Bar-Ilan University Press


 View book pages:
 Buy this book:
  Bar Ilan University Press
  
20 הגותו

EnglishHebrew
by Dror Erlich דרור ארליך
20 הגותו של ר׳ יוסף אלבו של ההלכה, ובנוסף הוא מתמודד במהלכו עם סוגיות הלכתיות שונות. 26  אשר על כן סבירה בעיניי ההנחה, שתשובתו בדין ׳קטלנית׳ אינה מקרה יוצא דופן אלא עדות לקיומן של תשובות נוספות  שכתב במענה לשאלות הלכתיות שהופנו אליו, תשובות שאבדו ולא הגיעו עדינו. 27 נחתום סעיף זה בהערה קצרה שעניינה ידיעת השפות של אלבו. נראה  כי לבד מן השפה העברית, שבה נכתב ספר העקרים, ידע אלבו ספרדית ולטינית. 28  לעומת זאת, על אף שיבוצן של מילים אחדות בערבית יהודית בספרו, מידת שליטתו בשפה הערבית איננה ברורה. 29 ב. רקע היסטורי- תרבותי מן המקורות העוסקים במציאות ההיסטורית, שבמסגרתה ובהקשרה נכתב ספר העקרים, מתבררת מרכזיותן של שתי התרחשויות המקיימות ביניהן זיקה ישירה: הלחץ הכבד להמרת הדת שהופעל על היהודים מצד הכנסייה הנוצרית ותוצאותיו מזה, והוויכוח הרעיוני הנוקב שהתנהל בין הוגים שמרנים ושכלתנים בחברה היהודית פנימה מזה. רושמי תולדות ההגות היהודית בימי הביניים נוטים, ככלל, לייחס משקל רב להקשר ההיסטורי- התרבותי בעיצוב השקפותיו של אלבו ומגמותיו בכתיבת העקרים. המחקר 26 ראה למשל וייס, דור ( לעיל הערה 7 ), עמ׳ 219 והערה 8 ; שייב אורבך, ׳ההלכה בתפישתם של רייח קרשקש ורייי אלבו׳, בתוך י׳ אייזנר ( עורך), הגות והלכה: ספר הכינוס השנתי למחשבת ישראל יב, ירושלים תשכיח, עמ׳ יא- טו; א׳ רביצקי, דרשת הפסח לר׳ חסדאי קרשקש ומחקרים במשנתו הפילוסופית, ירושלים תשמיט, עמ׳ 125 ;  ש׳ רוזנברג, לא בשמים היא: תורה שבעל- פה מסורת . וחידוש, אלון שבות תשנייז, עמ׳ 68- 59 27 לאבדן הספרות הספרדית עקב הפרעות והגירוש ראה י׳  הקר, ׳לדמותם הרוחנית של יהודי ספרד בסוף.  המאה החמש- עשרה׳, ספונות ב ( תשמייג), עמ׳ 22 I. Husik,  Joseph Albo the Last of the Mediaeval Jewish 28 ביחס לשתי השפות ראה ביחס לספרדית ראה עוד וכסמן, היסטוריה . Philosophers, PAAJR 1 ( 1928- 1930), p. 67 H. Tirosh- Rothschild, ( לעיל הערה 7 ), עמ׳ 248 , והשווה לעיל הערה 16 . ביחס ללטינית ראה עוד Maimonides and Aquinas: The Interplay of Two Masters in Medieval 6 3 ; א׳ מלמד, ׳״הפוליטיקה״ לאריסטו . Philosophy, במחשבה היהודית בימי- הביניים ובתקופת הרנסאנס׳, פעמים 51 ( תשנייב), עמ׳ 43 . לדיון בשאלת D. J. Lasker,  The Impact of ידיעת הלטינית של ההוגים היהודים בספרד בזמנו של אלבו ראה Christianity on Late  Iberian Jewish Philosophy, in B. D. Cooperman ( ed.), In Iberia and 176- 177 . Beyond:  Hispanic Jews between Cultures, Newark 1998, 13 . ידיעת השפה הערבית בקרב יהודי  ספרד הנוצרית , 1 ; א, כו, 201 ,123 — 18 , 29 ראה א, יג, 122 E. Gutwirth,  Hispano- Jewish היא אחד ממאפייני שרידיו של השלטון המוסלמי בספרד; ראה239- 244  . Attitude to the Moors in the Fifteenth Century, Sefarad 49 ( 1989), Chapter Home  | TOC  | Index u u u u

