Tosefta Ki-Fshutah 1 Page 7...

qwer

הקדמה ספר התוספתא, אחד מעמודי התוך של תורת התנאים, נדפס בראשונה בסוף האלפס י דפוס ויניציאה רפ״א. ובסוף סדר זרעים כתב הגאון המגיה: ״הגם כי יש ויש טעיות לרוב בתוספתא, ורוב הנראה לעינים הוא, לא מלאני לבי לתקנו מעצמי, והעתק טוב ומדוייק איננ ו במציאות אתנו, והנחתי מקום להתגדר בו לכל בר בי רב כפי שכלו והגהתו. אכן לרוב תועלת וחדוש הספר אמרנו להדפיסו. כה דברי הקטן שבתלמידי׳ המתנצל בפני רבותיו , חיא מאיר בכהר״ר דוד זצ״ל״.! כל הדפוסים שבאו אחריו ) חוץ מהוצאת צוקרמנדל וגרוריה ( עיקרם בדפוס ויניציאח הראשון, אלא שנתוספו בהם שיבושים משלהם, ותיקונים נכונים שתיקנ ו חכמים ומפרשים, אבל בלי יסוד בנוסחאות כתב יד. בשנות תר״כ— תרל״ג הדפיסו בש״ם ווינה את התוספתא ) בסוף כל מסכת של הבבלי( וצרפו לה שינויי נוסחאות מכ״י ווינה. וכן כתבו המדפיסים בסדר זרעים, צ״ד ע״א: ״פה ערכנ ו לעין הקורא כל שנויי גרסאות שמצאנו בתוספתא כתיבת יד על קלף ישן נושן אשר באוצר הספרים לאדונינו הקיסר יר״ה, וקראנו אותן בשם אור הגנוז״. הדבור ״כל שנויי גרסאות, ׳ היא מליצה בעלמא, ולא העתיקו אלא מעט מזעיר, וכל מה שהתקדמו בהדפסה נתמעטו שינוי י הנוסחאות, עד שממסכת טהרות ואילך אין שם שינויי נוסחאות כלל. 2 וזכור לטוב הר׳׳ר משה שמואל צוקרמנדל שהוציא לאור את כל התוספתא בספר מיוחד) פאזעוואלק תרל״ט— תרמ׳׳א(, והדפיס מתחילת התוספתא עד זבחים ) והיא המסכת הראשונה בסדר קדשים בכי״ע ובכי״ו( פ״ה ה׳׳ה ע״פ כ״י ערפורט, ומשם ואילך הנוסח הוא ) לפ י דבריו( מכ״י ווינה. הוא צרף להוצאה שלו שנויים מכ׳׳י ווינה ) מתחילת התוספתא עד זבחים פ׳׳ה ה״ה( ומן התוספתא שבדפוס. אבל כבר הראינו בהקדמה לתוספת ראשונים ח׳׳ב עמ׳ 4 שאין דבריו מדוייקים: מזבחים פ״ה ה״ו הנוסח שלו מתאים בעיקרו לתוספתא הוצ׳ ראם, והשינויי ם שבאור הגנוז. שינויי הנוסחאות שלו מכ׳׳י ווינה לשאר הסדרים אינם מדוייקים כלל וכלל , ותוספתא דפוס ראשון לא ראה מימיו, כעדות עצמו בהקדמתו עמ׳ 6 הערה 1 . עכשי ו כשבא לפנינו כי׳׳ע ראינו שאף בהעתקתו מכ׳׳י זה לא דייק במיוחד, ובנוסח שלו מכי׳׳ ע צריך להשתמש בזהירות, כפי שיווכח הלומד מתוך ההשוואה של הצילום מכי׳׳ע ) שצרפנו( עם הוצאת צוקרמנדל. ברם עלינו לא לשכוח שבזמן ההוא עדיין לא היו רגילים לצלם כתבי יד, והחכם צוקרמנדל הדפיס חלק מן התוספתא ) עד דמאי בהוצאה שלו( ע׳׳פ שינויי הנוסחאות שהעתיק לעצמו מכ״י ערפורט, ומדמאי ואילך ע״פ העתקה מכ״י, ולא מכ״י עצמו. ולא עוד אלא שהחכם ! מתוך התנצלותו של ה ר ב ניכר שהוא פ ק פ ק אם כדאי ב כ ל ל ל ה ד פי ס את התו ספ תא מתו ך הנוסח המשובש. ה ר ב היה א ח ד מגדולי התורה מ מנו, עיין מ״ש עליו רנ״נ רבינוביץ ב, מ א מר על ה ד פ ס ת התלמוד, עמי 33 , ה ערה מ״א והערה מ״ב. 2 בשנת תר־ ז ה ד פי ס ר״י גאלדענטהאל ) בהקדמה ל ס׳ המפ תח לר״ן שהוציא לאור, ח׳ ע א ואילך( מכ׳יי ווינה שלנו את סוף מ ס כ ת נגעים וראש מס׳ פ ר ה החס רי ם ב ד פו סי ם. שינויי נוסחאות מכ״י ווינה ל מס׳ ב* ב נתפרסמו ע״י צוקר מנדל ב מ כ ת ב חרשי הגרמני חמ’ ג ) 1899 (, עמ׳ 291 ואילך. וכן נתפרסמ ו שם בחמ״ה ) 1901 (, עמי 21 ואילך, שנו״ס ל כ ל ס ד ר טהרות ע״י קרענגיל. ועיין גם ב תו ס פ ת ראשוני ם ח״ב, עמי 299 ואילך. ז

