Tosefta Ki-Fshutah 2 Page 7...

qwer

הקדמה בעה״י. בשנות תרצ״ז— תרצ״ט פרסמתי את ספרי תוספת ראשונים ח״א— ח׳׳ד על כל התוספתא. לקטתי מכל ספרי הראשונים את פסקאות התוספתא שהביאו ז״ל בחבוריהם. והרי אין דרכם של רבותינו ז׳׳ל להביא מן הברייתות אלא כדי לפרשן או לפרש על פיהן מקורות אחרים, או ללמוד מהן הלכה, או לדחותן מן ההלכה. אבל ראיתי שמ״מ הפרוץ מרובה על העומד, וחלק גדול מן התוספתא לא הובא כלל בספרי הראשונים. הפירוש המובהק ביותר לתוספתא, הפירוש של הגאו ן ר, דוד פארדו, חסדי דוד, אזל כבר מזמן מן השוק, ומעטים הם תלמידי החכמים המשתמשים בו. יתר על כן, הספר נדפס באותיות זעירות ובלי סימני הפסק, והעין לפעמים דולגת על כמה פנינים . כן, לדוגמא, כתבתי בתוספת ראשונים ח״א סוף עמ׳ 106 : ולא יכולתי לרדת לסוף פירושה של מליצה זו. ובאמת בפירוש המליצה תלויה כל ההלכה שם, וכל המפרשים הגיהו שם ונכנסו בדוחק י דחוקים. בזמנו עיינתי בחסדי דוד, ולא הרגשתי בפירושו, ורק אחרי עיון רב מצאתי את פירוש התוספתא בלי הגהה. כשפתחתי שוב את ספר ח״ד ראיתי שעוד מעט וייחסתי לעצמי פירוש שכבר עמד עליו בח״ד, עיין מ״ש להלן עמ׳ 735 שורה 41 . ולהלן במבוא ) עמ׳ י״ז ואילך( נבאר למה התרנו לעצמנו להוסיף על דברי הרב הנ״ל. כתב היד של פנים התוספתא העתיק בשבילי הרב ר׳ יהושע העשיל באבד, ואף סיד ר את שנויי הנוסחאות מדפוס ראשון, כ״י ערפורט והקטעים מן הגניזה. אני השויתי שלש פעמי ם כל אות ואות שבהעתקה ) ופעמיים שבשנויי נוסחאות( עם כתבי היד, ופשיטא שהאחריות נופלת עלי גרידא. עלינו להזכיר כאן את העזרה הגדולה שקבלנו מספרו הגדול של עמנואל לעף, דיע פלור ה דער יודען. החכם הגדול כמעט שלא הניח מקום להתגדר אחריו בבאור שמות הצמחים ומהותם. ואף שהוספנו עליו כמה דברים מן המקורות החיצוניים הקלסיים לא היינו אלא כמוסיפים טיפו ת לים הגדול. ועכשיו שנתבררו הגירסאות הנכונות ע״פ כתבי יד וראשונים מתבקשים החכמי ם המכירים את תורת הצמחים לא מן הספרים אלא מן המציאות ללמד אותנו את האמת. כיוצא בו מן הנמנע הוא שלא להזכיר כאן את הרב הגדול ר׳ חיים יהושע קוסובסקי שליט״א, מחב ר הקונקורדנציות למשנה, תוספתא, תרגום אונקלוס ותלמוד הבבלי, שהושיט לנו עזרה בחבוריו הנפלאים. הגב׳ ד״ר יהודית ליברמן לא הסתפקה בזה שעודדה אותי להקדיש ימים ולילות לתורה, אלא טרחה בעצמה לקרוא את שינויי הנוסחאות שבתוספתא ולהשוותם עם ההעתקה של כתב הי ד שנמסר לדפוס. ידידיי הרבנים ר׳ זלמן דימיטרובסקי ור׳ יהושע העשיל באבד קראו חלק גדול של על י ההגהה בעמודים ועזרו לי גם בהשוואת כתב יד ווינה עם פנים הנדפס. מסדרי האותיות של בית הדפוס של ד״ר מאוריס דזשייקובס עשו את מלאכתם, מלאכת שמים, במסירות ובאמונה, והמגיה ד״ר מנחם ג. גלן הגדיל לעשות. יעמדו כולם על הברכה. ואחרון אחרון ידידי הרב ר׳ אליעזר ארי׳ פינקלשטין, נשיא בית המדרש שלנו, שהי ה הגורם העיקרי לכתיבת הספר והופעתו. וזכות גדולה נתגלגלה ע״י ר׳ מאיר ליב רבינוביץ מכאן , שבהוצאותיו גרידא נדפס הספר, וזכינו על ידו לתורת התנאים בהוצאה מדוייקת. יתברכו מ ן השמים. ש. ל. ז

