Tosefta Ki-Fshutah 2 Page 8...

qwer

ח ראשי תיבות וקיצורים ראשי תיבות וקיצורים אגה׳׳ת — אגדות התלמוד. אה״ע — אבן העזר. אהצו״י — אהבת ציון וירושלים ) לר״ד רטנר ( לירושלמי זרעים ומועד ) מלבד מס׳ עירובין(. אוה״ג — אוצר הגאונים ) לרב׳׳מ לוין( . אוה״ב — אוצר הכבוד . או״ז — אור זרוע . או״ש — אור שמח . או״ח — אורח חיים . א״ח — ארחות חיים. אח״ב — אחר כך. א״י — ארץ ישראל, איני יודע. איכ׳׳ר — איכה רבה . א״מ — אנשי מזרח . אעפ״י — אף על פי. ב״ב — בבא בתרא . ב׳׳ד — בית דין, בן דודי . בד״א — במה דברים אמורים . בה״ג — בהלכות גדולות, בעל הלכות גדולות . בה״מ — ברכת המזון. בהמ״ד — בית המדרש. בטה״ד — בטעות הדפוס. בט״ס — בטעות סופר. ב״׳י — בית יוסף. ביה״מ — בית המדרש ) מדרשים של יעללינעק( . בכה״ג — בכהאי גוונא. ב״מ — בבא מציעא. במ״ר — במדבר רבה. ב״נ — בית נתן. בעה״ב — בעל הבית. בעה׳׳מ — בעל המאור. בע״מ — בעל מום. בע״ק — בעל קרי . ב״ק — בבא קמא. ב׳׳ר — בראשית רבה. ברה׳׳מ — ברכת המזון. ברכ׳׳י — ברכי יוסף. גי׳ — גירסא, גירסת. גנז״ק — גנזי קדם . גנז״ש — גנזי שכטר. ד ) בלי סימן קיצור( — תוספתא דפוס ראשון . ד׳ ) בסימן קיצור( — דפוס, דפוסים. ד״א — דרך ארץ. דא״ז — דרך ארץ זוטא. דא״ר — דרך ארץ רבה. ד״ב — דפוס ברלין ) הלכות גדולות, הוצ׳ ר״ע הילדיסהיימר( . דב״ר — דברים רבה. ד״ה — דבור המתחיל, דברי הכל. דה״א, דה״ב — דברי הימים א׳, דברי הימים ב׳. דהו״א — דהוה אמינא . ד״ו — דפוס ויניציאה, ווינה. ד״ח — דפוסים חדשים. ד״ל — דפוס ליפסיאה, למברג. ד״נ — דפוס נפולי. ד״ק — דפוס קושטא. דק״ס — דקדוקי סופרים . ד״ר — דפוס ראשון. דר״א — דר׳ אליעזר . דר״כ — דרב כהנא. דר׳׳ן — דר׳ נתן. ד״ת — דרך תמים. ה׳ — הלכה, הלכות. ח״א, ה״ב וכו׳ — הלכה א׳, הלכה ב׳ וכל. ה״ג — הלכות גדולות. הגד״נ — הגהות כת׳׳י במשנה דפוס נפולי ) עיין מ״ש עליהם במבוא לה׳ הירושלמי .) להר״׳מ עמ׳ ו׳ הערה 21 הגה״מ, הג״מ — הגהות מיימוניות. הגרמ׳׳ש — הגאון ר׳ מאיר שמחה . הוס׳ — הוספה, הוספות. הוצ׳ — הוצאת. הל״פ — הלכות פסוקות. הע׳ — הערה. ה״פ — הכי פירושו. הצופה ההנרי — הצופה לחכמת ישראל ) בודאפעשט( . ה״ר — הלכות ראו. וי״ר — ויקרא רבה. וכ״ה — וכן הוא. ולפ״ז — ולפי זה. וע״׳ז — ועל זה . וש״ב — ושירי ברכה. ח״א, ח״ב וכו׳ — חלק א, חלק ב׳ וכו׳. ח״ד — חסדי דוד.

Tosefta Ki-Fshutah 2


About Book Tosefta Ki-Fshutah 2

2. Zera'im, Berakot-TerumotCopyright1. Zera'im, Berakot-Bikkurim3. Zera'im, Shevi'it-Bikkurim4. Mo'ed, Shabbat-Shekalim5. Mo'ed, Part III, Shabbat-Eruvin6. Mo'ed, Part IV, Pesakhim-Sukkah7. Mo'ed, Part V, Betza-Hagiga8. Nashim, Yevamot-Kiddushin9. Nashim, Yevamot-Ketubot-Nedarim-Nezirot10. Nashim, Sota-Gittin-Kiddushin11. Nezikin, Bava Kamma-Bava Mezi'a-Bava Batra12. Nezikin, Bava Kamma-Bava Mezi'a-Bava Batra
tosefta fshutah page https publishersrow ebookshuk books jewish hebrew ebooks qwer
eBookshuk Books

Biblical and Oriental Studies (2 volumes)
Two-volume set of U. Cassuto's Biblical and Ancient Oriental Texts essays.