Tosefta Ki-Fshutah 1


About Book Tosefta Ki-Fshutah 1

1. Zera'im, Berakot-BikkurimCopyright2. Zera'im, Berakot-Terumot 3. Zera'im, Shevi'it-Bikkurim4. Mo'ed, Shabbat-Shekalim5. Mo'ed, Part III, Shabbat-Eruvin6. Mo'ed, Part IV, Pesakhim-Sukkah7. Mo'ed, Part V, Betza-Hagiga8. Nashim, Yevamot-Kiddushin9. Nashim, Yevamot-Ketubot-Nedarim-Nezirot10. Nashim, Sota-Gittin-Kiddushin11. Nezikin, Bava Kamma-Bava Mezi'a-Bava Batra12. Nezikin, Bava Kamma-Bava Mezi'a-Bava Batra
tosefta fshutah page https publishersrow ebookshuk books jewish hebrew ebooks qwer
eBookshuk Books

Volume 8, The Universal Jewish Encyclopedia
Created by Reform Rabbis and Jewish Scholars, many of whom escaped from Nazi Germany, the Encyclopedia exhibits a unique sensitivity to all forms of anti-Semitic agitation and malice and makes every effort to find allies among others, especially Christians, to forge a shield for Jewish people in the face of the coming catastrophe.

Commentary on the New Testament from the Talmud and Hebraica Vol.4
asdf

The Shema: Spirituality and Law in Judaism
The Shema has been described as the central watchword of Jewish faith. The book represents an extensive commentary on the words of the Shema, drawing upon the wide range of traditional sources and the author's own reflections.

Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. 1
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

Ah, Assyria... (Scripta Hierosolymitana XXXIII)
Thirty outstanding papers on Assyrian history and its connection and impact on Biblical Israel.

Studies in Jewish Education VII: The Beginnings of Jewish Educational Institutions
ORIGINS: THE BEGINNINGS OF JEWISH EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Jesus
A compelling biography of Jesus of Nazareth, written by eminent Jewish scholar of the Second Temple and Early Christianity.

Volume 8, The Universal Jewish Encyclopedia
Created by Reform Rabbis and Jewish Scholars, many of whom escaped from Nazi Germany, the Encyclopedia exhibits a unique sensitivity to all forms of anti-Semitic agitation and malice and makes every effort to find allies among others, especially Christians, to forge a shield for Jewish people in the face of the coming catastrophe.