Tosefta Ki-Fshutah 2


About Book Tosefta Ki-Fshutah 2

2. Zera'im, Berakot-TerumotCopyright1. Zera'im, Berakot-Bikkurim3. Zera'im, Shevi'it-Bikkurim4. Mo'ed, Shabbat-Shekalim5. Mo'ed, Part III, Shabbat-Eruvin6. Mo'ed, Part IV, Pesakhim-Sukkah7. Mo'ed, Part V, Betza-Hagiga8. Nashim, Yevamot-Kiddushin9. Nashim, Yevamot-Ketubot-Nedarim-Nezirot10. Nashim, Sota-Gittin-Kiddushin11. Nezikin, Bava Kamma-Bava Mezi'a-Bava Batra12. Nezikin, Bava Kamma-Bava Mezi'a-Bava Batra
tosefta fshutah page https publishersrow ebookshuk books jewish hebrew ebooks qwer
eBookshuk Books

Tractate Bava Basra I: Commentary and Study Guide
The third of the three Talmudic tractates of the order Neziḳin, dealing with man's responsibilities and rights as the owner of property, of a house or field. The tractate is divided into ten chapters, the contents of which may be described as follows: (1) Regulations relating to property held by more than one owner (ch. i.); (2) responsibilities of an owner of property with regard to that of his neighbor (ch. ii.); (3) established rights of ownership and rights connected with property

Jesus of Nazareth
asdf

Jewish Post-Biblical History through Great Personalities: From Jochanan ben Zakkai Through Moses Mendelssohn
In this book the effort has been to select from the pages of post-Biblical Jewish history the outstanding personalities, to present the life and work of each in such a way as to illustrate the spirit of Judaism in his time, and, in doing this, to analyze and systematize the complex and abstract subject matter so that it may offer the fewest difficulties to the pupil's mind.

Tractate Ta'anis: Commentary and Study Guide
This is hard-core serious commentary on traditional Jewish belief that climatic conditions are entirely dependent upon the deeds of people. Taanis, one of the most interesting Talmudic Tractates, explicates this principle.

The International Critical Commentary (ICC): Judges
The commentary, which pays a close attention to early history of social and religious life of Israel.

The Jews of Santa Coloma de Queralt. Hispania Judaica, v. 6
A reconstruction of the Jewish life in a small community, on the basis of notary acts found in local archives.

Studies in Jewish Education IV: Curriculum and the teaching of Hebrew
The present volume, the fourth in the series Studies in Jewish Education, is dedicated to the subject of curriculum and the teaching of Hebrew.

TestBook3
Short Description

Studies in Jewish Education XI: Languages and Literatures in Jewish Education
Languages and Literatures in Jewish Education is dedicated to Prof. Michael Rosenak, the founder of the discipline of the Philosophy of Jewish Education.

Ruby of Cochin: An Indian Jewish Woman Remembers
This book is a Cochin cake, full of secret goodies and unexpected surprises and mysterious tastes, exotic and familiar. Each story told by Ruby Daniel reveals the unique way of life of the Cochin Jews and preserves it for future generations.

The End of Time
A stunning departure from the polemics and social criticism that have made Horowitz one of our most controversial public intellectuals, The End of Time is a wide ranging, unflinching and lyrical meditation on subjects ranging from what parents inadvertently teach us in their deaths, to the forbidding reality of the cancer ward and the way in which figures like Mohammed Atta use death to become gods of their own mad creation.

Matters of Life and Death
Incredible medical breakthroughs of today, like genetic engineering, in-vitro fertilization, and cloning, as well as the ability and choice to prolong life force us as Jews and human beings to struggle with the dilemmas posed by modern medicine. How does one decide which treatments to accept as appropriate and which not? Jewish law and ethics, as Dr. Elliot Dorff points out, which stem from the ancient teachings of the Talmud, do not directly address these modern issues, but the Jewish tradition

Selected Poems of Jehudah Halevi
The gift of song, cherished and tended as it was by the Spanish Jews of the Middle Ages, reached its highest development in the poems of Jehudah Halevi. His love poems are made of dew and fire. But in his poems to Zion there is no such combination of a poet's ordinary artifices. It is his soul that is the instrument—and on his heartstrings is played the song of Israel's hope.