Legends of the Bible
This is storytelling with a grain of salt and a lot of wit; tales springing from the antiquity of oral tradition, told with sheer delight in the glory of a book transformed by a hundred generations whose daily thoughts and deeds were transformed by The Book.

Volume 7, The Universal Jewish Encyclopedia
Created by Reform Rabbis and Jewish Scholars, many of whom escaped from Nazi Germany, the Encyclopedia exhibits a unique sensitivity to all forms of anti-Semitic agitation and malice and makes every effort to find allies among others, especially Christians, to forge a shield for Jewish people in the face of the coming catastrophe.

Encounter with Emancipation: The German Jews in the United States, 1830-1914
This superbly documented study, enriched by anecdotes and illustrations, portrays the first genuine encounter of Jewish society with emancipation.

The Jewish Encyclopedia Vol. 3
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the world—many considered founding “fathers” of their respective disciplines—this massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

The Gate Behind the Wall: A Pilgrimage to Jerusalem
When Samuel Heilman took a sabbatical from teaching sociology to spend time in Jerusalem, he did not know that it would become a personal pilgrimage. What had begun by engaging the social scientist in me would end by awakening the Jew, Heilman writes.

BOOKS OF KINGS


The Jewish Encyclopedia Vol. 4
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the world—many considered founding “fathers” of their respective disciplines—this massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

Studia Biblica et Ecclesiastica Vol. 4
asdf

Labor, Crafts and Commerce in Ancient Israel
Extensive collection of anecdotal evidence relating to labor, crafts, and trade as thought of and practiced by Sages of the Second Temple and early exilic period.

The Jewish Community: Its History and Structure to the American Revolution. Vol. III.
This is the third and final volume of the work that is centered on the European Jewish community of the Middle Ages and early modern times. The author offers a comprehensive historical and sociological analysis of the Jewish communal evolution during the Emancipation era.

THE EIGHT CHAPTERS OF MAIMONIDES ON ETHICS


The Return of Anti-Semitism
An anti-Semitic contamination is now world-wide. This sad truth is brilliantly evoked in Gabriel Schoenfeld's important study. Necessary reading. --Elie Wiesel

The Jew in the Literature of England
The Jew in the Literature of England sums up a history of the Jew as he was reflected in the literature of a civilization. Modder's sense of incident and detail, his command of a whole literature, his capacity to develop the social history that underpins literature make his study both absorbing and illuminating.

Collected Writings in Jewish Studies
This collection of articles in Jewish Studies has been authored by, what many consider, the most important scholar of the rabbinic life and literature in the post WWII period.

Tosefta Ki-Fshutah v. 6
qwer

The International Critical Commentary (ICC): SAMUEL I & II
Although there have been other contributions on this subject, this volume still is worth having as it contains most of arguments still serving as a basis for modern Christian mainline (and thus also Jewish Reform) liberalism.

Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. 3
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

Tractate Bava Basra I: Commentary and Study Guide
The third of the three Talmudic tractates of the order Neziḳin, dealing with man's responsibilities and rights as the owner of property, of a house or field. The tractate is divided into ten chapters, the contents of which may be described as follows: (1) Regulations relating to property held by more than one owner (ch. i.); (2) responsibilities of an owner of property with regard to that of his neighbor (ch. ii.); (3) established rights of ownership and rights connected with property

Esther's Plea
A facinated exploration of the tie-in between hallachic decision making process and politics through the analysis of the disputes of R. Yehoshua and R. Elazar haModi'in in Tractate Megillah.

The Jewish Encyclopedia Vol. 5
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the world—many considered founding “fathers” of their respective disciplines—this massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

Studia Biblica Vol. 1
asdf

JPS Bible Commentary: Esther
In this latest addition to the Jewish Publication Society's commentary series, the reader will further be reworded with many productive and original insights: in this particular case on the background of the feast of Purim.

The Jewish Encyclopedia Vol. 6
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the world—many considered founding “fathers” of their respective disciplines—this massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

A History of the Jews in Christian Spain. Vol. 2
One of the century s great classics of Jewish historiography. The second volume of Professor Baer s monumental work tells the tragic story of the dissolution of the great Spanish Jewish community.

Ideology and Settlement
The first deep and detailed research conducted on the subject of carrying out of the policies and enterprises of the JNF in the years prior to World War I.

The International Critical Commentary (ICC): PROVERBS
... the crown belongs to Crawford H. Toy's voluminous interpretation of the book of Proverbs --Rudolf Smend, from Wisdom in Ancient Israel , Cambridge, 1997.

