Tosefta Ki-Fshutah 2 Page 8...

qwer

ח ראשי תיבות וקיצורים ראשי תיבות וקיצורים אגה׳׳ת — אגדות התלמוד. אה״ע — אבן העזר. אהצו״י — אהבת ציון וירושלים ) לר״ד רטנר ( לירושלמי זרעים ומועד ) מלבד מס׳ עירובין(. אוה״ג — אוצר הגאונים ) לרב׳׳מ לוין( . אוה״ב — אוצר הכבוד . או״ז — אור זרוע . או״ש — אור שמח . או״ח — אורח חיים . א״ח — ארחות חיים. אח״ב — אחר כך. א״י — ארץ ישראל, איני יודע. איכ׳׳ר — איכה רבה . א״מ — אנשי מזרח . אעפ״י — אף על פי. ב״ב — בבא בתרא . ב׳׳ד — בית דין, בן דודי . בד״א — במה דברים אמורים . בה״ג — בהלכות גדולות, בעל הלכות גדולות . בה״מ — ברכת המזון. בהמ״ד — בית המדרש. בטה״ד — בטעות הדפוס. בט״ס — בטעות סופר. ב״׳י — בית יוסף. ביה״מ — בית המדרש ) מדרשים של יעללינעק( . בכה״ג — בכהאי גוונא. ב״מ — בבא מציעא. במ״ר — במדבר רבה. ב״נ — בית נתן. בעה״ב — בעל הבית. בעה׳׳מ — בעל המאור. בע״מ — בעל מום. בע״ק — בעל קרי . ב״ק — בבא קמא. ב׳׳ר — בראשית רבה. ברה׳׳מ — ברכת המזון. ברכ׳׳י — ברכי יוסף. גי׳ — גירסא, גירסת. גנז״ק — גנזי קדם . גנז״ש — גנזי שכטר. ד ) בלי סימן קיצור( — תוספתא דפוס ראשון . ד׳ ) בסימן קיצור( — דפוס, דפוסים. ד״א — דרך ארץ. דא״ז — דרך ארץ זוטא. דא״ר — דרך ארץ רבה. ד״ב — דפוס ברלין ) הלכות גדולות, הוצ׳ ר״ע הילדיסהיימר( . דב״ר — דברים רבה. ד״ה — דבור המתחיל, דברי הכל. דה״א, דה״ב — דברי הימים א׳, דברי הימים ב׳. דהו״א — דהוה אמינא . ד״ו — דפוס ויניציאה, ווינה. ד״ח — דפוסים חדשים. ד״ל — דפוס ליפסיאה, למברג. ד״נ — דפוס נפולי. ד״ק — דפוס קושטא. דק״ס — דקדוקי סופרים . ד״ר — דפוס ראשון. דר״א — דר׳ אליעזר . דר״כ — דרב כהנא. דר׳׳ן — דר׳ נתן. ד״ת — דרך תמים. ה׳ — הלכה, הלכות. ח״א, ה״ב וכו׳ — הלכה א׳, הלכה ב׳ וכל. ה״ג — הלכות גדולות. הגד״נ — הגהות כת׳׳י במשנה דפוס נפולי ) עיין מ״ש עליהם במבוא לה׳ הירושלמי .) להר״׳מ עמ׳ ו׳ הערה 21 הגה״מ, הג״מ — הגהות מיימוניות. הגרמ׳׳ש — הגאון ר׳ מאיר שמחה . הוס׳ — הוספה, הוספות. הוצ׳ — הוצאת. הל״פ — הלכות פסוקות. הע׳ — הערה. ה״פ — הכי פירושו. הצופה ההנרי — הצופה לחכמת ישראל ) בודאפעשט( . ה״ר — הלכות ראו. וי״ר — ויקרא רבה. וכ״ה — וכן הוא. ולפ״ז — ולפי זה. וע״׳ז — ועל זה . וש״ב — ושירי ברכה. ח״א, ח״ב וכו׳ — חלק א, חלק ב׳ וכו׳. ח״ד — חסדי דוד.

Tosefta Ki-Fshutah 2


About Book Tosefta Ki-Fshutah 2

2. Zera'im, Berakot-TerumotCopyright1. Zera'im, Berakot-Bikkurim3. Zera'im, Shevi'it-Bikkurim4. Mo'ed, Shabbat-Shekalim5. Mo'ed, Part III, Shabbat-Eruvin6. Mo'ed, Part IV, Pesakhim-Sukkah7. Mo'ed, Part V, Betza-Hagiga8. Nashim, Yevamot-Kiddushin9. Nashim, Yevamot-Ketubot-Nedarim-Nezirot10. Nashim, Sota-Gittin-Kiddushin11. Nezikin, Bava Kamma-Bava Mezi'a-Bava Batra12. Nezikin, Bava Kamma-Bava Mezi'a-Bava Batra
tosefta fshutah page https publishersrow ebookshuk books jewish hebrew ebooks qwer
eBookshuk Books

Legends of the Jews
A most remarkable and comprehensive compilation of stories connected to the Hebrew Bible drawn largely on Jewish lore and tradition. It is an indispensable reference on that body of literature known as Midrash, the imaginative retelling and elaboration on Bible stories in which mythological tales about demons and magic co-exist with moralistic stories about the piety of the patriarchs.