JPS Torah Commentary: Leviticus
Levine ably brings modern scholarship as well as rabbinic commentary to bear when discussing the text in this third book in JPS Torah Commentary series.

Trujillo: A Jewish Community in Extremadura on the Eve of the Expulsion from Spain. Hispania Judaica, v. 2
Based on documents published for the first time, this book reveals the life and surroundings of a community lulled into a false sense of security and endeavouring to build its life in peace while the war against Granada continues.

Volume 9, The Universal Jewish Encyclopedia
Created by Reform Rabbis and Jewish Scholars, many of whom escaped from Nazi Germany, the Encyclopedia exhibits a unique sensitivity to all forms of anti-Semitic agitation and malice and makes every effort to find allies among others, especially Christians, to forge a shield for Jewish people in the face of the coming catastrophe.

A Commentary on the Book of Exodus
The last of the commentaries rendered into English, this Cassuto's work ranks among the finest modern contributions to the treasury of Biblical learning.

A History of the Jews in Christian Spain. Vol. 2
One of the century s great classics of Jewish historiography. The second volume of Professor Baer s monumental work tells the tragic story of the dissolution of the great Spanish Jewish community.

The International Critical Commentary (ICC): DEUTERONOMY
Electronic edition of one of the author's finest achievements.

The Jewish Community: Its History and Structure to the American Revolution. Vol. I.
This is the first volume of the work that is centered on the European Jewish community of the Middle Ages and early modern times. The author offers a comprehensive historical and sociological analysis of the Jewish communal evolution during the Emancipation era.

Dawn Over Baghdad
Gripping, up-to-the-minute report on America's most urgent national struggle today, as seen through the eyes of the U.S. servicemen and Iraqis who are trying to make a new country out of the most dangerous place in the world; distinct contrast to the gloomy picture of America's presence in this war zone so often painted by the mainstream media.

Topics In Hebrew and Semitic Linguistics


Studies in Jewish Education I: Theory and Research
The focus of this volume is the state of the Jewish educational research and its impact on practice.

Studies in Jewish Education XI: Languages and Literatures in Jewish Education
Languages and Literatures in Jewish Education is dedicated to Prof. Michael Rosenak, the founder of the discipline of the Philosophy of Jewish Education.

Luah Hashanah 5774
United Synagogue of Conservative Judaism's official calendar for the Jewish year. It is intended to guide congregations and individuals through the liturgy during the Jewish year 5774.

JPS Hebrew-English (Jewish Bible) Tanakh
A true searchable (offline -- English only; in optional online mode -- both English and Hebrew) replica (including Biblical Hebrew vowel and cantillation marks) of the original 2nd printed edition. It is a MUST for any serious student of The Holy Scriptures and perfect a participant in Bible-study groups.

The Jews of Moslem Spain, Vol. 2/3
The second and third volume of a monumental survey of the Jewish community in Spain under Moslem rule. (See first volume here) It offers the reader access to a difficult subject. The period is recreated in a narrative that flows with life and vitality...unmatched for scholarship and readability.

A History of the Jews in Christian Spain. Vol. 1
One of the century s great classics of Jewish historiography. This first volume of the two-volume set takes the story down to the middle of the thirteen century in Castile.

Studies in Jewish Education I: Theory and Research
The focus of this volume is the state of the Jewish educational research and its impact on practice.

The Cambridge Bible for Schools and Colleges: The Books of Ezra and Nehemiah
Few books oner such a variety of interest or embrace material of such deep significance as Ezra and Nehemiah do. The teaching of these books is of especial value in reference to the faithfulness of the divine promise, the discipline of disappointment, the hallowing of common life, and the preparation for the messianic age.

The Devil and the Jews: The Medieval Conception of the Jew and Its Relation to Modern Anti-Semitism
The medieval conception of the Jew as devil literally and figuratively is the subject of this classic work, first issued in 1943. The full dimension of the diabolization of the Jew is presented through document, analysis, and illustration. It is a chilling study but an exceedingly important one.