Hebrew Ethical Wills
This volume includes specimens which, either as complete texts or as extracts, are representative of the type of literature known as Ethical Wills. The testaments give an intimate insight into the personal religion of Jews and Jewish experience through many centuries.

Art in Ancient Palestine
The books deals with various aspects of art in ancient Palestine: conquest of the East by Hellenism, Leda sarcophagus, general problems of reconstruction of the past through archaelogy.

Treatise Ta anit of the Babylonian Talmud: Critically Edited and Provided With A Translation and Notes
This book presents the first critical edition of the Talmudic text based on a minute collation of all the existing manuscripts and early editions of the Talmud itself, as well as of the Mishnah, Tosefta, the numerous halakic and haggadic Midrashim, the Yerushalmi, and the so-called Minor Tractates. The text is translated and elucidated for the benefit of a wider circle of readers, who are not in a position to study the original.

Tosefta Ki-Fshutah 3
wert

The International Critical Commentary (ICC): HAGGAI, ZECHARIAH, MALACHI AND JONAH
For all the talk about Bible being a source of Western ethics, Mitchell's is one of the very few books extant that pays more then a lip service to this concept.

Tosefta Ki-Fshutah 3
wert

The Jewish Encyclopedia Vol. 10
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the world—many considered founding “fathers” of their respective disciplines—this massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

Commentary on the New Testament from the Talmud and Hebraica Vol.1
sdfg

Dawn Over Baghdad
Gripping, up-to-the-minute report on America's most urgent national struggle today, as seen through the eyes of the U.S. servicemen and Iraqis who are trying to make a new country out of the most dangerous place in the world; distinct contrast to the gloomy picture of America's presence in this war zone so often painted by the mainstream media.

The International Critical Commentary (ICC): NUMBERS
A major work of interpretation, which served--according to Baruch Levin's own words--as “anchor and compass” for his Anchor Bible commentary on Numbers.

La America: The Sephardic Experience in the United States
The story of the Jewish immigration to the United States of the Levantine Sephardim who entered the United States between 1899 and 1925.

Tractate Ta'anis: Commentary and Study Guide
This is hard-core serious commentary on traditional Jewish belief that climatic conditions are entirely dependent upon the deeds of people. Taanis, one of the most interesting Talmudic Tractates, explicates this principle.

Community and Polity: The Organizational Dynamics Of American Jewry (Revised and Updated Edition)
Community and Polity explores in depth the developments in the American Jewish community in the post-WWII period. Like the first edition, it is designed to serve two purposes: to provide a basic survey of the structure and functions of the American Jewish community and to suggest how that community should be understood as a polity that is not a state but is no less real from a political perspective.

Three Jewish Communities in Medieval Valencia. Hispania Judaica, v. 8
The history of three Jewish Communities in Medieval Valencia: Castellón de la Plana, Burriana, Villarreal.

Jewish Pioneers and Patriots
In Jewish Pioneers and Patriots, Lee M. Friedman has unearthed an amazing store of fresh information about the connections of the Jews with America from the times even before the Pilgrims landed at Plymouth down to the first World War.

History of the Jews, Vol. 6: A Memoir of the Author by Dr. Philipp Bloch, A Chronological Table of Jewish History, An Index to the Whole Work, and Four Maps
A condensed reproduction of the first comprehensive attempt to write the history of the Jews as the history of a living people and from a Jewish point of view. The sixth volume contains a memoir of the author by Dr. Philipp Bloch, a chronological table of Jewish history, an index to the whole work, and four maps.

The International Critical Commentary (ICC): DEUTERONOMY
Electronic edition of one of the author's finest achievements.

Chapters on Jewish Literature
The twenty-five short chapters on Jewish Literature open with the fall of Jerusalem in the year 70 of the current era, and end with the death of Moses Mendelssohn in 1786. This book has been compiled with the definite aim of providing an elementary manual of Jewish literature both for home and school use.

JPS Bible Commentary: Haftarot
The most recent addition to the JPS Bible Commentary series covers the varied selections from the Nevi'im that comprise the haftarot, chanted on Sabbaths and holy days in synagogues.

Folk-lore in the Old Testament: Studies in Comparative Religion Legend and Law. Vol. II
Many traces of the old modes of life and thought survive in the form of folklore. A few such relics of ruder times, as they are preserved like fossils in the Old Testament, are illustrated and explained by the author in this book. The second volume covers Jacob and the kidskins, the passage through the Red Sea, the judgment of Solomon, and other stories.