Hellenism
This book is intended for those interested in the conflict of Judaism with the culture of the ancient world and its impact on the Jewish life of today.

Hebrew-English Tanakh: the Jewish Bible
Multi-platform, electronic edition of masoretic text of the Holy Scriptures placed next to classic Jewish translation.

The Jewish Encyclopedia Vol. 5
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the world—many considered founding “fathers” of their respective disciplines—this massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon (Complete and Unabridged Electronic Edition)
This is the complete and unabridged electronic edition of the twentieth century finest and most comprehensive Hebrew lexicon available to the English-speaking student of the Hebrew Scriptures.

Mystic Tales from the Zohar
A translation of eight of the most interesting narratives found in the Zohar. In addition, the book contains a comprehensive introduction, a glossary, notes, and a bibliography.

The Jews of Egypt: From Ramses II to Emperor Hadrian
This is the story of the adventures and misadventures of the Jewish people in the land of Egypt – shrouded in the mists of biblical history under the Pharaohs; the strange intermezzo of the Jewish mercenary detachment on the island of Elephantine on the upper Nile; the apogee of Jewish culture under the Ptolemies; and, finally, the Jewish community's rapid decline and catastrophic disappearance under Roman rule.

Studia Biblica et Ecclesiastica Vol. 4
asdf

Studies in Jewish Education IV: Curriculum and the teaching of Hebrew
The present volume, the fourth in the series Studies in Jewish Education, is dedicated to the subject of curriculum and the teaching of Hebrew.

The International Critical Commentary (ICC): Judges
The commentary, which pays a close attention to early history of social and religious life of Israel.

Studies in Jewish Education XII: The Hebrew Language in the Era of Globalization
This volume of the Studies in Jewish Education examines the place of the Hebrew language today.

Studies in Jewish Education IX: Understanding the Bible in Our Time
The ninth volume of Studies in Jewish Education examines issues relating to Biblical research and instruction.

History of the Jews, Vol. 5: From the Chmielnicki Persecution of the Jews in Poland (1648 C.E.) to the Present Time (1870 C.E.)
A condensed reproduction of the first comprehensive attempt to write the history of the Jews as the history of a living people and from a Jewish point of view. The fifth volume covers the period from the Chmielnicki Persecution of the Jews in Poland to the Present Time.

Magic Spells and Formulae: Aramaic Incantations of Late Antiquity
Following the publication of Amulets and Magic Bowls , several new magic texts were made available to the authors. Presented in the same scholarly manner,this is a valuable insight into the religious life and practices of common people in the Talmudic period.

History of the Jews, Vol. 1: From the Earliest Period to the Death of Simon the Maccabee (135 B.C.E.)
A condensed reproduction of the first comprehensive attempt to write the history of the Jews as the history of a living people and from a Jewish point of view. The first volume covers the period from the entry of Israelite tribes into the land of Canaan to the settlement of the Judeans in Egypt.

New Heart, New Spirit: Biblical Humanism for Modern Israel
New Heart, New Spirit confronts the ethical and moral values of the Bible in the context of the critical situation that Israel and Zionism are facing. It is an outcry and a challenge to the xenophobic movements focused on “holy wars,” power, land, and blood.

A Grammar of Mishnaic Hebrew
More than any other, this book makes the subject is accessible to scholars who are not fluent in modern Hebrew.

Tosefta Ki-Fshutah v.4
wert

Introduction to the Talmud and Midrash
The classic work on the field. Not for beginners; for those interested in a more historical and critical study of Talmud and Midrash.

Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. 10
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

Ruby of Cochin: An Indian Jewish Woman Remembers
This book is a Cochin cake, full of secret goodies and unexpected surprises and mysterious tastes, exotic and familiar. Each story told by Ruby Daniel reveals the unique way of life of the Cochin Jews and preserves it for future generations.

The Torah: The Five Books of Moses
This acclaimed new translation of the Torah--the Holy Scriptures of the Jewish people,--was prepared according to the Masoretic Text by the Jewish Publication Society (Philadelphia), world s oldest Jewish book publisher. Electronic version of it, which is a searchable replica of the printed version was prepared by Varda Books in 2002, with all the latest corrections and revisions having been incorporated.

The International Critical Commentary (ICC): Jobs (in 2 volumes)
Electronic edition of the massive commentary on the Book of Job.

Tosefta Ki-Fshutah v. 5
wert

JPS Torah Commentary: Exodus
Masterly commentary on the second book of the Bible by eminent Jewish scholar.

Smoke Over Birkenau
The astonishing stories in Smoke Over Birkenau tell of the women who lived and suffered alongside Liana Millu during her months in the concentration camp.

What is Jewish Literature?
What Is Jewish Literature? is a richly thoughtful analysis and comprehensive overview of what defines Jewish literature. It is an international collection, an enduring contribution to the literary resource for the those who strive to appreciate, evaluate, and understand the varied riches of Jewish writing.