Commentary on the New Testament from the Talmud and Hebraica Vol.1
sdfg

Notes on the Hebrew Text and the Topography of the Book of Samuel
Electronic edition of one of the most influential books ever written about the Bible; S.R. Driver's meticulously detailed reconstruction and analysis of Samuel has remained vital for over a century.

Studies in Aggadah and Folk-Literature (Scripta Hierosolymitana, XXII)
With the acception of one article, Tales of the Sage by Uffenheimer, which concerns with Biblical exegesis, all other contributions approach their material from literary perspective or as a part of investigation into their history.

The Jewish Encyclopedia Vol. 1
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the worldmany considered founding fathers of their respective disciplinesthis massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

Volume 1, The Universal Jewish Encyclopedia
Created by Reform Rabbis and Jewish Scholars, many of whom escaped from Nazi Germany, the Encyclopedia exhibits a unique sensitivity to all forms of anti-Semitic agitation and malice and makes every effort to find allies among others, especially Christians, to forge a shield for Jewish people in the face of the coming catastrophe.

Medieval Ketubot from Sefarad, Hispania Judaica v. 11
A careful examination of legal and historic aspects of 30 ketubots from various medieval Hispanic kingdoms; includes their comparison.

Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. 7
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

Origins of the Kabbalah
Gershom Scholem opened up a once esoteric world of Jewish mysticism, the Kabbalah, to concerned students of religion: a tradition of repeated attempts to achieve and portray direct experiences of God. A history of the Kabbalah before the Zohar, this book analyzes the leading ideas of Jewish mysticism up to the period of its classical formulation.

Tales of Sendebar
Translated from original Hebrew version of the SEVEN SAGES, this collection of fascinating stories--based on unpublished manuscripts--makes available the complete English translation of Mishle Sendebar, the Hebrew version of an enormously popular medieval romance which originated in the East and was subsequently transmitted westward.

A Commentary on the Book of Genesis (Part II): from Noah to Abraham
By extending his method of exegesis in this volume to another section of the Torah, Cassuto indirectly buttressed his theories with new evidence of the inherent rightness of his approach.

Hebrew Ethical Wills
This volume includes specimens which, either as complete texts or as extracts, are representative of the type of literature known as Ethical Wills. The testaments give an intimate insight into the personal religion of Jews and Jewish experience through many centuries.

( )
.

Tanna Debe Eliyyahu: The Lore of the School of Elijah
Tanna debe Eliyyahu is a midrashic work thought to have been composed between the third and the tenth centuries. Unlike all the other Midrashim, it is a unified work shaped with a character of its own. This work has never before been translated from the original Hebrew.

Nazarene Jewish Christianity
A comprehensive study of the immediate heirs of the earliest Jerusalem church.

The Jewish Community: Its History and Structure to the American Revolution. Vol. I.
This is the first volume of the work that is centered on the European Jewish community of the Middle Ages and early modern times. The author offers a comprehensive historical and sociological analysis of the Jewish communal evolution during the Emancipation era.

Tosefta Ki-Fshutah 1
qwer

Mystic Tales from the Zohar
A translation of eight of the most interesting narratives found in the Zohar. In addition, the book contains a comprehensive introduction, a glossary, notes, and a bibliography.

Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. 10
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

Like a Reed: the Message of the Mezuza
A thoughtful reminder of what is really important in life.

Encyclopedia of Religion and Ethics, 12 vls. plus Index
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

Tosefta Ki-Fshutah 1
qwer

Hebrew Ethical Wills
This volume includes specimens which, either as complete texts or as extracts, are representative of the type of literature known as Ethical Wills. The testaments give an intimate insight into the personal religion of Jews and Jewish experience through many centuries.

Volume 2, The Universal Jewish Encyclopedia
Created by Reform Rabbis and Jewish Scholars, many of whom escaped from Nazi Germany, the Encyclopedia exhibits a unique sensitivity to all forms of anti-Semitic agitation and malice and makes every effort to find allies among others, especially Christians, to forge a shield for Jewish people in the face of the coming catastrophe.

Commentary on the New Testament from the Talmud and Hebraica Vol.3
sadf