The Responsa Literature
An interesting presentation of an extraordinary type of correspondence between communities and foremost Jewish authorities during the past fifteen hundred years by which social, economic and religious problems were discussed and solved.

Magic Spells and Formulae: Aramaic Incantations of Late Antiquity
Following the publication of Amulets and Magic Bowls , several new magic texts were made available to the authors. Presented in the same scholarly manner,this is a valuable insight into the religious life and practices of common people in the Talmudic period.

Religion and Zionism First Encounters


Succeeding at Jewish Education: How One Synagogue Made It Work
Joseph Reimer uses his experience and talent as an ethnographer to bring to life the drama of one synagogue's struggle to make Jewish education work. As a result of his classroom observations Reimer comes away with important insights into what makes Jewish education succeed.

A History of the Inquisition of the Middle Ages, in 3 Volumes
Henry Charles Lea s three-volume The History of the Inquisition of the Middle Ages (sold as a set only) is widely regarded by scholars in the field as one of the outstanding works of scholarship on the subject.

History of the Jews, Vol. 5: From the Chmielnicki Persecution of the Jews in Poland (1648 C.E.) to the Present Time (1870 C.E.)
A condensed reproduction of the first comprehensive attempt to write the history of the Jews as the history of a living people and from a Jewish point of view. The fifth volume covers the period from the Chmielnicki Persecution of the Jews in Poland to the Present Time.

The Path of the Upright: Mesillat Yesharim
The Path of the Upright, Rabbi Moshe Hayyim Luzzatto's guide to the perfection of human soul, stands on its own as one of the most influential and inspirational ethical works in Judaism. In this work, the author probes every aspect of the human personality and offers advice on ways to overcome its weaknesses. The Path of the Upright: Messillat Yesharim is a bilingual edition in Hebrew and English.

Succeeding at Jewish Education: How One Synagogue Made It Work
Joseph Reimer uses his experience and talent as an ethnographer to bring to life the drama of one synagogue's struggle to make Jewish education work. As a result of his classroom observations Reimer comes away with important insights into what makes Jewish education succeed.

Jewish Life In The Middle Ages
A sweeping view of Jewish historical and cultural experience. Written in the end of the 19th century by an extremly astute historian and a storyteller, this volume will assist readers in better understanding the position of Jews in today's world as well.

and Hannah wept: Infertility, Adoption, and the Jewish Couple
The definitive work on Judaism s approach to infertility, pregnancy loss, and adoption.

Reading Guide and Index, The Universal Jewish Encyclopedia
Great introduction to all areas covered by Encyclopedia. All entries are hyperlinked to relevant Encyclopedia articles.

Studies in History (Scripta Hierosolymitana XXIII)
This anthology contains such articles as The Holy Congregation in Jerusalem by S. Safrai, Persecutions and Maryrdom in Hadrian's Days by M. D. Herr, The Imperial Court-Jew Wolf Werthheimer as Dimlomatic Mediator by B. Mevorah, To whom did Mendelssohn Reply in his Jerusalem , by Jacob Katz, Caesar: An Economic Biography and its Political Significance by I. Shatzman and others.

Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. 3
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

Commentary on the New Testament from the Talmud and Hebraica Vol.3
sadf

Europe's Century of Discontent: The Legacies of Fascism, Nazism and Communism
With the demise of the Soviet Union and the collapse of Communism in Eastern Europe, a number of questions regarding the conventional understanding of totalitarianism could now be viewed in the new light. The classical studies of totalitarianism were undertaken when Nazism and Fascism had been vanquished, while the Soviet system still existed: this created an asymmetry which could now be overcome. The ideological Cold War edge which sometimes accompanied debates about totalitarianism was similar

History of the Jews in Russia and Poland, Vol. 1: From the Beginning until the Death of Alexander I (1825)
A History of the Jews in Russia and Poland from the pen of S. M. Dubnow (based upon a work in Russian which was especially prepared for JPS) needs neither justification nor recommendation. The work is divided into thee volumes. The first volume contains the history of the Jews of Russia and Poland from its beginnings until 1825.

Jew or Juif?: Jews, French Canadians, and Anglo-Canadians, 1759-1914
Michael Brown s landmark study offers an unusual perspective on the origins of Canadian-Jewish assimilation in Anglo-Canada and the fear and insecurity that Canadian Jews experienced under the French Canadians.