Ah, Assyria... (Scripta Hierosolymitana XXXIII)
Thirty outstanding papers on Assyrian history and its connection and impact on Biblical Israel.

Studies in Bible I (Scripta Hierosolymitana VIII)
Publication of the Hebrew University, Jerusalem

Zionism at the UN: A Diary of the First Days
This book records in diary form the events the author was involved in as an emissary of the Political Department of the Jewish Agency for Palestine to the United Nations Conference, meeting in San Francisco in the late spring and early summer of 1945. The demand for a Jewish state on the official level was first made clear at this conference.

Volume 2, The Universal Jewish Encyclopedia
Created by Reform Rabbis and Jewish Scholars, many of whom escaped from Nazi Germany, the Encyclopedia exhibits a unique sensitivity to all forms of anti-Semitic agitation and malice and makes every effort to find allies among others, especially Christians, to forge a shield for Jewish people in the face of the coming catastrophe.

Spain, the Jews, and Franco
The role played by Spain during World War II regarding the Jews has long been a matter of controversy. This volume, first published in Hebrew to wide acclaim seeks to set the record straight. It offers a full and objective account of the rescue of Jewish refugees from Nazi-occupied countries by the Franco regime.

Rabad of Posquieres: A Twelfth-Century Talmudist
This biographical treatise captures the personality of Rabbad of Posquieres or Rabbi Abraham ben David – one of the most creative talmudic scholars of the twelfth century, chronicles his role in the intellectual history of the Jews in southern France during the twelfth century, and outlines his influence on subsequent generations.

The Documentary Hypothesis and the Composition of the Pentateuch: Eight Lectures
Although originally published more then 50 years ago, this little Cassuto's book is still probably the best, most focused attack on Wellhausen's Documentary Hypothesis and a powerful defense of the integrity of the biblical text.

Kiddush Ha-Shem: An Epic of 1648
One of the earliest historical novels in modern Yiddish literature, Kiddush ha-Shem is a story of Jewish martyrdom during the Chmelnitsky uprising in mid-17th century Ukraine and Poland.

Tosefta Ki-Fshutah v. 6
qwer

Ruby of Cochin: An Indian Jewish Woman Remembers
This book is a Cochin cake, full of secret goodies and unexpected surprises and mysterious tastes, exotic and familiar. Each story told by Ruby Daniel reveals the unique way of life of the Cochin Jews and preserves it for future generations.

Encyclopedia of Religion and Ethics (Electronic Edition in 12 v. plus index, il)
Electronic edition of the most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

History of the Jews in Russia and Poland, Vol. 2: From the Death of Alexander I until the Death of Alexander III. (1825–1894)
A History of the Jews in Russia and Poland from the pen of S. M. Dubnow (based upon a work in Russian which was especially prepared for JPS) needs neither justification nor recommendation. The work is divided into thee volumes. The second volume treats of the history of Russian Jewry from the death of Alexander I (1825) until the death of Alexander III (1894).

Blessed is the Match: The Story of Jewish Resistance
This book is a classic account of Jewish tragedy, faith, hope, and triumph. Published originally in 1947, it is one of the first works to deal with the horrors and the heroism of the Holocaust years.

The Documentary Hypothesis and the Composition of the Pentateuch: Eight Lectures
Although originally published more then 50 years ago, this little Cassuto's book is still probably the best, most focused attack on Wellhausen's Documentary Hypothesis and a powerful defense of the integrity of the biblical text.

Sunset Possibilities and Other Poems
Continuing the high standards of the JPS Jewish Poetry Series, this volume presents poems that have become twentieth-century classics. Included are eighty poems printed in English and Hebrew on facing pages.

Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. 6
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

Come Under the Wings: A Midrash on Ruth
Grace Goldin makes the character of Ruth more vivid in her poetry. Two classical idioms, that of the Jewish imagination, and that of English verse, are strikingly joined in the book.

Pirke de-Rabbi Eliezer
Kabbalistic midrashic work on Genesis, part of Exodus, and a few sentences of Numbers ascribed to R. Eliezer b. Hyrcanus.

History of the Jews in Russia and Poland, Vol. 1: From the Beginning until the Death of Alexander I (1825)
A History of the Jews in Russia and Poland from the pen of S. M. Dubnow (based upon a work in Russian which was especially prepared for JPS) needs neither justification nor recommendation. The work is divided into thee volumes. The first volume contains the history of the Jews of Russia and Poland from its beginnings until 1825.

USCJ eLuah 5776
asdf

Zionism at the UN: A Diary of the First Days
This book records in diary form the events the author was involved in as an emissary of the Political Department of the Jewish Agency for Palestine to the United Nations Conference, meeting in San Francisco in the late spring and early summer of 1945. The demand for a Jewish state on the official level was first made clear at this conference.

Israel and the Nations
Israel and the Nations is a handbook of Jewish apologetics. The author's primary goal was to put together all the arguments of Jew-baiting and to explain their nature and origin. This work is a source of information and reference for all those who are in quest of enlightenment.

Sunset Possibilities and Other Poems
Continuing the high standards of the JPS Jewish Poetry Series, this volume presents poems that have become twentieth-century classics. Included are eighty poems printed in English and Hebrew on facing pages.