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  
20 הגותו של ר׳ יוסף אלבו של ההלכה, ובנוסף הוא מתמודד במהלכו עם סוגיות הלכתיות שונות. 26 אשר על כן סבירה בעיניי ההנחה, שתשובתו בדין ׳קטלנית׳ אינה מקרה יוצא דופן אלא עדות לקיומן של תשובות נוספות שכתב במענה לשאלות הלכתיות שהופנו אליו, תשובות שאבדו ולא הגיעו עדינו. 27 נחתום סעיף זה בהערה קצרה שעניינה ידיעת השפות של אלבו. נראה כי לבד מן השפה העברית, שבה נכתב ספר העקרים, ידע אלבו ספרדית ולטינית. 28 לעומת זאת, על אף שיבוצן של מילים אחדות בערבית יהודית בספרו, מידת שליטתו בשפה הערבית איננה ברורה. 29 ב. רקע היסטורי- תרבותי מן המקורות העוסקים במציאות ההיסטורית, שבמסגרתה ובהקשרה נכתב ספר העקרים, מתבררת מרכזיותן של שתי התרחשויות המקיימות ביניהן זיקה ישירה: הלחץ הכבד להמרת הדת שהופעל על היהודים מצד הכנסייה הנוצרית ותוצאותיו מזה, והוויכוח הרעיוני הנוקב שהתנהל בין הוגים שמרנים ושכלתנים בחברה היהודית פנימה מזה. רושמי תולדות ההגות היהודית בימי הביניים נוטים, ככלל, לייחס משקל רב להקשר ההיסטורי- התרבותי בעיצוב השקפותיו של אלבו ומגמותיו בכתיבת העקרים. המחקר 26 ראה למשל וייס, דור ( לעיל הערה 7 ), עמ׳ 219 והערה 8 ; שייב אורבך, ׳ההלכה בתפישתם של רייח קרשקש ורייי אלבו׳, בתוך י׳ אייזנר ( עורך), הגות והלכה: ספר הכינוס השנתי למחשבת ישראל יב, ירושלים תשכיח, עמ׳ יא- טו; א׳ רביצקי, דרשת הפסח לר׳ חסדאי קרשקש ומחקרים במשנתו הפילוסופית, ירושלים תשמיט, עמ׳ 125 ; ש׳ רוזנברג, לא בשמים היא: תורה שבעל- פה מסורת . וחידוש, אלון שבות תשנייז, עמ׳ 68- 59 27 לאבדן הספרות הספרדית עקב הפרעות והגירוש ראה י׳ הקר, ׳לדמותם הרוחנית של יהודי ספרד בסוף . המאה החמש- עשרה׳, ספונות ב ( תשמייג), עמ׳ 22 I. Husik, ' Joseph Albo the Last of the Mediaeval Jewish 28 ביחס לשתי השפות ראה ביחס לספרדית ראה עוד וכסמן, היסטוריה . Philosophers', PAAJR 1 ( 1928- 1930), p. 67 H. Tirosh- Rothschild, ( לעיל הערה 7 ), עמ׳ 248 , והשווה לעיל הערה 16 . ביחס ללטינית ראה עוד Maimonides and Aquinas: The Interplay of Two Masters in Medieval 6 3 ; א׳ מלמד, ׳״הפוליטיקה״ לאריסטו . Philosophy', במחשבה היהודית בימי- הביניים ובתקופת הרנסאנס׳, פעמים 51 ( תשנייב), עמ׳ 43 . לדיון בשאלת D. J. Lasker, ' The Impact of ידיעת הלטינית של ההוגים היהודים בספרד בזמנו של אלבו ראה Christianity on Late Iberian Jewish Philosophy', in B. D. Cooperman ( ed.), In Iberia and 176- 177 . Beyond: Hispanic Jews between Cultures, Newark 1998, 13 . ידיעת השפה הערבית בקרב יהודי ספרד הנוצרית , 1 ; א, כו, 201 ,123 — 18 , 29 ראה א, יג, 122 E. Gutwirth, ' Hispano- Jewish היא אחד ממאפייני שרידיו של השלטון המוסלמי בספרד; ראה 239- 244 . Attitude to the Moors in the Fifteenth Century', Sefarad 49 ( 1989), << Chapter >> Home | TOC | Index u u u u
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  

Bar-Ilan University Press - 978-965-226-362-9

 Special Access Code:

 Other related titles:
A World Hidden in the Dimensions of Time  עולם נסתר בממדי הזמןA World Hidden in the Dimensions of Time עולם נסתר בממדי הזמן
Amulets Properties and Rationalism in Medieval Jewish Thought  קמיעות, סגולות ושכלתנות בהגות היהודית בימי הבינייםAmulets Properties and Rationalism in Medieval Jewish Thought קמיעות, סגולות ושכלתנות בהגות היהודית בימי הביניים
Scroll of Secrets  מגילת סתריםScroll of Secrets מגילת סתרים

 Already viewed books:
The Thought of R. Joseph Albo  הגותו של ר' יוסף אלבוThe Thought of R. Joseph Albo הגותו של ר' יוסף אלבו