The Jews of Egypt: From Ramses II to Emperor Hadrian
This is the story of the adventures and misadventures of the Jewish people in the land of Egypt – shrouded in the mists of biblical history under the Pharaohs; the strange intermezzo of the Jewish mercenary detachment on the island of Elephantine on the upper Nile; the apogee of Jewish culture under the Ptolemies; and, finally, the Jewish community's rapid decline and catastrophic disappearance under Roman rule.

History of Jewish Coinage and of Money in the Old and New Testament
Madden's work constitutes . . . a record of many rare or unique examples of Jewish art, preserving spontaneity and directness in our contact with the Jewish past. Michael Avi-Yonah Professor of Archaeology at Hebrew University, Jerusalem

Hebrew-English Tanakh: the Jewish Bible
Multi-platform, electronic edition of masoretic text of the Holy Scriptures placed next to classic Jewish translation.

Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. 6
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

Conversos on Trial. Hispania Judaica, v. 3
This story is eloquently related on the basis of Inquisition files which depict the Conversos' deep yearning to their Jewish past and the ultimate sacrifice they were prepared to offer for their continued adherence to their ancestral faith.

The Jewish Community: Its History and Structure to the American Revolution. Vol. III.
This is the third and final volume of the work that is centered on the European Jewish community of the Middle Ages and early modern times. The author offers a comprehensive historical and sociological analysis of the Jewish communal evolution during the Emancipation era.

History of the Jews in Russia and Poland, Vol. 3: From the Accession of Nicholas II until 1916. Bibliography and Index.
A History of the Jews in Russia and Poland from the pen of S. M. Dubnow (based upon a work in Russian which was especially prepared for JPS) needs neither justification nor recommendation. The work is divided into thee volumes. The third and concluding volume deals with the reign of Nicholas II., the last of the Romanovs, and also contains the bibliographical apparatus, the maps, the index, and other supplementary material.

A History of the Jews in Christian Spain. Vol. 2
One of the century s great classics of Jewish historiography. The second volume of Professor Baer s monumental work tells the tragic story of the dissolution of the great Spanish Jewish community.

The Birobidzhan Affair: A Yiddish Writer in Siberia
The Birobidzhan Affair is the autobiography, “a chronicle of heart-rending events” recounting Emiot's eight years at hard labor in various work camps in Siberia. Poignant, remarkably understated in tone, it provides evidence of his travails as a Jewish victim of the bitter bureaucracy that was Stalinist Russia.

The Jewish Encyclopedia Vol. 11
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the world—many considered founding “fathers” of their respective disciplines—this massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

The Jewish Encyclopedia Vol. 1
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the world—many considered founding “fathers” of their respective disciplines—this massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

The International Critical Commentary (ICC): HAGGAI, ZECHARIAH, MALACHI AND JONAH
For all the talk about Bible being a source of Western ethics, Mitchell's is one of the very few books extant that pays more then a lip service to this concept.

A Commentary on the Book of Genesis (Part I): from Adam to Noah
One of the greatest masterpieces of Jewish Biblical scholarship directed against the Documentary Hypothesis or so-called Higher Critisism.

The Battle for Jerusalem: June 5-7,1967
Enhanced by fascinating photographs and an epilogue tracing the subsequent lives and military careers of the key participants, Rabinovich's gripping narrative brings the reader to the scene of this brilliant military victory and emotional reunion of a people with their sacred city.

BOOKS OF KINGS


A Separate Republic
Based on the Libro Grande, which is included in this volume, this authoritative analysis of the Venetian Jewish community of the 17th century gives a snapshot of the political and social structure of the Jews of Venice as they related to the general population of the Venetian Republic of that period and to the ethnic,economic, and religious diversity within their own community.

The International Critical Commentary (ICC): Ezra and Nehemiah
A commentary on one of the most interesting for the modern reader books of the Bible.

Studies in Jewish Education IV: Curriculum and the teaching of Hebrew
The present volume, the fourth in the series Studies in Jewish Education, is dedicated to the subject of curriculum and the teaching of Hebrew.

Jesus of Nazareth
asdf

A History of the Jews in Christian Spain. Vol. 1
One of the century s great classics of Jewish historiography. This first volume of the two-volume set takes the story down to the middle of the thirteen century in Castile.

Reading Guide and Index, The Universal Jewish Encyclopedia
Great introduction to all areas covered by Encyclopedia. All entries are hyperlinked to relevant Encyclopedia articles.

Jewish Cooking Around the World: Gourmet and Holiday Recipes
The book presents a variety of recipes from foreign countries and recipes for the Sabbath and festivals, all complying with the Jewish dietary laws. Every recipe has been tested by the author.

AN EMPIRE IN THE HOLY LAND