his study both absorbing and illuminating.

Ah, Assyria... (Scripta Hierosolymitana XXXIII)
Thirty outstanding papers on Assyrian history and its connection and impact on Biblical Israel.

Mystic Tales from the Zohar
A translation of eight of the most interesting narratives found in the Zohar. In addition, the book contains a comprehensive introduction, a glossary, notes, and a bibliography.

Meeting of Cultures and Clash of Cultures


Tractate Sanhedrin: Commentary and Study Guide
SANHEDRIN (“ Court”): Name of a treatise of the Mishnah, Tosefta, and both Talmudim. It stands fourth in the order Nezikin in most editions, and is divided into eleven chapters containing seventy-one paragraphs in all. It treats chiefly of courts and their powers, of qualifications for the office of judge, and of legal procedure and criminal law.

The Goddess Anath
A major contribution to Ugaritic scholarship, The Goddess Anath--Cassuto's work on Canaanite Epics of the Patriarchal Age--is a classic authored by one of the greatest Bible scholars.

Tosefta Ki-Fshutah v. 9
qwer

Matters of Life and Death
Incredible medical breakthroughs of today, like genetic engineering, in-vitro fertilization, and cloning, as well as the ability and choice to prolong life force us as Jews and human beings to struggle with the dilemmas posed by modern medicine. How does one decide which treatments to accept as appropriate and which not? Jewish law and ethics, as Dr. Elliot Dorff points out, which stem from the ancient teachings of the Talmud, do not directly address these modern issues, but the Jewish tradition

The Jews of Navarre in the Late Middle Ages. Hispania Judaica, v. 4
Documented depiction of the economic activities of the Jews and their work at the service of the Crown in this Christian kingdom.

The Emergence of Conservative Judaism: The Historical School in 19th Century America
The book begins with description of the early decades of the past century, when American Judaism was still the expression of a religiously united community, and then probes the tensions and new forms of Jewish institutional and personal practice as they resulted from the needs of Jewish experience and from contact with American tradition, ideas and events.

The Jewish Community: Its History and Structure to the American Revolution. Vol. I.
This is the first volume of the work that is centered on the European Jewish community of the Middle Ages and early modern times. The author offers a comprehensive historical and sociological analysis of the Jewish communal evolution during the Emancipation era.

Introduction to the Literature of the Old Testament
Long the standard English work on the subject, now is prepared to work interactively with Hebrew-English Tanakh: the Jewish Bible.

The International Critical Commentary (ICC): Isaiah I-XXVII
In religion, as elsewhere, great personalities count first, and it is the privilege of a student of the Book of Isaiah to come face to face with one, if not two, such personalities...

Folk-lore in the Old Testament: Studies in Comparative Religion and Law. Vol. III
Many traces of the old modes of life and thought survive in the form of folklore. A few such relics of ruder times, as they are preserved like fossils in the Old Testament, are illustrated and explained by the author in this book. In the third volume The Keepers of the Threshold, the Bird-Sanctuary, The Silent Widow, and other stories are discussed.

Defenses of the Imagination: Jewish Writers and Historical Crisis
A carefully selected set of critical and biographical essays that offer analyses of a spectrum of poems, stories, historical and critical works by selected Jewish writers, who witnessed the presence of humanistic values in the most ghastly historical circumstances of the twentieth century.

The Ambivalent American Jew: Politics, Religion, and Family in American Jewish Life
This book depicts the evolution of American Judaism from its European roots illustrating this theme by focusing on special segments of the community and on Jewish political liberalism, the great effort of American Jews to reshape their political environment to minimize the survival-integration tension.